Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

DatoFOR-2016-01-06-68
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse06.01.2016, 01.08.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-10-06-1307, FOR-2008-10-06-1306, FOR-2012-06-20-723, FOR-2015-05-28-856, FOR-2010-06-10-1586
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§5-3, LOV-2005-04-01-15-§9-1
Kunngjort02.02.2016   kl. 14.05
KorttittelForskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Nord universitet 6. januar 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-3 og § 9-1.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde
1. Forskriften gjelder for grader, studier og emner ved Nord universitet. Forskriften skal sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved universitetet, og regulerer studentens rettigheter og plikter.
2. For studier hvor det er fastsatt nasjonale rammeplaner eller andre lignende nasjonale regelverk med bestemmelser i strid med bestemmelsene i denne forskriften, gjelder rammeplanens bestemmelser.
3. Forskriften gjelder så langt den passer også for eksamener i opplæringsdelen av doktorgradsprogrammene.
4. Denne forskrift gjelder også for personer som avlegger eksamen etter lov om universiteter og høyskoler § 3-10 uten å være tatt opp som student (privatister).
§ 1-2.Definisjoner 

1. Rammeplan

Plan som fastsetter nasjonale rammer for et studieprogram. 

2. Studieprogram

En gitt samling av emner studenter kan tas opp til og få studierett på. Et studieprogram kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å søke opptak på nytt for å ta nye emner innenfor studieprogrammet. 

3. Studieplan

Plan som blant annet beskriver opptakskrav, innhold, emner og læringsutbytte i et studieprogram. I studieplanen skal det fremgå eventuelle krav til selvstendig arbeid, hvilke emner som er obligatoriske, valgfrie og valgbare. I rammeplaner omtales studieplan også som programplan eller fagplan. 

4. Emnebeskrivelse

En beskrivelse av innhold, omfang, læringsutbytte, pensum, vurderingsordning og eventuell vektingsreduksjon i et emne. 

5. Emne

Studiepoenggivende enhet med egen avsluttende vurdering. Fullført emne skal gis eget karakteruttrykk. 

6. Emnegruppe

Samling av emner fra ett fagområde som i en studieplan er definert til å utgjøre en samlet faglig enhet og som gis en felles betegnelse. 

7. Studiepoeng

Mål på omfang og arbeidsmengde for et studieprogram eller emne. Ett års fulltids studier er normert til 60 studiepoeng med arbeidsbelastning tilsvarende 1600 timer. 

8. Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom universitetet og studenten for gjennomføring av et studieprogram av minimum 60 studiepoengs omfang. Utdanningsplanen bygger på studieprogrammets studieplan, og skal vise hvilke emner studenten skal gjennomføre til enhver tid. 

9. Student

Person som gjennom opptak etter lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7 er tatt opp til studieprogram eller enkeltemner ved universitetet. 

10. Privatist

Person som etter lov om universiteter og høyskoler § 3-10 er gitt adgang til å fremstille seg til eksamen uten å være tatt opp som student. 

11. Kandidat

Person som fremstiller seg til vurdering, herunder både studenter og privatister. 

12. Vurdering

Betegnelse på alle typer bedømmelse av kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Alle vurderinger som fremgår av emnebeskrivelsen må være godkjent/bestått for å få endelig karakter og tellende studiepoeng. 

13. Eksamen

Vurderingsform som omfatter alle typer prøving som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter for et emne, enten ved at resultatet skal inngå på vitnemål/karakterutskrift eller innregnes i en samlet karakter på vitnemål/karakterutskrift. 

14. Vitnemål

Dokument som bekrefter fullført grad eller yrkesutdanning. 

15. Diploma Supplement

Engelsk vitnemålstillegg som utstedes sammen med vitnemålet. Her fremkommer informasjon om landets utdanningssystem og studentens utdanning. Diploma Supplement er kun gyldig sammen med vitnemålet. 

16. Karakterutskrift

Oversikt over oppnådde resultater som ikke fører, eller har ført, frem til grad eller yrkesutdanning.

Kapittel 2. Grader og yrkesutdanninger

§ 2-1.Grader og yrkesutdanninger
1. Nord universitet kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler.
2. Nord universitet kan også tilby studier med annet omfang, blant annet videreutdanninger og påbyggingsstudier som bygger på avsluttet toårig, treårig eller fireårig grunnutdanning.
§ 2-2.Krav til graden høgskolekandidat
1. Graden høgskolekandidat oppnås ved fullført toårig utdanning på 120 studiepoeng med egen studieplan som er godkjent av rektor.
§ 2-3.Krav til graden bachelor
1. Graden bachelor oppnås ved fullført utdanning på minimum 180 studiepoeng. Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende:
a)Studieprogram på minimum 180 studiepoeng, som i henhold til nasjonal rammeplan eller vedtak av styret gir bachelorgrad, eller
b)Integrert utdanning eller annet studieprogram på minimum 120 studiepoeng kombinert med påbygging eller fordypning innenfor samme eller tilgrensende fagområde av minimum 60 studiepoeng, eller
c)Selvvalgt studium på minimum 180 studiepoeng med faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng. Fordypningsenheten deles inn i 60+30 studiepoeng hvor de 30 studiepoengene er emner som bygger på de emnene som utgjør de første 60 studiepoengene. Fordypningen må inneholde et selvstendig skriftlig eller kunstnerisk arbeid av minimum 10 studiepoengs omfang. Fordypningen må kombineres med emner/emnegrupper i tilgrensende fagområder av minimum 30 studiepoengs omfang. Maksimalt 120 studiepoeng kan overlappe med obligatoriske emner fra et ordinært studieprogram. Examen philosophicum og examen facultatum kan inngå i graden.
2.For bachelorgrad etter første ledd bokstav a, angis graden som «Bachelor i <tittel på studieprogram>» på vitnemål. Bachelorgrader etter første ledd bokstav b og c angis graden «Selvvalgt bachelor» uten faglig tilleggsbenevnelse.
§ 2-4.Krav til graden master
1. Krav til innhold om omfang i mastergrad fremgår av forskrift om krav til mastergrad gitt av departementet.
§ 2-5.Krav til yrkesutdanning
1. Yrkesutdanning oppnås ved fullført 4-årig grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn eller 5.–10. trinn (240 studiepoeng)

