Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen

DatoFOR-2016-03-10-290
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 4
Ikrafttredelse10.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-12-12-1341
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2005-12-01-1392-§2, FOR-2007-01-31-173-§1-1
Kunngjort29.03.2016   kl. 15.00
KorttittelForskrift om opptak m.m. til mastergrad ved HiB

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Bergen 10. mars 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 fjerde ledd.

§ 1.Virkeområde
a)Forskriften gjelder for opptak til
-mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang, jf. § 3 i forskrift om krav til mastergrad.
-erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang, jf. § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
-videreutdanningsstudier som bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.
b)Forskriften gjelder ikke for opptak til praktisk pedagogisk utdanning.
c)Det kan gjelde egne regler for fellesgrader som tilbys i samarbeid med ett eller flere læresteder.
d)For søknad om overflytting gjelder egne regler, fastsatt av den enkelte avdeling.
e)Universitets- og høyskoleloven, forskrift om krav til mastergrad, forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om rammeplaner og andre nasjonale bestemmelser er overordnet denne forskrift og gjelder foran forskriften ved eventuell motstrid.
§ 2.Opptaksrammer og kvoter
a)Styret selv fastsetter årlig antall studieplasser for det enkelte studieprogram, jf. § 3-7 (5) i lov om universiteter og høgskoler.
b)Styret eller det organ styret oppnevner, foretar opptak av studenter.
c)Styret kan i studieplan fastsette kvoter for søkere med ulike søkergrunnlag.
§ 3.Opptaksgrunnlag for mastergradsstudier
-Generelt opptaksgrunnlag for mastergradsstudier framgår av forskrift om krav til mastergrad.
-Nærmere krav til faglig grunnlag og evt. faglige minstekrav for det enkelte studium fastsettes av styret i studieplan, jf. § 2 i forskrift om krav til mastergrad.
§ 4.Opptaksgrunnlag for videreutdanningsstudier

Opptakskrav for videreutdanningsstudier fremgår av studie- eller fagplanen for vedkommende studium. For studier med nasjonal rammeplan, fastsettes opptaksgrunnlaget i samsvar med rammeplanen eller forskrift til rammeplan.

§ 5.Søkere med utenlandsk utdanning
a)Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.
b)Krav om norskkunnskaper gjelder ikke dersom både obligatoriske deler av studiet og den aktuelle spesialiseringen i sin helhet undervises på engelsk.
§ 6.Språkkrav til studier som undervises på engelsk
a)For opptak til engelskspråklige masterprogram kreves det engelskkunnskaper på et høyere nivå enn ved opptak til studier som undervises på norsk. Søkere til slike masterprogram må dokumentere ett av følgende tre alternativer:
-Engelsk fra V g1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre.
-International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6.0 poeng.
-Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 550 poeng for Paper-based test (PBT), minst 213 poeng for Computer-based test (CBT), eller minst 80 poeng for Internet-based test (IBT).
b)Annen dokumentasjon kan godkjennes etter individuell vurdering.
§ 7.Betinget opptak
a)Med betinget opptak menes opptak av søkere til studier som ved studiestart ikke tilfredsstiller opptaksgrunnlaget, jf. § 3.
b)Under særlige forhold kan søkere gis betinget opptak til studier dersom de mangler inntil 15 studiepoeng av opptaksgrunnlaget. Eventuelle krav til fordypning må være dekket. Forkunnskapskrav til emner må være bestått før søkere med betinget opptak kan få adgang til emner med forkunnskapskrav.
c)Opptakskravene må være dekket før karakterutskrift eller vitnemål kan utstedes.
d)Studenter som har fått betinget opptak som ikke fyller opptakskravene innen gitt frist, mister studieplassen og studieretten.
f)Det kan ikke gis betinget opptak til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, jf. § 5 og § 6.
§ 8.Realkompetanse
a)Søkere som er eldre enn 25 år i opptaksåret og som har realkompetanse som er på samme nivå som de formelle opptakskravene til studiet det søkes opptak til kan vurderes for opptak til master- og videreutdanning.
b)For å få godkjent realkompetanse må det dokumenteres at søker har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium.
c)Nærmere regler om opptak på grunnlag av realkompetanse er nedfelt i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse, fastsatt av styret ved Høgskolen i Bergen.
§ 9.Rangering av søkere til mastergradsstudier

