Forskrift om endring av forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene)

DatoFOR-2016-03-18-262
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1986-03-21-747
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§2, LOV-1965-06-18-4-§4, LOV-1965-06-18-4-§6, LOV-1965-06-18-4-§11
Kunngjort18.03.2016   kl. 15.50
KorttittelEndr. i trafikkreglene

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 2, § 4, § 6 og § 11. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

I forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) gjøres følgende endring: 

§ 2 nr. 4 første ledd bokstav c første punktum skal lyde:

fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg, i regionvegkontorets kontrolltjeneste og ved kontroll og håndheving av parkering og stans på offentlig ferdselsåre.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.