Kapittel 3. Organisering av studier og studiekvalitet

§ 3-1.Studieåret
1. Undervisningsterminer fastsettes av styret og framkommer i studiekalenderen. I studiekalenderen framkommer også viktige frister studentene skal forholde seg til.
2. Studiekalenderen angir hovedeksamensperiode.
§ 3-2.Studieportefølje
1. Styret gjør årlig vedtak om hvilke studier som skal inngå i universitetets studieportefølje.
2. Styret vedtar etablering og nedlegging av studier av mer enn 30 studiepoengs omfang.
3. Dekan vedtar etablering og nedlegging av studier til og med 30 studiepoeng.
4. Alle studier må tilfredsstille gjeldende krav for akkreditering av studier fastsatt av NOKUT.
§ 3-3.Studieplaner
1. Rektor fastsetter studieplan for alle studier som tilbys ved Nord universitet.
2. For studier til og med 30 studiepoeng eller for studieprogram som er regulert av nasjonale rammeplaner kan studieplan fastsettes av dekan ved det enkelte fakultet/avdeling.
3. Dersom studieprogram tilbys i samarbeid mellom to eller flere fakulteter/avdelinger, fastsetter rektor hvilket fakultet/avdeling som har det faglige og administrative ansvaret.
4. Studieplanen skal normalt sikre at minimum 50 % av vurderingsordningene i et studieprogram utgjøres av individuell prøving.
§ 3-4.Endringer i studieplan
1. Dekan kan godkjenne endringer i godkjente studieplaner. Slike endringer skal ikke tre i kraft før nytt studieår.
2. Dersom det er tvingende nødvendig kan dekan likevel godkjenne endringer i studieplanen underveis i studieåret. Slike endringer skal kunngjøres så tidlig som mulig, og studentene skal gis anledning til å uttale seg.
3. Studenter som berøres av endringer i studieplan skal sikres rimelige overgangsordninger.
§ 3-5.Språk
1. Språk ved undervisning og vurdering er norsk med mindre annet er fastsatt i studieplan og emnebeskrivelser.
§ 3-6.Tilrettelegging av studiesituasjonen
1. Søknader om tilrettelegging av studiesituasjonen for enkeltstudenter behandles i tråd med lov om universiteter og høyskoler § 4-3, 5. ledd og lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne § 17.
2. Studenten er selv ansvarlig for å søke om, og dokumentere sitt behov for, tilrettelegging av studiesituasjonen.
3. Det kan ikke innvilges tilrettelegging som kan medføre en reduksjon av de faglige kravene som stilles til det enkelte emne/studium.
§ 3-7.Utdanningsplan
1. Utdanningsplanen skal vise studentens planlagte studieprogresjon.
2. I utdanningsplaner som inneholder et selvstendig skriftlig eller kunstnerisk studentarbeid på 30 studiepoeng eller mer, skal det inngås særskilt veiledningsavtale om det selvstendige arbeidet.
3. Studenten skal kontrollere og fullføre semesterregistrering hvert semester.
4. Dersom studenten blir vesentlig forsinket i sine studier i forhold til utdanningsplanen, kan det enkelte fakultet/avdeling pålegge endring av utdanningsplanen. I vurderingen av om en student er vesentlig forsinket tas forskriftens progresjonskrav i betraktning. Studenten skal bidra til å utarbeide ny utdanningsplan. Ved etterfølgende endring av utdanningsplanen bør krav til høyere progresjon pr studieår enn normert, unngås.
5. Dersom det ikke foreligger særlige grunner, bør utdanningsplaner med lavere progresjon enn 50 % av normert tid unngås.

