Forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak

DatoFOR-2015-12-18-1775
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-12-16-1637
EndrerFOR-1998-12-16-1241
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§8-1, LOV-1998-07-17-56-§10-1
Kunngjort30.12.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens virkeområde
(1) Forskriften gjelder for skadeforsikringsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-14.
(2) Forskriften gjelder også for holdingforetak, herunder finansstiftelser, som eier forsikringsforetak.
(3) Forskriften gjelder filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak, med unntak av kapittel 6 om delårsregnskap.
(4) For blandede finanskonsern gjelder følgende bestemmelser så langt de passer:
a)bestemmelsene om konsernregnskap i regnskapsloven,
b)forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak,
c)forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak,
d)denne forskriften.
(5) For konsern med livsforsikringsvirksomhet gjelder følgende bestemmelser så langt de passer:
a)bestemmelsene om konsernregnskap i regnskapsloven,
b)forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak,
c)denne forskriften.
(6) Regnskapslovens bestemmelser om små foretak får ikke anvendelse.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 1-2.Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i selskapsregnskapet

Selskapsregnskapet skal utarbeides i samsvar med forskrifter om internasjonale regnskapsstandarder gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 annet ledd hvis ikke annet følger av denne forskriften. Regnskapsloven § 3-9 tredje ledd, fjerde ledd annet punktum samt forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 femte ledd gjelder ikke.

§ 1-3.Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i konsernregnskapet
(1) Foretak som ikke anvender adgangen etter regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd første punktum til å utarbeide konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder, skal utarbeide konsernregnskap etter bestemmelsene i denne forskriften.
(2) For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskriften: § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 5-28, § 5-37 første og annet ledd, § 5-42, § 5-43, § 5-51, § 6-1 og § 6-4.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 1-4.Unntak fra regnskapsloven

Regnskapsloven § 3-1 tredje ledd om unntak fra bestemmelser i regnskapsloven, gjelder ved utarbeidelse av selskapsregnskap og konsernregnskap som nevnt i denne forskriften § 1-3 første ledd hvis ikke annet følger av denne forskriften.

§ 1-5.Definisjon av store foretak

Som store foretak regnes:

a)Foretak som inngår i konsern der konsernregnskapet utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 og
b)Foretak som har utstedt verdipapirer på regulert marked i en EØS-stat.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 1-6.Definisjon av små foretak
(1) Som små foretak regnes foretak med forfalte bruttopremier som ikke overstiger 40 millioner kroner på balansedagen.
(2) Foretak som har mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier på balansedagen, men som var omfattet av første ledd foregående balanseår, regnes likevel som små foretak.
(3) Foretak som i de to foregående regnskapsår har hatt mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier, men som på balansedagen har mindre enn 40 millioner kroner i forfalte brutto premieinntekter, regnes likevel ikke som små foretak.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 1-7.Definisjon av mellomstore foretak

Som mellomstore foretak regnes foretak som verken er store, jf. § 1-5, eller små, jf. § 1-6.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 1-8.Egenforsikringsforetak (captives) og filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak

Egenforsikringsforetak (captives) og filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak som regnes som store foretak etter § 1-5, kan anvende kravene til å gi noteopplysninger som gjelder for mellomstore foretak.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

Kapittel 2. Årsregnskap og årsberetning

§ 2-1.Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning

Forslag til årsregnskap og årsberetning skal vedtas av foretakets styre innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-2.Rettvisende bilde

Hvis anvendelsen av en bestemmelse i kapittel 3 til 5 er uforenlig med plikten til å gi et rettvisende bilde av årsregnskapet, skal bestemmelsen fravikes for å gi et rettvisende bilde som fastsatt i regnskapsloven § 3-2a første ledd.

§ 2-3.Årsberetningens innhold
(1) Dersom foretaket ikke oppfyller gjeldende krav til ansvarlig kapital eller kapitalen for øvrig ikke er forsvarlig sett i forhold til virksomheten, skal styret redegjøre for dette og uttale seg om tiltak som er truffet eller som skal treffes for å sikre foretakets drift.
(2) Det skal gis en beskrivelse av de finansielle risikoer som foretaket er, og gjennom regnskapsåret har vært, eksponert for. Styret skal redegjøre for de mål og strategier som er fastsatt for risikostyring, og sammenhengen mellom disse og foretakets overordnede mål og strategier. Det skal gis en overordnet beskrivelse av foretakets risikostyring og organiseringen av denne.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-4.Begrensninger i unntak fra konsernregnskapsplikten
(1) Regnskapsloven § 3-7 får kun anvendelse dersom forsikringsforetakets morselskap er underlagt denne forskriften eller forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak.
(2) Hvis forsikringsforetakets morselskap også har datterforetak som følger andre vurderingsregler etter denne forskriften eller har datterforetak som er underlagt forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, skal morselskap i underkonsern likevel utarbeide konsernregnskap.
(3) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første og annet ledd.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-5.Horisontale konsern
(1) Finanskonsern uten morselskap som er godkjent etter bestemmelsene i finansforetaksloven kapittel 17, skal utarbeide konsernregnskap.
(2) Konsernregnskap for horisontale konsern skal omfatte de samarbeidende foretakene, samt deres datterforetak.
(3) Konsernregnskapet skal utarbeides etter reglene som gjelder for konsern i regnskapsloven og denne forskriften.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-6.Unntak fra konsernregnskapsplikten for finansstiftelser

Plikten i regnskapsloven § 3-2 tredje ledd til å utarbeide konsernregnskap gjelder ikke for finansstiftelser som kun har som formål å forvalte eierinteresser i kun ett datterforetak.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-7.Presentasjonsvaluta

Regnskapsloven § 3-4 annet ledd gjelder ikke. Årsregnskapet skal presenteres i norske kroner.

§ 2-8.Offentlighet
(1) Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på foretakets hjemmeside på Internett. Foretaket skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge foretaket å opprette hjemmeside på Internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.
(2) Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske forsikringsforetak, jf. regnskapsloven § 8-1 annet ledd.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

Kapittel 3. Regnskapsprinsipper mv.

§ 3-1.Forsikringskontrakter mv.
(1) Forsikringsforpliktelser skal innregnes og måles i samsvar med § 3-5.
(2) Det er likevel adgang, men ikke plikt, til å måle innebygde derivater i forsikringskontrakter atskilt fra vertskontrakten i samsvar med IFRS 4.7.
(3) IFRS 4.10 bokstav b gjelder ikke.
(4) Det er adgang, men ikke plikt, til å foreta ytterligere avsetninger til forsikringsforpliktelser i samsvar med IFRS 4.14 bokstav b og IFRS 4.15–19.
(5) En forsikringsforpliktelse skal fjernes fra balansen når, og bare når, den har opphørt.
(6) Gjenforsikringsandeler skal innregnes som eiendel. Gjenforsikringsandelen av brutto forsikringsforpliktelser omfatter de beløp som foretaket forventer å motta fra gjenforsikringsforetak i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Dersom gjenforsikringsavtalen har falt i verdi, skal gjenforsikringsandelens balanseførte verdi reduseres tilsvarende. En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare dersom kriteriene i IFRS 4.20 er oppfylt.
(7) Adgangen etter IFRS 4.21–29 til å endre regnskapsprinsipp for forsikringskontrakter gjelder ikke.
(8) Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeovertakelse skal innregnes og måles i samsvar med § 3-5. Differansen mellom virkelig verdi av de overtatte kontraktsmessige forsikringsrettighetene og forsikringsforpliktelsene og beløpet etter første punktum, skal innregnes som immateriell eiendel i samsvar med IFRS 4.31 annet punktum. Den etterfølgende måling av denne eiendelen skal være i samsvar med målingen av den tilknyttede forsikringsforpliktelsen.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 3-2.Naturskadekapital

