Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2015

DatoFOR-2016-01-26-59
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158, LOV-1999-03-26-14-§18-8§18-2, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort26.01.2016   kl. 14.30
KorttittelVedtak om renter for kraftforetak 2015

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2016 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8 og lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd. 

1.Den normerte risikofrie renten settes til 0,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
2.Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 0,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
3.Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 0,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
4.Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 2,0 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.
5.Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 0,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.