Forskrift om beskyttelse av Telemarksplommer som geografisk betegnelse

DatoFOR-2016-04-12-370
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 5
Ikrafttredelse12.04.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2002-07-05-698-§15, LOV-2003-12-19-124-§30, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort15.04.2016   kl. 15.20
KorttittelForskrift om beskyttelse av geografisk betegnelse, Telemarksplommer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 12. april 2016 med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler § 15, jf. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1.Beskyttet produktbetegnelse

Telemarksplommer.

§ 2.Rettmessig bruker

Telefrukt AS og Telefrukt Produsentlag SA.

§ 3.Vilkår for bruk av produktbetegnelsen 
1.Produktbeskrivelse

Telemarksplommer er plommer (Prunus domestica) dyrket i Telemark av sortene Avalon, Jubileum, Mallard, Opal, Reeves og Valor. Telemarksplommer er kjennetegnet ved en søt og aromatisk frisk smak.

Telemarksplommer skal minimum tilfredsstille kriteriene som er gitt i Tabell 1 mht. størrelse og oppløst tørrstoff ved uttransport fra fruktlager.

Telemarksplommer skal være velutviklede og sortstypiske, feilfrie og ikke ha skader etter insektangrep eller skjemmende merker. Telemarksplommer skal ikke være vokset, tilsatt konserveringsmiddel eller andre tilsetningsstoff etter høsting. 

Tabell 1: Produktkrav Telemarksplommer

SortDiameter (mm)Oppløst tørrstoff (%)
Avalon3815
Jubileum4216
Mallard3816
Opal3814
Reeves4414
Valor4018
2.Geografisk område

Telemarksplommer skal være dyrket i Telemark fylke.

3.Produksjonsmetode 

Planting og dyrking

Telemarksplommer skal dyrkes etter moderne og intensive systemer. Plommetrærne skal plantes i enkeltrekker som ett- eller to-årige trær med sidegreiner, og formes som kjegleforma tre med basisgreiner i bunn og korte produksjonsgreiner langs en dominerende midtstamme. Greinmassen skal fornyes regelmessig for å sikre kvalitetsproduksjon på unge og vitale greiner, tilrettelegge for gode lysforhold i alle deler av trærne og rask opptørking etter nedbør.

Plommetrærne skal bare plantes på jord som er veldrenert, som har gjennomgått vekstskifte og som er tilført husdyrgjødsel eller annet organisk materiale før planting. Jorda skal vere porøs, kalket og grunngjødslet før trærne blir satt i jorda.

Trærne skal håndtynnes, eventuelt i kombinasjon med bruk av kjemiske tynningsmidler. Plantevern skal gjennomføres etter prinsippet om integrert plantevern. Det skal vannes etter behov, og kalkes og gjødsles planmessig. 

Høsting

Telemarksplommer skal høstes og håndteres forsiktig for å unngå støtflekker og skader.

Riktig høstetidspunkt skal fastsettes med bakgrunn i visuell vurdering av farge, subjektiv vurdering av fasthet og smak og måling av oppløst tørrstoff. Om nødvendig skal trærne høstes i flere omganger for å sikre en jevn produktkvalitet. Høstetidspunkt vil være sortsavhengig. 

Inntransport, kvalitetskontroll, lagring, sortering, pakking og uttransportering

Telemarksplommer skal være innregistrert på pakkeri og satt på kjølerom senest 6 timer etter høsting. Alle vareparti skal vurderes visuelt ved mottak. Fra minst 10 % av produsentene skal det, av hver sort, tas ut 50 plommer for visuell kontroll av ytre kvalitet og subjektiv vurdering av fasthet og smak. Fra de samme 50 fruktene skal 10 plommer analyseres for innhold av oppløst tørrstoff. Ved pakking/distribusjon skal det tas stikkprøver fra minst 5 vareparti av hver sort for å sikre samsvar med fastsatte krav til produktkvalitet.

Telemarksplommer skal lagres ved 3–4 °C og 90–95 % relativ fuktighet. Lagringsdata skal loggføres.

Telemarksplommer skal sorteres etter størrelse, og pakkes i forbrukerpakninger eller annen emballasje som sikrer sporbarhet gjennom verdikjeden. Plommene skal ha en jevn modningsgrad, og være tilnærmet spisemodne ved levering fra fruktpakkeri.

Telemarksplommer skal transporteres i termobil med elektronisk overvåking av temperatur.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg: Beskrivelse av produktets opprinnelse og tilknytning til det geografiske området

Telemark, og da spesielt Midt-Telemark, er kjent som et godt fruktdyrkingsområde. Tradisjonen med dyrking av plommer i Telemark kan føres tilbake til 1950-tallet. Telemark er i dag det 3. største plommeproduserende fylket i landet.

Jordsmonnet og klimaet i Telemark er godt egnet for dyrking av plommer. Jordsmonnet består vesentlig av hav-, strand- og elveavsetninger, som gjennom generasjoner med kultivering har gitt et jordsmonn rikt på mineraler og organisk materiale og en sammensetning som holder godt på fuktigheten. I kombinasjon med god jordstruktur og moderat nedbør, gir dette gode vekstforhold for trærne og frukten. Klimaet i fruktdyrkingsområdene i Telemark kjennetegnes av mange soltimer, god sommertemperatur og moderate mengder nedbør i vekstsesongen. Dette sikrer plommer med ønsket størrelse, farge, sukkerinnhold, fasthet og smak.

I tillegg er kompetanse om dyrkingsinngrep som beskjæring, gjødsling, vanning, tynning, plantevern og høsting avgjørende for utviklingen og kvaliteten på frukten.

Samspillet mellom jordsmonn, klima, sort, dyrkingsinngrep og varehåndtering er avgjørende for den særegne kvaliteten til Telemarksplommer.