Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

DatoFOR-2016-01-25-74
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-19-1913
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§3-1, LOV-1993-06-11-101-§13-8
Kunngjort04.02.2016   kl. 15.25
KorttittelForskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 25. januar 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 3-1 og § 13-8.

Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften fastsetter gebyr for Luftfartstilsynets arbeid med myndighetshandlinger etter luftfartsloven. For arbeid utført av Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) gjelder forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften), jf. forordning (EF) nr. 593/2007 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrået.

§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med

a)tillatelse: enhver tillatelse, godkjenning, konsesjon, lisens, sertifikat mv. etter luftfartsloven eller forskrift gitt med hjemmel i luftfartsloven.
b)vekt i kg: maksimal tillatt startvekt (MTOW Maximum Take-off Weight).
c)antall ansatte: antall personer ansatt i virksomheten.
§ 3.Gebyr for søknad om tillatelse
(1) For søknad om tillatelse skal det enten betales et fast gebyr eller gebyr etter regning etter bestemmelsene i denne forskriften. Det skal betales gebyr selv om søknaden avslås eller trekkes etter at Luftfartstilsynet har påbegynt saksbehandlingen.
(2) Dersom en tillatelse blir tilbakekalt av Luftfartstilsynet eller utløper av andre grunner, skal det ved ny søknad om tillatelse betales gebyr som for første gangs utstedelse.
(3) Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller beslutte helt eller delvis bortfall av gebyr i forbindelse med søknad om tillatelse. Det skal blant annet legges vekt på om det har inntrådt spesielle omstendigheter etter søknadstidspunktet som søker ikke kan lastes for og som det vil være urimelig at søker bærer risikoen for.
§ 4.Nærmere om gebyr etter regning
(1) Gebyr etter regning fastsettes på grunnlag av faktisk timeforbruk og direkte utgifter til reise, opphold, diett, materialer mv. som har vært nødvendig for utførelse av myndighetshandlingen. Ved gebyr etter regning benyttes en timesats på kr 1 190 per time.
(2) Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller bestemme at forskudd skal innbetales på søknadstidspunktet eller senere. Forskuddet skal ikke være større enn det totale gebyret som antas å påløpe.
§ 5.Gebyr for tilsyn (årsgebyr)
(1) Innehaver av tillatelse skal betale årsgebyr etter bestemmelsene i denne forskrift. Årsgebyret dekker Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige inspeksjoner, fornyelse av tillatelsen, forespørsler fra innehaveren og annet arbeid Luftfartstilsynet har med administrasjon og oppfølging.
(2) Årsgebyret dekker en periode på tolv måneder fra kalenderårets begynnelse. Årsgebyr betales etter de rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar og etter gebyrsatser som fastsatt i denne forskrift.
(3) Ved første gangs betaling av årsgebyr skal gebyret
a)ved utstedelse i første kvartal være 4/4 av årsgebyret.
b)ved utstedelse i annet kvartal være 3/4 av årsgebyret.
c)ved utstedelse i tredje kvartal være 2/4 av årsgebyret.
d)ved utstedelse i fjerde kvartal være 1/4 av årsgebyret.
(4) Ved forandringer i gitt tillatelse som medfører høyere årsgebyr, skal årsgebyr betales i henhold til endret tillatelse fra og med det kvartal endringen skjer.
(5) Plikten til å betale årsgebyr faller bort når en godkjenning eller tillatelse ikke fornyes eller på annen måte utgår.
(6) Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller beslutte delvis bortfall av årsgebyr. Det skal blant annet legges vekt på om det har inntrådt spesielle omstendigheter som innebærer at det er klart urimelig at fullt årsgebyr skal påløpe.
§ 6.Gebyr for aksept eller godkjenning av ledende personell mv.
(1) Hvor Luftfartstilsynet skal godkjenne eller akseptere ledende personell betales kr 5 500 per godkjenning eller aksept. For godkjenning av Airworthiness Review Staff betales imidlertid gebyr etter regning med minimumsbeløp kr 13 850, jf. § 4.
(2) For prøve som ledende personell skal avlegge for Luftfartstilsynet betales gebyr kr 3 750 per prøve. For e-eksamen i regi av Luftfartstilsynet betales gebyr kr 770 per eksamen.
§ 7.Gebyr for særskilte inspeksjoner og tjenester mv.
(1) Når Luftfartstilsynet finner det påkrevd med særskilt inspeksjon eller besiktigelse ut over rutinemessige inspeksjoner eller besiktigelser, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(2) For Luftfartstilsynets arbeid med andre verifikasjoner, godkjenninger eller dispensasjoner som nevnt i forskriften her, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(3) For Luftfartstilsynets arbeid med eller deltagelse i prosjekter knyttet til organisasjoner, produkter, systemer, prosedyrer, installasjoner mv. som ikke kommer inn under andre bestemmelser i denne forskrift, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 8.Betalingsbetingelser
(1) Fast gebyr, gebyr etter regning og årsgebyr faktureres av Luftfartstilsynet. Årsgebyr for luftfartøy faktureres til operatør eller registrert eier i Norges luftfartøyregister per 1. januar.
(2) Gebyr for tillatelse til privatperson med arbeidssted i Norge, kan faktureres til arbeidsgiver.
(3) Luftfartstilsynet kan på områder hvor det anses hensiktsmessig, kreve forhåndsbetaling av gebyr samtidig med innsending av søknaden.
(4) Gebyr angis i norske kroner.
§ 9.Virkning av manglende betaling
(1) Søknad om tillatelse vil ikke bli behandlet før søkeren har betalt alle tidligere forfalte ikke omtvistede gebyrkrav.
(2) Hvis årsgebyr for fartøy eller organisasjon ikke er betalt ved forfall, vil saksbehandling som dekkes av årsgebyret ikke bli utført.
§ 10.Tilbakebetaling av gebyr

Ved forandringer i gitt tillatelse skal årsgebyr betales til og med det kvartal tillatelsen endres eller bortfaller. Virksomheten kan søke om tilbakebetaling av årsgebyr for gjenstående kvartal av året.

