Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold

DatoFOR-2015-12-17-1861
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse17.12.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-11-1929
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§4-9, FOR-2007-01-31-173-§1-1, FOR-2005-12-01-1392-§2
Kunngjort07.01.2016   kl. 15.20
KorttittelForskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 17. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6, § 3-7 og § 4-9, forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 nr. 4 og forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2.

Kapittel 1. Virkeområde, definisjoner og minstekrav for opptak

§ 1.Virkeområde og definisjoner
1. Forskriften gjelder for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold som gir studiepoeng og som inngår i høyskolens bevilgningsfinansierte studieportefølje.
2. Forskriftens bestemmelser gitt i § 1 til § 6 og § 16 til § 23, gjelder også for opptak til studier som ikke er bevilgningsfinansierte og betalings- og oppdragsstudier med deltakerfinansiering. Bestemmelsene om rangering av søkere i § 7 til § 14 gjelder ikke til disse studiene.

Dekan fastsetter gjennom studieplaner nærmere opptakskrav til studier som ikke er bevilgningsfinansierte og betalings- og oppdragsstudier med deltakerfinansiering.

3. Med grunnutdanning forstås utdanning som bygger på bestått videregående skolegang, normalt bachelorstudium, grunnskolelærerutdanning eller årsstudium.
4. Med påbyggingsstudium forstås utdanning som bygger på bestått årsstudium eller tilsvarende.
5. Med videreutdanning forstås utdanning som bygger på bestått påbyggingsstudium, bachelorstudium eller tilsvarende, og eventuell yrkespraksis.
6. Med masterstudium forstås høyere grads studium som bygger på bestått grunnutdanning på nivå med bachelorgrad og eventuell yrkespraksis.
7. Med praktisk-pedagogisk utdanning forstås utdanning som gir pedagogisk kompetanse og kvalifiserer søker for tilsetting som lærer i skolen i henhold til de gjeldende bestemmelsene i opplæringslova.
8. Med enkeltemner forstås emner som inngår i studieplaner i høgskolens utlyste studietilbud.
§ 2.Minstekrav for opptak til grunnutdanninger
1. For opptak til grunnutdanninger gjelder bestemmelsene gitt i nasjonal forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.
2. Det gis følgende utfyllende bestemmelser:
a)For opptak til scenekunstutdanning, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6 kreves ikke generell studiekompetanse/realkompetanse for opptak. Søkere som oppfyller minstekrav for opptak gjennom opptaksprøver, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-9 og § 7-14, er kvalifisert for å konkurrere om opptak til studiet uavhengig av dokumentert skole- og praksisbakgrunn. Nærmere bestemmelser er gitt i rundskrivet til denne forskrift.
b)For opptak til integrert tresemesterordning i ingeniørutdanning, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-4, kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknad om opptak må være sendt gjennom lokalt opptak til Høgskolen i Østfold. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
c)For opptak til Y-veien i ingeniørutdanning (spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning), jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-3, kreves relevant bestått fag-/svennebrev fra videregående skole i Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Hvilke fag-/svennebrev som kvalifiserer for opptak, vedtas i rundskrivet til denne forskrift. Søknad om opptak må være sendt gjennom lokalt opptak til Høgskolen i Østfold.
d)For opptak til desentralisert og/eller deltidsutdanning kan det fastsettes spesielle opptakskrav i form av relevant yrkeserfaring og arbeidstilknytning i studietiden, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-11. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
e)Høgskoledirektøren kan vedta egne engelskspråklige opptaksregler til utdanninger som er særskilt utlyst for internasjonale søkere og som i helhet undervises på annet språk enn norsk.
§ 3.Minstekrav for opptak til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning
1. For opptak til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning gjelder følgende bestemmelser om minstekrav for opptak:
a)For utdanning som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til denne rammeplanen eller forskrift til rammeplanen.
b)For utdanning som har studieplan som ikke er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til rundskrivet til denne forskrift.
c)Godkjent opptaksgrunnlag til masterstudier framgår av nasjonal forskrift om krav til mastergrad. Høgskoledirektøren fastsetter gjennom rundskriv nærmere opptakskrav til det enkelte masterstudium. Det er normalt krav om minimum gjennomsnittskarakteren C til masterstudier uten krav om yrkespraksis for å kvalifisere for opptak, jf. § 9. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskriv til denne forskrift.
d)Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg oppfylle krav til generell studiekompetanse, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. Søkere som har gjennomført opptaksgrunnlaget i utlandet, og denne utdanningen er godkjent av NOKUT, fritas fra kravet om dokumentasjon av videregående skolegang. Søkere må i slike tilfeller dokumentere norsk og engelsk på samme nivå som det kreves for generell studiekompetanse. Kravene til norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som tas opp til fremmedspråklige utdanningsprogram, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2 femte ledd.
