Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

DatoFOR-2016-04-12-1205
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse15.08.2016
Sist endretFOR-2016-07-01-1206 fra 15.08.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§3
Kunngjort18.10.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 12. april 2016 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 3 nr. 8 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 1206 (ikrafttr.).

§ 1.Innmelding

Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Norsk statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende opplysninger:

a)fullt navn ifølge folkeregisteret,
b)bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c)fødselsnummer (11 siffer),
d)navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får virkning for disse,
e)sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,
f)opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i Norge er brakt til opphør.

Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig innmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.

Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at lovens vilkår er til stede.

§ 2.Utmelding

Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:

a)fullt navn ifølge folkeregisteret,
b)bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c)fødselsnummer (11 siffer),
d)navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.

Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.

§ 3.Saksbehandlingstid

Henvendelse om inn- eller utmelding til kirkebokfører bør besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.

Henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som Kirkerådet bestemmer.

§ 4.Varsling

Når inn- og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det så snart som mulig gis melding til kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt sørge for at det blir tatt kontakt med den som er innmeldt.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.1

1I kraft 15 aug 2016 ved forskrift 1 juli 2016 nr. 1206.