Forskrift om utviding av det stadlege verkeområde til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

DatoFOR-2016-01-08-9
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 1
Ikrafttredelse08.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge, Svalbard
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§4
Kunngjort08.01.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om utviding av det stadlege verkeområde til havressurslova

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 8. januar 2016 med heimel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 4 andre ledd. Fremja av Nærings- og fiskeridepartementet.

I

Det stadlege verkeområde til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) vert utvida til også å gjelde på norsk landterritorium på Svalbard. På norsk landterritorium på Svalbard gjeld forskrifter etter havressurslova likevel berre når det er fastsett i forskriftene.

II

Endringane trer i kraft straks.