e)Til studier der det er tilleggskrav om yrkespraksis, teller normalt kun yrkespraksis fra tiden etter fullført grunnutdanning. Særlig relevant yrkespraksis som er fra tiden før utdanningen kan bli vurdert medregnet hvis denne yrkespraksisen normalt krever en høyere utdanning for tilsetting.
Yrkespraksis kan godskrives frem til 1. september for opptak til studier som starter i høstsemesteret og 1. januar for studier som starter i vårsemesteret, dersom søkeren er i en dokumentert fast eller midlertidig stilling gjeldende semester.
f)Nærmere bestemmelser for opptak til masterstudium i scenografi kan gis i gjeldende rundskriv.
g)Høgskoledirektøren kan vedta egne engelskspråklige opptaksregler til utdanninger som er særskilt utlyst for internasjonale søkere og som i helhet undervises på annet språk enn norsk.
2. Høgskoledirektøren vedtar rundskriv til denne forskrift. Rundskrivet gir utfyllende bestemmelser, og beskriver opptakskravene til den enkelte utdanning som skal lyses ut det nærmeste studieåret.
§ 4.Minstekrav for opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger
1. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, § 3-1. Søker som er 25 år eller eldre i opptaksåret og ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
2. For opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger, kreves minimum 5 års praksis. Av disse må minimum 3 år være relevant yrkespraksis på tilsvarende fulltid. Maksimum 2 år kan dekkes av annen erfaring. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
a)Høgskoledirektøren kan gi utfyllende bestemmelser om faglige kunnskapskrav utover dette.
b)Spesielle opptakskrav gitt i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 4, gjelder også for søkere med realkompetanse.
c)Søkere må normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på nivå med videregående skole. Søkere fra land utenfor Norden må normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.
d)Studiespesifikke kriterier kan gis i utfyllende retningslinjer.
3. Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig til det opptaket det er fattet, og er kun gyldig til utdanningen det er gitt opptak til.
§ 5.Minstekrav for opptak på grunnlag av realkompetanse til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning
1. Søker som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke dekker opptakskravet, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
2. For opptak på grunnlag av realkompetanse til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning kreves minimum 5 års praksis i tillegg til eventuelle krav om yrkespraksis som stilles i henhold til § 3. Av disse må minimum 3 år være relevant yrkespraksis på tilsvarende fulltid, som normalt krever høyere utdanning for tilsetting. Maksimum 2 år kan dekkes av annen erfaring. Det kreves i tillegg at søker dokumenterer formell kompetanse som er på samme nivå som de krav om utdanning som stilles i henhold til § 3. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
a)For opptak på grunnlag av realkompetanse til påbyggingsstudier, kreves etter denne bestemmelsen en relevant faglig fordypning på minst 30 studiepoeng.
b)For opptak på grunnlag av realkompetanse til videreutdanninger og masterstudier, kreves etter denne bestemmelsen en relevant faglig fordypning på minst 80 studiepoeng.
c)For opptak på grunnlag av realkompetanse til praktisk-pedagogisk utdanning, kreves etter denne bestemmelsen en relevant faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i ett allmennfaglig skolefag, eller to allmennfaglige skolefag på minst 60 studiepoeng hver.
d)For opptak på grunnlag av realkompetanse til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13, kreves etter denne bestemmelsen en relevant faglig fordypning på minst 80 studiepoeng, eller 2-årig godkjent fagskole.
3. Søkere må normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på nivå med videregående skole. Søkere fra land utenfor Norden må normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.
4. Studiespesifikke kriterier kan gis i utfyllende retningslinjer
5. Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig til det opptaket det er fattet, og er kun gyldig til utdanningen det er gitt opptak til.
§ 6.Betinget opptak
1. Det kan fattes vedtak om betinget opptak der søker mangler del av minstekravet for opptak etter § 2 og § 3.
2. For opptak til grunnutdanninger er det gitt bestemmelser om opptak på visse vilkår (Betinget opptak) i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 5.
3. For opptak til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, kan vurdering av betinget opptak gis der særskilte forhold utenfor søkers kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere oppmelding til eksamen.
a)Med særskilte forhold menes her sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie. Dersom det foreligger andre særskilte forhold, kan det gis opptak på visse vilkår. Særskilte forhold må dokumenteres ved attest fra lege, annet helsepersonell, politi eller tilsvarende.
b)Betinget opptak kan kun gis søkere som fullfører kvalifiserende utdanning i opptaksåret, og gis under betingelse av at manglende eksamen avlegges og bestås i løpet av første studiesemester. Studieplass og studierett fått gjennom betinget opptak bortfaller dersom kravet ikke oppfylles innen angitt frist. Fristen er absolutt, og særskilte forhold angitt i punkt a) kan ikke anvendes til å søke om utsettelse av manglende eksamen.
c)Søkere som er innvilget betinget opptak, kan ikke få reservert studiestart til neste opptak.