Kapittel II. Luftfartøy

§ 11.Om gebyr for registrering av luftfartøy m.m. i Norges luftfartøyregister
(1) Gebyr for registrering av luftfartøy m.m. i Norges luftfartøyregister dekker kostnader for arbeid ved gjennomgåelse av dokumentasjon, registrering av rettigheter i luftfartøy og utstedelse av attester og bevis.
(2) Gebyr fastsettes ut fra fartøyets vekt eller pantedokuments pålydende. Gebyr betales per registreringsforretning. Det må betales ett gebyr for hver registerenhet en attest eller bevis omfatter.
(3) For kunngjøring etter luftfartsloven § 3-4 annet ledd og § 3-35 annet ledd betales gebyr kr 4 190 samt annonseringskostnader. For attestert registerutskrift betales gebyr kr 550. For duplikat av registreringsbevis eller tinglyst dokument betales gebyr kr 550. For forhåndsvurdering av dokumentasjon betales gebyr kr 1 450 per dokument.
(4) Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av
a)hjemmelsovergang på grunnlag av uskiftebevilling.
b)melding som tingretten, gjeldsnemnda eller bostyrer foretar i medhold av konkursloven eller panteloven.
c)utleggsforretning, arrestforretning og midlertidig forføyning.
d)erklæring fra retten om at det er besluttet gjennomføring av tvangsdekning i et realregistrert formuesgode.
§ 12.Gebyr for registrering av luftfartøy m.m.

For registrering av luftfartøy, registrering av eierskifte, registrering av leieavtale og andre heftelser samt registrering av påtegning på slike betales

a)kr 3 180 for seilfly, motorseilfly og ballong.
b)kr 4 210 for motordrevet luftfartøy t.o.m. 2 000 kg.
c)kr 6 300 for motordrevet luftfartøy fra 2 001 til 5 700 kg.
d)kr 10 550 for motordrevet luftfartøy fra 5 701 til 10 000 kg.
e)kr 14 100 for motordrevet luftfartøy fra 10 001 kg.
§ 13.Gebyr for registrering av pantedokument og andre rettigheter

For registrering av pantedokument, registrering av påtegning på pantedokument og re-registrering av pantedokument betales

a)kr 2 690 for pantedokument pålydende t.o.m. kr 500 000.
b)kr 4 960 for pantedokument pålydende over kr 500 000 t.o.m. kr 10 000 000.
c)kr 9 000 for pantedokument pålydende over kr 10 000 000 t.o.m. kr 100 000 000.
d)kr 15 500 for pantedokument pålydende over kr 100 000 000.
§ 14.Gebyr for utstedelse av luftdyktighetsbevis/særskilt luftdyktighetsbevis/Permit to Fly/særskilt flygetillatelse for ikke-ervervsmessige luftfartøy som nevnt i EASA-forskriften, forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 4 nr. 4, jf. vedlegg II (Annex II-fartøy)
(1) Gebyr for utstedelse av luftdyktighetsbevis/særskilt luftdyktighetsbevis/Permit to fly/særskilt flygetillatelse for ikke-ervervsmessige luftfartøy som nevnt i EASA-forskriften, jf. forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 4 nr. 4, jf. vedlegg II (Annex II-fartøy), dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av luftfartøyets tekniske dokumentasjon. Dokumentasjonen kan omfatte typesertifikat/typespesifikasjon, vedlikehold, modifikasjoner og reparasjoner.
(2) For utstedelse av luftdyktighetsbevis/særskilt luftdyktighetsbevis/Permit to fly/særskilt flygetillatelse for ikke-ervervsmessige luftfartøy som nevnt i EASA-forskriften, jf. forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 4 nr. 4, jf. vedlegg II, betales gebyr etter følgende satser:
Utstedelse
a) seilfly, motorseilfly, ballong4 370
b) motordrevet luftfartøy1) opp til 1 200 kg5 620
2) fra 1 201–2 000 kg7 910
3) fra 2 001–5 700 kg12 510
4) over 5 701 kg31 000
c) selvbygde luftfartøy5 620
d) historisk luftfartøy5 620
(3) I tillegg til gebyr etter andre ledd, betales gebyr etter regning, jf. § 4, for gjennomgang av prøveflygingsprogram, tilhørende dokumentasjon og utstedelse av tillatelse til prøveflyging (særskilt flygetillatelse) for ikke-ervervsmessige luftfartøy som nevnt i EASA-forskriften, jf. forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 4. nr. 4, jf. vedlegg II (Annex II-fartøy).
(4) Som historisk luftfartøy regnes luftfartøy som er 50 år eller eldre (produksjonsår 1966 eller tidligere) og som er i ikke-kommersiell bruk.
§ 15.Gebyr for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
(1) Gebyr for utstedelse av ARC dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av luftfartøyets tekniske dokumentasjon vedrørende typesertifikat, vedlikehold, modifikasjoner og reparasjoner. Gebyret dekker også utgifter ved besiktigelse, prøveflyging og andre utgifter i forbindelse med Airworthiness Review samt utstedelse av luftdyktighetsbevis.
(2) For nye luftfartøy hvor ARC utstedes på grunnlag av Statement of Conformity, betales gebyr kr 2 700.
(3) For utstedelse av ARC basert på anbefaling (recommendation) betales gebyr
a)kr 1 510 for seilfly, motorseilfly og ballong.
b)kr 2 700 for motordrevet luftfartøy t.o.m. 2 000 kg.
c)kr 3 910 for motordrevet luftfartøy over 2 000 kg.
(4) For validering av ARC betales kr 1 510.
(5) For utstedelse av ARC i andre tilfeller enn andre og tredje ledd, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(6) Når gebyr for utstedelse av ARC er et fast gebyr, skal det likevel betales gebyr etter regning, jf. § 4, dersom luftfartsmyndighetens arbeid blir særlig omfattende på grunn av luftfartøyets tilstand, eller fordi eier/operatør ikke stiller nødvendig dokumentasjon til rådighet eller andre særlige omstendigheter foreligger.
§ 16.Årsgebyr for luftfartøy med luftdyktighetsbevis/særskilt luftdyktighetsbevis/Airworthiness Review Certificate (ARC)
(1) For luftfartøy med luftdyktighetsbevis/ særskilt luftdyktighetsbevis/Airworthiness Review Certificate betales årsgebyr etter følgende satser:
Årsgebyr
a) Seilfly, motorseilfly, ballong1 750
b) Motordrevet luftfartøy t.o.m. 1 200 kg4 750
c) Motordrevet luftfartøy fra 1 201–2 000 kg5 820
d) Motordrevet luftfartøy fra 2 001–5 700 kg10 000
e) Motordrevet luftfartøy fra 5 701–10 000 kg32 700
f) Motordrevet luftfartøy fra 10 001–50 000 kg44 700
g) Motordrevet luftfartøy fra 50 001–100 000 kg77 200
h) Motordrevet luftfartøy over 100 001 kg110 000
i) Selvbygde luftfartøy3 630
j) Historiske luftfartøy3 380
(2) Når Luftfartstilsynet etter avtale med annet lands luftfartsmyndighet har påtatt seg tilsynsansvar for et utenlandskregistrert luftfartøy, kan det innkreves årsgebyr etter første ledd.
§ 17.Gebyr for typeakseptering, typesertifisering og modifikasjons- og reparasjonsgranskning av luftfartøy og annet flymateriell

