Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2016

DatoFOR-2015-12-17-1727
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§47, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort28.12.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om regulering av torskefisket i NAFO-området i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 36 og § 47 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).

§ 4 gjelder også i området vest av 37° V.

Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1–6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i NAFO-området i 2016.

§ 3.Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 2 kan konvensjonelle havfiskefartøy fiske og lande inntil 1 289 tonn torsk i underområde 3M.

§ 4.Påmelding og tillatelse

Tre fartøy kan delta i fisket etter torsk i underområde 3M i 2016.

Fartøy som ønsker å delta i fisket må sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt mer enn tre fartøy, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

§ 5.Fartøykvote

Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande en fartøykvote på 429 tonn torsk.

§ 6.Observatør

Fartøyene må ha observatør om bord godkjent av Fiskeridirektoratet.

Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til 25 % av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstrapporter elektronisk i henhold til forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav b og daglige observatørrapporter elektronisk i henhold til NAFO Conservation and Enforcement Measures artikkel 30 B.

Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2016 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2015, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved eventuell for sen betaling.

§ 7.Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 8.NAFO-reguleringer

Fartøyene skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

§ 9.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.