Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge

DatoFOR-2015-12-18-1893
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-05-09-868, FOR-2015-06-11-1075
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§4-13
Kunngjort12.02.2016   kl. 14.30
KorttittelForskrift om graden ph.d. ved HSN

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-9 og § 4-13.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde og øvrig regelverk
(1) Forskriften gjelder alle doktorgradsutdanninger ved institusjonen. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-utdanningen, herunder avtaler om fellesgrader og cotutelle.
(2) For andre bestemmelser som regulerer forhold knyttet til ph.d.-graden, vises det til lov om universiteter og høyskoler, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, forskrift om grader og beskyttede titler og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) og forskrift som ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
§ 1-2.Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen
(1) Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av høy internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.
(2) Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse formulert i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
(3) Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av minimum 30 studiepoengs omfang.
(4) Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller kombinert forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.
§ 1-3.Ansvaret for ph.d-utdanningen
(1) Ph.d.-utdanningen er forankret på institusjonsnivå, og institusjonens styre har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen og fastsetter organisering og drift.
(2) Styret vedtar om det skal søkes om akkreditering og godkjenning av en ph.d.-utdanning, og fastsetter hvilket fakultet som skal være vertsfakultet for forvaltningen av utdanningen.
(3) Forskningsutvalget skal være strategisk, samordnende og rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse når det gjelder forskerutdanning. Styret fastsetter mandat og sammensetning av forskningsutvalget.
(4) Hver ph.d.-utdanning skal ha et ph.d.-programutvalg. Styret fastsetter mandat for og sammensetning av ph.d.-programutvalgene. Dekanen ved vertsfakultetet oppnevner medlemmene av programutvalget.
§ 1-4.Kvalitetssikring

Ph.d.-utdanningene omfattes av institusjonens kvalitetssystem.

Kapittel 2. Opptak

§ 2-1.Vilkår for opptak
(1) For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jf. beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverks andre syklus. Institusjonen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.
(2) Det stilles normalt krav til at søker må ha gjennomsnittskarakteren B eller bedre.
(3) Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, kan søkeren avvises.
§ 2-2.Søknaden
(1) Søknad om opptak sendes institusjonen på fastsatt søknadsskjema.
(2) Søknaden skal inneholde:
a.dokumentasjon for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket
b.foreløpig beskrivelse av forskningsprosjektet, som omfatter:
-faglig redegjørelse for forskningsprosjektet
-fremdriftsplan
-foreløpig publiseringsplan
-plan for opplæringsdelen
-finansieringsplan
-dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
-planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, institusjoner
-opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter
c.forslag til minst én medveileder i tillegg til hovedveileder, samt beskrivelse av et aktivt forskningsmiljø
d.redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser, og hvordan disse skal avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre og så videre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden
e.redegjørelse for hvorvidt forskningsprosjektet er forankret i institusjonens strategiske og faglige prioriteringer.
(3) Ph.d.-kandidaten må raskest mulig, og normalt senest innen tre måneder etter opptak, utarbeide endelig prosjektbeskrivelse sammen med veiledere og eventuelle medforskere som skal inneholde:
a.beskrivelse av forskningsprosjektet
b.fremdriftsplan for gjennomføringen av forskningsprosjektet
c.publiseringsplan
d.planer for opphold ved andre institusjoner.
(4) Programutvalget godkjenner opplæringsdelen. Dersom det i løpet av studietiden er behov for å gjøre vesentlige endringer i opplæringsdelen, skal omarbeidet opplæringsdel sendes programutvalget for godkjenning.
(5) Endringer i veiledergruppen skal godkjennes av programutvalget.
§ 2-3.Infrastruktur
(1) Ph.d.-kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet. Avgjørelse av hva som er nødvendig infrastruktur for gjennomføring fattes i opptaksvedtaket.
(2) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsplass inngås det avtale om nødvendig infrastruktur mellom institusjonen og ekstern part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal normalt foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for ph.d.-kandidaten fattes, eller umiddelbart etterpå.
§ 2-4.Vedtak om opptak
(1) Vedtak om opptak fattes av dekan ved vertsfakultetet etter innstilling fra programutvalget basert på en samlet vurdering av søknaden.
(2) Vedtaket skal omfatte oppnevnelse av minst to veiledere, plassering av ansvaret for håndtering av andre behov som er skissert i søknaden, og avtaleperioden fastsettes med startdato og sluttdato. Startdato settes lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt sett i forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.
(3) Opptak kan nektes dersom ett eller flere av vilkårene er oppfylt:
a.avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen
b.de immaterialrettslige avtaler som er inngått er til hinder for det som anses som normal gjennomføring
c.finansiering ikke er sikret for hele perioden.
(4) Det kan gis betinget opptak dersom enkelte vilkår for opptak på opptakstidspunktet ikke er oppfylt. Søker skal i slike tilfeller gis en tidsfrist som ikke er lenger enn tre måneder, for å oppfylle de manglende vilkår.
(5) Opptak kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og immaterielle avtaler.
(6) Det kan fastsettes overordnede kriterier for rangering av kvalifiserte søkere når antallet overstiger opptakskapasiteten.
§ 2-5.Ph.d.-avtalen
(1) Opptak til institusjonens ph.d.-utdanning formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale mellom ph.d.-kandidat, veileder(e) og institusjonen. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i studiet og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø, og legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Institusjonens mal skal benyttes, og signeres senest tre uker etter oppstart.
(2) For ph.d.-kandidater med finansiering eller tilsetting ved en ekstern part, skal det inngås egen avtale mellom kandidaten, institusjonen og den eksterne part.
(3) I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på fastsatt skjema. Denne avtalen skal normalt foreligge sammen med ph.d.-avtalen.
(4) Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår vesentlige endringer i avtalt forhold, skal ny avtale utarbeides.
§ 2-6.Avtaleperiode
(1) Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier. Maksimal studietid er normalt seks år fra starttidspunkt til innlevering av ph.d.-avhandlingen. Lovfestede permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid og godkjent forlengelse inngår ikke i de seks årene.
(2) Ved innvilget forlengelse kan programutvalget sette ytterligere betingelser.
(3) Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til institusjonens infrastruktur. Ph.d-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden.
§ 2-7.Avslutning før avtalt tid
(1) Det kan avtales at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik avslutning av ph.d.-utdanningen skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater med mer skal ordnes.
(2) Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet program, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet.
(3) Institusjonen kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid. Slik avslutning kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:
a.vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som kandidaten selv rår over
b.gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side med hensyn til informasjons-, oppfølgings- eller rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av framdriftsrapport
c.forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for tvungen avslutning må forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv rår over
d.finansieringen som var grunnlag for opptaket opphører, for eksempel ved at kandidaten bli oppsagt fra sin stilling hos tredjepart/ekstern arbeidsgiver
e.brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, herunder fusk som rammes av reglene i lov om universiteter og høyskoler, § 4-7
f.opptreden fra en kandidat som bryter med den tillit som må foreligge mellom institusjonen og kandidat under gjennomføringen, herunder straffbare forhold.
(4) Vedtak om tvungen avslutning etter lov om universiteter og høyskoler § 4-13 første ledd fattes av forskningsutvalget.

