Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

DatoFOR-2016-03-18-265
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2005-10-07-1219
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§5
Kunngjort18.03.2016   kl. 15.50
KorttittelEndr. i skiltforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 5.

I

I forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 18 A «807 Symbol» annet avsnitt skal lyde:

Symbol på underskilt til skilt 552 «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Symbol 807.8 til skilt 552 «Parkering» betyr at det er forbud mot av- og pålessing. Av- og påstigning er tillatt. 

§ 18 III skilt 831 skal lyde: 

831 Parkeringsskive/gratisbillett

Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når enten anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.