For typeakseptering, typesertifisering og modifikasjons- og reparasjonsgransking av luftfartøy og annet flymateriell som ikke har eller vil få EASA-typesertifikat eller annen EASA-godkjenning (annex II-luftfartøy), betales gebyr etter regning, jf. § 4 for

a)gjennomgåelse og godkjenning av tegninger og beregninger mot relevant byggekode, besiktigelse av endringer på luftfartøy eller flymateriell og testflyging.
b)besiktigelse av skader av betydning for luftdyktigheten, godkjenning av reparasjonsunderlag og besiktigelse ved godkjenning av reparasjoner.
c)gjennomgåelse og godkjenning av tegninger og beregninger for nye konstruksjoner, besiktigelse og kontroll av luftfartøy eller flymateriell, testflyging og annet arbeid i forbindelse med typesertifisering eller typeakseptering.
§ 18.Gebyr for andre tekniske godkjenninger mv.
(1) For tillatelse til selvbygging av luftfartøy betales gebyr kr 2 920. For fornyelse eller gjenutstedelse av tillatelse betales gebyr kr 1 010.
(2) For utstedelse av spesielt luftdyktighetsbevis for eksport, type «Not valid for Flight», betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(3) For utstedelse av tillatelse (Permit to fly) for enkeltflyginger betales gebyr kr 3 690. For duplikat av reisedagbok betales gebyr kr 790.
(4) For utstedelse av miljøbevis betales gebyr kr 2 010. For utstedelse av miljøbevis etter særskilt søknad som medfører oppdatering av Norges luftfartøyregister, betales gebyr kr 4 170.
(5) For godkjenning av nytt vedlikeholdsprogram (AMP) for ikke-ervervsmessig luftfartøy betales gebyr kr 2 450. For revisjon av godkjent vedlikeholdsprogram betales gebyr kr 1 230.
(6) Det skal likevel betales gebyr etter regning, jf. § 4, for godkjenning av vedlikeholdsprogram (AMP) dersom Luftfartstilsynets arbeid blir særlig omfattende fordi eier eller operatør ikke stiller nødvendig dokumentasjon til rådighet eller andre særlige omstendigheter foreligger.

Kapittel III. CAMO og flyverksted mv.

§ 19.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som administrerer luftfartøy og vedlikehold av disse (CAMO)
(1) Gebyr for godkjenning av CAMO dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse og godkjenning av driftshåndbøker, organisasjon og inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For godkjenning av CAMO betales gebyr og årsgebyr etter følgende satser:
Første gangs godkjenningÅrsgebyr
a) grunngebyr og12 9008 780
b) tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m. 2 500 kg16 50012 350
c) tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW fra 2 501–5 700 kg33 90022 050
d) tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW over 5 701 kg54 00034 100
(3) For endring av gitt godkjenning som følge av nytt vedlikeholdsprogram, betales gebyr per vedlikeholdsprogram ut fra vekt for luftfartøymodellen/varianten, jf. andre ledd bokstav b–d. For søknad om godkjenning av Sub Part I rettighet (Airworthiness Review), betales ett tillegg som nevnt i andre ledd bokstav b–d, ut fra den tyngste vektkategorien rettigheten skal omfatte. For søknad om endring av gitt godkjenning i andre tilfeller, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(4) For virksomhetstilsyn med organisasjoner som har inngått avtale om subkontrahering av oppgaver, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 20.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av flyverksteder som utfører vedlikehold, modifisering og reparasjon av flymateriell (Part-145/Part M subpart F)
(1) Gebyr for godkjenning av flyverksteder dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse og godkjenning av driftshåndbøker, organisasjon og inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For godkjenning av flyverksteder betales gebyr etter regning, jf. § 4, og årsgebyr etter følgende satser:
Årsgebyr
a) 1–10 ansatte15 500
b) 11–25 ansatte29 200
c) 26–50 ansatte45 700
d) 51–100 ansatte71 300
e) 101–200 ansatte101 300
f) 201–400 ansatte136 100
g) 401–600 ansatte158 600
h) over 600 ansatte199 100
(3) For godkjenning av flyverksted som ikke har ansatte, betales gebyr for første gangs godkjenning kr 4 390 og årsgebyr kr 2 700.
(4) For tilsyn med faste eller midlertidige baser som har vedlikeholdsrettigheter i Norge, ut over hovedbase, betales gebyr kr 24 200. For tilsyn med faste eller midlertidige baser som har vedlikeholdsrettigheter utenfor Norge, betales gebyr etter regning, jf. § 4. For tilsyn med organisasjoner som har inngått avtale om subkontrahering av oppgaver, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(5) For søknad om opprettelse av fast eller midlertidig base etter at godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon/flyverksted er utstedt, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(6) For søknad om endring av gitt godkjenning betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 21.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av andre tekniske organisasjoner eller personell
(1) For godkjenning av Part 66 Stand Alone Airworthiness Review Staff betales gebyr kr 12 500. For innehaver av godkjenning påløper årsgebyr kr 5 610.
(2) For godkjenning av Stand Alone CAMO betales gebyr etter regning jf. § 4, med minimumsbeløp kr 6 840. For godkjent Stand Alone CAMO påløper årsgebyr kr 5 560. For endring av gitt godkjenning som følge av nytt vedlikeholdsprogram betales gebyr kr 1 840, likevel slik at hvis medgått tid utgjør mer enn to timer påløper gebyr etter regning, jf. § 4. For søknad om endring av gitt godkjenning i andre tilfeller, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 22.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som designer flymateriell
(1) Gebyr for godkjenning av organisasjon som designer luftfartøy (annex II-luftfartøy) eller annet flymateriell som ikke har EASA-typesertifikat eller annen EASA-godkjenning dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse og godkjenning av driftshåndbøker, organisasjon, tekniske standarder og inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For første gangs godkjenning av organisasjon som designer flymateriell betales gebyr etter regning, jf. § 4, med minimumsbeløp
a)kr 17 200 for organisasjon med 1–5 ansatte.
b)kr 23 800 for organisasjon med over 5 ansatte.
(3) For søknad om endring av gitt godkjenning betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(4) For organisasjon som designer flymateriell betales årsgebyr med
a)kr 11 100 for organisasjon med 1–5 ansatte.
b)kr 16 500 for organisasjon med over 5 ansatte.
§ 23.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som produserer flymateriell
(1) Gebyr for godkjenning av organisasjon som produserer flymateriell dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse og godkjenning av driftshåndbøker, organisasjon, tekniske standarder og inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For godkjenning av organisasjon som produserer flymateriell betales gebyr etter regning, jf. § 4 og årsgebyr etter følgende satser:
Årsgebyr
a) 1–10 ansatte24 500
b) 11–25 ansatte39 900
c) 26–50 ansatte61 400
d) 51–100 ansatte84 000
e) 101–200 ansatte113 300
f) 201–400 ansatte153 000
g) 401–600 ansatte206 600
h) over 600 ansatte287  800
(3) For søknad om endring av gitt godkjenning betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(4) For tilsyn med faste eller midlertidige baser i Norge, ut over hovedbase, betales gebyr kr 24 200. For tilsyn med faste eller midlertidige baser utenfor Norge, betales gebyr etter regning, jf. § 4. For tilsyn med organisasjoner som har inngått avtale om subkontrahering av oppgaver, betales gebyr etter regning, jf. § 4.