Kapittel 4. Opptak

§ 4-1.Opptakskrav
1. Studentopptak til universitetets studieprogram skal gjøres i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7 med tilhørende forskrifter.
2. Opptakskrav for det enkelte studium, utover generell studiekompetanse, skal fremgå av studieplanen. For studier hvor opptak ikke er regulert gjennom forskrift om opptak til høyere utdanning, skal også rangeringsregler og eventuelle kvoteregler fremgå av studieplanen.
3. Søkere som er over 25 år, og som ikke har generell studiekompetanse, kan tas opp på grunnlag av realkompetanse til studier hvor det ikke bestemt absolutte karakterkrav.
4. Søkere med utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag blir vurdert etter gjeldende nasjonale kriterier og retningslinjer gitt av blant annet Samordna opptak og NOKUT. Søkere med slik bakgrunn må også tilfredsstille krav til språkkunnskaper i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-3.
§ 4-2.Lokalt opptak
1. For studier hvor opptak ikke er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning, kan søknad sendes til universitetet innenfor de frister som fremgår av universitetets hjemmesider. Rektor skal vedta retningslinjer for lokalt opptak og vurdering av realkompetanse som opptaksgrunnlag.
2. Studenter som søker overgang fra tilsvarende studium ved annen institusjon, kan søke direkte til aktuelt fakultet/avdeling. Søknadsfrist for slikt opptak fremgår av studiekalender.
3. For bidrags- og oppdragsfinansierte studier kan det avtales egne regler for opptak og opptaksprosedyre.
§ 4-3.Ettersending av dokumentasjon
1. Søkeren selv er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon.
2. For søkere som fullfører utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget samme år, er ettersendingsfristen 1. juli for opptak til høstsemesteret. For alle andre søkere er ettersendingsfristen én uke fra søknadsfristen, dersom ikke annet er opplyst.
§ 4-4.Rangeringsregelverk
1. Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
2. Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
3. Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.
§ 4-5.Avlysning
1. Dersom lavt søkertall eller andre tvingende grunner gjør det nødvendig, kan rektor beslutte å ikke sette i gang et studium/emne.
2. Vedtak om avlysning må foreligge før tilbud om studieplass blir gitt. For bidrags- og oppdragsfinansierte studier kan rektor vedta avlysning også etter at tilbud om studieplass er gitt, dersom tvingende grunner gjør det nødvendig.
§ 4-6.Reservert studieplass
1. Søknad om reservert studieplass kan innvilges dersom det har oppstått uforutsette og tungtveiende forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Slike grunner kan være fødsel, adopsjon, innkalling til førstegangstjeneste o.l.
2. Søknaden må fremsettes senest tre uker etter at søkeren mottok tilbud om studieplass. Søknad om reservasjon sendes til universitetet.
3. Studieplassen kan reserveres inntil 1 år.
4. En student som er innvilget reservert studieplass, er garantert å få studieplass på det aktuelle studiet ved neste ordinære opptak. Det forutsettes at studietilbudet fremdeles eksisterer og at studenten søker på studiet innen neste ordinære søknadsfrist.

Kapittel 5. Godskriving av annen utdanning og fritak fra eksamen

§ 5-1.Godskriving og faglig godkjenning
1. Søknader om godskriving av studiepoeng og faglig godkjenning behandles i tråd med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Tilsvarende gjelder også for emner avlagt ved egen institusjon.
2. Vilkåret i lov om universiteter og høyskoler § 3-5, 1. ledd er oppfylt når godskrivingsgrunnlaget tilsvarer ett eller flere emner i innhold, omfang og dybde.
3. Godskriving og faglig godkjenning etter denne bestemmelsen kan kun foretas i den utstrekning som følger av forskrift om godskriving av høyere utdanning.
4. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold i samme grad.
5. Det gis normalt ikke godskriving eller fritak for deler av emner.
6. Overlapping i faglig innhold gir reduksjon i studiepoeng, og skal fremgå av karakterutskrift eller vitnemål. Studiepoengreduksjon foretas i det emne som gir det gunstigste resultat for studenten.
7. Godskriving av studiepoeng og faglig godkjenning etter disse bestemmelsene skal fremgå av vitnemål.
8. Studenter som skal ta deler av sin utdanning ved annen institusjon bør søke om forhåndsgodkjenning.
9. Rektor kan vedta retningslinjer for behandlingen av søknader om godskriving og faglig godkjenning, herunder retningslinjer for vurdering av realkompetanse.

