Forskrift om forlengelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll

DatoFOR-2016-02-12-152
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-20-28-§38
Kunngjort19.02.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om forlengelse av narkotikaprogram med domstolskontroll

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. februar 2016 med hjemmel i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 38. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

§ 1.Etablering og formål

Det er etablert en treårig prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll i kommunene Oslo og Bergen med virkning fra 1. januar 2006, jf. § 14. Prøveordningen gjøres landsdekkende fra 1. januar 2016 og forlenges til 31. desember 2016.

Prøveordningen har som formål å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. Den skal også bidra til å styrke og samordne de praktiske hjelpe- og behandlingstilbudene for personer med rusmiddelproblemer som omfattes av ordningen. Gjennomføringen av narkotikaprogrammet krever en felles innsats og et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

§ 2.Virkeområde

Prøveordningen gjelder for personer med rusmiddelproblemer som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet og hvor retten har satt som vilkår at den domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

§ 3.Narkotikarelatert kriminalitet

Med narkotikarelatert kriminalitet menes overtredelser av straffeloven § 231 første ledd og § 232, legemiddelloven § 31 annet ledd, lovbrudd begått under påvirkning av illegale rusmidler og lovbrudd begått for å finansiere eget rusmiddelmisbruk.

§ 4.Samtykke

Retten kan bare fastsette vilkår om å gjennomføre narkotikaprogram dersom domfelte samtykker. Samtykket skal fremgå av en samtykkeerklæring som også skal inneholde nødvendige fritak fra taushetsplikt. For at samtykke til å delta skal være gyldig, må siktede ha fått og forstått tilstrekkelig informasjon om hva samtykket innebærer.

Samtykkeerklæringen skal underskrives av siktede i forbindelse med personundersøkelsen, jf. § 5. Siktede kan trekke samtykket tilbake på ethvert tidspunkt. § 11 annet ledd første og annet punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende. Dersom siktede er mindreårig, gjelder reglene om partsrettigheter for verger i straffeprosessloven § 83 – § 84.

§ 5.Personundersøkelse

Påtalemyndigheten eller retten kan beslutte personundersøkelse av siktede etter reglene i straffeprosessloven kapittel 13. I beslutningen skal påtalemyndigheten eller retten opplyse at den ønsker en vurdering av siktede med tanke på narkotikaprogram. Det skal alltid foreligge personundersøkelse forut for dom hvor det kan være aktuelt å fastsette vilkår om narkotikaprogram. Kriminalomsorgen har ansvaret for å utarbeide personundersøkelsen. Personundersøkelsen gjennomføres av kriminalomsorgens representant i teamet i samarbeid med de øvrige teammedlemmene. I forbindelse med personundersøkelsen, skal siktede gis utførlig informasjon om ordningen med narkotikaprogram, herunder om konsekvensene ved eventuelle brudd på vilkår som er satt for programmet og av at samtykket til å delta i programmet trekkes tilbake.

§ 6.Vilkår

Før saken fremmes for retten, skal teamet utarbeide en plan for den første fasen av programmet med forslag til vilkår for gjennomføringen. Kriminalomsorgen har ansvaret for å kontrollere at vilkårene oppfylles.

§ 7.Innhold og gjennomføring av narkotikaprogrammet

Narkotikaprogrammet er et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram. Programmet kan inneholde individuelt tilpasset behandling i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, utdannings- og arbeidstiltak, booppfølging, fritidsaktiviteter, oppfølging av sosialtjenesten og andre tiltak som er viktige for den enkeltes rehabilitering og integrering i samfunnet.

Narkotikaprogrammet skal ta hensyn til den enkeltes behov for tiltak som skal redusere faren for ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. Innholdet for den enkelte domfelte skal være et resultat av teamets faglige vurderinger i samarbeid med domfelte, og de vilkår domstolen har satt, for eksempel om at den domfelte under gjennomføringstiden skal overholde bestemmelser kriminalomsorgen har satt om bosted, oppholdssted, arbeid, opplæring eller behandling. Teamet skal tilrettelegge for et intensivt program med faste og hyppige avtaler, kontinuitet og arbeid med henblikk på integrering i samfunnet.

Narkotikaprogrammet skal nedfelles i en gjennomføringsplan. Planen skal inneholde obligatoriske tiltak, inkludert krav om jevnlige urinprøver, som er felles for alle domfelte, og individuelle tiltak som planlegges i samarbeid med den enkelte. Gjennomføringsplanen skal utformes slik at den gir domfelte klarhet og forutsigbarhet om hva som er vilkårene for å delta i programmet. Dersom det foreligger en individuell plan for domfelte etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1 eller sosialtjenesteloven § 28, skal teamet søke å samordne gjennomføringsplanen med denne.

Narkotikaprogrammet gjennomføres i fire faser. Fasene betegnes iverksettingsfasen, stabiliseringsfasen, ansvarsfasen og videreføringsfasen. Fasene fastsettes etter en individuell vurdering og en realistisk progresjon. Fasene, innholdet i disse og vilkårene for forflytning mellom de ulike fasene, skal fremgå av gjennomføringsplanen.

