Forskrift om straffegjennomføring i Nederland

DatoFOR-2015-12-18-1579
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse18.12.2015 - 01.09.2020
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-05-18-21-§1a
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om straffegjennomføring i Nederland

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2015 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 1a. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for gjennomføring av straff som etter straffegjennomføringsloven § 1a skal finne sted i Nederland i henhold til avtale mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland av 2. mars 2015 nr. 2.

§ 2.Straffegjennomføringslovens virkeområde

Straffegjennomføringsloven med forskrifter gjelder ved straffegjennomføring i Nederland, med følgende unntak:

a)Forvaltningstjenester som norske myndigheter ikke kan yte i Nederland, kan kjøpes eller leies der uten hinder av straffegjennomføringsloven § 4.
b)Nederlandske ansattes taushetsplikt følger av nederlandsk rett. Reglene om taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 flg., jf. straffegjennomføringsloven § 7 bokstav h og i, kommer ikke til anvendelse for disse.
c)For nederlandske ansatte følger krav til vandel av nederlandsk rett. Straffegjennomføringsloven § 8 første ledd kommer ikke til anvendelse.
d)Undersøkelse etter straffegjennomføringsloven § 27 første ledd kan finne sted overfor advokat og offentlig myndighetsrepresentant, herunder diplomatisk eller konsulær representant. Begrensningene i § 27 tredje ledd gjelder ikke.
§ 3.Drift av fengselet

Kriminalomsorgen drifter fengselet ved bruk av personer ansatt av nederlandske myndigheter.

§ 4.Vilkår for overføring

Mannlige innsatte over 18 år som er dømt til ubetinget fengselsstraff, kan overføres til straffegjennomføring i Nederland etter straffegjennomføringsloven § 14, jf. § 1a. Beslutningen tas av kriminalomsorgen etter en individuell helhetsvurdering der blant annet domfeltes helsesituasjon, familiesituasjon og det straffbare forholdets art må tas i betraktning. Overføring skal ikke besluttes dersom hensynet til en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring taler mot det. Straffegjennomføringen skal være påbegynt i Norge før overføring til Nederland finner sted.

Følgende domfelte kan ikke overføres:

a)domfelte som er nederlandsk statsborger eller bosatt i Nederland,
b)domfelte som etter beslutning av nederlandske myndigheter er erklært som uønsket utlending i Nederland eller registrert som en utlending som skal nektes innreise i Nederland,
c)domfelte som er ettersøkt i Nederland i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller strafferettslig forfølgelse, eller for fullbyrding av en dom,
d)domfelte som utgjør en rømningsrisiko eller en risiko for samfunnet som overstiger sikkerhetsnivået ved fengselet i Nederland,
e)domfelte som er gjenstand for en arrestordre i Nederland, eller som er etterlyst i Norge i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller strafferettslig forfølgelse,
f)domfelte som har behov for helsetjenester som ikke kan tilbys ved straffegjennomføring i Nederland,
g)domfelte som mottar eller skal motta regelmessig besøk av egne barn de ellers bor fast sammen med eller har samvær med, med mindre overføring uansett ikke medfører en større begrensning i barnets rett til samvær enn den besøksordningen eller samværsordningen som er eller blir etablert,
h)domfelte med rett til opplæring etter opplæringsloven og som har påbegynt opplæring i Norge.

Domfelte som omfattes av annet ledd bokstav b og som er registrert i Schengen Information System (SIS) kan likevel overføres.

Formålet med bestemmelsen i annet ledd bokstav g er å ivareta barnets rett til samvær med sine foreldre, jf. straffegjennomføringsloven § 3, annet ledd. Etter en konkret vurdering vil også domfelte som ellers utøver eller har utøvet daglig omsorg for andre barn enn egne barn, kunne omfattes av bestemmelsen.

Unntak fra annet ledd bokstav g og h kan gjøres dersom domfelte selv ønsker overføring.

§ 5.Transport

Kriminalomsorgen har ansvar for transport av domfelte til og fra Nederland. Nederlandske myndigheter har ansvar for transport i Nederland etter nederlandsk regelverk.

§ 6.Straffbare forhold begått under straffegjennomføring i Nederland

Straffbare forhold som begås under straffegjennomføring i Nederland, behandles etter nederlandsk lovgivning. Domfelte skal informeres om forskjellene mellom norsk og nederlandsk straffelov.

§ 7.Ekstern bistand for å ivareta ro, orden og sikkerhet

For ekstern bistand for å ivareta ro, orden og sikkerhet, gjelder nederlandske regler.

§ 8.Telefonsamtaler og videokonferanser

Domfelte skal ha adgang til å telefonere eller gjennomføre videokonferanser i inntil 20 minutter minst tre ganger i uken, dersom kapasitetshensyn ikke er til hinder for det.

Videokonferanser skal kontrolleres etter reglene om besøk i straffegjennomføringsloven § 31 annet, tredje og fjerde ledd og forskrift om straffegjennomføring § 3-28 første ledd. Det skal ikke gjennomføres videokonferanser hvor det er nødvendig med kontroll ved overhøring av samtalen etter straffegjennomføringsloven § 31 tredje ledd, med mindre særskilte grunner foreligger og den konkrete bemanningen muliggjør slik kontroll.

Ved videokonferanse med advokat eller offentlig myndighetsrepresentant gjelder straffegjennomføringsloven § 32 sjette ledd tilsvarende. Kontakt med slike personer skal ikke regnes med i innsattes ukentlige kvote i henhold til første ledd.

Utgifter som påløper ved telefonsamtaler, skal dekkes av den domfelte selv. Ved telefonsamtaler til Norge skal domfelte ikke betale mer enn norsk innenlandsrate. Videokonferanse skal gjennomføres gratis.

Kriminalomsorgsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvilken teknologi som tillates.

§ 9.Kontakt med andre offentlige etater

Domfeltes behov for kontakt med norske offentlige etater under straffegjennomføring i Nederland, herunder arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og helse- og utdanningsmyndighetene, skal ivaretas. Dersom domfeltes behov tilsier det, skal kriminalomsorgen legge til rette for gjennomføring av telefonsamtaler og videokonferanser med aktuelle etater.

Kontakt med offentlige etater skal ikke regnes med i innsattes ukentlige kvote for telefonsamtaler og videokonferanser, jf. forskriften § 8 første ledd.

§ 10.Godtgjørelse til innsatte

I tillegg til ordinær dagpengesats etter straffegjennomføringsloven § 19, kan domfelte tilstås økonomisk godtgjørelse ved straffegjennomføring i Nederland. Nærmere regler om dette fastsettes av Kriminalomsorgsdirektoratet.

§ 11.Opptjening av permisjonsdøgn

Domfelte som gjennomfører straff i Nederland etter å ha oppnådd permisjonstid i henhold til forskrift om straffegjennomføring § 3-30 femte ledd, opptjener en permisjonskvote på 2,5 døgn pr. måned. Opptjeningsperioden er begrenset oppad til seks måneder.

Opptjent permisjonskvote kan benyttes i tillegg til ordinær permisjonskvote etter forskrift om straffegjennomføring § 3-30 annet ledd.

Opptjent permisjonskvote kan bare benyttes etter vedtak etter straffegjennomføringsloven § 33.

Opptjent permisjonskvote og permisjonskvote etter forskrift om straffegjennomføring § 3-30 kan bare benyttes etter overføring til Norge, jf. § 12 annet ledd.

§ 12.Overføring til Norge

Domfelte som gjennomfører ubetinget fengselsstraff i Nederland, skal overføres til Norge minst to måneder før løslatelsen, med mindre det er inngått særskilt avtale mellom norske og nederlandske myndigheter om annet.

Domfelte som under straffegjennomføring i Nederland innvilges søknad om permisjon, straffavbrudd, frigang eller gjennomføring av straff utenfor fengsel i medhold av straffegjennomføringsloven § 12 eller § 16, skal overføres til straffegjennomføring i Norge før vedtaket iverksettes.

Domfelte som under straffegjennomføring i Nederland innvilges søknad om fremstilling, skal overføres til straffegjennomføring i Norge før vedtaket iverksettes, med mindre det etter avtale mellom norske og nederlandske myndigheter følger at fremstillingen kan gjennomføres i Nederland.

Domfelte som får behov for helsehjelp som ikke kan gjennomføres under straffegjennomføring i Nederland, skal overføres til straffegjennomføring i Norge med mindre det følger av avtale mellom norske og nederlandske myndigheter at slik helsehjelp kan tilbys i Nederland.

Domfelte som skal motta regelmessig besøk av egne barn, jf. § 4 annet ledd bokstav g, skal overføres til straffegjennomføring i Norge på det tidspunkt besøks- eller samværsordningen skal begynne, dersom straffegjennomføringen i Nederland vil hindre besøks- eller samværsordningen.

Domfelte som ønsker å benytte seg av retten til opplæring etter opplæringslova, skal overføres til straffegjennomføring i Norge på det tidspunktet opplæringen skal begynne.

Første til femte ledd begrenser ikke adgangen til overføring til Norge i medhold av straffegjennomføringsloven § 14 og § 15.

Dersom vilkårene for straffegjennomføring i Norge etter denne bestemmelsen ikke lenger er til stede, kan domfelte tilbakeføres til straffegjennomføring i Nederland såfremt vilkårene etter § 4 fortsatt er oppfylt.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften oppheves fra og med 1. september 2020.