Forskrift om endring i forskrift om postforkynning

DatoFOR-2016-03-18-263
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1985-10-11-1810
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§163a
Kunngjort18.03.2016   kl. 15.50
KorttittelEndr. i forskrift om postforkynning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2016 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

I forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning gjøres følgende endring: 

§ 2 skal lyde:

De alminnelige domstoler, jordskifterettene, forbrukertvistutvalget, parkeringsklagenemnda, påtalemyndigheten, namsmenn, lensmenn og fylkesmenn, jf. domstolloven § 163a annet ledd, advokater som forkynner vitnestevninger, jf. § 163a fjerde ledd, og norske utenriksstasjoner, jf. § 180 tredje ledd, omfattes av ordningen.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2017.