Kapittel 3. Gjennomføring

§ 3-1.Veiledning

Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå med individuell veiledning. Institusjonen og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

§ 3-2.Oppnevning av veiledere
(1) Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder skal normalt være oppnevnt på opptakstidspunktet, og skal normalt være ansatt ved institusjonen.
(2) Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten.
(3) Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning, og som deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder.
(4) Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder for veilederne.
(5) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater.
(6) Ph.d.-kandidat og veileder kan be programutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Oppnevning av ny veileder skal skje innen rimelig tid. Programutvalget har også ansvaret for straks å utpeke ny(e) veileder(e) ved langvarig sykdom, permisjon eller lignende.
§ 3-3.Veiledningens innhold og omfang
(1) Kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt forskningsmiljø. Omfanget av veiledning og rollen og bidraget fra medforskere i forskningsmiljøet skal fremgå av rapporteringen.
(2) Veilederne skal gi råd og følge opp kandidaten i alle faser av forskningsprosjektet og sikre god dialog med medforskere. Nærmere beskrivelse er veiledernes plikter er gitt i utfyllende bestemmelser.
(3) Veiledere plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere denne i forhold til kandidatens fremdriftsplan.
(4) Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.
§ 3-4.Opplæringsdelens formål, innhold og omfang
(1) Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tid.
(2) Programutvalget har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et forskningsarbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.
(3) Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved opptaksdato. Minst 20 studiepoeng skal være på ph.d.-nivå. Det skal sikres to og et halvt år til forskningsdelen av utdanningen. Der institusjonen ikke tilbyr hele opplæringsdelen, skal det legges til rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved annen institusjon.
(4) I emner som inngår i opplæringsdelen, og hvor kurstilbud ikke er tilgjengelig, kan individuelt tilpasset emne (fritt emne), med tilrettelagte litteraturlister, godkjennes.
(5) Emner og kurs på ph.d.-nivå ved annen institusjon skal godskrives i samsvar med reglene i lov om universiteter og høyskoler § 3-5 første ledd.
§ 3-5.Ph.d.-kandidatens rettigheter ved permisjon

Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, har rett til å følge undervisning og avlegge eksamener i permisjonstiden.

