Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser

DatoFOR-2016-04-13-373
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 5
Ikrafttredelse13.04.2016, 20.04.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-12-17-1579, FOR-2010-03-26-489
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§29-5, LOV-2008-06-27-71-§29-7, LOV-2008-06-27-71-§29-7a, LOV-2008-06-27-71-§29-7b, LOV-2008-06-27-71-§29-7c
Kunngjort15.04.2016   kl. 15.20
KorttittelForskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. april 2016 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 29-5, § 29-7, § 29-7a, § 29-7b og § 29-7c.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. III pkt. 6 (direktiv 2014/33/EU).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som settes i drift for første gang er i forsvarlig stand for å på den måten forebygge skade på liv, helse og materielle verdier.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for heiser som permanent betjener bygninger og anlegg, og som er beregnet på transport av

a)personer
b)personer og varer
c)bare varer dersom heisstolen er tilgjengelig, dvs. at en person uten vanskeligheter kan komme seg på den, og utstyrt med betjeningsinnretning som er plassert på heisstolen eller kan nås av en person på heisstolen.

Forskriften får også anvendelse på sikkerhetskomponenter for heiser som er angitt i vedlegg III for bruk i heiser som angitt i første ledd.

Denne forskriften får ikke anvendelse på

a)løfteinnretninger med en hastighet som ikke overskrider 0,15 m/s
b)byggeplassheiser
c)taubaner, herunder kabelbaner
d)heiser som er spesialkonstruert og -bygd for militære formål eller politiformål
e)løfteinnretninger fra hvilke det kan utføres arbeid
f)heiser i gruvesjakter
g)løfteinnretninger beregnet på å løfte de opptredende under kunstneriske opptredener
h)løfteinnretninger installert i transportmidler
i)løfteinnretninger i tilknytning til maskiner, som utelukkende er beregnet på å gi adgang til arbeidsstasjonene, herunder vedlikeholds- og kontrollpunkter på maskinen,
j)tannhjulsdrevne tog
k)rulletrapper og rullende fortau.

Dersom farer forbundet med heiser eller sikkerhetskomponenter nevnt i denne forskrift helt eller delvis er omfattet av et særlig EØS-harmoniseringsregelverk, får denne forskriften ikke anvendelse.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)heis: en løfteinnretning som betjener fastlagte nivåer ved hjelp av en heisstol som beveger seg langs stive føringsskinner og heller mer enn 15 grader i forhold til et vannrett plan, eller en løfteinnretning som beveger seg langs en fastlagt bane, også når den ikke beveger seg langs stive føringsskinner
b)heisstol: en del av heisen som bærer personer og/eller varer som skal løftes eller senkes
c)typeheis: en representativ heis hvis tekniske dokumentasjon viser på hvilken måte de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I vil bli oppfylt for heiser som er i samsvar med typeheisen definert ved hjelp av objektive parametere, og som bruker identiske sikkerhetskomponenter
d)gjøre tilgjengelig på markedet: enhver levering av en sikkerhetskomponent for distribusjon eller bruk innenfor EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller gratis
e)bringe i omsetning:
-gjøre en sikkerhetskomponent tilgjengelig for første gang, eller
-levering av en heis for bruk innenfor EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller gratis,
f)installatør: den fysiske eller juridiske person som har ansvaret for konstruksjonen, produksjonen, installasjonen og omsetningen av heisen
g)produsent: en fysisk eller juridisk person som produserer en sikkerhetskomponent eller får en sikkerhetskomponent konstruert eller produsert, og som markedsfører den under sitt navn eller varemerke
h)representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en installatør eller produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver
i)importør: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS og som bringer en sikkerhetskomponent fra en tredjestat i omsetning innenfor EØS
j)distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør sikkerhetskomponenter tilgjengelig på markedet
k)markedsdeltakere: installatøren, produsenten, representanten, importøren og distributøren
l)teknisk spesifikasjon: et dokument der de tekniske kravene til en heis eller en sikkerhetskomponent er beskrevet
m)harmonisert standard: en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012
n)akkreditering: en akkreditering som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008
o)nasjonalt akkrediteringsorgan: et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) nr. 765/2008
p)samsvarsvurdering: en prosess som viser om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften med hensyn til en heis eller en sikkerhetskomponent er oppfylt
q)teknisk kontrollorgan: et organ som utfører samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon
r)tilbakekalling: når det gjelder heiser, alle tiltak som tar sikte på å demontere en heis og disponere den på en sikker måte, og når det gjelder sikkerhetskomponenter, alle tiltak som tar sikte på å levere tilbake en sikkerhetskomponent som allerede er gjort tilgjengelig for installatøren eller sluttbrukeren
s)tilbaketrekking: alle tiltak som tar sikte på å hindre at en sikkerhetskomponent i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet
t)EØS-harmoniseringsregelverk: alt EØS-regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter
u)CE-merking: merking der installatøren eller produsenten angir at heisen eller sikkerhetskomponenten er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i EØS-harmoniseringsregelverk om påføring av slik merking.
§ 4.Omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking og grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Heiser som er i samsvar med denne forskriften skal fritt kunne omsettes og tas i bruk. Sikkerhetskomponenter som er i samsvar med denne forskriften skal fritt kunne gjøres tilgjengelig på markedet.

