Forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

DatoFOR-2016-02-26-204
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2016, dep. bestemmer
Sist endretFOR-2016-12-20-1756 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2005-12-21-1720
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak, jf. LOV-2017-05-22-28-§5
Kunngjort03.03.2016   kl. 14.25
KorttittelForskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. februar 2016 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1756.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for maritim virksomhet. Ordningen skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs samt bidra til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til vilkårene i andre land.

§ 2.Virkeområde

Tilskudd kan gis til alle organisasjoner som har drift av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS) dersom organisasjonen:

a)har arbeidsgivernummer i Pensjonstrygden for sjømenn
b)utbetaler løpende lønn til hele sikkerhetsbemanningen
c)har skip over 100 BT
d)oppfyller krav til opplæringsstillinger i § 5
e)oppfyller krav til tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs i § 6 og
f)har skip som kommer inn under en av modellene i § 8 - § 15.

Nedenstående skip omfattes ikke av ordningen:

a)fiske- og fangstfartøy
b)skip som utelukkende utfører offentlige oppgaver eller som eies eller leies av det offentlige
c)skip som mottar annet offentlig tilskudd, med unntak av skoleskip jf. § 12 eller
d)skip som gjør leteboring eller utvinning.

Ordningen omfatter også skip, med unntak av slepebåter og mudringsfartøy, som er på verksted, klassing, har ledige perioder mellom kontraktsoppdrag eller ligger i varmt opplag forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt.

§ 3.Administrasjon og vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvar for tilskuddsordningen og kan ved behov gi utfyllende bestemmelser gjennom veiledninger.

Sjøfartsdirektoratet er tilskuddsforvalter og fastsetter etter denne forskrift vedtak om tildeling av tilskudd i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Kapittel 2. Tilskuddsordningen mv.

§ 4.Utformingen av tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen er utformet som ulike modeller med tilskudd basert på organisasjonens innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. De ulike modellene og deres støttenivå er nærmere beskrevet i § 8 - § 15.

Norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift kan refunderes uavhengig av hverandre. I ordningen skal norsk forskuddstrekk av skatt fastsettes slik at arbeidstakere til sjøs ikke forventes å få noen tilbakebetaling av skatt, jf. § 24 om sanksjoner ved brudd på forskriften ved ufullstendige eller ukorrekte opplysninger.

§ 5.Krav til opplæringsstillinger

I tilskuddsmodellene i NOR jf. § 8 - § 12 skal organisasjonen i snitt ha minimum 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes tilskudd for.

I tilskuddsmodellen i NIS jf. § 13 skal organisasjonen ha opplæringsstillinger etter stegvise krav fastsatt etter måltall (1:4) mellom opplæringsstillinger og andre tilskuddsberettigede arbeidstakere, der krav til opplæringsstilling nummer 2 inntrer ved 5 tilskuddsberettigede arbeidstakere. Kravet til opplæringsstillinger er ikke knyttet til skipet, men til organisasjonens samlede NIS-flåte som det ikke er søkt om i de andre NIS-tilskuddsmodellene jf. § 14 og § 15.

I tilskuddsmodellen i NIS jf. § 14 skal organisasjonen i snitt ha minimum 2 opplæringsstillinger på de skip det søkes tilskudd for.

I tilskuddsmodellen i NIS jf. § 15 skal EØS-bemanningen minst omfatter 12 stillinger med hovedbeskjeftigelse om bord, hvorav minimum 4 er opplæringsstillinger.

Det kan søkes om dispensasjon fra kravet om opplæringsstillinger. Rederi som er innvilget dispensasjon fra opplæringsstillinger skal betale dobbelt beløp til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, jf. § 7.

§ 6.Tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs

Tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs må tilfredsstille følgende vilkår:

a)har rett til sjømannsfradrag etter skatteloven § 6-61
b)har sitt arbeid om bord som sin hovedbeskjeftigelse og er en del av skipets mannskap
c)har fått inntekten innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn jf. lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn.