Kapittel IV. Luftfartsselskap mv.

§ 24.Årsgebyr og gebyr for lisens/Air Operator's Certificate (AOC) til ervervsmessig luftfartsvirksomhet
(1) Gebyr for godkjenning og utstedelse av lisens/AOC til ervervsmessig luftfartsvirksomhet, dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse og godkjenning av dokumentasjon av forretningsplan, økonomi og finansiering, organisasjon, vedlikeholdsordning, tekniske og operative standarder, utredning og inspeksjon før lisens gis.
(2) For første gangs godkjenning og utstedelse av lisens/AOC til ervervsmessig luftfartsvirksomhet betales gebyr etter regning, jf. § 4 og årsgebyr etter følgende satser:
Fartøy kategori og vektklasseÅrsgebyr for AOC/lisens
a) VFR, opptil 2 000 kg45 100
b) VFR, 2 001–5 700 kg67 700
c) VFR, 5 701–10 000 kg94 400
d) IFR, opptil 2 000 kg146 600
e) IFR, 2 001–5 700kg191 300
f) IFR, 5 701–10 000 kg293 300
g) IFR, 10 001–30 000 kg, under 10 fartøy614 700
h) IFR, 10 001–30 000 kg, 10 til og med 19 fartøy1 504 000
i) IFR, 10 001–30 000 kg, 20 fartøy eller flere1 951 000
j) IFR, 30 001 kg eller tyngre, under 10 fartøy1 951 000
k) IFR, 30 001 kg eller tyngre, 10 til og med 29 fartøy3 190 000
l) IFR, 30 001 kg eller tyngre, 30 fartøy eller flere4 324 000
(3) AOC/lisens gjelder bare for den operatør den er utstedt til. Gebyret beregnes ut fra totalt antall fartøy samt vekten til tyngste fartøy. For selskaper som har både AOC/lisens og driver spesialiserte luftfartsoperasjoner etter selverklæring, betales bare gebyr for AOC/lisens.
§ 25.Nærmere om gebyr for lisens/AOC til ervervsmessig luftfartsvirksomhet
(1) Dersom det samtidig søkes om godkjenning for flere av kategoriene i § 24 andre ledd, betales kun gebyr etter den kategori som gir høyest gebyr.
(2) For søknad om endring i en gitt godkjenning eller tillatelse betales gebyr etter regning, jf. § 4. Det betales likevel ikke gebyr når et selskap foretar utskifting av et fartøy til et annet av samme type. For søknad om endring som innebærer overgang til ny kategori eller vektklasse, betales gebyr etter regning, jf. § 4. Ved overgang til ny kategori eller vektklasse må det betales årsgebyr etter ny kategori eller vektklasse fra og med det kvartal endringen skjer.
(3) For tilsyn med sekundærbaser samt faste eller midlertidige baser i Norge, ut over hovedbase, betales gebyr kr 26 900. For tilsyn med sekundærbaser samt faste eller midlertidige baser utenfor Norge, betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjenning av nye sekundærbaser, eller faste eller midlertidige baser ut over hovedbase, etter at AOC/lisens er utstedt, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(4) For tillatelse til transport av farlig gods betales gebyr kr 5 380. Enkeltsøknad om dispensasjon fra bestemmelsene om transport av farlig gods inngår i selskapets årsgebyr.
§ 26.Årsgebyr og gebyr for luftfartsoperatører som driver luftfartsoperasjoner etter selverklæring

(1) Luftfartsoperatør som driver luftfartsoperasjoner etter selverklæring jf. forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, forordning (EU) nr. 965/2012, ORO.DEC.100 skal betale årsgebyr etter følgende satser:

Fartøy kategori og vektklasseÅrsgebyr
a) VFR, opptil 2 000 kg18 000
b) VFR, 2 001–5 700 kg28 000
c) VFR, 5 701–10 000 kg34 100
d) IFR, opptil 2 000 kg50 100
e) IFR, 2 001–5 700kg102 000
f) IFR, 5 701–10 000 kg112 300
g) IFR, over 10 001 kg187 000
(2) For utstedelse av autorisasjon for høyrisiko spesialiserte luftfartsoperasjoner jf. forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, forordning (EU) nr. 956/2012, ORO.SPO.110, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 27.Gebyr for godkjenning av leie av luftfartøy mv.
(1) For godkjenning av avtale om leie av luftfartøy betales gebyr kr 16 600 per fartøy. For godkjenning av forlengelse og andre endringer av leieavtale for luftfartøy betales gebyr kr 10 000 per fartøy. For godkjenning av eierskifte betales gebyr kr 7 000 per fartøy. For godkjenning av avtale om wet-lease av luftfartøy betales gebyr kr 11 100 per fartøy. For godkjenning av forlengelse av avtale om wet-lease av luftfartøy betales gebyr kr 7 000.
(2) For arbeid i forbindelse med avtale om utleie av norskregistrert luftfartøy betales gebyr kr 11 100 per fartøy. For arbeid i forbindelse med forlengelse av slik avtale om utleie, betales gebyr etter regning, jf.§ 4.
§ 28.Utenlandske luftfartsselskaper
(1) For søknad fra utenlandske luftfartsselskaper om tillatelse til Aerial Work eller lufttransport i Norge utenfor landingsplass til allmenn bruk, betales gebyr kr 2 140 per tillatelse.
(2) For søknad fra utenlandske luftfartsselskaper om tillatelse til CAT II- eller CAT III-operasjoner, betales gebyr etter regning, jf. § 4.

