Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

DatoFOR-2016-02-19-166
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse19.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-2001-09-07-1108
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort23.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

§ 1.Formål og virkeområde

Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og styrking av de lokale lyd- og bildemedienes demokratiske funksjon i samfunnet. Tilskuddsordningen skal stimulere til et kvalitetsorientert og økonomisk livskraftig miljø for lokale medier som når et stort publikum ved å bidra til:

a)digitalisering av lokalradio,
b)produksjon av programmer med høy teknisk og innholdsmessig kvalitet,
c)videreutvikling av det enkelte lokalmediets egenart, og
d)kompetanseutvikling og samarbeid mellom ulike lokalmedier.
§ 2.Målgruppe

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til:

a)lokalkringkastingskonsesjonærer i henhold til kringkastingsloven § 1-1 første ledd bokstav b og § 2-1 første ledd,
b)registrerte kringkastere i henhold til kringkastingsloven § 2-1 tredje ledd som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum,
c)nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier, og
d)anleggskonsesjonærer i henhold til kringkastingsloven § 2-2 i digitale lokalradionett.
§ 3.Tilskuddsformer

Tilskudd etter denne forskriften kan gis i form av:

a)Investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio.
b)Driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier.
c)Driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper. Det kan maksimalt tildeles 50 000 kroner per lokalradio per år.
d)Prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner. Nyskapende ideer vil bli prioritert. Det kan tildeles maksimalt 250 000 kroner per prosjekt per tilskuddsår.
e)Tilskudd til enkeltstående kompetansehevende tiltak. Tiltakene skal kunne tilføre mediet eller medieorganisasjonen kvalitetsmessige forbedringer. Søknader om kvalitetsmessige forbedringer innenfor journalistikk, mediekompetanse, teknisk kompetanse og liknende vil bli prioritert. Det kan tildeles maksimalt 100 000 kroner per tiltak per tilskuddsår.
f)Tilskudd til Utviklingsprosjekter med tiltak som stimulerer til aktivitet som øker lokal programmessig kvalitet og bredde. Dette inkluderer blant annet organisasjonsutvikling, utvikling av nye lokale programkonsepter og ulike lokale samarbeidstiltak. Nyskapende ideer prioriteres. Det kan tildeles maksimalt 100 000 kroner per tiltak per tilskuddsår.
§ 4.Generelle prioriteringer

Om lag halvparten av midlene som årlig tildeles gjennom tilskuddsordningen skal øremerkes digitalisering av lokalradio, jf. § 3 bokstav a. For øvrig skal det tas særlig hensyn til søknader fra lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper, jf. § 3 bokstav c.

§ 5.Samlet tilskuddstak for tilskudd til ett foretak

Et foretak kan maksimalt motta 200 000 euro i tilskudd fra denne eller andre offentlige tilskuddsordninger over en periode på tre regnskapsår.

For vurdering av hva som regnes som et foretak vises det til forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 2.

§ 6.Kriterier for vurdering av søknader om tilskudd til digitalisering av lokalradio

Følgende generelle kriterier gjelder ved behandling av søknader om tilskudd til digitalisering av lokalradio, jf. § 3 bokstav a:

a)sannsynligheten for at prosjektet lar seg realisere,
b)senderanleggets forventede dekningsområde,
c)forventet mangfold av lokalradioer som deltar i samarbeidet om utbyggingen, og
d)prioritering av områder der det er et begrenset kommersielt grunnlag for utbygging av digitale lokalradionett.
§ 7.Kriterier for vurdering av søknader om tilskudd til nasjonale sammenslutninger av lyd- og bildemedier

Følgende generelle kriterier vil bli vektlagt ved behandling av søknader om tilskudd til nasjonale sammenslutninger av lyd- og bildemedier, jf. § 3 bokstav b:

a)antall medlemmer,
b)eiermessig mangfold blant medlemmene, og
c)organisasjonens aktivitetsnivå basert på budsjett og dokumenterte aktiviteter.
§ 8.Saksbehandling

Medietilsynet forvalter tilskuddsordningen.

Vedtak om tilskudd treffes av Medietilsynet etter innstilling fra Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Søknaden vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og gis som et rundsumtilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.

