Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2016 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven § 2-8

DatoFOR-2015-12-18-1751
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-19-1760
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2015-12-18-1594-§4, FOR-2015-12-18-1594-§5, LOV-1997-02-28-19-§23-2, LOV-1997-02-28-19-§23-3, LOV-1997-02-28-19-§23-4
Kunngjort29.12.2015   kl. 16.15
KorttittelForskrift om avgifter til folketrygden for misjonærer mv. i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i forskrift 18. desember 2015 nr. 1594 om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2016 § 4 og § 5.

§ 1.Forskriften her omfatter personer som er sendt av norsk misjonsorganisasjon eller menighet for å drive humanitært eller filantropisk arbeid i utlandet, og som er medlem i trygden i medhold av folketrygdloven § 2-8. I særlige tilfelle kan departementet etter søknad bestemme at medlem i trygden som er sendt ut av annen organisasjon, også skal omfattes av forskriften.

Forskriften får anvendelse uten hensyn til hvor i utlandet arbeidet foregår og uten hensyn til hvilken inntekt som oppebæres under utenlandsoppholdet, men oppholdet må ha en varighet på minst to år. Det er et vilkår at vedkommende misjonsorganisasjon mv. har som formål å drive virksomhet av humanitær eller filantropisk art.

Forskriften gjelder uten hensyn til om vedkommende er skattepliktig til Norge og uten hensyn til om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift. At en person går inn under forskriften, innebærer ikke at arbeidsgiver er fritatt for å betale arbeidsgiveravgift på grunnlag av lønn eller godtgjørelse som en slik person får under utenlandsoppholdet.

§ 2.For medlem i trygden som nevnt i § 1 fastsettes følgende avgifter til folketrygden for 2016:
a)5,1 prosent av pensjonsgivende inntekt for den som er medlem i trygden med rett til stønad etter lovens kapittel 5 (helsetjenester), kapittel 7 (gravferd) og § 14-17 (engangsstønad ved fødsel og adopsjon).
b)4,9 prosent av pensjonsgivende inntekt for den som er medlem i trygden med rett til stønad og pensjon etter lovens kapitler 4 (arbeidsløshet), 6 (grunn- og hjelpestønad), 7 (gravferd), 10 (bedring av arbeids-/funksjonsevnen), 11 (arbeidsavklaringspenger mv.), 12 (uføretrygd), 15 (enslig mor eller far), 16 (tidligere familiepleier), 17 (gjenlevende ektefelle), 18 (barnepensjon) og 19 og/eller 20 (alderspensjon).
c)10,0 prosent av pensjonsgivende inntekt for den som er medlem i trygden med rett til alle ytelsene under bokstav a) og b).

Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr 49 650. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent av den del av inntekten som overstiger kr 49 650.

Dersom Arbeids- og velferdsdirektoratet i medhold av folketrygdloven § 2-9 annet ledd samtykker i at medlemskapet også skal omfatte sykepenger etter kapittel 8 og foreldre- og svangerskapspenger etter kapittel 14 og/eller ytelser ved yrkesskade etter kapittel 13, skal det betales følgende tillegg til de foran fastsatte satser:

d)1,2 prosent av pensjonsgivende inntekt for sykepenger og foreldre- og svangerskapspenger etter lovens kapittel 8 og 14.
e)0,2 prosent av pensjonsgivende inntekt for ytelser ved yrkesskade etter lovens kapittel 13.

De her fastsatte avgiftssatser får ikke anvendelse for ervervsinntekt som medlemmet eventuelt har av annen virksomhet enn nevnt i § 1.

§ 3.Dersom medlemmet vil kunne få en lavere avgift i medhold av forskrift 18. desember 2015 nr. 1594 om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2016, skal denne lavere avgiften legges til grunn.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2016. Fra samme dag oppheves forskrift 19. desember 2014 nr. 1760 om avgifter til folketrygden for året 2015 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven § 2-8.