Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2016

DatoFOR-2015-12-18-1594
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse18.12.2015 med virkning fra 01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-19-1759
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2015-12-14-1566, LOV-1997-02-28-19-§23-2, LOV-1997-02-28-19-§23-3, LOV-1997-02-28-19-§23-4
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om avgiftssatser folketrygden 2016

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2015 med hjemmel i stortingsvedtak 14. desember 2015 nr. 1566 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2016, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2, § 23-3 og § 23-4. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

§ 1.Personkrets

Denne forskriften omfatter personer som er medlem i trygden etter lov om folketrygd § 2-1 til § 2-6 med inntekt som ikke er skattepliktig til Norge etter de ordinære skattelover og skattevedtak, eller etter lov om skatt til Svalbard, samt medlem i trygden etter lov om folketrygd § 2-7, § 2-7a eller § 2-8 og utsendt arbeidstaker som er medlem i trygden etter konvensjon inngått etter lov om folketrygd § 1-3.

§ 2.Avgiftsgrunnlag
a)For rettigheter etter kapitlene 5, 8, 9 og 14 i lov om folketrygd skal avgift fastsettes i prosent av inntekt som nevnt i skatteloven § 12-2.

Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr 49 650. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent av den del av inntekten som overstiger kr 49 650.

b)For rettigheter etter kapitlene 4, 6, 7, 10, 11 til 13 og 15 til 20 i lov om folketrygd skal avgiften fastsettes i prosent av pensjonsgivende inntekt, jf. lov om folketrygd § 3-15 første ledd.

Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr 49 650 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent av den del av inntekten som overstiger kr 49 650.

c)Når en person etter søknad er opptatt i folketrygdens pensjonsdel med hjemmel i § 2-7, § 2-7a eller § 2-8 og samtidig betaler trygdeavgift i Norge av personinntekt som nevnt i skatteloven § 12-2 bokstav f og g, skal differansen mellom den fulle avgiften og avgiften for slik personinntekt og tilskudd fra staten innkreves av Arbeids- og velferdsetaten.
§ 3.Avgiftssatser
a)Pliktig medlem i trygden etter lov om folketrygd § 2-1 til § 2-5, herunder utsendte arbeidstakere som er medlem i trygden etter avtale i medhold av lovens § 1-3, med inntekt som ikke er skattepliktig til Norge etter de ordinære skattelover eller skattevedtak, eller lov om skatt til Svalbard, svarer ordinær trygdeavgift.
b)For sjømenn som er ansatt på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret, med unntak av personer som er ansatt i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet ombord, og er medlem i trygden etter lov om folketrygd § 2-6, betaler arbeidsgiveren en fast sats på kr 412 per måned uten hensyn til antall tjenestedager i måneden.
c)Medlem i trygden etter lov om folketrygd § 2-7, § 2-7a eller § 2-8 betaler trygdeavgift for de rettigheter medlemskapet omfatter.

Avgiften som innbetales til trygdemyndighetene fastsettes til følgende prosentsatser:

Avgiftsgrunnlag
Etter § 2 a)
Sykestønad mv.
Etter § 2 b)
Pensjon mv.
Ulike typetilfellerUten syke-
penger
Tillegg
for
syke-
penger
Tillegg for begrenset rett til sykepenger* Uten
yrkes-
skade-
trygd
Tillegg
for
yrkes-
skadetrygd
12a2b34
Medlemmet er ikke skattepliktig i Norge**Arbeidsgiver plikter ikke å betale arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiver plikter
å betale arbeidsgiver-
avgift

9,1


6,8

4,7


0,0

2,3


0,0

26,8


19,9

0,2


0,0
Medlemmet er skattepliktig i NorgeORDINÆR TRYGDEAVGIFT BETALES IKKE SAMMEN MED SKATTEN TIL SKATTE-
MYNDIGHETENE
Arbeidsgiver plikter ikke å betale arbeidsgiver-
avgift
Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiver-
avgift7,4


5,14,7


0,02,3


0,010,0


3,10,2


0,0
Medlemmet er skattepliktig i NorgeORDINÆR TRYGDEAVGIFT BETALES SAMMEN MED SKATTEN TIL SKATTE-
MYNDIGHETENE
Arbeidsgiver plikter
ikke å betale arbeidsgiver-
avgift
Arbeidsgiver plikter å
betale arbeidsgiver- avgift


2,3

0,0


4,7

0,0


2,3

0,0


6,9

0,0


0,2

0,0
*Gjelder for begrenset rett til sykepenger mv. i utlandet etter lov om folketrygd § 8-9 annet ledd.
**Omfatter også personer som ikke skattelignes i Norge etter bestemmelse i en skatteavtale.
§ 4.Misjonærer og visse andre grupper

Departementet kan fastsette avgifter på grunnlag av de avgiftssatser som er fastsatt for annen ervervsinntekt enn lønnsinntekt, selv om vedkommende må anses som arbeidstaker.

§ 5.Forskrifter

Departementet kan gi forskrifter om gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften og kan foreta justeringer i de fastsatte regler og avgifter, herunder også gi særregler for medlemmer med lønnsinntekt opptjent på fremmed stats kontinentalsokkel og utsendte arbeidstakere som delvis er omfattet av folketrygdloven i medhold av gjensidighetsavtaler.

§ 6.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2016. Fra samme dag oppheves forskrift av 19. desember 2014 nr. 1759 om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2015.