Kapittel 2. Adgangsregulering og rangeringsbestemmelser

§ 7.Generelt om rangering av søkere ved opptak
1. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, kan en utdanning bli adgangsregulert. Søkere rangeres da innbyrdes etter de nærmere bestemte rangeringsregler i § 8 til § 14.
2. Kun søkere som oppfyller minstekrav for opptak, jf. § 2 og § 3, kan rangeres ved opptak etter § 8 til § 14. Søkere som er kvalifisert etter § 4 og § 5, rangeres i henhold til bestemmelsene i § 13.
3. Til ledige studieplasser utlyst etter hovedopptaket, behandles kvalifiserte søkere løpende frem til opptaket avsluttes, jf. § 18 nr. 3. Kvalifiserte søkere tas opp uten bruk av rangeringsreglene i § 8 til § 14, med mindre særskilte hensyn taler for det. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
§ 8.Rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger
1. Ved opptak til grunnutdanninger skal søkere rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om universiteter og høyskoler, kapittel 7, med følgende utfyllende bestemmelser.
2. Ved opptak til scenekunstutdanning rangeres søkerne på bakgrunn av kunstnerisk talent og utviklingspotensial utvist gjennom opptaksprøver. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
3. Ved opptak til tresemesterordning i ingeniørutdanning gjelder ordinære rangeringsregler til grunnutdanninger, jf. § 8 nr. 1.
4. Ved opptak gjennom Y-veien til ingeniørutdanningen rangeres søkerne på grunnlag av karakterene fra kvalifiserende utdanning. Ved poenglikhet gjelder rangeringsreglene gitt i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, § 7-15.
5. Ved opptak til studier i regi av PULS prioriteres interne søkere fra Høgskolen i Østfold fremfor eksterne søkere. Kvalifiserte søkere tas opp uten hensyn til rangeringsreglene angitt i § 8-1. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn ledige plasser vil søkerne rangeres etter søknadstidspunkt. Søknadstidspunktet regnes fra det tidspunktet all nødvendig dokumentasjon på opptaksgrunnlaget er mottatt.
§ 9.Generelt om rangering av søkere ved opptak til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning

Ved opptak til påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning skal søkere rangeres etter nærmere bestemmelser gitt i § 10 til § 13. Der søker har flere mulige kvalifiserende grunnlag for opptak, skal grunnlaget som gir mest gunstig resultat for søkeren benyttes. Unntak fra ordinær rangering, der særskilte hensyn taler for det, er gitt i § 14.

Følgende definisjoner gjelder for de aktuelle poenggruppene. 

Karakterpoeng:

Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt. Dette er gjennomsnittet av alle tellende karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert tellende emne. Tellende karakterer på emne/eksamen gis følgende delverdier:

Karakterverdi5040302010
KarakterABCDE

Vurderingen «bestått/godkjent» gis karakterverdi 30.

Vurderingen «fritak/godkjent» på bakgrunn av annen høyere utdanning, uten tilhørende dokumentasjon, gis karakterverdi 10.

For søkere med tall- eller bokstavkarakterer fra eldre utdanninger, benyttes følgende omregningsskala:

Karakterverdi5040302010
Karakter realfaglig utdanning1.0–1.61.7–2.32.4–2.82.9–3.43.5–4.0
Karakter helse- og sosialfag, humanistiske fag, samfunnsfag, økonomi, jus, mv.1.0–2.22.3–2.52.6–2.72.8–3.03.1–4.0
Karakter eldre skalaSMtf/MTf/GNg
Ikke gitt karakterBestått/godkjent
 

Utdanningspoeng:

Utdanningspoeng gis for bestått høyere utdanning utover minstekravet for opptak. 

Praksispoeng:

Praksispoeng gis for relevant yrkespraksis utover minimumskravet. 