Kapittel 6. Studierett og permisjon

§ 6-1.Studierett
1. Den som har akseptert tilbud om studieplass ved universitetet har studierett til vedkommende studium:
2. For å beholde sin studierett må studenten hvert semester og innen fastsatte frister;
a)Betale semesteravgift,
b)Betale kopinoravgift,
c)Betale avgift til læremidler og materialkostnader tilknyttet undervisningen hvor dette følger av studieplan og emnebeskrivelser,
d)Betale egenbetaling/studieavgift hvor dette fremgår av studieplan/emnebeskrivelser, og
e)Fullføre semesterregistrering.
3. Studierett innebærer blant annet rett til deltakelse i all organisert undervisning, veiledning, øvelser, oppgaveløsning, feltarbeid, laboratoriekurs, praksisstudier med videre, i tillegg til eksamener og annen vurdering som følger av studieplanen. Se likevel bestemmelser om frister og andre vilkår for å fremstille seg til vurdering og eksamen i forskriftens kapittel 7.
4. Studieretten gjelder som utgangspunkt for den normerte tid som følger av studieplanen.
§ 6-2.Normert tid og utvidet studierett
1. Normert tid for studiet skal fremgå av studieplanen.
2. Student som er innvilget permisjon får sin studierett forlenget tilsvarende permisjonens lengde.
3. Hvor studenten av andre årsaker er forsinket i sine studier, kan studieretten etter søknad utvides i inntil to år utover normert tid. Det stilles likevel krav til progresjon for utvidet studierett.
4. For studenter på heltidsstudier av minimum 60 studiepoengs omfang gjelder følgende progresjonsvilkår for å beholde utvidet studierett som nevnt i tredje ledd (for deltidsstudier gjelder forholdsmessig).
-Bestått 30 studiepoeng etter ett år i et ett- eller flerårig studieprogram
-Bestått 60 studiepoeng etter to år i et ett- eller flerårig studieprogram
-Bestått 90 studiepoeng etter tre år i et flerårig studieprogram
-Bestått 120 studiepoeng etter fire år i et flerårig studieprogram
-Bestått 150 studiepoeng etter fem år i et flerårig studieprogram
-Bestått 180 studiepoeng etter seks år i et flerårig studieprogram.
5. Det enkelte fakultet/avdeling kan selv, med bakgrunn i faglige vurderinger, innføre strengere krav til studieprogresjon enn nevnt i fjerde ledd. Slike progresjonskrav skal følge av den enkelte studieplan.
6. For studier av mindre enn 60 studiepoengs omfang beholder studenten studieretten i ett semester utover normert tid under forutsetning av at det er avlagt eksamen i normert studietid.
§ 6-3.Opphør av studierett
1. Studieretten opphører når studieprogrammet er fullført. Tilsvarende gjelder når:
a)Studenten selv sier fra seg studieplassen, eller
b)Studenten har overskredet studiets normerte tid uten å fullføre.
§ 6-4.Tap av studierett
1. Studenten kan miste sin studierett dersom
a)Studenten ikke overholder sine plikter etter § 6-1,
b)Studenten har benyttet maksimalt antall forsøk til vurdering i emne som etter studieplanen er obligatorisk (for praksis og masteroppgaver gjelder henholdsvis § 7-5, sjette ledd og § 7-8, andre ledd),
c)Studenten ikke har avlagt studiepoeng tilknyttet studieprogrammet de siste to semestrene,
d)Studenten ikke oppfyller de krav til progresjon i studiet som følger av forskriften, eller særskilte faglige progresjonskrav som følger av studieplanen eller nasjonale rammeplaner, eller
e)Studenten etter forespørsel ikke legger frem originaldokumentasjon brukt i opptaket eller som grunnlag for godskriving av ekstern utdanning.
§ 6-5.Permisjoner
1. For studenter på studieprogram av minimum 120 studiepoengs omfang kan det innvilges permisjon i inntil ett studieår én gang i løpet av studiet uten å oppgi grunn.
2. For øvrig kan det innvilges permisjon for kortere eller lengre perioder hvor særskilte behov er dokumentert. Særskilte behov kan blant annet være egen sykdom, tvungen verneplikt eller andre tvingende velferdsgrunner.
3. Permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon behandles etter bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-5.
4. Det gis normalt ikke permisjon for studenter som er tatt opp på studieprogram av mindre enn 60 studiepoengs omfang.
5. Permisjon innvilges normalt ikke før studenten har bestått minst 30 studiepoeng ved det aktuelle studiet.
6. Permisjon etter første og andre ledd kan ikke innvilges dersom studentens totale studietid overskrider det dobbelte av normert tid.
7. Dersom ikke annet følger av permisjonsgrunnlaget, kan en student ikke fremstille seg til eksamen i permisjonsperioden, annet enn til ny eksamen i tilknytning til ordinær eksamen forut for permisjon.
8. Studenter som er innvilget permisjon, skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, forutsatt at studiet fortsatt eksisterer. Ved gjenopptagelse av studiene skal det utarbeides en individuell utdanningsplan som normalt skal være tilpasset gjeldende studieplan for det kullet studenten skal følge etter permisjon.