Lønns- og arbeidsvilkårene for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs skal være dekket av tariffavtale med sjømannsorganisasjonene. Hvis rederiet ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, må rederiet inngå en tiltredelseserklæring med sjømannsorganisasjonene.

Lønn til arbeidstakere til sjøs som arbeider på skip i offshorevirksomhet på et annet lands sokkel og som blir skattepliktig eller trygdepliktig til det aktuelle land for opptjent lønn, gir ikke grunnlag for tilskudd. Det blir gitt tilskudd bare for lønn som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge.

§ 7.Kompetansefremmende bidrag

Tilskuddsmottaker er forpliktet til å innbetale et fastsatt beløp per måned for arbeidstakere til sjøs omfattet av tilskuddsmodellene til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Beløpet fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet og blir fratrukket innvilget tilskudd. Tilskuddsforvalter utbetaler beløpet direkte til stiftelsen. Ved dispensasjon fra opplæringsstillinger jf. § 5 skal det betales dobbelt beløp.

§ 8.Tilskudd for skip i NOR

Tilskudd for skip i NOR omfatter skip som transporterer last eller passasjerer hvor transporten ikke omfattes av § 9 - § 12.

Slepebåter og mudringsfartøy skal dokumentere skipets transportvirksomhet i virksomhetsrapport og får bare tilskudd dersom skipet har mer enn 50 % maritim transport.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 og for opplæringsstillinger jf. § 5.

Tilskuddsbeløpet begrenses til rederiets innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

§ 9.Tilskudd for petroleumsskip i NOR

Tilskudd for petroleumsskip i NOR omfatter skip som transporterer last eller yter tjenester og hvor oppdragsgiver er et oljeselskap eller oppdraget er tilknyttet konkrete petroleumsinstallasjoner.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 og for opplæringsstillinger jf. § 5.

Tilskuddsbeløpet begrenses til 35 333 kr per termin av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1756 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10.Tilskudd for passasjerskip i utenriksfart NOR

Tilskudd for passasjerskip i utenriksfart NOR omfatter skip som transporterer passasjerer i rutetrafikk mellom norsk havn og utenlandsk havn. Med rutetrafikk forstås at transporten er gjort allmenn kjent og har en regelmessig rutetabell.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 og for opplæringsstillinger jf. § 5.

Tilskuddsbeløpet begrenses til organisasjonens innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

§ 11.Tilskudd for skip i NOR som betjener strekningen Bergen–Kirkenes

Tilskudd for skip i NOR som betjener strekningen Bergen–Kirkenes omfatter skip som transporterer last og passasjerer i fast rute hele året på strekningen Bergen–Kirkenes.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 som inngår i skipets sikkerhetsbemanning, og for opplæringsstillinger jf. § 5.

Tilskuddsbeløpet begrenses til organisasjonens innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

§ 12.Tilskudd for seilskip i NOR

Tilskudd for seilskip i NOR omfatter seilskip over 498 BT som drives med undervisning som del av sin virksomhet.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 som inngår i skipets sikkerhetsbemanning, og for opplæringsstillinger jf. § 5.

Tilskuddsbeløpet begrenses til organisasjonens innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

§ 13.Tilskudd for skip i NIS

Tilskudd for skip i NIS omfatter skip som transporterer last eller passasjerer hvor transporten ikke omfattes av § 14 og § 15.

Slepebåter og mudringsfartøy skal dokumentere skipets transportvirksomhet i virksomhetsrapport og får bare tilskudd dersom skipet har mer enn 50 % maritim transport.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 og for opplæringsstillinger jf. § 5. Det gis ekstra tilskudd for enkelte opplæringsstillinger etter nærmere veiledning fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilskuddsbeløpet begrenses til 26 % per termin av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

§ 14.Tilskudd for NIS passasjerskip i utenriksfart

Tilskudd for NIS passasjerskip i utenriksfart omfatter skip som transporterer passasjerer i rutetrafikk mellom norsk havn og utenlandsk havn. Med rutetrafikk forstås at transporten er gjort allmenn kjent og har en regelmessig rutetabell.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 som inngår i skipets sikkerhetsbemanning, og for opplæringsstillinger jf. § 5.

