Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2016

DatoFOR-2016-03-18-288
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 4
Ikrafttredelse18.03.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§47
Kunngjort22.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om selfangst i Vesterisen og Østisen, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 36 og § 47.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fangst av sel i Vesterisen og Østisen.

Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

Med Østisen forstås områdene øst for 20° Ø i Russlands økonomiske sone.

§ 2.Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i 2016.

§ 3.Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å drive fangst av sel, fange inntil 21 270 ett år og eldre grønlandssel i Vesterisen. Kvoten kan etter 10. april tas i form av ikke-diende dyr. Ved fangst av ikke-diende unger skal to unger tilsvare ett voksent dyr.

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å drive fangst av sel, fange inntil 7 000 ett år og eldre grønlandssel i Østisen.

§ 4.Definisjoner

Med selunge forstås sel som er yngre enn ett år gammel. Dyr som er eldre anses som voksne. En unge av grønlandssel anses som diende før 10. april.

§ 5.Fangstforbud

Det forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel i Vesterisen. Det er forbudt å drive fangst av unger i Østisen.

Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene i Vesterisen og Østisen.

§ 6.Fangstperiode

Det er forbudt å fange grønlandssel i Vesterisen før 10. april. Fra 1. april er det likevel tillatt å fange ett år og eldre dyr, forutsatt av fangsten foregår utenom kastelegrene.

All fangst i Vesterisen skal være avsluttet 30. juni.

Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Østisen før 20. mars UTC. Russiske myndigheter fastsetter sluttdato for fangsten.

§ 7.Rapportering

Uten hinder av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 2 skal fartøy som deltar i selfangsten føre papirdagbok.

Fangstdagbøkene skal umiddelbart etter avsluttet tur sendes Fiskeridirektoratet.

§ 8.Kontroll

Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst skal ha inspektør om bord under hele fangsten.

Fartøyene kan også pålegges å ha med observatør under fangsten.

§ 9.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 10.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.