Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES' statistikkområder Va, XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2016

DatoFOR-2015-12-21-1812
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§47, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort04.01.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om uerfisket i ICES' statistikkområder m.m., 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16, § 36 annet ledd og § 47 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fiske etter uer i ICES' statistikkområder Va, XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske uer i ICES' statistikkområder Va, XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.

§ 3.Totalkvote

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy med torsketråltillatelse fiske inntil 800 tonn bunnlevende uer i ICES' statistikkområder XII og Va i Grønlands økonomiske sone.

Fra 10. mai til 1. juli 2016 kan fartøy med seitrål- eller torsketråltillatelse fiske inntil 1 127 tonn pelagisk uer (Sebastes Mentella) innenfor et område avgrenset av følgende koordinater:

1.64° 45′ N og 28° 30′ W
2.62° 50′ N og 25° 45′ W
3.61° 55′ N og 26° 45′ W
4.61° 00′ N og 26° 30′ W
5.59° 00′ N og 30° 00′ W
6.59° 00′ N og 34° 00′ W
7.61° 30′ N og 34° 00′ W
8.62° 50′ N og 36° 00′ W og herfra til posisjon nr. 1.

Fra samme tidspunkt kan det av kvoten på 1 127 tonn pelagisk uer fiskes inntil 800 tonn pelagisk uer i Grønlands økonomiske sone eller i området som angitt i annet ledd. Ved fiske i Grønlands økonomiske sone kan fisket bare foregå i det området som ligger innenfor området som beskrevet i annet ledd.

§ 4.Redskap

Det er forbudt å bruke redskap med maskevidde mindre enn 100 mm.

§ 5.Omregningsfaktor

Ved beregning av kvantum rund vekt fra sløyd og hodekappet uer, inkludert såkalt «japankutt» skal det ved kvoteavregning og kontroll anvendes omregningsfaktor 1,70.

§ 6.Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.