Avsetning til naturskadekapital skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring med tilhørende forskrift.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 3-3.Avsetning til garantiordningen

Avsetning til garantiordningen skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) kapittel 20.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 3-4.Utsatt skatt

Det skal ikke beregnes utsatt skatt av avsetning til naturskadekapital, av avsetning til garantiordningen eller av reassuranseavsetninger.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 3-5.Forsikringsforpliktelser
(1) Avsetning for ikke opptjent bruttopremie skal tilsvare den delen av forfalte bruttopremier som på balansedagen gjelder de ikke avløpte deler av forsikringenes dekningsperioder. Forfalt bruttopremie skal omfatte all bruttopremie frem til første hovedforfall uansett hvilken praksis som er lagt til grunn for bruk av terminpremier. Det skal ikke gjøres fradrag for kostnader av noe slag før den forfalte bruttopremien periodiseres.
(2) Avsetning for ikke avløpt risiko skal tilsvare forventede brutto erstatningskostnader og forventede direkte og indirekte skadebehandlingskostnader for skadetilfeller som på balansedagen ikke er inntruffet, men som forventes å inntreffe i perioden frem til første hovedforfall, i den grad disse kostnader ikke kan anses å være dekket av avsetningen for ikke opptjent bruttopremie.
(3) Brutto erstatningsavsetning skal tilsvare de forventede fremtidige brutto erstatningskostnader for alle skadetilfeller som på balansedagen er inntruffet, men ikke oppgjort. Avsetningen skal omfatte forventede direkte og indirekte skadebehandlingskostnader i forbindelse med slike skadetilfeller. Det skal tas hensyn til forventede kostnadsøkninger.
(4) Erstatningsavsetningen beregnet i samsvar med tredje ledd kan bare diskonteres i de tilfeller der det foreligger et pålitelig statistisk grunnlag for å fastsette
a)hvor lang tid det vil ta å avvikle de enkelte skadeårganger,
b)de forventede erstatningsutbetalinger for det enkelte avviklingsår.
(5) Ved diskontering av erstatningsavsetningen i samsvar med reglene gitt i fjerde ledd, skal diskonteringsrenten ikke overstige en forsiktig vurdering av forventet fremtidig avkastning på foretakets eiendeler, jf. finansforetaksloven § 13-10. Den diskonterte erstatningsavsetningen skal ikke under noen omstendighet settes til et lavere beløp enn det beløp som fremkommer når erstatningsavsetningen verdsettes med utgangspunkt i prisnivået på balansedagen.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 3-6.Ettårige rene risikoforsikringer (livsforsikring)

Livsforsikringer som nevnt i finansforetaksloven § 2-14 annet ledd, skal innregnes og måles i samsvar med forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak § 3-1.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 3-7.Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter skal innregnes og måles i samsvar med IAS 39 med unntak av finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IAS 39.2.

§ 3-8.Investeringseiendommer

Investeringseiendommer skal innregnes og måles i samsvar med IAS 40.

§ 3-9.Eierbenyttet eiendom

Eierbenyttet eiendom skal innregnes og måles i samsvar med IAS 16.

§ 3-10.Måling til virkelig verdi

Eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi etter IFRS, skal måles i samsvar med IFRS 13.

§ 3-11.Ytelser til ansatte

Ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.

§ 3-12.Adgang til å fravike måle- og innregningsregler i IFRS
(1) IFRS kan fravikes i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 3-1 og § 3-2 nr. 1 og 9.
(2) Mellomstore og små foretak kan på områder som ikke er særskilt regulert i dette kapitlet anvende regnskapsloven kapittel 4 og 5 istedenfor IFRS.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

Kapittel 4. Resultatregnskap, balanse, oppstilling av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling

§ 4-1.Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling

Regnskapsloven kapittel 6 gjelder ikke.

§ 4-2.Oppdeling eller sammenslåing av poster
(1) Hovedposter og underposter skal inndeles ytterligere når foretakets forhold tilsier det. Det er ikke anledning til å tilføye nye hovedposter eller endre rekkefølgen av hovedpostene.
(2) Underposter innenfor samme hovedpost skal slås sammen hvis sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap, med de unntak som følger av tredje, fjerde og femte ledd.
(3) Underposter i resultatregnskapet under følgende hovedposter kan ikke slås sammen:

Premieinntekter (post 1), erstatningskostnader (post 3), og andre resultatkomponenter (post 15).

(4) Underposter i balansen som gjelder forsikringsforpliktelser, gjenforsikringsandeler og egenkapital, kan ikke slås sammen.
(5) Fordringer på og forpliktelser til datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak, skal vises særskilt som underposter til den enkelte balansepost.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-3.Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer.

I. Oppstillingsplan

§ 4-4.Oppstillingsplan resultatregnskap

Resultatregnskapet skal ha følgende oppstillingsplan: 

TEKNISK REGNSKAP

1. Premieinntekter mv.

1.1 Opptjente bruttopremier

1.2 – Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier

Sum premieinntekter for egen regning

2. Andre forsikringsrelaterte inntekter

3. Erstatningskostnader

3.1 Brutto erstatningskostnader

3.2 – Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader

Sum erstatningskostnader for egen regning

4. Forsikringsrelaterte driftskostnader

4.1 Salgskostnader

4.2 Endringer i forskuddsbetalte direkte salgskostnader

4.3 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring

4.4 – Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler

Sum forsikringsrelaterte driftskostnader

5. Andre forsikringsrelaterte driftskostnader

6. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko

7. Resultat av teknisk regnskap 

IKKE-TEKNISK REGNSKAP

8. Netto inntekter fra investeringer

8.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak

8.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler

8.3 Netto driftsinntekt fra eiendom

8.4 Verdiendringer på investeringer

8.5 Realisert gevinst og tap på investeringer

8.6 Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader

Sum netto inntekter fra investeringer

9. Andre inntekter

10. Andre kostnader

11. Resultat av ikke-teknisk regnskap

12. Resultat før skattekostnad

13. Skattekostnad

14. Resultat før andre resultatkomponenter

15. Andre resultatkomponenter

15.1 Verdireguleringer – eiendom, anlegg og utstyr

15.2 Verdireguleringer – immaterielle eiendeler

15.3 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger – ytelser til ansatte

15.4 Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet

15.5 Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelige for salg

15.6 Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømssikring

15.7 Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden

15.8 Skatt på andre resultatkomponenter

16. TOTALRESULTAT

§ 4-5.Oppstillingsplan balanse

Balansen skal ha følgende oppstillingsplan: 

