Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

DatoFOR-2015-12-17-1886
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse18.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak kap. 762, post 73
Kunngjort29.01.2016   kl. 14.30
KorttittelForskrift om tilskudd til arbeid med hiv m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak over kap. 762, post 73.

Kapittel 1. Rammer for tilskuddsordningen

§ 1.Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen har to overordnede målområder:

a)en helhetlig ivaretakelse av hivpositive
b)forebygge nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.
§ 2.Målgrupper for tilskuddsordningen

De tre hovedmålgruppene er:

a)mennesker som lever med hiv
b)menn som har sex med menn med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner
c)migranter med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

I tillegg kan følgende være målgrupper for prosjekttilskudd:

a)andre befolkningsgrupper som har sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (herunder mennesker som selger og kjøper sex, sprøytebrukere m.fl.).
§ 3.To typer tilskudd

Ordningen har to typer tilskudd: driftstilskudd og prosjekttilskudd. For oversikt over hvem som kan søke, se § 5.

a)Driftstilskudd: Det kan gis driftstilskudd til inntil tre søkere som skal ha hovedansvaret for å følge opp målområdene i § 1 og som er rettet mot en eller flere av de tre hovedmålgruppene i § 2. Det skal søkes om driftstilskudd for en periode på 3 år. Første treårige periode er fra 2016 til og med 2018. Ved treårig innvilgelse av tilskudd tas det forbehold om Stortingets årlige bevilgning.
b)Prosjekttilskudd: Det kan gis årlige prosjekttilskudd til søkere som følger opp målområdene i § 1 i forskriften og som retter seg mot relevante målgrupper som definert i § 2.

Budsjettrammen for de to typene tilskudd fastsettes i den årlige kunngjøringen.

§ 4.Kriterier for måloppnåelse

Opplysninger som innhentes fra tilskuddsmottaker for å belyse måloppnåelsen gjennom rapportering hvert år. Mottaker må i søknaden selv definere hvilke av kriterieriene nedenfor som er mest relevante:

a)hvilke tiltak som er gjennomført for de ulike målgruppene, med relevante nøkkeltall (eksempelvis: antall deltagere, antall seminar, antall kondomer delt ut osv.)
b)hvilken praktisk og psykososial oppfølging organisasjonen har tilbudt hivpositive og andre berørte, med relevante nøkkeltall per år
c)antall og typer tester for hiv og seksuelt overførbare sykdommer som har blitt gjennomført
d)data som viser måloppnåelse knyttet til ny strategi for seksuell helse (f.o.m. 2017)
e)resultater fra brukerundersøkelser
f)antall rapporter eller kunnskapsinnhentinger gjennomført.

Opplysninger som skal innhentes av Helsedirektoratet for å belyse måloppnåelsen:

a)antall nysmittede hivpositive, spesielt innenfor gruppen MSM og i gruppen flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ble smittet etter ankomst til Norge
b)antall hivpositive som er i behandling.

Kapittel 2. Krav til søknaden

§ 5.Hvem kan søke?

Følgende kan søke driftstilskudd:

a)Stiftelser
b)Organisasjoner
c)Alternativt kan to eller flere organisasjoner/stiftelser samarbeide om en felles søknad om driftstilskudd innenfor et eller flere av de tre innsatsområdene. Det er kun én part som kan søke på vegne av fellesskapet. Det er denne som står økonomisk og administrativt ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

Følgende kan søke prosjekttilskudd:

a)Kommuner
b)Fylkeskommuner
c)Statlige/kommunale/fylkeskommunale virksomheter
d)Stiftelser
e)Private bedrifter
f)Organisasjoner.
§ 6.Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson for søknaden og navn på anvisnings- og attestasjonsansvarlig.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. Følgende må beskrives i alle søknader: 

Mål og innhold

a)søkerens formål med tilskuddet
b)prosjektbeskrivelse/beskrivelse av de tiltak det søkes om tilskudd til inkludert mål og målgruppe(r) og eventuell tilknytning til andre strategi- og handlingsplaner
c)beskrivelse av hvordan søker skal sikre brukermedvirkning
d)beskrivelse av tiltakets faglige forankring inkludert hvordan målgruppenes kjønn, alder, seksuell orientering og praksis, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi blir tatt hensyn til i arbeidet
e)informasjon om prosjektansvarlig sin faglige kompetanse 

Økonomi

f)søknadsbeløp
g)delfinansiering/tilskudd fra andre instanser og opplysning om eventuell søknad til eller tilskudd fra andre finansieringskilder
h)egenfinansiering inkludert anslag over frivillige timeverk
i)budsjett (skal kunne sammenliknes med regnskap dersom regnskap kreves) 

Organisering, kontrolltiltak og rapportering

j)søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet) og bakgrunn. Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner. Beskrivelse av eventuelle samarbeid med andre aktører på feltet. Ved samarbeid må det i søknaden være presisert ansvars- og oppgavefordelingen mellom søkerne og hvem som skal ha koordineringsansvar
k)søker skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)
l)søker skal definere konkrete kriterier for måloppnåelse for sine aktiviteter. Kriteriene skal benyttes i søkers rapportering som et ledd i egenevalueringen. De skal bidra til å beskrive hvordan, og i hvilke grad målene definert i søknaden er nådd. Kriteriene skal belyse forskriftens paragraf § 4 Kriterier for måloppnåelse. Kriteriene kan være kvantifiserbare (nøkkeltall) og/eller skjønnsbaserte.

Følgende vedlegg skal følge søknaden for driftstilskudd:

i.en beskrivelse av tiltaks- og fremdriftsplan for hele prosjektperioden (3 år)
ii.en beskrivelse av budsjett for hele prosjektperioden (3 år).