Kapittel 7. Vurdering

§ 7-1.Vurderingsordninger
1. Rektor fastsetter og definerer hvilke vurderingsordninger som skal benyttes ved universitetet.
2. Vurderingsordningene skal fremgå av emnebeskrivelsene.
3. Obligatorisk deltagelse i undervisningen kan kun kreves når det er faglig begrunnet og egnet til å bidra til å nå læringsutbytte.
§ 7-2.Ordinær eksamen
1. Ordinær eksamen holdes normalt i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes.
§ 7-3.Ny eksamen (kontinuasjonseksamen) og utsatt eksamen
1. Det arrangeres ny eksamen (kontinuasjonseksamen) for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen, eller har fått registrert gyldig fravær ved ordinær eksamen.
2. Studenter som avbrøt ordinær eksamen vil ha adgang til ny eksamen dersom dette arrangeres. Studenter som ikke møtte/ikke leverte til ordinær eksamen, eller ønsker å gjenta en allerede bestått eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet.
3. Ny eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun én ny eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.
4. Dersom det i studieplanen er krav om at et spesifikt emne/eksamen er bestått for videre studieprogresjon, vil ny eksamen arrangeres før, eller i forbindelse med oppstart av, påfølgende semester.
5. Utsatt eksamen kan tilbys studenter med fravær som skyldes forhold som reguleres av lov om universiteter og høyskoler § 4-5 ved ordinær eksamen, dersom det foreligger særlige grunner for å sette opp slik eksamen før ny eksamen etter første ledd. Rektor kan i egne retningslinjer vedta at andre spesifikke grupper studenter kan gis tilbud om utsatt eksamen. Dekan avgjør om det skal arrangeres utsatt eksamen i det enkelte emne.
6. Ved ny og utsatt eksamen gjelder normalt samme pensumlitteratur og vurderingsform som ved siste ordinære eksamen.
7. Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra praksis, må som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring. Praksisperiodene skal fremgå av den enkelte studieplan.
§ 7-4.Ekstraordinær eksamen
1. Ekstraordinær eksamen kan ved behov arrangeres når et emne opphører. Slik eksamen arrangeres normalt innen ett år etter siste ordinære eksamen i emnet. Dersom slik eksamen arrangeres gjelder samme regler for oppmelding som til ordinær eksamen. Dekan ved det enkelte fakultet/avdeling avgjør om og når slik eksamen eventuelt arrangeres.
§ 7-5.Vilkår for å framstille seg til vurdering
1. Studenter har adgang til vurdering i samsvar med studieplan for det aktuelle studiet eller individuell utdanningsplan, se § 7-7 for oppmelding til vurdering.
2. Studenter som ønsker å ta eksamen i emner som ikke inngår i deres utdanningsplan, kan melde seg til oppsatte eksamener dersom de fyller alle krav for å fremstille seg til eksamen.
3. Studenten må innen fastsatte frister fremstille seg til vurdering, og ha oppfylt de plikter som følger av § 6-1.
4. Det er normalt ikke adgang til å framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger. Benyttede eksamensforsøk foreldes ikke. Studenter som innvilges nytt opptak etter å ha fått sin studierett inndratt får normalt ikke nye eksamensforsøk.
5. Studenter som har benyttet tre eksamensforsøk til samme eksamen uten å ha bestått, skal ved søknad om et fjerde forsøk innkalles til veiledning ved sitt fakultet/avdeling om sin studieprogresjon. Studenten må dokumentere at slik veiledning har funnet sted dersom studenten etter dette opprettholder sin søknad om et fjerde forsøk. Søknaden skal da normalt innvilges. Oppmelding til fjerde forsøk til eksamen skal som hovedregel skje innen ordinære oppmeldingsfrister til eksamen.
6. Ved ikke bestått praksisemne kan studenten ta praksis om igjen én gang. Ved andre gangs ikke bestått til samme praksis skal studieretten inndras.
7. Rektor kan fastsette begrensninger i adgangen til å gjenta allerede beståtte eksamener dersom det er faglig begrunnet.
§ 7-6.Forkunnskaper og obligatoriske krav
1. Dersom gjeldende studieplan eller emnebeskrivelse fastsetter spesielle krav til forkunnskaper, obligatorisk deltakelse, utførte øvinger eller andre krav for å gå opp til eksamen, må disse som hovedregel være oppfylt før man kan framstille seg til eksamen.
2. Studenter som ikke uten urimelig belastning som følge av egen sykdom, tvungen verneplikt, eller andre tvingende velferdsgrunner, vil kunne oppfylle kravene til obligatorisk deltagelse, kan etter søknad innvilges en tilrettelagt studieplan. Tilretteleggingen skal være egnet til å sikre læringsutbyttet i det enkelte emne for den enkelte student. En alternativ plan bør være gjennomført før avsluttende vurdering i emnet. Tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen skal ikke innvilges. Rektor avgjør søknader om tilrettelegging.
3. Studenter som ikke får godkjent/bestått obligatoriske krav må som hovedregel delta på nytt i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring.
§ 7-7.Oppmelding til vurdering
1. Ordinære eksamensdatoer skal normalt være bekjentgjort i StudentWeb senest ved oppstart av det semester eksamen er planlagt gjennomført. Dato for ny eksamen skal være kunngjort senest to uker før eksamensdato.
2. Eksamenssted følger undervisningsstedet. Rektor skal vedta retningslinjer for adgangen til å avlegge eksamen på annet sted. For bidrags-/oppdragsfinansierte studier kan det avtales egne bestemmelser for valg av eksamenssted.
3. Studenten melder seg til vurdering i de emner som følger av utdanningsplanen gjennom å fullføre semesterregistreringen i StudentWeb innen fastsatte frister. Studenten er selv ansvarlig for å kontrollere at sine vurderingsmeldinger til enhver tid er korrekte, samt å holde seg orientert om eksamenstid og -sted.
4. Tilsvarende gjelder for oppmelding til eksamen som ikke følger av utdanningsplanen.
5. Der det gjelder særlige frister for oppmelding til ny/utsatt eksamen, må studenten selv melde seg til slike innen fristen for den aktuelle eksamen.
6. Dersom særlig tungtveiende grunner foreligger, kan rektor etter søknad godkjenne oppmelding til eksamen også etter fristen. I vurderingen skal det legges særlig vekt på studentens mulighet til å ferdigstille utdanningen det aktuelle semesteret, og hvorvidt studenten kan unngå vesentlige forsinkelser av sine studier dersom oppmelding innvilges.
7. Studenter kan selv trekke seg fra eksamen senest to uker før eksamensdato. Eksamensforsøk vil da ikke bli registrert. Trekk fra eksamen gjøres i StudentWeb.
§ 7-8.Særskilte bestemmelser om kandidatoppgave og bacheloroppgave, masteroppgave og mappeeksamen
1. Dersom en kandidatoppgave, bacheloroppgave eller lignende avsluttende oppgave av minst 15 studiepoengs omfang blir vurdert til ikke bestått, kan kandidaten levere samme oppgave i bearbeidet form én gang. Ny innlevering regnes som et tellende eksamensforsøk. Dersom den bearbeidede utgaven også blir vurdert til ikke bestått, må kandidaten utarbeide en helt ny oppgave. Ved innlevering av ny oppgave, må normalt obligatoriske krav knyttet til bachelor- eller kandidatoppgaven gjennomføres på nytt.
2. Dersom en masteroppgave blir vurdert til ikke bestått, kan kandidaten levere oppgaven på nytt én gang med vesentlige endringer. Ved ny levering har kandidaten normalt krav på veiledning i et omfang bestemt av dekan. Ny veiledningsavtale skal inngås. Dersom den vesentlig endrede oppgaven blir vurdert til ikke bestått, skal studieretten normalt inndras.
3. Dersom en mappeeksamen blir vurdert til ikke bestått, kan studenten levere samme mappeeksamen på nytt én gang i bearbeidet form. Ny innlevering regnes som et tellende eksamensforsøk. Dersom den bearbeidede utgaven også blir vurdert til ikke bestått må kandidaten utarbeide en helt ny mappeeksamen.
4. Oppgaveformer som nevnt i denne bestemmelsen kan ikke leveres til ny vurdering i bearbeidet form ved bestått resultat.
5.En bestått kandidat-, bachelor- eller masteroppgave kan ikke benyttes i annen grad verken i sin helhet eller i bearbeidet form.