§ 8.Team

Kriminalomsorgen oppretter lokale tverrfaglige team som skal stå for den faglige gjennomføringen av narkotikaprogrammet, og bidra til et helhetlig behandlings- og rehabiliteringstilbud for den enkelte domfelte. Teamet skal bestå av en teamkoordinator som er tilsatt i kriminalomsorgen, og representanter fra kriminalomsorgen, den kommunale sosialtjenesten, opplæringssektoren og spesialisthelsetjenesten. Hvilke øvrige instanser som skal være representert i teamet, vurderes lokalt. Teamkoordinatoren er administrativ leder av senteret, organiserer teamets arbeid, leder teammøtene og legger til rette for samarbeidet i teamet. Videre skal koordinatoren sikre dokumentasjonen i prosjektet, bidra til markedsføring og følge opp sentrale føringer. Koordinatoren skal også utarbeide nærmere beskrivelser av roller og arbeidsprosesser i teamet. Involverte etater har ansvar for de deloppgavene som hører under de respektive etaters ansvarsområder.

§ 9.Senter

Kriminalomsorgen etablerer et dagsenter i hver kommune. Hensikten med senteret er å tilfredsstille de faglige forutsetningene for et helhetlig tilbud til domfelte som deltar i narkotikaprogrammet. Senteret skal være utgangspunktet for teamets virksomhet. Videre skal senteret være domfeltes faste oppmøtested når ikke annet er avtalt. Ved senteret skal teamet samordne kartlegging, planlegging og oppfølging av domfelte. Det er en forutsetning at det ordinære behandlings- og tiltaksapparatet benyttes i programmet slik at deltakerne sikres stabile og integrerte tjenester både på og mellom tjenestenivåene.

§ 10.Vilkårsendringer mv.

Når domfeltes forhold gir grunn til det, kan retten etter begjæring fra kriminalomsorgen ved kjennelse i prøvetiden oppheve, endre fastsatte vilkår og sette nye vilkår. Finner retten det påkrevd, kan den også forlenge prøvetiden, men ikke til mer enn fem år i alt. Kriminalomsorgens begjæring skal bygge på teamets diskusjoner og konklusjoner. Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt, fremmer begjæringen for retten. Kriminalomsorgen skal varsle påtalemyndigheten når den begjærer rettens avgjørelse.

Finner retten at den domfeltes forhold gir grunn til det, kan retten etter begjæring fra kriminalomsorgen avsi kjennelse om at den domfelte skal komme videre til neste fase i programmet. Kriminalomsorgens begjæring skal bygge på teamets diskusjoner og konklusjoner. Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt fremmer begjæringen for retten. Kriminalomsorgen skal varsle påtalemyndigheten når den begjærer rettens avgjørelse.

Retten kan ellers beslutte at det skal holdes saksforberedende møter.

§ 11.Reaksjoner på brudd

Ved brudd som ikke regnes som alvorlig, kan kriminalomsorgen gi domfelte en skriftlig advarsel om mulige følger av gjentatte brudd. Kriminalomsorgen kan også beslutte innskjerping av kontrollen med urinprøver for en viss tid.

Dersom den domfelte alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte vilkår, kan retten ved dom bestemme at straff helt eller delvis skal fullbyrdes eller sette ny prøvetid og nye særvilkår, jf. straffeloven 2005 § 39 annet ledd. Ved avgjørelsen kan retten ta hensyn til at deler av programmet allerede er gjennomført.

Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt, fremmer begjæringen for retten. Begjæringen skal bygge på teamets diskusjoner og konklusjoner. Kriminalomsorgen skal varsle påtalemyndigheten når den begjærer rettens avgjørelse. Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt, treffer også avgjørelse om anke, jf. straffeprosessloven § 68 syvende ledd.

§ 12.Straffbar handling

Dersom domfelte begår en straffbar handling i prøvetiden, og tiltale blir reist, eller saken begjært pådømt ved tilståelsesdom innen 6 måneder etter utløpet av prøvetiden, kan retten etter straffeloven 2005 § 39 tredje ledd gi en samlet dom for begge handlingene eller en særskilt dom for den nye handlingen. Kriminalomsorgen har plikt til å varsle politi eller påtalemyndighet hvis den blir kjent med at domfelte begår lovbrudd i prøvetiden. Det er påtalemyndigheten som fremmer straffesaken for retten.

§ 13.Endring og utfylling av forskrift

Justis- og beredskapsdepartementet kan endre forskriften og gi utfyllende bestemmelser om domfeltes samtykke, innholdet og gjennomføringen av narkotikaprogrammet, teamet, senteret, evalueringen og behandlingen av personopplysninger. Eventuelle forslag til endring eller utfyllende bestemmelser må avklares med berørte departementer før forslaget vedtas.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.