EIENDELER

1. Immaterielle eiendeler

1.1 Goodwill

1.2 Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

2. Investeringer

2.1 Bygninger og andre faste eiendommer

2.1.1 Investeringseiendommer

2.1.2 Eierbenyttet eiendom

2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak

2.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak

2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak

2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost

2.3.1 Investeringer som holdes til forfall

2.3.2 Utlån og fordringer

2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)

2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

2.4.3 Utlån og fordringer

2.4.4 Finansielle derivater

2.4.5 Andre finansielle eiendeler

2.5 Gjenforsikringsdepoter

Sum investeringer

3. Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser

3.1 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie

3.2 Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning

Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser

4. Fordringer

4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger

4.1.1 Forsikringstakere

4.1.2 Mellommenn

4.2 Fordringer i forbindelse med gjenforsikring

4.3 Andre fordringer

Sum fordringer

5. Andre eiendeler

5.1 Anlegg og utstyr

5.2 Kasse, bank

5.3 Eiendeler ved skatt

5.4 Andre eiendeler betegnet etter sin art

Sum andre eiendeler

6. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

6.1 Opptjente, ikke mottatte leieinntekter

6.2 Forskuddsbetalte direkte salgskostnader

6.3 Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

7. Innskutt egenkapital

7.1 Selskapskapital

7.1.1 Aksjekapital/eierandelskapital/garantifond

7.1.2 Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis

7.2 Overkurs

7.3 Egenkapitalandel av sammensatte finansielle instrumenter og andre egenkapitalinstrumenter

7.4 Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital

8. Opptjent egenkapital

8.1 Fond mv.

8.1.1 Fond for vurderingsforskjeller

8.1.2 Fond for urealiserte gevinster

8.1.3 Avsetning til naturskadekapital

8.1.4 Avsetning til garantiordningen

8.2 Annen opptjent egenkapital

Sum opptjent egenkapital

9. Ansvarlig lånekapital mv.

9.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital

9.2 Ansvarlig lånekapital med tilknyttede konverteringsrettigheter

9.3 Annen ansvarlig lånekapital

9.4 Fondsobligasjoner

Sum ansvarlig lånekapital mv.

10. Brutto forsikringsforpliktelser

10.1 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie

10.2 Avsetning for ikke avløpt risiko

10.3 Brutto erstatningsavsetning

Sum brutto forsikringsforpliktelser

11. Avsetninger for forpliktelser

11.1 Pensjonsforpliktelser o.l.

11.2 Forpliktelser ved skatt

11.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt

11.2.2 Forpliktelser ved utsatt skatt

11.3 Andre avsetninger for forpliktelser

Sum avsetninger for forpliktelser

12. Premiedepot fra gjenforsikringsforetak

13. Forpliktelser

13.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring

13.2 Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring

13.3 Forpliktelser til kredittinstitusjoner

13.4 Finansielle derivater

13.5 Andre forpliktelser

Sum forpliktelser

14. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

14.1 Mottatte, ikke opptjente leieinntekter

14.2 Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 

POSTER UTENOM BALANSEN

15. Betingede forpliktelser

16. Forpliktelser

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-6.Oppstilling av endringer i egenkapital

Det skal presenteres en oppstilling av endringer i egenkapital som viser:

(a)totalresultat for perioden (resultatpost 16), som viser separat de samlede beløp som kan henføres til morselskapets eiere og til minoritetsinteresser,
(b)for hver post under egenkapitalen, virkningene av endringer i regnskapsprinsipper og korreksjoner av feil innregnet i samsvar med IAS 8,
(c)for hver bestanddel av egenkapitalen, en avstemming mellom den balanseførte verdien i begynnelsen og slutten av perioden, med separate opplysninger om endringer som følger av
-resultat før andre resultatkomponenter (resultatpost 14)
-andre resultatkomponenter (resultatpost 15) spesifisert på de enkelte underposter (resultatpost 15.1–15.8)
-transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere, med separat visning av bidrag fra og utdelinger til eiere.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-7.Resultatregnskap for holdingforetak

For holdingforetak som ikke driver forsikring, kan den ikke-tekniske oppstillingen i resultatregnskapet benyttes.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-8.Konsernregnskapets oppstillingsplan
(1) Konsernregnskapet for skade- og livsforsikringskonsern skal settes opp som følger:
a)Resultatregnskapet settes opp i henhold til § 4-4 og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak § 4-4, slik at teknisk regnskap for henholdsvis skadeforsikring og livsforsikring fremkommer hver for seg. I ikke-teknisk regnskap kan poster med samme innhold slås sammen.
b)Balansen settes opp i henhold til § 4-5 og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak § 4-5. Underposter underlagt ulike vurderingsregler kan ikke slås sammen, men skal spesifiseres på separate underposter eller hovedposter.
(2) Dersom aksjer eller andeler i et datterforetak eies av andre enn de konsoliderte foretakene, skal deres andel av egenkapitalen og årets resultat oppføres som minoritetsinteresser. Minoritetsinteresser oppføres under egenkapital i balansen, og som fradrag i årsresultatet i resultatregnskapet.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

II. Resultatregnskap

§ 4-9.Premieinntekter mv. – resultatpost 1

«Opptjent bruttopremie» beregnes som «forfalt bruttopremie» korrigert for endring i «avsetning for ikke opptjent bruttopremie». «Forfalt bruttopremie» omfatter alle beløp som forsikringsforetaket i regnskapsperioden har mottatt eller har til gode for direkte tegnede forsikringsavtaler og overtatte gjenforsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-10.Erstatningskostnader – resultatpost 4
(1) «Brutto erstatningskostnader» beregnes som «betalte bruttoerstatninger» korrigert for endring i «brutto erstatningsavsetning». «Betalte bruttoerstatninger» omfatter alle brutto erstatningsbeløp som i regnskapsperioden er betalt til forsikringstakere eller andre berettigede etter forsikringsavtalene med tillegg av foretakets eksterne og interne skadebehandlingskostnader i forbindelse med disse erstatningsbeløpene.
(2) Foretak som kjøper eksterne skadebehandlings-/skadeoppgjørstjenester for alle eller deler av de skadetilfeller som rammer foretaket, skal fordele kostnadene i forbindelse med disse tjenestene mellom erstatningskostnader (betalte erstatninger og erstatningsavsetninger) og forsikringsrelaterte administrasjonskostnader.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-11.Forsikringsrelaterte driftskostnader – resultatpost 6
(1) «Salgskostnader» omfatter direkte og indirekte kostnader som følger av salgsaktivitet ved inngåelse og fornyelse av forsikringsavtaler. Salgskostnadene omfatter direkte henførbare kostnader som lønn og drift av salgskorpset, indirekte kostnader knyttet til markedsføring, og administrasjonskostnader i forbindelse med kjøp av forsikring og utstedelse av forsikringsavtale.
(2) Direkte variable salgskostnader kan balanseføres når de er vesentlige for foretaket.

Kostnadsføring skal skje i takt med inntektsføring av premien, men minst med en femtedel årlig.

(3) «Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader» omfatter alle øvrige forsikringsrelaterte driftskostnader som ikke kan henføres til «Salgskostnader» eller til «Erstatningskostnader», jf. resultatpost 3.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

III. Balanse

§ 4-12.Obligasjoner mv.

Verdipapirer med variabel rente knyttet til bestemte referansesatser, f.eks. interbankrente eller euromarkedrente, skal anses som obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning.