Kapittel 8. Gjennomføring av vurdering

§ 8-1.Språk og målform
1. Eksamen gis på det undervisningsspråk som følger av emnebeskrivelsen. Dersom undervisningsspråket er norsk, kan eksamen normalt besvares på svensk eller dansk. Der emnebeskrivelsen ikke setter krav til prøving i et bestemt språk eller en bestemt norsk målform, velger studenten selv hvilken norsk målform han eller hun vil benytte. Dersom undervisningsspråket er engelsk, skal eksamen besvares på engelsk.
2. Kandidater med annet morsmål enn norsk, og som heller ikke har hatt vurdering i norsk fra videregående opplæring kan i særskilte tilfeller søke om å få oppgavetekst og få levere besvarelse på engelsk.
3. Søknad som nevnt i andre ledd må være fremsatt innen fristen for oppmelding til eksamen, og vurderes konkret for den enkelte eksamen.
§ 8-2.Hjelpemidler til eksamen
1. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være angitt i emnebeskrivelsen, og skal fremgå av eksamensoppgaven. Dersom ikke annet følger av emnebeskrivelsen er to tospråklige ordbøker tillatt til eksamen. I den grad det tillates innarbeidelse av et tillatt hjelpemiddel, skal dette fremgå av emnebeskrivelsen.
2. Studentene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med hva som er tillatte hjelpemidler ved den enkelte eksamen.
§ 8-3.Tilrettelegging ved eksamen
1. Studenter som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan gjennomføre eksamen på ordinær måte, kan etter søknad innvilges tilrettelegging ved eksamen.
2. Søknad om tilrettelegging må fremsettes innen de frister som fremgår av studiekalenderen. I tilfeller hvor behovet for tilrettelegging ved eksamen har oppstått etter søknadsfristen, eller det foreligger andre særlige grunner, kan likevel søknaden tas til behandling. I slike tilfeller må søknad fremsettes uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn en uke før eksamen.
3. Studenten er selv ansvarlig for å dokumentere sitt behov for tilrettelegging gjennom uttalelse fra lege eller annen sakkyndig. Dokumentasjonen bør være oppdatert, og skal være egnet som grunnlag for å vurdere behov for tilrettelegging av eksamen på universitetsnivå.
4. Tilrettelegging av eksamen skal ha som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad, uten at den gir en urimelig fordel. Tilrettelegging som vil kunne redusere de faglige krav i det enkelte emne eller studium skal ikke innvilges.
5. Studenter med varig behov for tilrettelegging kan innvilges tilrettelegging for normert tid for det enkelte studieprogram. Er studenten forsinket i sine studier utover normert tid, må det søkes på nytt.
§ 8-4.Eksamenstid
1. Eksamenstidspunkt følger av eksamensplan.
2. En eksamen anses normalt påbegynt når eksamensoppgaven deles ut eller gjøres tilgjengelig.
3. Dersom det gjennomføres kontroll av tillatte hjelpemidler før eksamensoppgaven deles ut, regnes eksamen å ha påbegynt når hjelpemiddelkontrollen starter.
4. I praksisemner er eksamen påbegynt ved angitt oppmøtetidspunkt første dag av aktuell praksis.
§ 8-5.Fravær fra eksamen og avbrutt eksamen
1. Den som ikke trekker seg fra eksamen innen fristen angitt i § 7-7, sjuende ledd, og som ikke har fått godkjent gyldig fravær fra eksamen, regnes for å ha fremstilt seg til eksamen og brukt ett eksamensforsøk.
2. Studenter som uteblir fra en eksamen de er oppmeldt til, og som påberoper seg gyldig fravær fra denne, må innen en uke, fremlegge skriftlig dokumentasjon av forholdet. Ved egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie skal det fremlegges legeerklæring. Legeerklæringen må være egnet til å dokumentere fravær for den konkrete eksamenen.
3. Studenter som avbryter en påbegynt skoleeksamen uten å levere sin besvarelse eller leverer en blank eksamensbesvarelse, skal undertegne og levere skjema for avbrutt eksamen. Avbrutt eksamen regnes som et tellende forsøk til eksamen. Gyldig fravær etter § 8-5, andre ledd gjelder tilsvarende for studenter som avbryter eksamen.
4. Gyldig fravær fra hele eller deler av hjemmeeksamen gir ikke rett til forlenget innleveringsfrist. For praksisstudier kan det vedtas egne bestemmelser som skal fremgå av studieplanen.
5. Studenter som har levert sin besvarelse til eksamen kan ikke unndra denne fra sensur.

