Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES' statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2016

DatoFOR-2015-12-21-1810
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§15, LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort04.01.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fisket etter dyphavsarter i ICES' statistikkområder

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i ICES' statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2016:

1.Bairds's smoothhead (Alepocephalus bairdii)
2.Risso's smoothhead (Alepocephalus rostratus)
3.Blå antimora (Antimora rostrata)
4.Dolkfisk (Aphanopus carbo)
5.Vassild (Argentina silus)
6.Beryx (Beryx spp.)
7.Brosme (Brosme brosme)
8.Dypvannsrødkrabbe (Chacon (Geyron) affinis)
9.Havmus (Chimaera monstrosa)
10.Havål (Conger conger)
11.Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus)
12.Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)
13.Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus)
14.Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis)
15.Reimfisk (slirefisk) (Lepidopus caudatus)
16.Ulvefisk (Lycodes esmarkii)
17.Blålange (Molva dypterigia)
18.Lange (Molva molva)
19.Mora (Mora moro)
20.Flekkpagell (Pagellus bogaraveo)
21.Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp.)
22.Vrakfisk (Polyprion americanus)
23.Rundskate (Raja fyllae)
24.Isskate (Raja hyperborea)
25.Svartskate (Raja nidarosienus)
26.Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
27.Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica)
28.Lusuer (Sebastes viviparus)
29.Skolestfamilien (Macrouridae)
30.Spiny scorpionfish (Trachyscorpia cristulata)
31.Iceland catshark (Apristuris spp.)
32.Gulper shark (Centrophorus granulosus)
33.Brunhå (Centrophorus squamosus)
34.Islandshå (Centroscyllium fabricii)
35.Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis)
36.Bunnhå (Centroscymnus crepidater)
37.Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
38.Spansk håkjerring (Dalatias licha)
39.Gråhå (Deania calceus)
40.Stor svarthå (Etmopterus princeps)
41.Svarthå (Etmopterus spinax)
42.Hågjel (Galeus melastomus)
43.Mouse catshark (Galeus murinus)
44.Kamtann hai (Hexanchus griseus)
45.Orange roughy (Hoplostethus atlanticus)
46.Tornhå (Oxynotus paradoxus)
47.Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens)
48.Håkjerring (Somniosus microcephalus.)
§ 2.Antall fiskedøgn og antall fartøy

Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 508 fiskedøgn i ICES' statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) etter artene i § 1 nr. 1–30. Fisket etter skolest (Coryphaenoides rupestris) er i tillegg begrenset av følgende områdekvoter:

a)I ICES' statistikkområde VIb, VIIc1, VII k1 og underområde Vb1a: 2 000 tonn.
b)I ICES' statistikkområde XIIb: 796 tonn
c)I ICES' statistikkområde Xb, XIIc og underområde XII a1 og XIVb1: 717 tonn.

All fangst av arter i skolestfamilien (Macrouridae) skal avregnes kvoten av skolest etter første ledd.

§ 3.Forbud mot å fiske med bunnredskap

Det er ikke tillatt å fiske med bunnredskap (bunntrål, bunnline og bunngarn) i perioden 15. februar til 15. april innenfor et område avgrenset av følgende posisjoner:

1.60° 58′ 76 N–27° 27′ 32 W
2.60° 56′ 02 N –27° 31′ 16 W
3.60° 59′ 76 N–27° 43′ 48 W
4.61° 03′ 00 N–27° 39′ 41 W.
§ 4.Garnforbud

Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter i ICES' statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område).

§ 5.Utkastforbud

Det er forbudt å foreta utkast av haiarter nevnt i § 1 nr. 31–48 som er døde eller døende.

§ 6.Bifangst av hai

Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskeri, skal disse søkes levende gjenutsatt.

§ 7.Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 508 fiskedøgn, eller når kvotene av skolest er beregnet oppfisket.

§ 8.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.