Forskrift om endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger, forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip og forskrift om bygging av skip

DatoFOR-2015-12-18-1769
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016, 01.01.2018
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-22-1893, FOR-2014-12-19-1853, FOR-2014-07-01-1072
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§44, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort29.12.2015   kl. 16.15
KorttittelEndr. i forskrift om sertifikat m.m. for norske skip og flyttbare innretninger mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 11, § 12, § 13, § 16, § 21, § 22, § 43, § 44 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

I

I forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: ---

II

I forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip gjøres følgende endringer: ---

III

I forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip gjøres følgende endring: ---

IV

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 32 tredje ledd og vedlegg I oppheves 1. januar 2018.

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip § 89a oppheves 1. januar 2018.