Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet ved leketøy (fastsettelse av grenseverdier for tre isothiazolinoner og formamid)

DatoFOR-2016-02-24-192
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse24.11.2017
Sist endret
EndrerFOR-2013-11-18-1403
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1990-09-07-730
Kunngjort01.03.2016   kl. 15.00
KorttittelEndr. i leketøyforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 24. februar 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIII nr. 1a (direktiv (EU) 2015/2115, direktiv (EU) 2015/2116 og direktiv (EU) 2015/2117).

I

I forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften) gjøres følgende endringer: 

I vedlegg II del VI tillegg C – Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen tilføyes følgende rader i tabellen: 

StoffCAS-nr.Grenseverdi
Blanding av: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC nr. 247-500-7] (CMIT) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (MIT) (3:1)55965-8491 mg/kg (innholdsgrense) i vannbaserte materialer
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC nr. 247-500-7] (CMIT)26172-55-40,75 mg/kg (innholdsgrense) i vannbaserte materialer
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (MIT)2682-20-40,25mg/kg (innholdsgrense) i vannbaserte materialer

II

Endringene i tillegg C i tabellen som gjelder formamid og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) trer i kraft den 24. mai 2017. De øvrige tre endringene i tillegg C trer i kraft den 24. november 2017.