Tilleggspoeng:

Tilleggspoeng gis for annen særskilt kompetanse til enkelte studier og utdanninger. Nærmere regler for tildeling av tilleggspoeng gis i rundskrivet til denne forskrift. 

Konkurransepoeng:

Konkurransepoeng er summen av poeng oppnådd for karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og tilleggspoeng.

For å dekke krav om minimum gjennomsnittskarakteren C, må søkeren ha et vektet gjennomsnitt på minimum 25 karakterpoeng.

§ 10.Rangering av søkere ved opptak til påbyggingsstudier og videreutdanninger 

1. Påbyggingsstudier og videreutdanninger uten krav om praksis for opptak

Karakterpoeng:Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.
Utdanningspoeng:Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.
Tilleggspoeng:Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. Utfyllende bestemmelser gis i rundskrivet til denne forskrift.
Konkurransepoeng:Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres eldste søker først. 

2. Videreutdanninger med krav om praksis for opptak

Karakterpoeng:Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.
Utdanningspoeng:Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.
Praksispoeng:Det gis 1 praksispoeng per år med relevant praksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng.
Tilleggspoeng:Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. Utfyllende bestemmelser gis i rundskrivet til denne forskrift.
Konkurransepoeng:Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres eldste søker først.

§ 11.Rangering av søkere ved opptak til masterstudier 

1. Masterstudier uten krav om yrkespraksis for opptak

Karakterpoeng:Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.
Utdanningspoeng:Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.
Tilleggspoeng:Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. Utfyllende bestemmelser gis i rundskrivet til denne forskrift.
Konkurransepoeng:Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres eldste søker først. 

2. Masterstudier med krav om yrkespraksis for opptak

Karakterpoeng:Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.
Utdanningspoeng:Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.
Praksispoeng:Det gis 1 praksispoeng per år med relevant praksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng.
Tilleggspoeng:Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. Utfyllende bestemmelser gis i rundskrivet til denne forskrift.
Konkurransepoeng:Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres eldste søker først.

§ 12.Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
1. Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning rangeres søkere etter utdanningspoeng.
2. For praktisk-pedagogisk utdanning (allmenne fag) gis det utdanningspoeng som følger:
a)Søkere med lavere grads utdanning gis 10 utdanningspoeng pr. beståtte studieår (60 studiepoeng) og 5 utdanningspoeng for beståtte halvårsenheter (30 studiepoeng). Maksimalt antall utdanningspoeng for utdanninger innenfor lavere grad, er 45.
b)Søkere med høyere grads utdanning (hovedfag, mastergrad eller tilsvarende) gis 50 utdanningspoeng.
3. For praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 gis det utdanningspoeng som følger:
a)Søkere med bestått integrert 3-årig yrkesrettet bachelor-/profesjonsutdanning på lavere grads nivå, gis 30 utdanningspoeng for denne utdanningen. Det kan utover dette gis inntil 15 poeng for utdanning som er tatt i tillegg til profesjonsutdanningen. 10 utdanningspoeng pr. beståtte studieår (60 studiepoeng) og 5 utdanningspoeng for beståtte halvårsenheter (30 studiepoeng). Maksimalt antall utdanningspoeng for profesjonsutdanning med eventuell tilleggsutdanning, er 45 poeng.
b)Søkere med bestått fag-/svennebrev eller yrkesutdanning fra videregående skole og yrkesteoretisk utdanning, gis 50 utdanningspoeng for den utdanningen som samlet kvalifiserer for opptak etter § 3.
c)Søkere med bestått høyere grads profesjonsutdanning (hovedfag, mastergrad eller tilsvarende) gis 50 utdanningspoeng.
4. Ved fortsatt poenglikhet, rangeres søkere med midlertidig ansettelse i undervisningsstillinger først. Øvrige søkere rangeres etter alder med eldste søker foran yngre søker.
5. Dersom høgskolen ut i fra faglige og/eller økonomiske ressurser ikke kan gi tilbud om relevant fag- eller yrkesdidaktikk til søkeren, utelukkes kvalifisert søker etter § 3 fra opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Vedtak om avslag på søknad om opptak på grunnlag av manglende tilbud om fag- eller yrkesdidaktikk i utdanningen, kan ikke påklages etter § 22. Høgskolen har anledning til å sette en øvre grense på antall tilbud til hver fag- og yrkesdidaktikk. Nærmere bestemmelser om portefølje av fag- og yrkesdidaktikk kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
§ 13.Rangering av søkere med godkjent realkompetanse

Rangering på grunnlag av realkompetanse foretas på bakgrunn av all relevant kompetanse som søker dokumenterer.