§ 4-13.Gjenforsikringsdepoter – balansepost 2.5
(1) I balansen til et foretak som mottar gjenforsikring, skal posten «Gjenforsikringsdepot» omfatte de fordringer på avgivende foretak som svarer til den sikkerhet som er deponert hos disse eller hos tredjemann, eller som disse foretak har holdt tilbake.
(2) Disse fordringer kan ikke slås sammen med andre fordringer gjenforsikrer har på avgivende forsikringsforetak, eller motregnes i gjenforsikrers gjeld til det avgivende forsikringsforetak.
(3) Verdipapirer som er deponert hos et avgivende foretak eller hos tredjemann og som forblir gjenforsikringsforetakets eiendom, skal bokføres av sistnevnte foretak som eiendeler under den relevante post.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-14.Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis – balansepost 7.1.2

Egne aksjer/egenkapitalbevis føres til pålydende verdi.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-15.Avsetning til naturskadekapital og avsetning til garantiordningen – balansepostene 8.1.3 og 8.1.4
(1) Med avsetning til naturskadekapital forstås avsetning etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring og forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool.
(2) Med avsetning til garantiordningen forstås avsetning etter lov 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) kapittel 20.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-16.Avsetninger for forpliktelser – balansepost 11.3

Posten omfatter avsetninger for forpliktelser som på balansedagen anses å være sannsynlige eller sikre, men hvor det foreligger en usikkerhet med hensyn på beløpets størrelse eller forfallstidspunkt.

§ 4-17.Premiedepot fra gjenforsikringsforetak – balansepost 12
(1) «Premiedepot fra gjenforsikringsforetak» i et avgivende forsikringsforetaks balanse skal omfatte beløp som er deponert av eller holdt tilbake fra andre forsikringsforetak i henhold til gjenforsikringsavtaler.
(2) Beløp som angitt i første ledd kan ikke motregnes i gjeld til eller fordringer på andre berørte foretak.
(3) Dersom det avgivende forsikringsforetak har mottatt verdipapirer til deponering og fått overdratt eiendomsretten, skal denne post omfatte det beløp det avgivende foretak skal utbetale i henhold til deponeringen.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

IV. Utenom balansen

§ 4-18.Forvaltning av eiendeler

Eiendeler som forvaltes i tredjemanns navn og på vegne av tredjemann, skal ikke føres opp i balansen.

§ 4-19.Betingede forpliktelser utenom balansen

Alle garantier som foretaket har avgitt og eiendeler som er stilt som sikkerhet på vegne av tredjemann, skal føres under denne posten.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 4-20.Forpliktelser utenom balansen
(1) Ugjenkallelige forpliktelser som vil kunne føre til fremtidige kostnader eller tap, inngår i denne posten.
(2) Dersom foretaket har avhendet eiendeler hvor erverver har rett, men ikke plikt, til å tilbakeføre de overdratte eiendeler til foretaket til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal den avtalte pris i tilfelle gjenkjøp føres opp under denne posten.
(3) Forpliktelser som skal oppføres utenom balansen, omfatter ikke forpliktelser som er knyttet til forsikringsvirksomhet.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

Kapittel 5. Noteopplysninger

I. Innledende bestemmelser

§ 5-1.Generelle bestemmelser
(1) Krav til noteopplysninger etter regnskapsloven kapittel 7 og IFRS kan fravikes hvis ikke annet følger av bestemmelsene i dette kapitlet. På områder som ikke er særskilt regulert i dette kapitlet, skal det ved fravikelse fra IFRS gis opplysninger i henhold til krav etter god regnskapsskikk så langt det er relevant, enten standardene er endelige eller foreløpige.
(2) Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger fra IFRS etter denne forskriften § 3-12 som er benyttet.
§ 5-2.Alminnelig opplysningsplikt
(1) I noter til årsregnskapet skal det gis opplysninger som nevnt i dette kapitlet. I tillegg skal det gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat og som ikke framgår av årsregnskapet for øvrig.
(2) Opplysninger kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat. Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 5-42, § 5-48 annet ledd og § 5-51.
§ 5-3.Rettvisende bilde
(1) Hvis anvendelsen av bestemmelsene i regnskapsloven og denne forskriften ikke er tilstrekkelig for å gi et rettvisende bilde som nevnt i regnskapsloven § 3-2a første ledd, skal det gis tilleggsopplysninger.
(2) Dersom foretaket er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.
(3) Ethvert fravik som nevnt i § 2-2 og regnskapsloven § 3-2a annet ledd skal angis.

Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-4.Opplysninger om regnskapsprinsipper mv.
(1) Det skal gis opplysninger om viktige regnskapsprinsipper og viktige kilder til estimeringsusikkerhet i samsvar med IAS 1.117–133. Endringer i hvilke prinsipper som anvendes skal begrunnes.
(2) Det skal opplyses om datterforetak anvender andre regnskapsprinsipper enn de som anvendes i morselskapets selskapsregnskap.
(3) Kontinuitet ved regnskapsføring av fusjon skal opplyses og begrunnes.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-5.Virkning av endring av regnskapsprinsipp mv.

Det skal opplyses om virkning av endring av regnskapsprinsipp. Dersom sammenligningstall ikke er omarbeidet, skal virkningen av endringen opplyses i note. Det skal opplyses om vesentlige feil i tidligere årsregnskap som er ført mot egenkapitalen.

§ 5-6.Opplysninger om virkelig verdi
(1) Store foretak skal gi opplysninger om virkelig verdi i samsvar med IFRS 13.
(2) Mellomstore og små foretak skal for eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi:
a)opplyse om de verdsettingsmetodene og inndata som ble benyttet,
b)opplyse om det nivået innenfor hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi i sin helhet er kategorisert,
c)der målingene av virkelig verdi er kategorisert i nivå 2 eller 3, gi en beskrivelse av de verdsettingsmetodene og inndata som ble benyttet. Dersom det foreligger en endring i verdsettingsmetode, skal foretaket opplyse om dette og begrunne endringen.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

II. Forsikringskontrakter

§ 5-7.Opplysninger om forsikringskontrakter
(1) Store foretak skal gi opplysninger om forsikringskontrakter i samsvar med IFRS 4 samt § 5-9 til § 5-11.
(2) Mellomstore og små foretak skal gi opplysninger om forsikringskontrakter i samsvar med § 5-8 til § 5-11.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-8.Virkningen av endring i forutsetninger

Det skal opplyses om virkningen av endringer i forutsetninger for forsikringsteknisk beregningsgrunnlag som er brukt ved måling av forsikringsforpliktelser, med separat angivelse av virkningen av endringer som har vesentlig innvirkning på årsregnskapet.