Kapittel V. Allmennfly mv.

§ 29.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av luftfartøy uten fører ombord (RPAS)
(1) For godkjenning av RO 2-operatør betales gebyr kr 6 000. For godkjent RO 2-operatør betales årsgebyr kr 4 000. For godkjenning av RO 3-operatør betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjent RO 3-operatør betales årsgebyr kr 11 000.
(2) For godkjenning av system til bruk for RO 3-operatør betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(3) For godkjenning av særskilt prosedyre for flyging, betales gebyr kr 2 300.
§ 30.Gebyr for privatflyging med utenlandskregistrert luftfartøy

For søknad om tillatelse til privatflyging med utenlandskregistrert luftfartøy i Norge, betales gebyr kr 2 000.

§ 31.Gebyr for flygeoppvisning og oppvisningstillatelse

For søknad om tillatelse til flygeoppvisning betales gebyr kr 2 000. For søknad om utstedelse eller gjenutstedelse av oppvisningstillatelse, betales gebyr kr 600.

§ 32.Gebyr for tillatelse til flyging i restriksjonsområde

For søknad om tillatelse til flyging i restriksjonsområde betales gebyr kr 5 100.

Kapittel VI. Sertifikat og skoletillatelser mv.

§ 33.Generelle bestemmelser om gebyr for luftfartssertifikat mv.
(1) Gebyr for luftfartssertifikat og luftfartsbevis dekker Luftfartstilsynets kostnader til prøver og utstedelse.
(2) Hvor det er fastsatt gebyr for ulike sertifikattyper, omfatter dette alle kategorier innenfor typen.
(3) For overføring av sertifikat fra en annen EASA medlemsstat betales gebyr kr 3 050. For bytte fra BSL C-sertifikat til Part FCL-sertifikat betales gebyr kr 1 240. For validering av utenlandsk PPL-sertifikat betales gebyr kr 3 100. For validering av annet utenlandsk sertifikat betales gebyr kr 6 300. For validering av utenlandsk sertifikat for ervervsmessig oppdrag begrenset til 3 måneders varighet betales gebyr kr 3 100. For bekreftelse av utstedt sertifikat betales gebyr kr 720.
(4) For utstedelse av særskilt tillatelse i tilknytning til sertifikat, rettighet, instruktør- eller kontrollantrettighet betales gebyr kr 1 850.
(5) For test av språkferdighet som ikke inngår som del av ferdighetskontroll, ferdighetsprøve, forlengelse av klasserettighet etter 12-timersregelen eller praktisk prøve til flytelefonistsertifikat, betales gebyr kr 920.
§ 34.Gebyr for teoriprøver - piloter
(1) For teoriprøver betales gebyr etter følgende satser:
LAPL/SPL/BPLPPL PLCPLATPLIR(A/H)
a) teoriprøve, full prøve, når prøve i alle fag avlegges i samme eksamensperiode2 6202 6207 01010 1005 800
b) teoriprøve, enkeltfag/per fag950950950950950
(2) Det må betales gebyr også for prøve som ikke bestås eller ikke er gjennomført på grunn av forhold hos kandidaten.
(3) Når teoriprøve avlegges hos utdanningsorganisasjon med eksamensrett, betales gebyr med 50 % av gebyrsatsene i første ledd bokstav a.
§ 35.Gebyr for utstedelse av sertifikat og rettighet etter ferdighetsprøve (skill test) - piloter
(1) For utstedelse av sertifikat og rettighet etter ferdighetsprøve betales gebyr etter følgende satser:
LAPLPPL/SPL/BPLCPLATPLIR(A/H)
a) første gangs utstedelse av sertifikat1 4601 4605 2005 2003 800
b) utstedelse klasserettighet og nye privilegier for LAPL1 4101 4101 4101 410
c) utstedelse typerettighet énpilot/flerpilots operert fly eller helikopter1 4103 3803 380
(2) Gebyret dekker ikke honorar for kontrollant eller andre kostnader i tilknytning til ferdighetsprøven.
(3) For kombinert prøve betales bare det høyeste gebyret.
§ 36.Gebyr for ferdighetskontroll (rettighetsforlengelse) - piloter
(1) For ferdighetskontroll betales gebyr etter følgende satser:
PPLCPL/ATPL
a) ferdighetskontroll (rettighetsforlengelse)1 3603 600
b) ferdighetskontroll (rettighetsforlengelse) klasserettighet SEP (land/sea), MEP (land) og rettighet for Annex II luftfartøy som ikke inngår i SEP eller MEP rettighet.1 360
c) for hver ferdighetskontroll (rettighetsforlengelse) per kalenderår ut over de første ferdighetskontrollene som nevnt i bokstav a og b, betales gebyr per ferdighetskontroll.600600
d) for hver ferdighetskontroll IR (A/H) som ikke inngår i kombinert prøve600600
(2) Gebyr for ferdighetskontroll dekker eventuell utstedelse av duplikat, gebyr for mørkeflyging samt øvrig saksarbeid som innebærer utskrift av nytt sertifikat, bevis eller rettighet.
(3) Når Luftfartstilsynet foretar kontroll av timekrav for SEP (land/sea) etter 12-timersregelen, betales gebyr kr 580 i tillegg til gebyr for rettighetsforlengelsen.
§ 37.Gebyr for flytelefonistsertifikat og attestasjon til kabinbesetningsmedlem
(1) For utstedelse av flytelefonistsertifikat RT betales gebyr kr 1 040. For forlengelse eller duplikat av flytelefonistsertifikat RT betales gebyr kr 590.
(2) For utstedelse eller duplikat av attestasjon til kabinbesetningsmedlem betales gebyr kr 580.
§ 38.Gebyr for instruktør- og kontrollantrettighet for piloter
(1) For utstedelse av instruktørbevis for FI, CRI, IRI eller akro, betales gebyr kr 2 920. For forlengelse, gjenutstedelse eller utvidelse betales gebyr kr 2 550.
(2) For utstedelse av instruktørbevis TRI, SFI, MCCI, STI og FTI, betales gebyr kr 3 800. For forlengelse, gjenutstedelse eller utvidelse betales gebyr kr 2 550.
(3) For utstedelse av instruktørbevis basert på nasjonalt instruktørbevis for seilfly og ballong, betales gebyr kr 1 930.
(4) For saksbehandling knyttet til Assessment of Competence og utstedelse av kontrollantbevis, betales gebyr kr 2 120. Når Assessment of Competence gjennomføres av Luftfartstilsynet, betales gebyr kr 5 250. For saksbehandling og utstedelse av autorisasjon til språkkontrollant, betales gebyr kr 1 230.
§ 39.Gebyr for sertifikat eller kompetansebevis til flyteknisk personell
(1) For sertifikat eller kompetansebevis til flyteknisk personell betales gebyr
a)kr 6 130 for utstedelse eller utvidelse av Part-66 AML eller tilsvarende nasjonal rettighet.
b)kr 1 230 for Part 66 vedlikeholds-sertifikat uten flytype (Basic AML).
c)kr 1 820 for spesialtillatelse for vedlikeholdsarbeid på luftfartøy (SPS/SPM).
d)kr 1 230 for fornyelse av sertifikat eller kompetansebevis eller øvrig saksarbeid som fører til nytt sertifikat, bevis, rettighet eller duplikat.
