Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2016

DatoFOR-2015-12-18-1767
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-10-11-1198
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort29.12.2015   kl. 16.15
KorttittelForskrift om regulering av bunnfisket i Grønlands økonomiske sone, 2016

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686
Endringer: Endret ved forskrift 11 okt 2016 nr. 1198.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske i Grønlands økonomiske sone i ICES-områdene Va, XII og XIV (Øst-Grønland) og NAFO underområde 1 (Vest-Grønland) i 2016.

§ 2.Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta:

1.1 475 tonn blåkveite ved Vest-Grønland
2.975 tonn blåkveite ved Øst-Grønland
3.100 tonn kveite ved Øst-Grønland
4.800 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland
5.1 127 tonn pelagisk uer ved Øst-Grønland
6.1 200 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland
7.90 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland
8.150 tonn bifangst av andre arter
9.200 tonn brosme.
0Endret ved forskrift 11 okt 2016 nr. 1198.
§ 3.Tid og områdebegrensning

Det er forbudt å fiske pelagisk uer før 10. mai og etter 1. juli.

Det er forbudt å fiske torsk fra 1. april til 31. mai.

Fisket etter pelagisk uer kan fiskes i Grønlands økonomiske sone eller i et område avgrenset av følgende koordinater:

1.64° 45′ N og 28° 30′ W
2.62° 50′ N og 25° 45′ W
3.61° 55′ N og 26° 45′ W
4.61° 00′ N og 26° 30′ W
5.59° 00′ N og 30° 00′ W
6.59° 00′ N og 34° 00′ W
7.61° 30′ N og 34° 00′ W
8.62° 50′ N og 36° 00′ W og herfra til posisjon nr. 1.

Fisket etter pelagisk uer i Grønlands økonomiske sone kan bare foregå i det området som ligger innenfor koordinatene angitt i tredje ledd.

Fisket etter torsk kan bare foregå på de vilkårene og innenfor de områdene som er bestemt av grønlandske myndigheter og som fremgår av vedlegget til denne forskriften.

§ 4.Gruppekvoter
1.Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske inntil 1 475 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 437,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.
2.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 537,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.
3.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 100 tonn kveite ved Øst-Grønland.
4.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan totalt fiske inntil 1 100 tonn torsk i område Q3 og Q4 ved Øst-Grønland. Det avsettes 100 tonn torsk til bifangst for fartøy med torsketråltillatelse som fisker blåkveite og uer ved Øst-Grønland.
5.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 200 tonn brosme ved Øst-Grønland.
6.Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske inntil 800 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland.
7.Fartøy med seitrål- eller torsketråltillatelse kan fiske inntil 1 127 tonn pelagisk uer ved Øst-Grønland.

Bare fartøy som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, kan fiske på kvotene som nevnt i første ledd nr. 2, 3, 4 og 5.

§ 5.Fartøykvoter

Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland tildeles fartøykvote på 491,67 tonn blåkveite.

Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland tildeles fartøykvote på 218,75 tonn blåkveite.

Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter bunnlevende uer ved Øst-Grønland tildeles fartøykvote på 400 tonn.

Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite og bunnlevende uer ved Øst-Grønland tildeles fartøykvote på inntil 50 tonn torsk.

0Endret ved forskrift 11 okt 2016 nr. 1198.
§ 6.Maksimalkvote

Fartøy som deltar i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles maksimalkvote på 250 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.

§ 7.Påmelding og tillatelse

Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket kan ta til. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn kvotegrunnlaget gir rom for, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 8.Utseilingsfrist

Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september.

§ 9.Refordeling

Fartøykvotene kan endres eller oppheves dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

§ 10.Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

§ 11.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.

Vedlegg 

pdf.gif