Forskrift om regulering av fangst av hval i 2016

DatoFOR-2016-03-31-337
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 5
Ikrafttredelse31.03.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-07-15-936
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§47
Kunngjort05.04.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om regulering av fangst av hval i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 31. mars 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 34, § 36 og § 47.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 juni 2016 nr. 605, 4 juli 2016 nr. 893, 15 juli 2016 nr. 936.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å drive fangst av hval.

§ 2.Totalkvote

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy som har tillatelse til å delta i fangst av vågehval i 2016 fange til sammen 880 vågehval i Norges økonomiske sone, i fiskevernsonen ved Svalbard, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann innenfor IWC-områdene ESB, EW, EN og CM.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2016 nr. 893, 15 juli 2016 nr. 936.
§ 3.Områdekvoter

Fartøy med adgang til å fange vågehval kan fange 710 vågehval i IWC-områdene EW, ESB og EN, og 170 vågehval i IWC-område CM.

Det er fri fangst av hval innenfor områdekvotene.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2016 nr. 605, 4 juli 2016 nr. 893, 15 juli 2016 nr. 936.
§ 4.Fangststart

Fangst av vågehval kan påbegynnes 1. april.

Fiskeridirektoratet stopper fangsten når forholdene tilsier det.

§ 5.Ferdskriver/inspektør/observatør

Fartøy som deltar i fangst av vågehval skal ha installert ferdskriver. Ferdskriver skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av installatør godkjent av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøyet å ha inspektør eller observatør om bord under fangsten.

§ 6.Oppgaveplikt

Fartøy som ikke omfattes av plikten til elektronisk fangstrapportering skal føre fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet. Fangstdagboken skal føres fortløpende.

Fangstdagboken skal innen åtte dager etter avsluttet fangstsesong være sendt eller overlevert Fiskeridirektoratet.

Fartøy som ikke rapporterer elektronisk skal hver mandag innen kl 1400 rapportere siste ukes fangst til Norges Råfisklag, Svolvær.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om innhenting av data fra ferdskriver.

§ 7.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 8.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.