Tilskuddets størrelse, forutsetninger for utbetaling og øvrige betingelser meddeles søknadsansvarlig i et tilsagnsbrev.

§ 9.Fagutvalget

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og billedmedier og dets medlemmer oppnevnes av Medietilsynet.

Fagutvalget består av fem medlemmer og tre varamedlemmer som utnevnes for fire år. To medlemmer med vararepresentanter utnevnes på bakgrunn av teknisk og digital kompetanse. Tre medlemmer, inklusive utvalgets leder med vararepresentant, utnevnes på bakgrunn av lokalmediekompetanse.

Medietilsynet kan fastsette forskrift om utvalgets virksomhet og sammensetning.

§ 10.Klageadgang

Enkeltvedtak truffet av Medietilsynet etter denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

§ 11.Kunngjøring

Søknadsfrister kunngjøres i relevante medier. Medietilsynet avgjør om kunngjøring og tildeling av tilskuddsmidler skal skje en eller flere ganger i året.

§ 12.Krav til søknadens form og innhold

Tilskudd tildeles etter søknad på eget søknadsskjema.

Søker plikter å gi Medietilsynet alle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og gjennomføre kontroll med at tilskuddet blir anvendt etter forutsetningen, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte som vil være relevant for beregningen av støttetak etter § 5.

Søknadsfristen fastsettes av Medietilsynet. Søknaden må underskrives av søknadsansvarlig og ansvarlig for tiltakene.

§ 13.Utbetaling av tilskudd

Prosjekt- og investeringstilskudd utbetales i to rater. Første rate utbetales når tiltak i henhold til § 3 starter opp. Siste rate utbetales når regnskap og rapport er mottatt og kontrollert av Medietilsynet. Dersom tiltakets art og omfang tilsier det, kan Medietilsynet utbetale tilskuddet i sin helhet når tiltak i henhold til § 3 er gjennomført, og regnskap og rapport er mottatt og kontrollert.

Driftstilskuddet utbetales i to rater i det året det søkes om tilskudd. Første rate utbetales ved utsendelse av tilsagnsbrev. Siste rate utbetales i andre halvdel av året, etter at rapport og regnskap er mottatt og kontrollert av Medietilsynet. Tilskuddet kan alternativt utbetales i sin helhet ved årets slutt, etter at rapport og regnskap er mottatt og kontrollert.

§ 14.Rapportering fra mottaker

Tilskuddsmottaker plikter straks å melde fra til Medietilsynet dersom forutsetningene for tildelingen endres før, eller i løpet av, prosjektperioden.

Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig, og senest innen rapporteringsfrist fastsatt i tilsagnsbrevet, oversende Medietilsynet rapport om gjennomføringen av tiltak i henhold til § 3. Rapporten skal gjøre rede for om tiltaket er gjennomført i tråd med forutsetningen for tilskuddet.

Regnskap for tiltak i henhold til § 3 som viser disponering av tilskuddet, sammenholdt med budsjett skal vedlegges rapporten. Regnskapet skal være undertegnet av tilskuddsmottaker. For tilskudd over 200 000 kroner skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

§ 15.Kontroll

Medietilsynet har ansvar for kontroll med tilskuddsmottakers rapportering. Kontrollen vil bestå i en generell formalia- og rimelighetskontroll, dvs. at rapporten er signert og attestert og at tallmaterialet ikke virker usannsynlig.

Medietilsynet, departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. reglement for økonomistyring i staten § 15 og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Tilskuddsmottaker plikter å oppbevare regnskapet i ti år og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Medietilsynet, departementet eller Riksrevisjonen.

§ 16.Sanksjoner

Medietilsynet kan kreve hele eller deler av et tilskudd tilbakebetalt dersom tilskuddsmottakeren gir uriktige opplysninger, ikke oppfyller rapporterings- og fremleggelsesplikten etter forskriften her eller ikke overholder de fastsatte betingelsene for å motta tilskuddet.

Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven. Fastsatte sanksjoner skal stå i forhold til det aktuelle bruddet på regelverket eller øvrige forutsetninger som tilskuddsmottakeren har gjort seg skyldig i.

§ 17.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 7. september 2001 nr. 1108 for tilskudd til lokalkringkastingsformål.