(2) Gebyr for teoretisk/praktisk prøve til flyteknikersertifikat dekker ikke utgifter til å fremskaffe luftdyktig og behørig utrustet og bemannet luftfartøy eller syntetisk flygetrener, eller nødvendig verktøy og materialer. Søker må selv sørge for slikt utstyr og betaling for dette. For prøve som avlegges utenfor Norge betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(3) For grunnutdanning, enkeltfag betales gebyr kr 1 200 per prøve. For teoretisk prøve som ønskes avlagt utenom fastsatt tid, betales gebyr kr 3 000 per prøve.
(4) For arbeid med validering som nevnt i forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver, jf. forordning (EF) nr. 2042/2003 vedlegg III (Part-66 Subpart A) punkt 66.A.25, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 40.Gebyr for sertifikat til flygeledere og flygelederelever og autorisasjonsbevis til AFIS/HFIS-fullmektiger
(1) For sertifikat til flygeleder betales gebyr kr 3 270 for sertifiseringsprøve.
(2) For innehaver av sertifikat til flygeleder påløper årsgebyr kr 1 530. Årsgebyret dekker påtegning i sertifikatet ved fornyelse og for nye rettigheter.
(3) For dokumentutstedelse betales gebyr etter følgende satser
a)kr 6 740 for konvertering av flygeledersertifikat fra EØS-land.
b)kr 8 980 for første gangs autorisasjon av AFIS/HFIS-fullmektig.
c)kr 4 190 for flygeleder elevsertifikat.
d)kr 640 for duplikat av sertifikat eller autorisasjonsbevis.
(4) For øvrig saksarbeid som fører til nytt sertifikat, bevis eller ny rettighet og som ikke dekkes av tredje ledd, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 41.Gebyr for godkjenning av flylege, flymedisinsk senter og utstedelse av legeattest mv.
(1) For første gangs godkjenning av flylege, flymedisinsk senter eller allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjent flylege påløper årsgebyr kr 4 600 samt et tillegg per gjennomført undersøkelse. For tilsyn med flylege med kontorsted utenfor Norge, betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjent flymedisinsk senter påløper årsgebyr kr 37 200 samt et tillegg per gjennomført undersøkelse. For godkjent allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales årsgebyr kr 2 000 samt et tillegg pr gjennomført undersøkelse. Tillegget per flymedisinsk undersøkelse er for søknad til klasse 1 og 3 kr 510, for klasse 2, LAPL og AFIS/HFIS kr 400. Tillegget beregnes på bakgrunn av antall gjennomførte flymedisinske undersøkelser i tidsrommet 1. november 2015 til og med 30. september 2016.
(2) For registrering av opplysninger i forbindelse med legeattest utsted av flylege utenfor Norge, påløper gebyr kr 920. Gebyret faktureres sertifikatinnehaver.
(3) For saksarbeid betales gebyr etter følgende satser:
a)kr 610 for dispensasjonssøknad i tilknytning til legeattest for mikrofly, seilfly, ballong eller AFIS/HFIS-fullmektig
b)kr 530 for utstedelse av legeattest i gyldighetsperioden
c)kr 530 for kopi av enkeltstående saksdokument
d)kr 1 040 for kopi av komplett medisinsk saksmappe
e)kr 980 for saksarbeid ved endring av utstederland (State of Licence Issue).
§ 42.Årsgebyr og gebyr for utdannings- og skoletillatelser mv.
(1) Gebyr for utdannings- og skoletillatelser dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av dokumentasjon av faginnhold og sammensetning, studieplan og eventuell inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For utdannings- og skoletillatelser betales gebyr og årsgebyr etter følgende satser:
Utdannings- og skoletillatelserFørste gangs godkjenningÅrsgebyr
a) Registrert lærested (RF); ATO med godkjenning begrenset til PPL, LAPL, SPL og BPL7 3008 800
b) ATO (samt eksisterende FTO og TRTO)etter regning, jf. § 4105 200
c) Nytt utdanningsprogram (ATO)13 100
d) Enkeltstående teoretisk eller praktisk kurs i flytelefoni uten tilknytning til RF eller ATO4 600
e) Godkjenning av bruk av FSTD A/H i undervisningsprogrametter regning, jf. § 4etter regning, jf. § 4
f) Treningsorganisasjon for kabinbesetning: godkjenning av hele, eller deler av, utdanningsprogram38 50053 900
g) Flyteknisk skole. Part-147etter regning, jf. § 4105 200
h) Utvidelse, flyteknisk typekurs og faggruppeutdannelse. Part-147. Gjelder per flytype eller kategorietter regning, jf. § 4
i) Flyteknisk typekurs og faggruppeutdannelse. Ikke Part-147. Gjelder per flytype eller kategorietter regning, jf. § 4
j) Utdanningsorganisasjon for flygeledere, institusjonell utdanning64 200105 200
k) Utdanningsorganisasjon for enhetstrening og vedlikeholdstrening for flygeledere, per enhetetter regning, jf. § 431 900
l) Utdanningsorganisasjon for AFIS/HFIS, institusjonell utdanning64 20048 200
m) Enhets- og vedlikeholdstrening for AFIS/HFIS, kun 1 enhetetter regning, jf. § 420 400
n) Enhets- og vedlikeholdstrening for AFIS/HFIS, med 2–4 enheteretter regning, jf. § 451 000
o) Enhets- og vedlikeholdstrening for AFIS/HFIS, med 5 enheter eller meretter regning, jf. § 476 600
p) Godkjenning av andre treningsprogram enn enhets- og vedlikeholdstrening for flygeledere og AFIS/HFIS13 100
q) Godkjenning av program for språktesting (engelsk) for flygeledere og AFIS/HFIS13 100
(3) For godkjenning etter andre ledd bokstav f, j og l, betales gebyr etter regning, jf. § 4, med minimumsbeløp som framgår av tabellen.
(4) For søknad om endring av gjeldende godkjenning til et høyere kvalifikasjonsnivå og/eller nytt område, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(5) For tilsyn med utdanningsorganisasjon som krever reise utenfor Norge, eller reise til annet sted enn organisasjonens faste undervisningssted, betales gebyr etter regning jf. § 4.
§ 43.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av syntetisk flygetrener
(1) Gebyr for godkjenning av syntetisk flygetrener dekker blant annet kostnader ved gjennomgang av dokumentasjon, gjennomføring av tester samt evaluering. Som syntetisk flygetrener forstås både flysimulator og variant av flysimulator.
(2) For godkjenning av syntetisk flygetrener kategori FFS, FTD eller FNPT betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjent syntetisk flygetrener kategori FFS eller FTD betales årsgebyr kr 76 500 per enhet. For godkjent syntetisk flygetrener kategori FNPT betales årsgebyr kr 67 400 for hovedenheten og kr 23 200 per variant av denne forutsatt at inspeksjonen gjøres samlet. Hvis inspeksjon av variant ikke gjøres sammen med hovedenheten, påløper gebyr etter regning for varianten, jf. § 4.
(3) For utstedelse av brukergodkjenning for syntetisk treningsinnretning betales gebyr etter regning, jf. § 4.