§ 3-6.Residensplikt
(1) Ph.d.-utdanningen er en organisert forskerutdanning, og ph.d.-kandidaten skal normalt tilbringe minimum ett år ved institusjonen.
(2) Residensplikten kan fordeles over to perioder, og kan reduseres dersom det dokumenteres at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, og at de faglige krav til veiledning blir ivaretatt.
§ 3-7.Rapportering
(1) Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for årlig rapportering om ph.d.-kandidatens arbeid og progresjon.
(2) Manglende eller mangelfull rapportering fra ph.d.-kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtaleperiodens slutt.
(3) Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten, kan bli fratatt veilederansvaret.
§ 3-8.Midtveisevaluering
(1) En midtveisevaluering av ph.d.-arbeidet skal finne sted, normalt i tredje eller fjerde semester. Ph.d.-kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av programutvalget. Evalueringsgruppen skal vurdere ph.d.-arbeidets faglige status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding til både ph.d.-kandidaten, veilederen og programutvalget.
(2) Midtveisevalueringen, i likhet med den årlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe ph.d.-kandidaten med å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir forsinket, samt gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Programutvalget, veiledere og ph.d.-kandidat plikter å aktivt følge opp forhold som kan medføre forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt det er mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.
(3) Dersom midtveisevalueringen avdekker vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal det iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.
§ 3-9.Krav til ph.d.-avhandlingen
(1) Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.
(2) Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et slikt nivå at den skal kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets internasjonale, vitenskapelige litteratur.
(3) Ph.d.-kandidaten plikter å lagre forskningsdata i henhold til institusjonens retningslinjer for dette.
(4) Avhandlingen kan bestå av en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider (artikler) eller en monografi. Dersom avhandlingen består av flere arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem og gis en gjennomgang av litteraturen på fagområdet.
(5) Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.
(6) Avhandlingen eller deler av den som er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller samarbeidspartnere, skal følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal ph.d.-kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene.
(7) I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidatens innsats og fordelingen av rettigheter mellom forfattere avtales på forhånd.
(8) Ph.d.-avhandlingen skal normalt leveres på det språket hvor forskningsfronten ligger. Det vil i hovedsak være engelsk eller norsk. Dersom det av faglige grunner er behov for å benytte annet språk, skal det være søkt om dette ved opptak.
§ 3-10.Arbeider som ikke godtas
(1) Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.
(2) Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn fem år fra publiseringsdato. Programutvalget kan dispensere fra dette kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det.
§ 3-11.Rettigheter til bruk av resultater og meldeplikt
(1) Ph.d.-kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, utnyttelse av patenterbare forbindelser, opphavsrettigheter med mer er regulert av institusjonens retningslinjer, samt av de regler som er fastsatt i lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere.
(2) For de deler av ph.d.-kandidatens avhandling som kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre verk som er resultatet av arbeidet med avhandlingen som ph.d.-kandidaten alene har opphavsrett til, har institusjonen en ikke-eksklusiv rett til bruk i undervisnings- og forskningsformål. Ph.d.-kandidaten skal navngis slik lovgivning og god skikk tilsier.
(3) Regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner skal fastsettes i avtale mellom partene.
(4) Ph.d.-kandidaten har meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig utnyttelse.
(5) Institusjonens retningslinjer skal danne utgangspunktet for hvilken meldeplikt ph.d.-kandidater med tilsetting ved institusjonen har for arbeidsresultater der hvor dette har et potensial for næringsmessig utnyttelse.
(6) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal meldeplikten fastsettes i egen avtale mellom institusjonen, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.
(7) For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver skal omfanget av meldeplikten fastsettes i ph.d.-avtalen.

Kapittel 4. Fullføring

§ 4-1.Grunnlag for bedømmelse

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av følgende obligatoriske og godkjente elementer:

a.vitenskapelig avhandling
b.gjennomført opplæringsdel
c.doktorgradsprøve, bestående av prøveforelesning over oppgitt emne og offentlig forsvar av avhandlingen.
§ 4-2.Perioden fra innlevering til disputas
(1) Institusjonen skal legge til rette for at perioden fra innlevering til disputas er kortest mulig. Det skal normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas.
(2) Det er hovedveileders ansvar å gjøre dekan ved vertsfakultetet og programutvalget oppmerksom på tidspunkt for innlevering, slik at nødvendige forberedelser kan starte.
§ 4-3.Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlingen
(1) Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent.
(2) Som vedlegg til søknaden skal følge:
a.avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den form og det antall eksemplarer institusjonen har bestemt
b.dokumentasjon av nødvendige tillatelser
c.dokumentasjon på fullført og godkjent opplæringsdel
d.medforfattererklæringer der hvor dette er påkrevd
e.erklæring om hvorvidt ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
f.erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon
g.erklæring med beskrivelse av eget bidrag i avhandlingen
h.erklæring om utført plagiatkontroll
i.erklæring om at avhandlingen blir lagt ut på institusjonens elektroniske vitenarkiv.
(3) Programutvalget kan etter råd fra veileder avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité.
(4) Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre uker før disputas.
§ 4-4.Behandling av søknaden

