Forskrift om krav til leider på fartøy som er underlagt havressurslovgivningen

DatoFOR-2016-03-22-322
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§34
Kunngjort01.04.2016   kl. 14.30
KorttittelForskrift om krav til leider på fartøy

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22. mars 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre kontrollmyndighetenes personell trygg atkomst til fartøy i sjøen for gjennomføring av kontroll med overholdelse av havressurslovgivningen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy ved kontroll av bestemmelser som er fastsatt i eller i medhold av havressurslova eller annen havressurslovgivning.

§ 3.Krav til leider

Fartøy nevnt i § 2 skal ha leider som er egnet for å ta om bord inspektør og som oppfyller kravene i forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 6-6.

Leideren skal være klar til bruk på kort varsel fra kontrollmyndighetene.

Fartøyfører og rederi er ansvarlig for at leideren til enhver tid er i forsvarlig stand, og at den blir forsvarlig rigget ved bruk.

§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2016.