Kapittel 9. Fusk, annullering, utestenging og bortvisning

§ 9-1.Fusk, annullering og utestengelse
1. Forsettlig eller grovt uaktsomt fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller gjennomføring av emner kan medføre annullering av aktuell eksamen. Kandidaten kan bli utestengt fra universitetet og fratatt retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i inntil ett år i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-7 og § 4-8.
2. Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet:
a)Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen.
b)Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget.
c)Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning.
d)Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger.
e)Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider.
f)Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.
g)Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen.
h)Å urettmessig ha skaffet seg adgang til vurdering ved for eksempel å ha fusket ved gjennomføring av skriftlige arbeidskrav, intern prøving eller manipulasjon av oppmøtelister for obligatorisk deltagelse i undervisning.
3. Manglende kjennskap til regler for kildebruk, tillatte hjelpemidler, retningslinjer for eksamen og lignende fritar ikke studenten for ansvar.
4. Dersom det under en eksamen eller hjelpemiddelkontroll oppstår mistanke om fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at forholdet blir rapportert. Ulovlige hjelpemidler skal inndras umiddelbart. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen.
5. Dersom det oppstår mistanke om fusk, holdes sensur tilbake til det foreligger vedtak om at fusk ikke har forekommet.
6. Annullering av eksamen som følge av fusk regnes som et tellende eksamensforsøk.
§ 9-2.Bortvisning fra institusjon
1. Studenter som tross skriftlig advarsel fra dekan eller studiedirektør opptrer som beskrevet i lov om universiteter og høyskoler § 4-8, første ledd kan etter vedtak i universitetets klagenemnd bortvises fra bestemte områder ved institusjonen i inntil ett år.

Kapittel 10. Sensur

§ 10-1.Vurderingsuttrykk
1. Følgende vurderingsuttrykk benyttes ved universitetet:
a)Godkjent/ikke godkjent
b)Bestått/ikke bestått
c)En gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Det er fastsatt generelle, kvalitative beskrivelser for skalaen, se universitetets nettsider.
2. For vurderingsordninger som består av flere vurderinger, må alle delene være vurdert til bestått før det gis endelig karakter i emnet.
3. Dersom en student har avlagt samme eksamen flere ganger, gjelder den beste karakteren.
§ 10-2.Sensurordninger
1. Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern sensor i følgende tilfeller:
a)Ved bedømmelse av alle eksamener på høyere grads studier (mastergradsnivå), herunder også kandidatens selvstendige arbeid (masteroppgave),
b)Ved bedømmelse av kandidatens selvstendige arbeid på lavere grad (bacheloroppgave eller kandidatoppgave),
c)Ved bedømmelse av alle øvrige emner minst hver tredje gang ordinær eksamen avvikles, likevel ikke sjeldnere enn hvert tredje år,
d)Ved ny sensur (klagesensur) i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-9, femte ledd.
2. Det skal benyttes to sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor, ved bedømmelse av muntlig eksamen og vurdering av praktiske eksamener og lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve og derfor ikke kan påklages.
3. Ved eksamen der det ikke benyttes ekstern sensor skal det være minst to interne sensorer, hvorav en skal fungere som medsensor. Medsensor skal delta ved utarbeidelse av eksamensoppgaver og vurderingskriterier. Medsensor skal også delta ved vurdering av eksamensbesvarelsene. Dersom det er flere enn 15 besvarelser, kan medsensor vurdere en andel av besvarelsene.
4. Ekstern sensur kan være en av følgende:
a)Deltagelse i vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle kandidatene, eller
b)Deltagelse som tilsynssensor. Rektor kan vedta retningslinjer for gjennomføring av tilsynssensur.
§ 10-3.Sensur
1. Sensorer oppnevnes av dekan ved det enkelte fakultet/avdeling. Klagesensorer skal oppnevnes samtidig.
2. Det skal utarbeides sensorveiledning for skriftlige eksamener. Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for sensorene i forbindelse med sensur. Sensorveiledningen gjøres tilgjengelig for studentene for gjennomsyn etter at resultatet av sensuren er kunngjort.
3. Sensuren skal kunngjøres senest tre uker etter eksamen dersom ikke i styret i midlertidig forskrift har vedtatt annen sensurfrist i medhold av lov om universiteter og høyskoler § 3-9, fjerde ledd.
4. Følgende sensurfrister gjelder for masteroppgaver og lignende avhandlinger:
a)For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensur kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen,
b)For masteroppgaver skal sensur kunngjøres innen seks uker fra innleveringsfristen.
5. Studenten skal sikres anonym sensur ved alle eksamener hvor ikke vurderingsformen umuliggjør det.
6. Sensur kunngjøres på StudentWeb.
7. For skriftlige arbeid med påfølgende justering etter muntlig eller praktisk eksamen, kunngjøres sensur for det skriftlige arbeidet senest 24 timer før muntlig eller praktisk eksamen.