Programutvalget behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 4-3 skal avvises.

§ 4-5.Oppnevning av bedømmelseskomité
(1) Når programutvalget har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevnes det en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen og disputasen. Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for komiteens medlemmer. Komiteens sammensetning bør normalt være klarlagt ved innleveringstidspunkt.
(2) Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:
a.begge kjønn er representert
b.minst to av medlemmene er uten tilknytning til institusjonen
c.minst ett av medlemmene bør komme fra en anerkjent, utenlandsk institusjon
d.minst ett av medlemmene er fast ansatt ved institusjonen
e.alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
f.flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer.
(3) Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.
(4) Komiteens sammensetning skal begrunnes og vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagområde. Programutvalget utpeker en leder blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer. Den av komiteens medlemmer som er fast ansatt ved institusjonen, er komiteens administrator.
(5) Oppnevnte veiledere, medforskere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.
(6) Ph.d.-kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å gi skriftlige merknader til sammensetningen, senest innen én uke etter at forslaget er gjort kjent for kandidaten.
§ 4-6.Innhenting av supplerende opplysninger
(1) Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende tilleggsinformasjon.
(2) Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med ph.d.-avhandlingen.
§ 4-7.Omarbeiding av innlevert avhandling
(1) Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte ph.d.-avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, anbefale at programutvalget gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en skriftlig oversikt over hva kandidaten kan omarbeide.
(2) Tillater programutvalget en mindre omarbeiding av ph.d.-avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Vedtak om fristfastsettelse kan ikke påklages.
(3) Dersom komiteen finner at omfattende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal ph.d.-avhandlingen ikke godkjennes.
§ 4-8.Bedømmelseskomiteens innstilling
(1) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt ph.d.-avhandlingen skal godkjennes for disputas. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.
(2) Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge senest innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato ph.d.-avhandlingen leveres på nytt.
(3) Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes programutvalget som forelegger denne for ph.d.-kandidaten. Ph.d.-kandidaten gis en frist på ti arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis ph.d.-kandidaten ikke ønsker å inngi merknader, skal programutvalget snarest underrettes skriftlig om dette.
§ 4-9.Tilbaketrekking og retting av formelle feil i ph.d.-avhandlingen
(1) Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det kan godkjennes for disputas.
(2) Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. Slik søknad kan bare leveres èn gang.
§ 4-10.Institusjonens behandling av bedømmelseskomiteens innstilling
(1) Programutvalget fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om ph.d-avhandlingen skal godkjennes for disputas.
(2) Dersom programutvalget finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal programutvalget selv søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader.
(3) Dersom komiteen avgir delt innstilling og programutvalget finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter programutvalget vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir delt innstilling og programutvalget vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan programutvalget søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges. Ph.d.-kandidaten skal underrettes om uttalelser fra nye sakkyndige.
§ 4-11.Ny innlevering
(1) En ph.d.-avhandling som ikke er godkjent for disputas, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks måneder etter at institusjonen har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.
(2) Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt godkjent for disputas.
§ 4-12.Krav til den trykte ph.d.-avhandlingen
(1) Når avhandlingen er godkjent for disputas, skal ph.d.-kandidaten levere avhandlingen til institusjonen i godkjent format og henhold til institusjonens bestemmelser.
(2) Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på norsk eller engelsk. Dersom avhandlingen verken er skrevet på norsk eller engelsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk.
§ 4-13.Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen
(1) Ph.d.-avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre uker før dato for disputas. Ph.d.-avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer.
(2) Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at institusjonen og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres.
(3) Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.
(4) Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, gjøres offentlig tilgjengelig.
§ 4-14.Prøveforelesning
(1) Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.
(2) Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti arbeidsdager før forelesningen. Emnet for forelesningen gis av bedømmelseskomiteen og skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen.
(3) Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket, med mindre programutvalget, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.
(4) Prøveforelesningen skal vare 45 minutter.
(5) Bedømmelseskomiteen godkjenner prøveforelesningen. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen ikke godkjennes.
(6) Prøveforelesningen skal være godkjent før disputas kan avholdes.
§ 4-15.Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen)
(1) Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er godkjent, og innen to måneder etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti arbeidsdager før det avholdes. Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret.
(2) Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre programutvalget, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.
(3) Det skal normalt være to opponenter som utpekes av programutvalget. De to opponentene skal være eksterne medlemmer av bedømmelseskomiteen.
(4) Disputasen ledes av dekanen ved vertsfakultetet eller den dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør rede for innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for prøveforelesningen. Ph.d.-kandidaten skal deretter normalt gis 30 til 45 minutter til å presentere ph.d.-avhandlingen.
(5) Opponentene bestemmer selv fordeling av oppgaver seg imellom. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene avslutter opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen.
(6) Bedømmelseskomiteen oppgir tema for prøveforelesning og forestår selv bedømmingen. Dersom prøveforelesning og disputas bedømmes separat, kan programutvalget i samråd med bedømmelseskomiteen oppnevne en komite for å bedømme prøveforelesningen. Minst ett av bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i forelesningskomiteen.
(7) Etter prøveforelesningen og disputasen sender bedømmelseskomiteen innstilling til programutvalget der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal inneholde:
a.komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingen
b.komiteens vurdering av prøveforelesningen
c.komiteens vurdering av det offentlige forsvaret av ph.d.-avhandlingen
d.komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingens nivå i internasjonal sammenheng.
(8) Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.
§ 4-16.Godkjenning av prøveforelesning og disputas
(1) Programutvalget fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.
(2) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks måneder etter første forsøk.
(3) Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.
(4) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.
§ 4-17.Tildeling av grad, vitnemål og diplom
(1) På grunnlag av programutvalgets godkjenning av opplæringsdelen, ph.d.-avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen, tildeler rektor ph.d.-kandidaten graden philosophiae doctor.
(2) Vitnemål utstedes av institusjonen. Vitnemålet skal inneholde opplysninger om tittelen på graden, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer.
(3) Det utstedes diplom for oppnådd ph.d.-grad.
(4) Institusjonen skal utstede Diploma Supplement som vedlegg til vitnemålet.