Kapittel VII. Flysikring

§ 44.Gebyr for sertifisering av tjenesteyter på flysikringsområdet og godkjenning av kontrollflyorganisasjon
(1) For sertifisering av tjenesteyter på flysikringsområdet betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(2) For godkjenning av kontrollflyorganisasjon betales gebyr etter regning, jf. § 4 med minimumsbeløp kr 48 300.
§ 45.Årsgebyr for tjenesteytere på flysikringsområdet og for kontrollflyorganisasjon
(1) Årsgebyr dekker, i tillegg til kostnader som nevnt i § 5 første ledd, re-sertifisering av tjenesteyter, jf. § 44, og endringshåndtering.
(2) For lufttrafikktjeneste, tjeneste for styring av luftrom og flykontrolltjeneste betales årsgebyr kr 315 200 med tillegg av
a)kr 196 400 for hvert kontrolltårn.
b)kr 196 400 for hver enhet for innflygingskontroll.
c)kr 283 700 for hver kontrollsentral/sektorgruppe (underveistjeneste).
d)kr 80 400 for hver enhet for flygeinformasjonstjeneste AFIS/HFIS.

Hvor kontrolltårn og enhet for innflygingskontroll ikke er separate enheter, betales gebyr kun for kontrolltårn. For kontrollsentral/sektorgruppe som også omfatter innflygingskontroll, betales kun gebyr for kontrollsentral/sektorgruppe.

(3) For tjenesteyter som kun yter flygeinformasjonstjeneste AFIS/HFIS betales ikke gebyr etter andre ledd. For slik flygeinformasjonstjeneste betales årsgebyr kr 127 000 for hver enhet.
(4) For flynavigasjonstjeneste betales årsgebyr kr 420 200 med tillegg for hvert sted som yter flynavigasjonstjeneste med
a)kr 394 000 for flyplass med instrumentlandingssystem i kategori II eller III.
b)kr 173 300 for flyplass med instrumentlandingssystem i kategori I.
c)kr 104 000 for flyplass med ikke-presisjons instrumentlandingssystem.
(5) For organisasjon sertifisert for MET-tjeneste betales årsgebyr kr 231 000.
(6) For organisasjon sertifisert for Aeronautical Information Management betales årsgebyr kr 231 000.
(7) For kontrollflyorganisasjon betales årsgebyr kr 39 400.
§ 46.Godkjenning av inn- og utflygingsprosedyrer mv.

For godkjenning av inn- og utflygingsprosedyrer og andre PANS OPS-prosedyrer, betales gebyr etter regning, jf. § 4.