Kapittel 11. Begrunnelse og klage

§ 11-1.Begrunnelse for karakterfastsetting
1. Studenter kan kreve begrunnelse for vurderingen av sin eksamensprestasjoner.
2. For skriftlige eksamener må krav om begrunnelse være fremsatt skriftlig på elektronisk skjema innen en uke fra karakteren ble kunngjort.
3. For muntlige eksamener eller vurdering av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse fremsettes muntlig direkte til sensor umiddelbart etter kunngjøring av karakter.
4. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
§ 11-2.Klage over karakterfastsetting
1. Klage over karakterfastsetting kan fremsettes skriftlig på elektronisk skjema innen tre uker fra resultatet ble kunngjort. Har studenten fremsatt krav om begrunnelse eller klaget over formelle feil, løper klagefristen for sensur fra tidspunktet begrunnelse er gitt eller klagen over formelle feil avgjort.
2. For mappeeksamen eller oppgave med muntlig justering kan klage fremsettes først når den endelige karakteren er kunngjort. Ved klage over karakterfastsetting ved oppgave med muntlig justering, gjennomføres ny muntlig eksamen dersom vurderingen av det skriftlige arbeidet endres.
3. Bedømmelse ved muntlig eksamen, praksis, praktiske eksamener eller lignende, som etter sin art ikke kan etterprøves, kan ikke påklages.
4. Ved klage over karakterfastsetting på gruppearbeid, må alle gruppens medlemmer samtykke i klagen. Slikt samtykke gjøres skriftlig. Klager hvor ikke alle gruppens medlemmer samtykker skal avvises. Resultat av klagesensur blir gjeldende for alle gruppens medlemmer.
5. Dersom oppgave med muntlig justering er gjennomført som gruppeeksamen, står alle gruppens medlemmer solidarisk ansvarlig for eventuell ny muntlig eksaminasjon.
§ 11-3.Klage over formelle feil
1. Formelle feil ved eksamen eller sensur kan påklages av eksamenskandidaten i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-2. Slik klage må fremsettes innen tre uker etter at eksamenskandidaten ble kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen.
2. For gruppeeksamener kan klage over formelle feil kun fremsettes dersom hele gruppen samtykker. Resultatet av klagen gjøres gjeldende for hele gruppen.

Kapittel 12. Vitnemål og karakterutskrift

§ 12-1.Vitnemål
1. Det utstedes vitnemål og Diploma supplement etter avsluttet grad, yrkesutdanning, herunder praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), eller annet studieprogram av minimum to års fulltids studier.
2. Når en student fullfører studiet og blir kvalifisert for en grad, utstedes vitnemål automatisk og uten opphold.
3. Vitnemålet er et verdipapir som utstedes bare én gang. Hvis en student forbedrer sitt resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, kan dette dokumenteres med separat karakterutskrift.
4. Ved tap av vitnemål kan studenten i særskilte tilfeller (for eksempel etter brann) få utstedt duplikat. Dette merkes som duplikatvitnemål. Studenten vil bli avkrevd avgift for utstedelse av duplikat.
5. For grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader) må minst 30 studiepoeng være avlagt ved Nord universitet. Det skal fremgå av vitnemålet at utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner.
6. For studenter som har fått godskrevet eksamener i tråd med bestemmelsene i denne forskriften og lov om universiteter og høyskoler § 3-5 må tilknytningskravet og kravet til nye studiepoeng i henhold til forskrift om godskriving av høyere utdanning være oppfylt for at en student skal få utstedt vitnemål.
§ 12-2.Karakterutskrift
1. For alle fullførte studier hvor det ikke utstedes vitnemål utsteder universitetet karakterutskrift.
2. Karakterutskrift kan på anmodning fra studenten utstedes når som helst underveis i studiet. Karakterutskriften skal vise karakter for alle emner hvor studenten har bestått eksamen. Resultat fra deleksamener fremgår normalt ikke. Studenten kan ikke unndra enkeltresultater fra karakterutskriften.

Kapittel 13. Privatister

§ 13-1.Privatister
1. Privatisters adgang til undervisning ved universitetet er begrenset til offentlige forelesninger.
2. Privatister har rett til å fremstille seg til eksamen dersom de har søkt innen fastsatt frist, og har dokumentert at han eller hun oppfyller opptakskravene og alle andre krav for oppmelding til eksamen, herunder særlige forkunnskapskrav og krav til obligatorisk deltagelse. Privatisters oppmelding til eksamen i emner som inngår i oppdragsfinansierte studier skal normalt avvises.
3. Privatister kan i tillegg til ordinær semesteravgift avkreves eksamensvederlag fastsatt av universitetsstyret.
4. Denne forskriftens bestemmelser for øvrig gjelder også for privatister, med mindre de strider mot innholdet i denne paragraf.

Kapittel 14. Diverse bestemmelser

§ 14-1.Utfyllende bestemmelser
1. Rektor kan fastsette utfyllende regler innenfor rammen av bestemmelsene i denne forskriften.
2. Det enkelte fakultet/avdeling kan fastsette nærmere regler der det er angitt i den enkelte bestemmelse i forskriften. For studier som tilbys i samarbeid mellom to eller flere fakulteter/avdelinger må utfyllende regler godkjennes av de samarbeidende fakulteter/avdelinger.
§ 14-2.Ikrafttredelse og overgangsregler
1. Forskriften trer i kraft 6. januar 2016.
2. Samtidig oppheves forskrift 6. oktober 2008 nr. 1307 om opptak til studier ved Universitetet i Nordland som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner og forskrift 6. oktober 2008 nr. 1306 om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland.
3. For studenter som har fått innvilget opptak til, eller har påbegynt sine studier, før 6. januar 2016 gjelder den/de forskrift(er) med tilhørende retningslinjer som gjaldt for deres studium fram til 1. august 2016.
4. Forskrift 20. juni 2012 nr. 723 om studier og eksamener ved Universitetet i Nordland, forskrift 28. mai 2015 nr. 856 om studier ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og forskrift 10. juni 2010 nr. 1586 om studier ved Høgskolen i Nesna med tilhørende retningslinjer oppheves fra og med 1. august 2016.