Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2016 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada

DatoFOR-2015-12-18-1752
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-19-1761
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2015-12-18-1594-§5, LOV-1997-02-28-19-§23-2, LOV-1997-02-28-19-§23-3, LOV-1997-02-28-19-§23-4
Kunngjort29.12.2015   kl. 16.15
KorttittelForskrift om folketrygdavgift 2016, USA og Canada

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i forskrift 18. desember 2015 nr. 1594 om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2016 § 5.

§ 1.Denne forskriften omfatter arbeidstakere i Norge som
a)i medhold av artikkel 5 nr. 2 og 8 i avtalen om sosial trygd mellom Norge og Amerikas forente stater av 30. november 2001 nr. 2, eller
b)i medhold av artikkel 7 i avtalen om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012 nr. 12, er pliktig medlem i folketrygdens sykestønadsdel under arbeid i Norge.
§ 2.Trygdeavgiften fastsettes til lav sats (5,1 prosent) av personinntekt som nevnt i skatteloven § 12-2 bokstav a. Dersom disse inntektene ikke er skattepliktige, fastsettes trygdeavgiften til 6,8 prosent.
§ 3.Dersom det for arbeidstakere nevnt i § 1 foreligger plikt til å betale arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2, fastsettes denne avgiften til 7,0 prosent. Arbeidsgiveravgiften innkreves av skattemyndighetene.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2016. Fra samme dag oppheves forskrift 19. desember 2014 nr. 1761 om avgifter til folketrygden for året 2015 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada.