Forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn

DatoFOR-2015-12-18-1776
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-12-21-1849 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§9
Kunngjort30.12.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 9.
Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1849.

§ 1.Fordeling etter størrelsen på forvaltningskapital

For følgende grupper skal utgiftene ved tilsyn fordeles etter størrelsen på institusjonenes forvaltningskapital:

a)forretningsbanker
b)sparebanker
c)finansieringsforetak
d)holdingsselskap i finanskonsern
e)foretak som nevnt i finanstilsynsloven § 1 nr. 8
f)pensjonskasser
g)finansstiftelser.

For filial av banker, finansieringsselskap og kredittforetak fra andre EØS-land, beregnes avgiften ut fra 40 % av forvaltningskapitalen.

§ 2.Fordeling etter forfalte bruttopremier

For følgende grupper skal utgiftene ved tilsyn fordeles etter forfalte bruttopremier:

a)skadeforsikringsselskaper
b)livsforsikringsselskaper
c)sjøtrygdelag.

For filial fra andre EØS-land beregnes avgiften ut fra 40 % av forfalte bruttopremier.

§ 3.Fordeling etter inntekt

For følgende grupper skal utgiftene ved tilsyn fordeles etter størrelsen på inntekt fra den konsesjonspliktige virksomheten:

a)revisorer og revisjonsselskaper
b)forsikringsformidlere
c)inkassoforetak
d)eiendomsmeglerforetak
e)betalingsforetak og e-pengeforetak
f)infrastrukturforetak (verdipapirregistre, oppgjørssentraler, børser og andre regulerte markeder).

For verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond skal utgiftene ved tilsyn fordeles etter størrelsen på inntekt fra den konsesjonspliktige virksomheten og tilleggstjenester. For filial av verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond og forvaltningsselskap for verdipapirfond fra andre EØS-land, beregnes avgiften ut fra 60 % av inntektene.

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 21 des 2016 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Lik fordeling pr. enhet

For følgende grupper skal utgiftene ved tilsyn fordeles med samme beløp på de som inngår i gruppen:

a)regnskapsførere
b)advokater med eiendomsmeglerbevilling
c)---
d)utstederselskap.

For utstederselskap skal utgiftene fordeles med 80 prosent på de foretak som har noterte egenkapitalinstrumenter og 20 prosent på de øvrige.

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Foretak under tilsyn i budsjettåret

Utgiftene ved tilsyn skal fordeles på institusjoner som er under tilsyn ved utgangen av budsjettåret. Foretak som kommer under tilsyn i budsjettåret skal betale et minstebeløp fastsatt i medhold av § 8.

§ 7.Tidspunkt for beregning

Ved fordelingen av utgifter til tilsyn skal beregningsgrunnlaget ved inngangen til budsjettåret legges til grunn.

§ 8.Fastsettelse av minste og høyeste beløp

Finanstilsynet kan fastsette et årlig minste og høyeste beløp som kan utliknes på den enkelte enhet.

§ 9.Gebyr ved søknad om konsesjon

Betalingsforetak og e-pengeforetak skal betale et gebyr på kr 30 000 for å få søknad om konsesjon behandlet. Gebyret skal være innbetalt før søknaden behandles.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.