1. Til grunnutdanninger gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, § 7-12 om rangering av søkere som ikke kan poengberegnes. Søkere rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell og skjønnsmessig vurdering, ut ifra omfanget av relevant praksis utover minimumskravet.
2. Til masterstudium, videreutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning, rangeres søkere som er kvalifisert etter § 5 i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell og skjønnsmessig vurdering, der omfanget av relevant yrkespraksis tillegges størst vekt. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
§ 14.Opptak utenom rangeringsreglene og kvoter for opptak
1. Til grunnutdanninger er det gitt bestemmelser om opptak utenom rangeringsreglene i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-12 og § 7-13.
2. Til videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, kan inntil 20 % av søkerne tildeles opptak utenom rangeringsreglene i § 9 til § 13 etter individuell vurdering. Dette kan gjelde for søkere med minst ett av følgende grunnlag:
a)Søkere med utenlandsk utdanning, eller annen utdanning hvor det ikke foreligger omregningstabeller.
b)Der søker dokumenterer at sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens reelle kvalifikasjoner.

Ved vurdering av opptak utenom rangeringsreglene, foretas en helhetlig vurdering om søker har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter ordinær rangering.

3. Det kan vedtas kvoter for opptak. Inntil 50 % av plassene per studium kan forbeholdes kvoter. Utfyllende bestemmelser om kvoter for opptak av søkere med en nærmere definert bakgrunn gis i rundskrivet til denne forskrift.
4. Sum av opptak til alle studier foretatt utenom rangeringsreglene og gjennom kvoter, skal ikke overstige 50 % av de utlyste studieplassene til hvert enkelt studium.

Kapittel 3. Fellesbestemmelser om administrative forhold i opptaket

§ 15.Søknadsfrister
1. Til grunnutdanninger utlyst gjennom Samordna opptak vedtas søknadsfristene av Kunnskapsdepartementet.
2. Til studier utlyst gjennom lokalt opptak, vedtas søknadsfrister av høgskoledirektøren gjennom rundskrivet til denne forskrift.
3. Normalt deltar kun kvalifiserte søkere som har overholdt utlyst søknadsfrist for opptak, jf. § 16 nr. 1, i hovedopptak og supplerings-/etterfyllingsopptak. Søkere som på grunn av tungtveiende årsaker ikke har kunnet overholde søknadsfristen kan allikevel vurderes tatt med.
§ 16.Søknad og dokumentasjon av kompetanse
1. Opptak søkes normalt gjennom elektronisk søknad, eventuelt på fastsatt søknadsskjema. Alle opplysninger som er nødvendige og relevante for behandling av søknaden, skal dokumenteres senest innen angitte frister. Søker er selv ansvarlig for å sende inn all nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for søknaden. Nærmere retningslinjer for dokumentasjon fremgår av informasjon tilgjengelig på høgskolens nettsider.
2. På forespørsel er søker pliktig til å vise originaldokumenter til oppgitt tid og sted. Unnlatelse kan medføre vedtak om opphør av studieplass etter nærmere bestemmelser i forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold § 3 nr. 7.
§ 17.Politiattest

Det kreves politiattest i forbindelse med opptak til bestemte utdanninger, spesifisert i rundskrivet til denne forskrift. Nærmere bestemmelser er gitt i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