Kapittel VIII. Flyplass og security

§ 47.Gebyr for konsesjon for flyplass
(1) Gebyr for konsesjon til å anlegge, drive og inneha flyplass og for søknad om dispensasjon fra krav om konsesjon, dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av dokumentasjon før vedtak eller godkjenning. Gebyr for fornyelse av konsesjon dekker kostnader ved blant annet gjennomgang av dokumentasjon.
(2) For første gangs utstedelse og for fornyelse av konsesjon betales gebyr etter følgende satser:
Første gangs utstedelseFornyelse
a) konsesjon for flyplass til offentlig bruk134 10060 300
b) konsesjon for flyplass til privat bruk33 20014 700
(3) For søknad om utvidelse av gitt konsesjon for landingsplass til privat bruk til å gjelde konsesjon for landingsplass til offentlig bruk, betales gebyr som for ny søknad om konsesjon. Ved skifte av konsesjonshaver betales gebyr kr 6 000.
(4) For søknad om dispensasjon fra krav om konsesjon betales gebyr kr 6 600. For søknad om endring av konsesjonsvilkår betales gebyr etter regning med minimumsbeløp kr 6 440, jf. § 4. For søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår betales gebyr kr 3 300. Der søknad om fornyelse av konsesjon kommer inn senere enn 6 måneder før utløp av gjeldende konsesjon, og det søkes om midlertidig forlengelse av gjeldende konsesjon, betales gebyr kr 6 600.
§ 48.Årsgebyr og gebyr for teknisk/operativ godkjenning av flyplasser mv.
(1) Gebyr for teknisk/operativ godkjenning av flyplass dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av dokumentasjon og inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For teknisk/operativ godkjenning av flyplass betales gebyr etter regning, jf. § 4, med minimumsbeløp etter følgende satser:
Første gangs godkjenningÅrsgebyr
a) flyplass som har minst én rullebane med instrumentlandingssystem i kategori II eller III1 472 000652 000
b) flyplass som har minst én rullebane med instrumentlandingssystem i kategori I490 800211 000
c) flyplass som ikke kommer inn under andre ledd bokstav a eller b, og som enten har trafikk med luftfartøy med største tillatte startvekt (MTOW) 5 700 kg eller over, eller er godkjent for 10 passasjerer eller flere122 70066 500
d) flyplass som ikke kommer inn under andre ledd bokstav a, b eller c og har minst en av følgende aktiviteter:
1) flyging i samsvar med instrumentflygereglene
2) luftrutetrafikk
3) flyging med betalende passasjerer
4) hoved- eller sekundærbase for ervervsmessig luftfartsforetak
61 40015 300
e) flyplass for flyging på kontinentalsokkelenetter regning, jf. § 4
f) flyplass som ikke kommer inn under andre ledd bokstav a, b, c, d eller e7 7001 700
(3) For søknad om endret teknisk/operativ godkjenning til en annen gebyrgruppe betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(4) For flyplass med teknisk/operativ godkjenning betales årsgebyr etter satsene i andre ledd.
(5) For godkjenning av flyplassjef betales gebyr kr 6 130. Fornyelse av godkjenning av flyplassjef som ikke innebærer ny godkjenningssamtale, inngår i årsgebyret.
(6) For saksbehandling knyttet til godkjenning av annen merking av luftfartshinder, dispensasjonssøknader, fastsettelse av krav til merking av luftfartshinder og verifikasjon av merking betales gebyr etter regning, jf. § 4.
§ 49.Sikkerhetsgodkjenning av leverandør av forsyninger til flyging, fraktleverandør, sikkerhetsopplæringsorganisasjon, kjent avsender og andre aktører
(1) Gebyr for sikkerhetsgodkjenning av aktører innen sivil luftfart dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av dokumentasjon og inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For sikkerhetsgodkjenning betales gebyr etter regning, jf. § 4, med minimumsbeløp
a)kr 89 200 for fraktleverandør med 10 kontorer/sted eller flere.
b)kr 68 900 for fraktleverandør med 3 t.o.m. 9 kontorer/sted.
c)kr 55 100 for fraktleverandør med 2 kontorer/sted.
d)kr 27 600 for fraktleverandør med 1 kontor/sted.
e)kr 68 900 for sikkerhetsopplæringsorganisasjon.
f)kr 10 400 for kjent avsender.
(3) For sikkerhetsgodkjenning av leverandør av forsyninger til flyging betales gebyr etter regning, jf. § 4, med minimumsbeløp
a)kr 63 200 for leverandør med 10 kontorer/sted eller flere.
b)kr 49 100 for leverandør med 3 t.o.m. 9 kontorer/sted.
c)kr 35 100 for leverandør med 2 kontorer/sted.
d)kr 14 100 for leverandør med 1 kontor/sted.
(4) For godkjenning av nytt underkontor for allerede sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller leverandør av forsyninger, betales gebyr kr 14 100. For endring i godkjenningsvilkår for sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller leverandør av forsyninger som krever inspeksjon, betales gebyr kr 14 100.
(5) For sertifisering eller resertifisering, av enkeltperson som sikkerhetskontrollør betales gebyr kr 1 030.
(6) For bakgrunnssjekk av enkeltperson før utstedelse av ID-kort til lufthavn eller crew betales gebyr kr 510. For elektronisk søknad om bakgrunnssjekk gjennom offisiell portal, betales gebyr kr 410.
(7) For godkjenning av kurs betales gebyr kr 3 600 per kurs.
(8) For andre sikkerhetsgodkjenninger enn som nevnt i første til femte ledd, betales gebyr etter regning.
§ 50.Årsgebyr for lufthavner, luftfartsselskaper og sikkerhetsopplæringsorganisasjon
(1) For lufthavn betales årsgebyr
a)kr 352 000 for lufthavn med mer enn 10 millioner passasjerer.
b)kr 175 800 for lufthavn med 2–10 millioner passasjerer.
c)kr 70 500 for lufthavn med færre enn 2 millioner passasjerer.
(2) For luftfartsselskap betales årsgebyr
a)kr 146 800 for selskap med luftfartøy over 19 seter, eller luftfartøy over 15 tonn MTOW.
b)kr 70 500 for selskap med luftfartøy til og med 19 seter.
c)kr 28 100 for selskap med rene fraktfly (all cargo) over 15 tonn MTOW.
(3) For sikkerhetsopplæringsorganisasjon betales årsgebyr kr 70 500.
§ 51.Årsgebyr for sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, leverandør av forsyninger og kjent avsender
(1) For sikkerhetsgodkjente fraktleverandører betales årsgebyr
a)kr 80 500 hvor fraktleverandøren har 10 kontorer/sted eller mer.
b)kr 60 300 hvor fraktleverandøren har 3–9 kontorer/sted.
c)kr 48 200 hvor fraktleverandøren har 2 kontorer/sted.
d)kr 24 200 hvor fraktleverandøren har 1 kontor/sted.
(2) For sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er ansvarlig for fysisk sikkerhetskontroll, betales tillegg til årsgebyr med kr 5 310 per sted med slik fysisk sikkerhetskontroll.
(3) For sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flyging betales årsgebyr
a)kr 42 700 hvor leverandøren har 10 kontorer/sted eller mer.
b)kr 21 400 hvor leverandøren har 3–9 kontorer/sted.
c)kr 14 300 hvor leverandøren har 2 kontorer/sted.
d)kr 7 150 hvor leverandøren har 1 kontor/sted.
(4) For kjent avsender betales årsgebyr kr 1 700 per kontor/sted.

Kapittel IX. Avsluttende bestemmelser

§ 52.Klage
(1) Enkeltvedtak om fastsettelse av størrelse på gebyr etter regning kan påklages til Samferdselsdepartementet.
(2) Enkeltvedtak i forbindelse med søknad om helt eller delvis bortfall av gebyr, jf. § 3 tredje ledd og § 5 sjette ledd, kan påklages til Samferdselsdepartementet.
§ 53.Overgangsbestemmelse

Er en komplett søknad innkommet før 1. februar 2016, betales gebyr etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1913 om gebyr til Luftfartstilsynet mv. Det samme gjelder dersom en prøve er avlagt før 1. februar 2016.

§ 54.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. februar 2016.
(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. desember 2014 nr. 1913 om gebyr til Luftfartstilsynet mv.