Tilsvarende gjelder for endring av måling av gjenforsikringsandelen.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-9.Forsikringsforpliktelser
(1) Det skal for alle skadeforsikringsbransjer, jf. § 5-10 annet til fjerde ledd, gis en oversikt over avsetning for ikke opptjent bruttopremie og brutto erstatningsavsetning.
(2) Dersom foretaket ved beregningen av avsetningen for ikke opptjent bruttopremie for en eller flere skadeforsikringsbransjer har anvendt beregningsmetoder som tar hensyn til risikoens utvikling over tid, skal det redegjøres for beregningsmetoden.
(3) Dersom foretaket for en eller flere skadeforsikringsbransjer har foretatt avsetning for ikke avløpt risiko, skal det gis en oversikt over avsatt beløp i de aktuelle bransjer samt redegjøres for beregningsmetoden.
(4) Det skal gis en beskrivelse av hvordan brutto erstatningsavsetning er beregnet. Beskrivelsen skal omfatte anvendte metoder, valg av diskonteringsrente, jf. § 3-5 fjerde og femte ledd, og andre vesentlige forutsetninger ved beregningen. Hvis foretaket diskonterer brutto erstatningsavsetning eller deler av denne, skal det gis opplysninger om verdien av denne avsetningskomponenten før diskontering blir foretatt. Det skal gis opplysninger om de metoder som anvendes ved diskonteringen, herunder forutsetningene om forventet gjenstående avviklingstid, forventet fremtidig inflasjon og den anvendte diskonteringsrente. Opplysningene skal gis for hver skadeforsikringsbransje som omfattes av diskonteringen, jf. § 5-10 annet til fjerde ledd.
(5) De beløp som er inndrevet ved overtakelse av forsikredes rettigheter ovenfor tredjemann eller ved eiendomsretten til forsikredes gjenstander og trukket fra brutto erstatningsavsetning, skal oppgis for hver skadeforsikringsbransje der beløpet er betydelig, jf. § 5-10 annet til fjerde ledd.
(6) Det skal gis opplysninger om avsetning for ikke opptjent premie og erstatningsavsetning for hver pool-ordning foretaket deltar i. Opplysningene skal gis både brutto og for egen regning.
(7) Det skal gis en beskrivelse av, og kvantifisering av forskjeller mellom, verdsettelse for solvensformål og verdsettelse i årsregnskapet.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-10.Premieinntekter og erstatningskostnader mv.
(1) Forfalte premier, opptjente premier og inntrufne erstatninger skal spesifiseres på forsikringsbransjer som nevnt i annet ledd med følgende underinndeling:
-Brutto – direkte forretning og mottatt proporsjonal gjenforsikring
-Brutto – mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring
-Gjenforsikringsandel
-For egen regning.

Det skal videre opplyses hvordan påløpte brutto erstatningskostnader er fordelt mellom anslåtte brutto erstatningskostnader relatert til den aktuelle regnskapsperioden og brutto avviklingsresultat relatert til tidligere regnskapsperioder. Med anslåtte erstatningskostnader menes betalte erstatninger for skadetilfeller inntruffet i regnskapsperioden tillagt erstatningsavsetningen for disse skadetilfellene ved utgangen av regnskapsperioden. Med avviklingsresultatet relatert til tidligere regnskapsperioder menes differansen mellom

-erstatningsavsetningen ved inngangen til regnskapsperioden for skadetilfeller inntruffet i tidligere regnskapsperioder, og
-erstatninger som er betalt i løpet av regnskapsperioden for skadetilfeller inntruffet i tidligere regnskapsperioder, tillagt erstatningsavsetningen for disse skadetilfellene ved utgangen av regnskapsperioden.
(2) Postene i første ledd skal fordeles på;
-Direkte forsikring og mottatt proporsjonal gjenforsikring:
-Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling
-Forsikring mot inntektstap
-Yrkesskadeforsikring
-Motorvognforsikring – trafikk
-Motorvognforsikring – øvrig
-Sjøforsikring, transportforsikring og luftfartforsikring
-Forsikring mot brann og annen skade på eiendom
-Ansvarsforsikring
-Kreditt- og kausjonsforsikring
-Rettshjelpforsikring
-Assistanseforsikring
-Forsikring mot diverse økonomisk tap
-Mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring:
-Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikringsforpliktelser
-Ikke-proporsjonal gjenforsikring av ansvarsforsikringsforpliktelser
-Ikke-proporsjonal gjenforsikring av forpliktelser innen sjøforsikring, transportforsikring og luftfartforsikring
-Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringsforpliktelser.
(3) Andre bransjer skal tilføyes etter behov.
(4) Det er ikke nødvendig å gi opplysninger som angitt i første ledd for skadeforsikringsbransjer der den opptjente bruttopremien er mindre enn 25 millioner NOK. Det skal allikevel gis opplysninger som nevnt i første ledd for de fire skadeforsikringsbransjene med høyest opptjent bruttopremie.
§ 5-11.Fordeling av inntekter på geografiske områder

Det skal gis opplysninger om samlede forfalte premieinntekter fra direkte forsikring som er inngått i Norge, i andre land omfattet av EØS-avtalen, samt i øvrige land. Slike opplysninger kan unnlates dersom bruttopremien utgjør mindre enn 5 prosent av totale brutto premieinntekter.

III. Finansielle instrumenter

§ 5-12.Opplysninger om finansielle instrumenter
(1) Store foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med IFRS 7, § 5-6 og § 5-28 til § 5-34.
(2) Mellomstore foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6 og § 5-13 til § 5-34.
(3) Små foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6, § 5-13, § 5-14, § 5-17, § 5-18, § 5-22, § 5-23, § 5-25, § 5-27 annet ledd annet punktum og § 5-28 til § 5-34.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-13.Finansielle instrumenters betydning for finansiell stilling og inntjening

Det skal gis opplysninger som setter brukere av årsregnskapet i stand til å evaluere finansielle instrumenters betydning for foretakets finansielle stilling og inntjening.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-14.Kategorier av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser
(1) Det skal gis opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som definert i IAS 39:
a)finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle eiendelene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning i samsvar med IAS 39,
b)investeringer som holdes til forfall,
c)utlån og fordringer,
d)finansielle eiendeler tilgjengelige for salg,
e)finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle forpliktelsene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning i samsvar med IAS 39, og
f)finansielle forpliktelser målt til amortisert kost.
§ 5-15.Finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet
(1) Dersom foretaket har øremerket et utlån eller en fordring (eller en gruppe av utlån eller fordringer) til virkelig verdi over resultatet, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.9 og 7.11.
(2) Dersom foretaket har øremerket en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.10 og 7.11.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-16.Omklassifisering

Dersom foretaket har omklassifisert en finansiell eiendel, skal det opplyses om hvilket beløp som er omklassifisert til og fra hver kategori, jf. § 5-14, samt grunnen til denne omklassifiseringen. Dersom den særlige adgangen til å omklassifisere etter IAS 39.50B er anvendt, skal det gis opplysninger som nevnt i IFRS 7.12A.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-17.Motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser

Det skal gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.13B-13F for alle innregnede finansielle instrumenter som motregnes i samsvar med IAS 32.42. IFRS 7.13B–13F gjelder også for innregnede finansielle instrumenter som er gjenstand for en håndhevbar generell avregningsordning eller lignende avtale, uansett om de motregnes i samsvar med IAS 32.42.