§ 18.Gjennomføring av opptak
1. Opptaket gjennomføres normalt i form av et hovedopptak og eventuelle påfølgende supplerings-/etterfyllingsopptak til de studier som har ledige studieplasser etter hovedopptaket.
2. Der hovedopptak gjennomføres før 1. juli eller 1. januar, kan tilbud om opptak til søkere som er i ferd med å fullføre kvalifiserende utdanning samme semester bli gitt som et midlertidig tilbud. Tilbudet forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning. Unnlater søker å sende inn nødvendig ettersending innen angitte frister, vil midlertidig tilbud om studieplass trekkes, jf. § 16.
3. Ledige studieplasser ved studier uten ventelister etter hovedopptaket, utlyses via høgskolens nettsider, jf. § 7 nr. 3.
§ 19.Reservasjon av studieplass til neste opptak
1. En studieplass kan søkes reservert til neste ordinære opptak til studiet. Søkere som er gitt betinget opptak etter § 6 kan ikke søke om reservasjon av studieplass til neste opptak. Frist for å søke reservasjon er tre uker etter at tilbud om studieplass er gitt. Det kan gjøres unntak for forhold som har oppstått etter fristen.
2. Reservasjon av studieplass kan innvilges dersom det etter søknadsfristen oppstår tungtveiende forhold utenfor søkers kontroll som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente grunner kan være sykdom, graviditet med termin etter hovedopptaket, uforutsett omsorgsansvar, innkalling til førstegangstjeneste, eller lignende.
3. Innvilget reservasjon av studieplass medfører at søker får reservert plass på samme studium til neste ordinære opptak. For å beholde studieplassen, må det søkes opptak innen søknadsfrist ved neste ordinære opptak.
§ 20.Opptak til enkeltemner
1. Opptak til enkeltemner foretas kun til emner med ledig plass etter hovedopptaket.
2. For å kvalifisere til opptak må søkeren fylle opptakskravet til studiet emnet er en del av, jf. § 2 og § 3. Til emner som er del av studier med konkurranse om plassene, kreves normalt en konkurransepoengsum som er minimum lik poenggrensen for opptak til studiet ved forrige opptak.
3. Det er normalt ikke mulig å ta eksamen i mer enn 50 % av et ordinært studium, målt i antall studiepoeng, som enkeltemnestudent. Ønsker en søker å ta emner som omfatter mer enn halvparten av et studium, må han/hun søke om opptak til hele studieprogrammet gjennom ordinært opptak. Nærmere bestemmelser kan gis i rundskrivet til denne forskrift.
4. Søknadstidspunkt for opptak til enkeltemner kunngjøres på høgskolens nettsider, og det gjennomføres løpende opptak av kvalifiserte søkere.
5. Dekan kan fatte vedtak om at søkere som har tapt sin studierett på en grunnutdanning, jf. forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold § 3 nr. 3 til nr. 6, kan bli utestengt fra å få opptak til enkeltemner på denne grunnutdanningen.
§ 21.Overflytting til Høgskolen i Østfold, fra og med 2. studieår i grunnutdanninger
1. Det kan søkes om overflytting fra et studium ved annet lærested til et tilsvarende studium ved Høgskolen i Østfold utenom det samordna opptaket.
2. Det kan søkes om overflytting fra og med 2. studieår i utdanningen.
3. Søker må være registrert som aktiv student eller ha gyldig permisjon ved annet lærested på søknadstidspunktet.
4. Søker må dokumentere tilfredsstillende faglig studieprogresjon og nødvendige faglige forutsetninger for å begynne på det årstrinnet det søkes om overflytting til.
5. Det må være tilstrekkelig faglig samsvar i studiemodellene ved lærerstedet det søkes overflytting fra og det studiet ved Høgskolen i Østfold som det søkes overflytting til.
6. Det må være ledig plass på det studiet og årstrinnet det søkes overflytting til.
7. Det kreves normalt en konkurransepoengsum som er minimum lik med poenggrensen for opptak til studiet ved forrige opptak. Dekan kan fatte vedtak om å fravike dette kravet hvis søker har oppnådd gode resultater, normalt minimum gjennomsnittskarakteren C, hittil i studiet det søkes overflytting fra. Dekan kan også fatte vedtak om å fravike kravet hvis det foreligger særlig tungtveiende og dokumenterte grunner for søknad om overflytting.
8. Søkere som har fått opptak på grunnlag av realkompetanse må søke ordinært opptak til hele studiet gjennom Samordna opptak, og så søke innpassing av fullførte emner etter et eventuelt tilbud om opptak.
9. Overflytting internt ved Høgskolen i Østfold mellom studier med samme opptakskrav og tilstrekkelig faglig samsvar i studiemodellene kan foretas av lokal studieadministrasjon hvis det er ledig plass ved studiet det ønskes overflytting til.
§ 22.Klage og begrunnelse
1. Klagefrist på vedtak om opptak er 3 uker fra søker har mottatt svar, jf. forvaltningslovens § 29. Klage på vedtak skal fremmes skriftlig, og stiles til klagenemnda. Klage på opptak behandles av en klagenemnd, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 8. Søker kan be om en utfyllende begrunnelse av vedtak før klage fremmes, jf. forvaltningsloven § 24.
2. Det kan kun påklages formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøver til scenekunstutdanninger. Opptaksjuryens faglige vurdering kan ikke overprøves.
§ 23.Ikrafttredelse for forskriften

Denne forskrift trer i kraft fra og med 17. desember 2015. Tidligere gjeldende forskrift 11. desember 2014 nr. 1929 og rundskriv for opptak ved Høgskolen i Østfold oppheves fra samme dato.