Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2016

DatoFOR-2016-01-20-41
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 1
Ikrafttredelse20.01.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-04-14-384
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1977-05-13-2-§14, FOR-1980-05-23-4, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort22.01.2016   kl. 15.40
KorttittelForskrift om fisket med EU-flagg i NØS m.m., 2016

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. januar 2016 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.
Endringer: Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

§ 2.Kvoter nord for 62° N

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a)19 900 tonn torsk
b)1 247 tonn hyse
c)2 550 tonn sei
d)16 024 tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa.
e)1 500 tonn uer
f)50 tonn blåkveite som bifangst
g)350 tonn andre arter som bifangst.
§ 3.Soneadgang ved fisket etter kolmule

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 149 506 tonn av EUs kvote av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

§ 4.Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 18 566 tonn av EUs kvote av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 5.Bifangst av uer

Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 6.Bifangst av blåkveite

Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 7.Fredningstid i fisket etter uer

Det er forbudt å fiske uer med bunntrål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

0Tilføyd ved forskrift 14 april 2016 nr. 384.
§ 8.Områder for bunntrål i fisket etter uer

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65° 20′, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

1.Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017° 30,00′, og videre til
2.N 70° 40,00′ Ø 017° 30,00′
3.N 68° 00,00′ Ø 009° 24,00′
4.N 67° 10,00′ Ø 008° 35,00′
5.N 67° 00,00′ Ø 008° 18,00′
6.N 66° 50,00′ Ø 008° 09,00′
7.N 66° 30,00′ Ø 006° 59,00′
8.N 66° 21,00′ Ø 006° 44,00′
9.N 65° 43,00′ Ø 006° 00,00′
10.N 65° 20,00′ Ø 006° 00,00′
11.Videre langs N 65° 20,00′ til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 10. mai bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65° 20′, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

1.Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024° 00,00′, og videre til
2.N 73° 30,00′ Ø 0024° 00,00′
3.N 73° 00,00′ Ø 017° 30,00′
4.N 70° 40,00′ Ø 017° 30,00′
5.N 68° 00,00′ Ø 009° 24,00′
6.N 67° 10,00′ Ø 008° 35,00′
7.N 67° 00,00′ Ø 008° 18,00′
8.N 66° 51,00′ Ø 008° 09,00′
9.N 66° 30,00′ Ø 006° 59,00′
10.N 66° 21,00′ Ø 006° 44,00′
11.N 65° 43,00′ Ø 006° 00,00′
12.N 65° 20,00′ Ø 006° 00,00′
13.Videre langs N 65° 20,00′ til yttergrensen av Norges økonomiske sone.
0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 7).
§ 9.Områder for flytetrål i fisket etter uer

Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65° 20′, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

1.Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00′, og videre til
2.N 71° 45,00′ Ø 014° 45,00′
3.N 71° 00,00′ Ø 016° 48,00′
4.N 70° 27,81′ Ø 016° 53,00′
5.N 68° 00,00′ Ø 009° 24,00′
6.N 66° 11,00′ Ø 004° 56,00′
7.N 65° 20,00′ Ø 004° 25,00′
8.Videre langs N 65° 20,00′ til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 8).

Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

§ 10.Kvoter sør for 62° N

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak:

a)24 276 tonn torsk
b)35 473 tonn hyse
c)31 284 tonn sei
d)8 543 tonn hvitting
e)50 264 tonn rødspette
f)50 000 tonn sild
g)28 778 tonn makrell
h)357 tonn reker
i)1 500 tonn breiflabb
j)1 000 tonn sjøkreps
k)170 tonn brosme
l)950 tonn lange
m)8 000 tonn andre arter.

Inntil 6 000 tonn av makrellkvoten nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for 57° 30′ N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

Seikvoten nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene.

I Skagerrak er det ikke tillatt å fiske mer enn til sammen 2 000 tonn andre arter enn torsk, hyse, hvitting, sei, rødspette, makrell, reker, sild, brisling, kolmule, øyepål, tobis og hestmakrell

0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 9).
§ 11.Soneadgang ved fisket etter makrell

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2016 av 23. oktober 2015.

0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 10).

Kapittel 4. Fellesbestemmelser

§ 12.Bifangst

Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

a)5 % sild i annet fiske og
b)10 % bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling.
0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 11).
§ 13.Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

Kvantaene som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU.

0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 12).
§ 14.Dokumentasjon av kvotegrunnlag

Fartøy omfattet av forskriften skal ved fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvanta uunngåelig bifangst.

Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår:

a)Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke;
b)Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon;
c)Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område.
0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 13).
§ 15.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 14).
§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.

0Endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 384 (tidligere § 15).