§ 5-18.Sikkerhetsstillelse egne forpliktelser

Det skal opplyses om den balanseførte verdien av finansielle eiendeler som foretaket har stilt som sikkerhet for forpliktelser eller betingede forpliktelser. Det skal videre opplyses om vilkår og betingelser knyttet til foretakets sikkerhetsstillelse.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-19.Sikkerhetsstillelse for utlån og andre eiendeler

Når foretaket har akseptert en sikkerhetsstillelse for eiendeler, som det kan selge eller stille som sikkerhet på nytt, skal det opplyses om

a)den virkelige verdien av sikkerhetsstillelsen,
b)den virkelige verdien av sikkerhet som er solgt eller stilt som sikkerhet på nytt, samt om foretaket har en plikt til å returnere den, og
c)vilkår og betingelser knyttet til foretakets bruk av sikkerhetsstillelsen.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-20.Avsetningskonto for kredittap

Når finansielle eiendeler har falt i verdi som følge av kredittap, og foretaket registrerer verdifallet på en separat konto i stedet for å direkte redusere eiendelens balanseførte verdi, skal foretaket vise en avstemming av endringene på denne kontoen i løpet av regnskapsåret.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-21.Sammensatte finansielle instrumenter med flere innebygde derivater

Dersom foretaket har utstedt et instrument som inneholder både en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel (se IAS 32.28), og instrumentet har flere innebygde derivater hvis verdier er innbyrdes avhengige, skal foretaket opplyse om dette.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-22.Mislighold og manglende oppfyllelse

For innlån innregnet ved slutten av regnskapsåret skal det opplyses om eventuelle mislighold og manglende oppfyllelse i samsvar med IFRS 7.18 og 7.19. Små foretak skal gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.18.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-23.Sikringsbokføring

Ved sikringsbokføring skal foretaket gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.22–24.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-24.Virkelig verdi av finansielle instrumenter målt til amortisert kost

Det skal gis opplysninger om virkelig verdi for balansepost 2.3.1 og 2.3.2. Opplysninger om virkelig verdi kreves likevel ikke når den balanseførte verdien er en rimelig tilnærming til virkelig verdi.

§ 5-25.Egenkapitalinstrumenter hvor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte

Det skal gis en beskrivelse av egenkapitalinstrumenter som måles til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, disse instrumentenes balanseførte verdier og en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte.

§ 5-26.Art og omfang av risiko som oppstår av finansielle instrumenter
(1) Det skal gis opplysninger som gjør det mulig for brukere av årsregnskapet å vurdere arten og omfanget av risiko som oppstår av finansielle instrumenter, og som foretaket er eksponert for ved slutten av regnskapsåret. Opplysningene skal minst dekke kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko.
(2) For hver type risiko knyttet til finansielle instrumenter skal det opplyses om; a) risikoeksponeringer, b) prinsipper og prosesser for håndtering av risiko, c) metoder for måling av risiko og d) eventuelle endringer av bokstav a), b) eller c) fra forrige periode.
(3) For hver type av risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal det gis et sammendrag av kvantitative data om eksponering for denne risikoen ved slutten av regnskapsåret. Disse opplysningene skal være basert på den informasjonen som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets ledelse.
(4) For hver type av risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal det gis opplysninger som kreves av sjette til niende ledd i det omfang dette ikke fremgår av tredje ledd.
(5) Det skal videre gis opplysninger om andre konsentrasjoner av risiko der dette ikke fremgår av tredje og fjerde ledd.
(6) Dersom de kvantitative dataene det opplyses om ved slutten av regnskapsåret ikke er representative for risiko i løpet av perioden, skal foretaket legge frem ytterligere informasjon som er representativ. 

Kredittrisiko

(7) Det skal gis opplysninger om kredittrisiko i samsvar med IFRS 7.36–38. 

Likviditetsrisiko

(8) Det skal presenteres en forfallsanalyse av finansielle forpliktelser som viser de gjenværende kontraktsmessige forfallene. Det skal i tillegg gis en beskrivelse av hvordan den iboende likviditetsrisikoen i forfallsanalysen håndteres. 

Markedsrisiko

(9) Det skal gis en sensitivitetsanalyse for hver type markedsrisiko som foretaket er eksponert for ved slutten av regnskapsåret, som viser hvordan resultatet og egenkapitalen ville blitt påvirket av endringer i den relevante risikovariabelen innenfor et rimelig mulighetsområde på det tidspunktet. Det skal opplyses om metodene og forutsetningene som ble benyttet ved utarbeidelsen av sensitivitetsanalysen. Eventuelle endringer fra forrige periode i metoder og forutsetninger skal opplyses og begrunnes. Dersom foretaket utarbeider «value-at-risk»-analyse, skal det gis opplysninger i henhold til IFRS 7.41.
(10) Når den sensitivitetsanalysen som det opplyses om etter niende ledd, ikke er representativ for en iboende risiko i et finansielt instrument, skal foretaket opplyse om dette, samt om grunnen til at sensitivitetsanalysen ikke er representativ.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-27.Overføring av finansielle eiendeler
(1) Det skal gis opplysninger som gjør det mulig for brukerne av årsregnskapet:
a)å forstå forholdet mellom overførte finansielle eiendeler som ikke er fraregnet i sin helhet og de tilknyttede forpliktelsene, og b) å evaluere arten av og risikoene knyttet til foretakets vedvarende engasjement i fraregnede finansielle eiendeler.
(2) Det skal gis opplysninger om overførte finansielle eiendeler som ikke er blitt fraregnet i sin helhet i samsvar med IFRS 7.42D. Små foretak skal gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.42D bokstav a, b og e.
(3) Når et foretak fraregner overførte finansielle eiendeler i sin helhet, jf. IAS 39.20 bokstav a og bokstav c (i), men har et vedvarende engasjement i dem, skal det minst gis opplysninger for hver type vedvarende engasjement i samsvar med IFRS 7.42E–G.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-28.Aksjer og andeler
(1) Aksjer, egenkapitalbevis og andeler i andre foretak skal spesifiseres etter foretak. Norske foretak skal angis med organisasjonsnummer. Spesifikasjonen skal omfatte de største postene og minst utgjøre 90 prosent av foretakets beholdning av henholdsvis aksjer, egenkapitalbevis og andeler. Aksjer i finansforetak skal uansett spesifiseres.
(2) Det skal redegjøres for risikoprofilen i foretakets aksjeportefølje per årsslutt og gjennom året.
(3) For verdipapirer ført under balanseposten 2.4.1 skal det opplyses om balanseført verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-29.Ansvarlig lånekapital i andre foretak

Det skal gis opplysninger om foretakets ansvarlige lånekapital i andre foretak. Det skal opplyses hvordan den ansvarlige lånekapitalen fordeler seg mellom balansepost 2.2 og balansepost 2.4.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-30.Andre finansielle eiendeler

Balansepost 2.4.5 spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-31.Andre fordringer

Balansepost 4.3 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-32.Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

Balansepost 6.3 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-33.Ansvarlig lån
(1) Foretaket skal gi følgende opplysninger når det gjelder ansvarlig lånekapital:

For hvert lån som overstiger 10 prosent av totalbeløpet for den ansvarlige lånekapital:

1.lånets størrelse, den valuta det er oppgitt i, rentesats og forfall, eller opplysning om at det er en evigvarende ansvarlig lånekapital,
2.om det er forhold som eventuelt krever en hurtigere tilbakebetaling og
3.vilkårene for den ansvarlige lånekapital, eventuelle bestemmelser om at den ansvarlige lånekapital kan konverteres til egenkapital eller til en annen form for gjeld, samt vilkårene i disse bestemmelsene.