Tilskuddsbeløpet begrenses til 35 333 kr per termin av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1756 (i kraft 1 jan 2017).

Trer i kraft fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

§ 15.Tilskudd for NIS konstruksjonsskip

Tilskudd for NIS konstruksjonsskip omfatter skip som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger.

Det gis tilskudd for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs jf. § 6 og for opplæringsstillinger jf. § 5 dersom EØS-bemanningen minst omfatter 12 stillinger per skift med hovedbeskjeftigelse om bord, hvorav minimum fire er opplæringsstillinger.

Tilskuddsbeløpet begrenses til 35 333 kr per termin av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1756 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 3. Søknad og dokumentasjon

§ 16.Søknad

Søknader om tilskudd etter denne forskrift sendes til tilskuddsforvalter på fastsatte skjemaer elektronisk via Altinn. Det skal hver termin sendes inn en søknad pr. skip, jf. § 17. Inntekten for skipsarbeidere skal også innberettes til Pensjonstrygden for sjømenn, jf. § 6 c innen søknadsfristens utløp jf. § 17.

Organisasjoner som søker tilskudd skal ved første søknad om tilskudd og deretter hvert år vedlegge revisorbekreftelse jf. § 19, eller bekreftelse av regnskapsfører dersom rederiet ikke er pliktig til å ha revisor.

Organisasjoner som søker tilskudd skal ved femte termin hvert år vedlegge rederiets sist vedtatte årsregnskap med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor, registrert revisor eller regnskapsfører, jf. § 19.

Organisasjoner som søker tilskudd skal ved 6. termin hvert år korrigere:

a)Arbeidstakere til sjøs som likevel har rett til sjømannsfradrag
b)Arbeidstakere til sjøs som likevel ikke hadde rett til sjømannsfradrag.

Følgende skal legges inn elektronisk i søknad:

a)Oversikt over opplæringsstillinger
b)Tilskuddsliste/Inntektsoversikt
c)Skatt og arbeidsgiveravgift fordelt på skip.

Følgende skal legges inn elektronisk som vedlegg til søknad:

a)Kvittering på innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift
b)Opplæringskontrakter
c)Kontrakter på utenlandske arbeidstakere til sjøs som inngår i sikkerhetsbemanningen, men som ikke blir innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn
d)Eventuell dokumentasjon på dispensasjon fra krav til opplæringsstillinger.
§ 17.Søknadsfrist og termininndeling

Søknadsåret er delt inn i seks terminer med følgende frister.

TerminSøknadsmånedSøknadsfrist
6november og desember25. januar
1januar og februar25. mars
2mars og april25. mai
3mai og juni25. juli
4juli og august25. september
5september og oktober25. november

Søknad om utsatt frist for innsendelse av søknad om tilskudd må sendes Sjøfartsdirektoratet, elektronisk via Altinn, innen søknadsfristene for den enkelte termin. Departementet kan forskyve fristene fremover i tid ved endringer i tilskuddsmodellene.

Krav om tilskudd skal fremmes for hver termin på eget søknadsskjema. Skjemaene skal være utfylte, og påkrevde vedlegg skal følge med før søknadene tas under behandling. Hvis tidsfristene ikke overholdes og det ikke er gitt utsatt frist, tapes retten til tilskudd for vedkommende termin. Søknaden anses kommet frem til direktoratet når det er mottatt kvitteringsmelding fra Altinn.

§ 18.Generelt om dokumentasjon

Tilskuddsmottaker har ansvaret for å kunne dokumentere de opplysninger som er oppgitt i søknader om tilskudd.

Tilskuddsmottaker skal som hovedregel oppbevare dokumentasjonen gitt i søknad om tilskudd i tre år, men tilskuddsmottakers plikt til å oppbevare dokumentasjonen kan forlenges til fem år.

