Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2016

DatoFOR-2016-02-16-157
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse16.02.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-05-13-497
EndrerFOR-2015-12-10-1597
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§59, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort19.02.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om tobisfisket, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. februar 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 37 og § 59 jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.
Endringer: Endret ved forskrift 13 mai 2016 nr. 497.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske tobis i 2016.

§ 2.Totalkvote og åpne områder

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 40 000 tonn tobis fra og med 15. april 2016 til og med 23. juni 2016 innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner:

a)Forvaltningsområde 1b

Inner Shoal nord

Området mellom N 56° 40′ og N 56° 58′

vest for Ø 004° 36′ til norsk sektorlinje i vest.

b)Forvaltningsområde 2a

Outer Shoal sør-Snurreplassen-Triangel. Nordlige del av området er N 57° 14′ (57,2333), og i vest er sydlige grense N 56° 58′ (56,9667), i øst er sydlige grense den norske sektorlinjen. Den østlige grensen er Ø 005° 18′ (5,30), og den vestlige grense mellom N 57° 14′ og N 56° 58′ er norsk sektorlinje, og sør for N 56° 58′ er den vestlige grensen Ø 004° 36′.

c)Forvaltningsområde 3a

Vestbanken vest, Korridoren, Diana.

Området mellom følgende koordinater;

1.N 56° 40′ (Ved sektorlinjen);

Ø 005° 18′

2.N 57° 27′; Ø 005° 18′
3.N 57° 27′; Ø 005° 50′.
d)Forvaltningsområde 3b

Vestbanken sentral, Falittene. Området mellom følgende koordinater;

1.N 56° 40′ (Ved sektorlinjen); Ø 005° 18′
2.N 57° 27′; Ø 005° 50′
3.N 57° 27′; Ø 006° 14′
4.N 56° 50,5′ (Mot sektorlinje); Ø 005° 50′.
e)Forvaltningsområde 4a

Albjørn, Østbanken sør og Engelsk Klondyke Sør. Området mellom N 57° 27′ og N 57° 41′, og norsk sektorlinje i vest og Ø 005° 18′ i øst.

0Endret ved forskrift 13 mai 2016 nr. 497.
§ 3.Maksimalkvoter

Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med adgang til å delta. Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter tobis.

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 1,4.

§ 4.Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og levert innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 5.Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til et annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 6.Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 7.Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis når totalkvoten er beregnet oppfisket. 4

§ 8.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 9.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.

Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves:

Forskrift 10. desember 2015 nr. 1597 om regulering av fisket etter tobis i 2016.