Forskrift om busspassasjerrettigheter

DatoFOR-2016-02-25-193
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-21-45-§32a
Kunngjort01.03.2016   kl. 15.00
KorttittelForskrift om busspassasjerrettigheter

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 25. februar 2016 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 32a.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 36aa (forordning (EU) nr. 181/2011).

§ 1.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 181/2011 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 36aa (forordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport og endring av forordning (EF) nr. 2006/2004) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for den som driver persontransport med motorvogn i rute eller med turvogn eller andre som i forbindelse med slik transport har plikter overfor passasjerene.

Forskriften er ikke til hinder for at den som driver persontransport med motorvogn i rute eller med turvogn eller andre som i forbindelse med slik transport har plikter overfor passasjerene kan tilby passasjerene kontraktmessige vilkår som er gunstigere enn det som følger av forskriften.

§ 3.Medvirkning for organisasjoner som representerer personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet

Statens vegvesen skal ta initiativ til at det nedsettes en gruppe i samsvar med forordning (EU) nr. 181/2011 artikkel 11.

§ 4.Utpeking av bussterminaler som skal tilby assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet

Vegdirektoratet peker ut bussterminaler som skal tilby kostnadsfri assistanse til reisende med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet.

Utpekingen skjer ved enkeltvedtak.

§ 5.Håndheving

Statens vegvesen håndhever denne forskrift i henhold til forordning (EU) nr. 181/2011 artikkel 28 nr. 1.

Statens vegvesen kan uten hensyn til taushetsplikt kreve innsyn og informasjon fra den som mot vederlag driver persontransport i rute eller andre som i forbindelse med slik transport har plikter overfor passasjerene.

§ 6.Sanksjoner

Overtredelse av forskriften sanksjoneres etter yrkestransportloven § 32a (5) og § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2016.

Forordning (EU) nr. 181/2011 artikkel 16 nr. 1 får ikke anvendelse før 1. mars 2018.