Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev

DatoFOR-2015-12-21-1813
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-05-07-25-§10
Kunngjort04.01.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om dødsdefinisjon ved donasjon

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2015 med hjemmel i lov 7. mai 2015 nr. 25 om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) § 10.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder ved stadfesting av døden når det kan være aktuelt med donasjon av organer, celler og vev, jf. transplantasjonslova § 10.

§ 2.Stadfesting av døden

En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen.

§ 3.Vilkår for å stille diagnosen død når åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler

Når åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler, må følgende vilkår være oppfylt for å kunne stille diagnosen død ved total ødeleggelse av hjernen:

1.erkjent intrakraniell sykdomsprosess (dvs. sykdom eller skade i skallehulen),
2.total bevisstløshet, som ikke er medikamentelt betinget, eller kan skyldes nedkjøling (kroppstemperatur lavere enn 33 grader),
3.opphør av eget åndedrett,
4.opphør av alle hjernenervereflekser og
5.objektiv påvisning av opphevet blodtilførsel til hjernen.
§ 4.Dødstidspunktet

Dødstidspunktet er tidspunktet da diagnosen total ødeleggelse av hjernen stilles.

§ 5.Dødsmelding

Når diagnosen død stilles etter § 3, skal det i tillegg til vanlig legeerklæring om dødsfall (dødsmelding), fylles ut en spesiell legeerklæring som skal signeres av to leger. En av de to legene skal være relevant spesialist, jf. transplantasjonslova § 10.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.