For annen ansvarlig lånekapital skal det gis en summarisk oversikt over betingelsene.

(2) Dersom foretaket har opptatt ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta, skal valutakursgevinst eller valutakurstap på slik lånekapital angis. Dersom foretaket har inngått sikringsforretning som gjelder ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta skal dette opplyses.
(3) Kostnader i forbindelse med foretakets ansvarlige lånekapital i løpet av regnskapsåret skal angis.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-34.Andre forpliktelser

Balansepost 13.5 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av betydning for vurderingen av årsregnskapet.

IV. Eiendom

§ 5-35.Investeringseiendom
(1) Store foretak skal gi opplysninger om investeringseiendom i samsvar med IAS 40 og § 5-6 første ledd.
(2) Mellomstore og små foretak skal gi opplysninger om investeringseiendom i samsvar med tredje til femte ledd samt § 5-6 annet ledd.
(3) Foretak som anvender modellen med virkelig verdi skal:
a)opplyse om i hvilket omfang den virkelige verdien er basert på en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann med en anerkjent og relevant faglig kvalifikasjon og som nylig har hatt erfaring med lokaliseringen og kategorien av den investeringseiendommen som blir taksert. Dersom det ikke har skjedd noen slik verdsetting, skal det opplyses om dette.
b)gi en avstemming mellom de balanseførte verdiene av investeringseiendom i begynnelsen og i slutten av perioden som viser:
i.tilganger, spesifisert på:
-de tilganger som er resultat av anskaffelser
-de tilganger som er resultat av etterfølgende utgifter innregnet i en eiendels balanseførte verdi
-de tilganger som er resultat av anskaffelser i forbindelse medvirksomhetssammenslutninger
ii.investeringseiendommer klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5 og andre avhendinger
iii.netto gevinster eller tap ved justering av virkelig verdi
iv.overføringer til og fra eierbenyttet eiendom
v.andre endringer.
(4) I de unntaksvise tilfellene hvor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte (se nr. 53 i IAS 40), skal det gis en beskrivelse av investeringseiendommen og en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte.
(5) Foretak som anvender anskaffelseskostmodellen skal gi opplysninger om:
a)hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet,
b)utnyttbar levetid eller avskrivningssatsene som er benyttet,
c)brutto balanseført verdi og akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved begynnelsen og slutten av perioden,
d)en avstemming av den balanseførte verdien av investeringseiendom ved begynnelsen og slutten av perioden som viser:
i.tilganger, spesifisert på
-de tilganger som er resultat av anskaffelser
-de tilganger som er resultat av etterfølgende utgifter innregnet i en eiendels balanseførte verdi de tilganger som er resultat av anskaffelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger
ii.investeringseiendommer klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5 og andre avhendinger
iii.avskrivning
iv.beløpet for tap ved verdifall som er innregnet, samt beløpet for reverserte tap ved verdifall i løpet av perioden, i samsvar med IAS 36
v.overføringer til og fra eierbenyttet eiendom
vi.andre endringer.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-36.Eierbenyttet eiendom
(1) Det skal gis en avstemming av balanseført verdi av eierbenyttet eiendom ved begynnelsen og slutten av perioden som viser:
a)tilgang og avgang
b)økninger eller reduksjoner som skyldes verdireguleringer
c)avskrivninger
d)andre endringer.
(2) For eierbenyttet eiendom som balanseføres til verdiregulert beløp, skal det videre gis følgende opplysninger:
a)tidspunktet for verdireguleringen
b)om en uavhengig takstmann ble benyttet
c)den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet dersom eiendommen hadde vært balanseført i henhold til anskaffelseskostmodellen
d)verdireguleringsreserven, som viser endringen i reserven i perioden
e)opplysninger om virkelig verdi i samsvar med § 5-6.

V. Foretak i samme konsern og tilknyttede foretak

§ 5-37.Aksjer og andeler i foretak i samme konsern og tilknyttede foretak mv.
(1) Det skal opplyses om firma, forretningskontor, eierandel og stemmeandel for datterforetak, tilknyttet foretak og felles kontrollert virksomhet.
(2) Regnskapspliktig som med hjemmel i regnskapsloven § 3-7 ikke har utarbeidet konsernregnskap, skal opplyse om firma og forretningskontor for morselskapet.
(3) Det skal gis opplysninger om aksjer og andeler i foretak i samme konsern i henhold til norsk regnskapsstandard nr. 17 Virksomhetskjøp. Det skal gis opplysninger om aksjer og andeler i tilknyttet foretak og felleskontrollert virksomhet i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard Investering i tilknyttet fortak og felleskontrollert virksomhet.
(4) For investeringer i datterforetak som innregnes og måles i samsvar med IAS 39, skal det gis opplysninger i henhold til IFRS 13.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-38.Fordringer på og verdipapirer utstedt av foretak i samme konsern og tilknyttede foretak

Ansvarlig lånekapital i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak skal spesifiseres på hver enkelt hovedpost. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-39.Virkning av endring av konsernsammensetning
(1) Ved endring i konsernsammensetningen skal det gis opplysninger som muliggjør sammenligning med tidligere årsregnskap.
(2) Ved hver virksomhetssammenslutning som er gjennomført i perioden, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 3 nr. B64, B65 og B67 bokstav a til c.

VI. Annet

§ 5-40.Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler
(1) For hver klasse av avsetninger, jf. IAS 37 nr. 87, skal foretaket gi opplysninger i samsvar med IAS 37 nr. 84, nr. 85 og nr. 88.
(2) For hver klasse av betingede forpliktelser, jf. IAS 37 nr. 87, skal foretaket gi opplysninger i samsvar med IAS 37 nr. 86 og nr. 88. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi slik informasjon skal det opplyses om dette.
(3) For hver klasse av betingede eiendeler skal foretaket gi opplysninger i samsvar med IAS 37 nr. 89 og nr. 90. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi slik informasjon, skal det opplyses om dette.
(4) Dersom opplysninger i første til tredje ledd i vesentlig grad kan forventes å påvirke foretakets stilling i en tvist med en annen part, kan det istedenfor gis opplysninger som nevnt i IAS 37 nr. 92.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-41.Immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr
(1) For hver post under immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr skal det opplyses om: inngående balanse,
a)anskaffelseskost,
b)tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret,
c)samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger,
d)avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret og
e)utgående balanse.
(2) Det skal opplyses om endring i avskrivningsplan. 

Immaterielle eiendeler

(3) For hver post under immaterielle eiendeler skal økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan opplyses.
(4) Goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp. Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år, skal begrunnes.
(5) Dersom immaterielle eiendeler regnskapsføres i samsvar med IAS 38, skal det gis opplysninger i samsvar med IAS 38 nr. 122 bokstav a, nr. 124 og nr. 125. 