Dokumentasjonsbestemmelsen medfører ingen begrensninger i de bestemmelser om dokumentasjon og oppbevaringsplikt mv. som følger av regnskapsloven.

§ 19.Revisor

Organisasjonene som søker tilskudd skal ha statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt regnskapsfører dersom rederiet ikke er pliktig til å ha revisor, jf. lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) eller lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven).

Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte nedenstående ved første søknad og deretter hvert år det søkes om tilskudd

a)arbeidstakere til sjøs har forventet rett til sjømannsfradrag etter skatteloven § 6-61
b)arbeidstakere til sjøs har sitt arbeid om bord som sin hovedbeskjeftigelse og er en del av skipets mannskap
c)arbeidstakere til sjøs vil få inntekten innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn
d)sørge for at tilskuddet blir spesifisert i årsregnskapet til tilskuddsmottaker.

Kapittel 4. Utbetaling og klage

§ 20.Utbetaling

Utbetaling forutsetter at tilskuddsordningen til enhver tid er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority).

Tilskudd utbetales etterskuddsvis med seks terminer per år. Før tilskudd kan utbetales skal tilskuddsforvalter kontrollere at alle vilkårene for å gi tilskudd etter denne forskrift er oppfylt.

§ 21.Klage

Vedtak etter denne forskrift er enkeltvedtak som kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet.

Kapittel 5. Kontroll og sanksjoner ved brudd på regelverket

§ 22.Kontroll

Tilskuddsforvalter skal sørge for nødvendig kontroll med tilskuddsmottaker. Tilskuddsforvalter kan også foreta en særskilt kontroll for et utvalg av tilskuddsmottakere ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering.

Tilskuddsforvalter utøver særskilt kontroll selv eller ved representant, f.eks. revisor. Riksrevisjonen har adgang til å føre kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd. Utlånt materiale skal returneres eller makuleres etter kontroll, eventuelt med pålegg om utvidet oppbevaringsplikt for rederiet, dersom kontrollen tilsier det.

§ 23.Oppbevaring av dokumentasjon

Dersom kontroll som nevnt i § 22 er igangsatt og særlige grunner tilsier det, kan tilskuddsmottakers plikt til å oppbevare dokumentasjon forlenges ut over fristene på tre og fem år etter § 18, ved skriftlig pålegg fra tilskuddsforvalter. Det skriftlige pålegget kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

§ 24.Sanksjoner ved brudd på forskriften

Dersom en tilskuddsmottaker eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake. Rente kan fastsettes etter forsinkelsesrenteloven (lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.).

Tilbakebetalingskrav mot tilskuddsmottaker etter foregående ledd kan ikke reises for utbetalinger foretatt lengre enn 3 år tilbake regnet fra 1. januar i det kalenderår kravet fremsettes skriftlig. Det er straffbart å oppgi feilaktige opplysninger, jf. straffeloven 22. mai 1902 nr. 10.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 25.Oppfølgingskriterier

For vurdering av resultatoppnåelse skal tilskuddsforvalter rapportere til Nærings- og fiskeridepartementet om utviklingen i antall arbeidstakere omfattet av de ulike tilskuddsmodellene, herunder også opplæringsstillinger.

Tilskuddsforvalter skal rapportere om økonomiske og andre forhold forbundet med tilskuddsordningen 6 ganger per år i forbindelse med utbetaling av den enkelte termin. Departementet skal gjennomgå og vurdere rapportene og foreta hensiktsmessige kontroller av kvaliteten på informasjonen.

§ 26.Evaluering

Departementet skal sørge for at formålet med tilskuddsmodellene og anvendelsen av tilskuddsmidlene blir evaluert.

§ 27.Ikrafttredelse og oppheving av annet regelverk

Denne forskrift, med unntak av § 14, trer i kraft 1. mars 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk.

Denne forskrifts § 14 trer i kraft fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.