Er innvilget tilskuddsbeløp lavere enn omsøkt tilskudd, skal det leveres et revidert budsjett og fremdriftsplan før midlene kan utbetales.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises.

Kapittel 3. Vurdering av søknader

§ 7.Tildelingskriterier, herunder beregningsregler

Vurdering av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse sett opp mot målene og målgruppene for tilskuddsordningen, jf. § 1 og § 2. Søknader som faller utenfor målet og målgruppene for ordningen vil bli avvist.

Søknadene vurderes ut fra tildelingskriteriene 1–21. Kriteriene er vektet. Det gis en karakter til hver søknad i form av en prosentandel som indikerer saksbehandlers vurdering av søknaden. Kriterier som åpenbart ikke er relevant for vurderingen av den konkrete søknaden, vil ikke regnes med.

Strategisk relevans (vekting: 25 prosent)

1.Innenfor mål og målgruppene
2.Erfaring fra målområde(ne)
3.Kompetanse på målområdet
4.Nedslagsfelt
5.Samarbeid
6.Brukermedvirkning/brukerstyring
7.Plan for evaluering og rapportering
8.Plan for videreføring

Kvalitet på innhold (vekting: 25 prosent)

9.Fokus på hivtesting
10.Fokus på kondombruk
11.Helhetlige ivaretakelse av hiv-positive
12.Generelt forebyggende arbeid relatert til seksuell helse

Kvalitet på søknad (vekting: 25 prosent)

13.Målrettethet og kriterier for måloppnåelse
14.Tydelig og etterprøvbar metode/kunnskap basis
15.Planlegging av aktiviteter og tidsplan
16.Sammenheng mellom aktivitet og målene for ordningen
17.Risikobevissthet
18.Kvalitetsutvikling

Økonomi (vekting: 25 prosent)

19.Klart og presist budsjett
20.Kost-nytte vurdering
21.Plan for finansiering.
§ 8.Særlige prioriteringer

Der søknader oppnår likeverdige karakterer etter tildelingskriteriene vil de særlige prioriteringene nedenfor avgjøre vurderingen av søknadene:

1.erfaring fra innsatsområdet
2.faglig kompetanse på innsatsområdet
3.kapasitet til å ivareta et overordnet seksuell helse-perspektiv
4.har knyttet til seg frivillige og dokumentert brukermedvirkning/brukerstyring
5.har et nasjonalt nedslagsfelt
6.har dokumenterte planer om å samarbeide med andre organisasjoner
7.har tatt i bruk kvalitetsutviklingsverktøyet Succeed eller et av de andre kvalitetsverktøyene knyttet til Quality Action (Joint Action on Improving Quality in HIV Prevention).
§ 9.Saksbehandling

Utlysning med søknadsfrister gjøres av Helsedirektoratet. Tildelingen godkjennes av Helsedirektoratet og søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen per brev.

§ 10.Regler for klagebehandling

Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven det klagerett. Klageinstans er Helse- og omsorgsdepartementet. Fristen til å klage er 3 uker fra mottakelsen av vedtaksbrevet. Klagen skal sendes til Helsedirektoratet.

§ 11.Rutiner for utbetaling

Tilskuddet utbetales først når bekreftelsen vedlagt tilskuddsbrevet er returnert utfylt og signert av tilskuddsmottaker. Videre må tilskuddsmottaker oppfylle alle krav gitt i denne forskriften og i tilskuddsbrevet, for eksempel krav til rapportering og revisorattestert regnskap på tidligere mottatt tilskudd.

Tilskuddsmottaker må varsle direktoratet, uten unødig opphold, dersom adresse, bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret.

Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til Helsedirektoratet med referanse til kapittel post og ordning. Det fremgår av tilskuddsbrevet hvor mange terminer tilskuddet utbetales over.

Kapittel 4. Krav til rapportering

§ 12.Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker 

For prosjekter

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenliknes på likt nivå. Sluttrapport/årsrapport med revisorattestert regnskap sendes innen 31. mars påfølgende år etter hvert år med tilskudd.

Tilskuddsmottakere må rapportere på de kriteriene for måloppnåelse eller andre krav som står i tilskuddsbrevet og de kriterier for måloppnåelse tilskuddsmottaker selv definerte i søknaden. 

For driftstilskudd

Mottakere av driftstilskudd skal hvert år levere en rapport med revisorattestert regnskap, et oppdatert budsjett og en fremdriftsplan. Rapporten skal svare til søknaden og føringer i tilskuddsbrevet og beskrive hvordan og i hvilken grad målene er oppnådd. Ved manglende måloppnåelse skal dette begrunnes og tiltak for bedre måloppnåelse i videre drift beskrives.

Kapittel 5. Kontroll og reaksjonsmuligheter

§ 13.Oppfølging og kontroll:

Det tas forbehold om Helsedirektoratets adgang til å føre kontroll med at bevilgningen nyttes etter forutsetningene i hele tilskuddskjeden og at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende rapporteringen er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet § 10, annet ledd.

Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet. Helsedirektoratet kan iverksette alle kontroller det finner nødvendige og hensiktsmessige.

§ 14.Bortfall av tilskudd

Dersom tilskuddsmottaker ikke har oppfylt de krav som fremgår av regelverket eller tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet.

§ 15.Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser

Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Ved eventuell videreføring av tilskudd det påfølgende år, vil det kunne være aktuelt å gjøre en avkorting. Tilskuddsmottakeren vil kunne nektes å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft etter 17. desember 2015.