Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2016

DatoFOR-2015-12-21-1811
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99
Kunngjort04.01.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om norske fartøys fiske i EU-sonen i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i EU-sonen i ICES' statistikkområde IIa, IV, Vb, VI, VII og VIII i 2016.

§ 2.Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske følgende kvanta innenfor nærmere angitte områder i EU-sonen i 2016:

ArtTonnEU-sonen (ICES' statistikkområde)
Hyse13 538 tonnIV
Hvitting1 068 tonnIV
Blålange150 tonnIV, Vb, VI, VII og IIa
Lange6 500 tonnIV, Vb, VI, VII og IIa
Brosme2 923 tonnIV, Vb, VI, VII og IIa
Kombinert kvote140 tonnVb, VI og VII (kan bare fiskes med line etter havmus, mora mora og skjellbrosme)
Annet4 750 tonnIV, IIa
Blåkveite1 100 tonnIIa og VI (kan bare fiskes med line i VI)
Sjøtunge10 tonnIV

Norske fartøys fangster av hyse og hvitting i Norges økonomiske sone eller territorialfarvann i ICES' statistikkområde IV kommer til fratrekk på kvotene angitt for disse artene og tilsvarende område i første ledd.

Norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV innenfor det kvantum som er angitt i første ledd. Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst.

§ 3.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 5.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.