Anlegg og utstyr

(6) For hver post under anlegg og utstyr skal det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan. For hver post skal det opplyses om balanseførte leieavtaler.
(7) Det skal opplyses om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for nedskrivning og reversering av nedskrivning.
(8) Ved leie av anlegg og utstyr som ikke er balanseført skal det opplyses om årlig leie med tilsvarende spesifikasjon som i oppstillingsplanen for balansen.
§ 5-42.Egenkapital
(1) Foretak som er aksjeselskap skal opplyse om aksjekapitalen og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse. Det skal opplyses om vedtektsbestemmelser om stemmerett. Det skal opplyses om alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye aksjer med angivelse av hovedtrekkene i de vilkår som gjelder for retten.
(2) Det skal gis opplysninger om navn og eierandel for de 20 største aksjeeierne. Opplysning om aksjeeiere som eier under 1 prosent av aksjene kan utelates.
(3) Det skal opplyses om aksjer i foretaket samt rettigheter til slike, som eies av hvert enkelt medlem av styret, representantskap, kontrollkomiteen, samt administrerende direktør og de enkelte ledende ansatte. For hver aksjeeier skal medregnes aksjer som eies av personlig nærstående. Som personlig nærstående regnes:
a)ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
b)mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i a) som vedkommende bor sammen med, og
c)foretak der vedkommende selv eller noen som er nevnt i a) og b) har slik bestemmende innflytelse som nevnt i regnskapsloven § 1-3 annet ledd.
(4) Foretak som er morselskap skal i tillegg opplyse om datterforetaks beholdning av morselskapets aksjer. Endringer i løpet av regnskapsåret i beholdningen av foretakets egne aksjer og datterforetakenes beholdning av aksjer i morselskapet skal spesifiseres. Det skal minst opplyses om:
a)bakgrunnen for erverv som har funnet sted,
b)antall aksjer som er ervervet, og vederlaget, og
c)antall aksjer som er avhendet, og vederlaget.
(5) Regnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4, skal opplyse om vesentlige indirekte aksjebesittelser i foretaket. Aksjebesittelser som representerer minst 10 prosent av stemmerettene i foretaket, regnes som vesentlige etter første punktum.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-43.Kapitalkrav
(1) Ansvarlig kapital skal spesifiseres på basiskapital og supplerende kapital, samt på kapitalgrupper i henhold til finansforetaksloven § 14-9 med tilhørende forskrift. Det skal opplyses om hvordan basiskapitalen er beregnet. Det skal opplyses om tellende ansvarlig kapital til dekning av henholdsvis solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav.
(2) Det skal opplyses om foretakets solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav, jf. finansforetaksloven § 14-10 og § 14-11. Opplysninger om solvenskapitalkravet skal spesifisere bidraget fra de enkelte risikomodulene, diversifiseringseffekter på overordnet nivå samt risikoreduserende effekter av utsatt skatt og forsikringstekniske avsetninger. Opplysninger om minstekapitalkravet skal spesifiseres før og etter anvendelse av den nedre og øvre grense på henholdsvis 25 prosent og 45 prosent av solvenskapitalkravet samt det nominelle minstekravet.
(3) Dersom foretaket er pålagt kapitalkravstillegg, jf. finansforetaksloven § 14-13 tredje ledd, skal det opplyses om dette.
§ 5-44.Salgskostnader

Det skal gis opplysninger om hvordan salgskostnader i regnskapsperioden fordeler seg på lønn og provisjoner mv., herunder provisjoner til andre foretak.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-45.Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Det skal opplyses om forvaltnings- og administrasjonstjenester som foretaket yter for tredjemann, dersom omfanget er betydelig i forhold til foretakets virksomhet.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-46.Andre inntekter

Resultatpost 13 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-47.Leieavtaler

Det skal gis opplysninger om leieavtaler i henhold til norsk regnskapsstandard nr. 14 Leieavtaler.

§ 5-48.Lønn og generelle administrasjonskostnader
(1) Det skal opplyses om beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i henhold til norsk regnskapsstandard nr. 6 Pensjonskostnader.
(2) Det skal opplyses om det gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret.
§ 5-49.Aksjebasert betaling

IFRS 2 gjelder.

§ 5-50.Transaksjoner med nærstående parter

Det skal gis opplysninger om transaksjoner med nærstående parter enten i samsvar med IAS 24 eller regnskapsloven § 7-30b.

§ 5-51.Ytelser og lån til ledende ansatte mv.
(1) Det skal gis opplysninger om ytelser til ledende personer mv. i samsvar med regnskapsloven § 7-31b. Alle forsikringsforetak regnes i denne sammenheng som store foretak.
(2) Det skal gis opplysninger i samsvar med regnskapsloven § 7-32 om lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.
(3) Plikten til å opplyse om vilkår for lån og sikkerhetsstillelse i regnskapsloven § 7-31b niende ledd og § 7-32 annet ledd gjelder bare der vilkårene avviker fra de generelle markedsvilkår.
0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-52.Andre kostnader
(1) Resultatpost 14 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.
(2) Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på lovpålagt revisjon, andre attestasjonstjenester, skatterådgivning og andre tjenester utenfor revisjonen. Honorarer for andre tjenester utenfor revisjonen skal spesifiseres for vesentlig forskjellige tjenester. Opplysningene skal også omfatte godtgjørelse til foretak som revisor har et særskilt samarbeid med.
§ 5-53.Kostnad (inntekt) ved skatt

Det skal gis opplysninger om skatt i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard 

Resultatskatt

§ 5-54.Store enkelttransaksjoner

Det skal gis opplysninger om store enkelttransaksjoner som ikke er spesifisert etter andre bestemmelser i denne forskriften.

§ 5-55.Sammenslåing av poster

Poster i oppstillingsplanen som er slått sammen etter § 4-2, skal spesifiseres.

Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

§ 5-56.Bestemmelser i regnskapsloven som ikke er regulert særskilt i denne forskriften

Bestemmelsene i regnskapsloven § 7-9, § 7-10, § 7-14 annet ledd og § 7-34 kommer til anvendelse i den grad de er aktuelle for det enkelte foretak.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 5-57.Resultat per aksje

Foretak hvis aksjer er gjenstand for alminnelig omsetning skal gi opplysninger om resultat per aksje i samsvar med IAS 33.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

Kapittel 6. Delårsregnskap

§ 6-1.Plikt til å utarbeide delårsregnskap

Det skal utarbeides delårsregnskap for hvert kvartal. Foretak hvis verdipapirer ikke er opptatt til handel på regulert marked, kan unnlate å utarbeide delårsregnskap for fjerde kvartal. For morselskap består delårsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 6-2.Innhold i delårsrapport

Delårsrapporter skal utarbeides i samsvar med IAS 34. Resultatregnskap, balanse og oppstilling av endringer i egenkapital skal minst angi hovedpostene i oppstillingsplanene, jf. § 4-4 til § 4-6. Underpostene til resultatpost 19 kan, med unntak av post 19.8, slås sammen.

§ 6-3.Tilleggsopplysninger

Det skal gis opplysninger om foretakets ansvarlige kapital og størrelsen på foretakets solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 6-4.Offentlighet mv.

Delårsregnskapet skal vedtas av foretakets styre innen 60 dager etter regnskapsperiodens slutt, og uten unødig opphold offentliggjøres på foretakets hjemmeside på internett. Foretaket skal sørge for at delårsregnskapet forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge foretaket å opprette hjemmeside på internett. Det skal gis opplysninger om hvilke deler av delårsregnskapet som er revidert.

0Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1637 (med virkning fra regnskapsåret 2016).

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1.Dispensasjon og utfyllende bestemmelser

Finanstilsynet kan i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 7-2.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2016 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2016 og senere. Fra samme tid oppheves forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.