Kapittel 5. Fellesgrader og cotutelle-avtaler

§ 5-1.Fellesgrader og cotutelle-avtaler
(1) Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om samarbeid i form av avtale om fellesgrader eller cotutelle-avtaler. Dersom slik avtale medfører at én eller flere bestemmelser i denne forskrift må fravikes, skal avtale fremlegges rektor for endelig godkjenning. Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig samarbeid mellom institusjonen og minst én av de andre konsortiedeltakere, og må akkrediteres av NOKUT.
(2) Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar for opptak, veiledning, gradstildeling og annet. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes felles vitnemål i form av:
a.et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene
b.et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne
c.en kombinasjon av a) og b).
(3) Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og skal bygges på et stabilt, faglig institusjonelt samarbeid.
(4) Krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes.

Kapittel 6. Klage, utfyllende bestemmelser, overgangsbestemmelser og ikrafttredelse

§ 6-1.Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett, klage over avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen
(1) Avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett og klage på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i lov om universiteter og høyskoler.
(2) Begrunnet klage på vedtak fremsettes skriftlig til programutvalget. Programutvalgets innstilling skal følge klagen som saksfremlegg for klagenemnda.
§ 6-2.Klage over eksamen i opplæringsdelen
(1) Eksamener som er avlagt i opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og høyskoler § 5-2 og § 5-3.
(2) Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler.
§ 6-3.Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent ph.d.-avhandling, prøveforelesning eller disputas
(1) Avslag på søknad om å få ph.d.-avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller disputas kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.
(2) Klage på vedtak fremsettes skriftlig til institusjonen. Klagenemnda skal prøve alle sider ved saken. Dersom klagenemnda finner det nødvendig for sakens opplysning, skal det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.
§ 6-4.Utfyllende bestemmelser

Rektor kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 6-5.Overgangsbestemmelser

Den som er innvilget opptak etter Høgskolen i Buskerud og Vestfolds tidligere forskrift 9. mai 2014 nr. 868, eller Høgskolen i Telemarks tidligere forskrift 11. juni 2015 nr. 1075, beholder de rettighetene som følger av disse, der hvor de tidligere forskriftene er til gunst for ph.d.-kandidaten.

§ 6-6.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.
(2) Samtidig oppheves forskrift 9. mai 2014 nr. 868 for graden philosophiae doktor (ph.d.) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og forskrift 11. juni 2015 nr. 1075 om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Telemark.