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

a)Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emner som inngår i det faglige grunnlaget som er fastsatt i studieplanen for det enkelte mastergradsstudium, jf § 3.
b)For søkere med bokstavkarakterer benyttes følgende omregningsskala som grunnlag for utregning av gjennomsnitt: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. Vurderingen «bestått» regnes ikke inn i utregning av vektet gjennomsnittskarakter. På vitnemål uten tall-/bokstavkarakterer regnes karakteren «Bestått» som C=3.
c)Det gis 1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 5 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng for eventuell praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.
d)Det gis 1 tilleggspoeng pr. år for høyere utdanning som ikke inngår i opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng.
e)Søkere med høy konkurransepoengsum rangeres foran søkere med lav konkurransepoengsum. Ved lik poengsum gjelder følgende:
-Ved for øvrig lik poengsum i en kvote rangeres eldre søkere foran yngre.
-Styret kan fastsette i den enkelte studieplan at det underrepresenterte kjønn i en kvote skal prioriteres først.
f)Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren.
g)For søkere som gis betinget opptak, jf. § 7, regnes ikke manglende fag med i gjennomsnittskarakter.
h)Dersom det har vist seg umulig å fylle studieplassene på et studium så kan ledige studieplasser tilbys til kvalifiserte søkere som melder seg etter søknadsfristens utløp, uten hensyn til rangeringen for øvrig. Søknader mottatt etter frist rangeres etter søknadsdato.
i)Dersom et studium tilbys primært for ansatte hos en oppdragsgiver, gjelder ikke denne paragrafs bokstav a)–h) for rangering av disse søkerne. Oppdragsgiver rangerer da selv sine søkere etter at høgskolen har godkjent deres opptaksgrunnlag.
j)For studier som tilbys mot betaling kan styret fastsette i studieplanen at søknader fra kvalifiserte søkere skal rangeres etter søknadsdato, uten hensyn til denne paragrafs bokstav a)–h).
§ 10.Rangering av søkere til videreutdanningsstudier

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

a)Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emner som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. § 4.
b)§ 9 b)–j) gjelder tilsvarende.
§ 11.Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes etter § 9 eller § 10
a)Søkere som ikke kan poengberegnes etter denne forskriften og søkere som får godkjent realkompetanse rangeres etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av om søkeren har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter rangeringsreglene i § 9 eller § 10.
b)Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt og rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere.
§ 12.Særskilt vurdering
a)Det kan gjøres unntak fra deler av rangeringsbestemmelsene dersom grunner for særskilt vurdering foreligger. Grunnlag for opptak etter særskilt vurdering kan være at søker har et annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller at det foreligger andre spesielle forhold som gir grunn til å anta at søkerens karakterpoengsum ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner.
b)Forhold som nevnt over gir ikke i seg selv rett til studieplass. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter § 10 eller § 11.
§ 13.Forhåndsløfte

Forhåndsløfte kan gis til søkere som er kvalifisert for opptak på søknadstidspunktet og som med god margin ville kommet inn ved siste opptak.

§ 14.Reservering av studieplass

Tildelt studieplass kan reserveres til neste gang det er opptak til studiet dersom det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke.

Søknad om reservering av studieplass må fremlegges innen tre uker etter at man mottar tilbud om studieplass.

§ 15.Frister
a)Søknadsfrister for opptak til masterstudier og videreutdanninger kunngjøres samtidig med utlysning av studieprogrammet.
b)All dokumentasjon som skal ligge til grunn for opptak må følge søknaden. Vitnemål/karakterutskrifter for utdanning og praksis som avsluttes i inneværende semester må ettersendes innen fristen gitt av Høgskolen.
§ 16.Klage
-Enkeltvedtak fattet i henhold til denne forskrift kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28-32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultat av opptak er offentliggjort, eventuelt 3 uker fra mottatt begrunnelse.
-Dersom vedtaket ikke blir omgjort, har søker anledning til å opprettholde klagen. Da vil klagen avgjøres av lokal klagenemnd oppnevnt av styret, jf. lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.
-Klager over enkeltvedtak i henhold til denne forskrift stiles til Høgskolen i Bergen, og sendes til opptakskontoret.
§ 17.Utfyllende regler
§ 17-1.Utfyllende regler
a)Styret kan gi utfyllende regler og retningslinjer innenfor rammen av denne forskrift.
§ 17-2.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 10. mars 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 12. desember 2008 nr. 1341 om om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen.