Forskrift om behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser

DatoFOR-2015-12-21-1822
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak
Kunngjort04.01.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om behandlingstilbud for personer med psyk. lidelser

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. desember 2015 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak 17. desember 2015, jf. Innst. 15 S (2015-2016), rammeområde 7, romertall I.

§ 1.Innhold

Tilbudet retter seg mot personer med sammensatte og lettere psykiske lidelser som har behov for poliklinisk samtalebehandling hos psykolog eller psykiater.

Tilbudet gjelder utredning, behandling og i enkelte tilfeller vedlikeholdsbehandling. Hensikten er å redusere ventetid på behandling for å få yrkesaktive raskere tilbake i arbeid.

§ 2.Varighet

Varigheten for behandlingstilbudet er opptil 18 uker. Ved behandlingsbehov utover denne rammen, må man søke ordinære behandlingstilbud.

§ 3.Forholdet til tiltaksforskriften

Kapittel 1 i forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak gjelder så langt det passer.

§ 4.Anskaffelse

Behandlingstilbudet anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.

§ 5.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.