Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

DatoFOR-2016-03-04-218
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse04.03.2016 - 31.12.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-12-18-1770
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§22, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§46, LOV-2008-06-06-37-§47, LOV-2008-06-06-37-§52, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99
Kunngjort08.03.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. mars 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 22, § 36, § 37, § 46, § 47, § 52 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. For norske fartøy gjelder forskriften også i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 3.Totalkvote

Totalkvoten er fastsatt til 43,71 tonn. Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 32 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone. I tillegg er 11,71 tonn avsatt til dekning av uunngåelig bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.

§ 4.Deltakelse

Ett fartøy med ringnottillatelse og ett fartøy med adgang til å fiske med line kan delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2016.

Fartøy som fisker med ringnot og som har fått adgang til å delta i forsøksfiske kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober fiske makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

Fartøy som fisker med line og som har fått adgang til å delta i forsøksfiske kan i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember 2016 fiske makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

§ 5.Påmelding og tillatelse

Fartøy over 15 meter største lengde som fisker med ringnot eller line og som vil delta i fisket, må sende påmelding til Fiskeridirektoratet på følgende e-post: postmottak@fiskeridir.no, per fax på nr: 55 23 80 90, eller per brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmelding må være sendt senest 14. mars 2016.

Fiskeridirektoratet velger ut de fartøyene som er best egnet til å delta i fisket etter makrellstørje blant de påmeldte fartøyene. Ved utvelgelsen kan det legges vekt på

-at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
-tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje eller tilsvarende fiske
-evne til å ivareta kvalitet på makrellstørjen frem til landing.

Ingen fartøy kan delta i fisket etter makrellstørje uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 6.Observatører

Ringnotfartøy med adgang til å delta i forsøksfisket skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT).

Linefartøy med adgang til å delta i forsøksfisket skal ha 20 % dekning av nasjonale observatører.

Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og andre kostnader som oppstår.

Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket.

§ 7.Rapportering, inspektører og havneanløp

Fartøyene skal sende posisjonsrapporter og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36. Melding om havneanløp etter nevnte forskrift § 13 skal sendes senest fire timer før estimert anløp havn.

Før fangst av makrellstørje kan landes skal inspektør fra Fiskeridirektoratet være til stede på mottak. Kravet om inspektør gjelder ikke for landing av bifangst.

Fangst av makrellstørje kan kun landes til havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav i ICCAT.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum og annet ledd.

§ 8.Forbud mot omlasting

Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

§ 9.Forbud mot bruk av fly og helikopter

Det er forbudt å benytte fly, helikopter eller ubemannede luftfartøy i forbindelse med fisket etter makrellstørje.

§ 10.Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

§ 11.Bifangst

Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell eller sild ved fiske etter makrellstørje, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets kvote.

Bifangst av makrellstørje er forbudt i fisket etter sild, makrell og andre arter.

§ 12.Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 13.Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med ERS-forskriften § 12.

§ 14.ICCAT-regelverk

Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

§ 15.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 16.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 17.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til deltakerloven § 31 og havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2015 nr. 1770 om forbud mot fiske etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016.