Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2016

DatoFOR-2015-12-17-1725
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-02-01-86
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1977-05-13-2-§14, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort28.12.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fisket med grønlandsk flagg i NØS, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.
Endringer: Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 86.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

§ 2.Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62° N

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a)3 500 tonn torsk
b)900 tonn hyse
c)700 tonn sei
d)260 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite.

Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

§ 3.Kvoter tildelt av Russland

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° N:

a)5 100 tonn torsk
b)500 tonn hyse.
0Tilføyd ved forskrift 1 feb 2016 nr. 86.
§ 4.Bifangst av uer

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 20 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

0Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 86 (tidligere § 3).
§ 5.Bifangst av blåkveite

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

0Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 86 (tidligere § 4).
§ 6.Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

0Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 86 (tidligere § 5).
§ 7.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 86 (tidligere § 6).
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 gjelder til og med 31. desember 2016.

0Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 86 (tidligere § 7).