Heiser eller sikkerhetskomponenter som ikke er i samsvar med denne forskriften kan fremvises på messer, utstillinger eller demonstrasjoner, forutsatt at et synlig skilt klart angir at de ikke er i samsvar med denne forskrift og ikke kan bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd. Under demonstrasjoner skal det treffes forsvarlige sikkerhetstiltak slik at personer er forsvarlig vernet.

Heisene omfattet av denne forskriften, kan bringes i omsetning og tas i bruk bare dersom de er i samsvar med denne forskriften når de er forsvarlig installert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er beregnet på.

Sikkerhetskomponenter omfattet av denne forskriften, kan gjøres tilgjengelig på markedet og tas i bruk bare dersom de er i samsvar med denne forskrift når de er forsvarlig installert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er beregnet på.

Heiser som omfattes av denne forskriften, skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Sikkerhetskomponentene omfattet av denne forskrift skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I og sikre at heisene de er montert i, oppfyller nevnte grunnleggende krav.

Kapittel II. Markedsdeltakere og tekniske krav til heiser og sikkerhetskomponenter

Del I. Krav til heiser

§ 5.Installatørenes forpliktelser knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon

Når installatørene bringer en heis i omsetning, skal de sikre at den er konstruert, produsert, installert og prøvd i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Installatørene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i § 16 eller sørge for at den gjennomføres. Når det ved denne framgangsmåten påvises at heisen er i samsvar med gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal installatøren utarbeide en EU-samsvarserklæring, sikre at den følger med heisen, og påføre CE-merkingen.

Installatørene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutning om godkjenning av kvalitetssystemer i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning.

Installatørene skal gjøre undersøkelser når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med en heis og for å verne forbrukernes helse og sikkerhet. I slike tilfeller skal installatøren om nødvendig føre et register over klager og heiser som ikke oppfyller kravene.

Installatørene skal sikre at heisene er påført et type-, parti- eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere dem.

Installatørene skal angi sitt navn, firma og registrert varemerke og kontaktadresse på heisen. Adressen skal angi ett enkelt sted der installatøren kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på norsk.

Installatørene skal påse at heisen ledsages av instruksjonen nevnt i vedlegg III nr. 6.2, på norsk. Instruksjonen og eventuell merking skal være tydelig, forståelig og lesbar.

§ 6.Installatørens plikter ved manglende samsvar

Installatører som anser eller har grunn til å tro at en heis som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskriften, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe denne heisen i samsvar med denne forskriften. Dersom heisen utgjør en risiko, skal installatørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har brakt heisen i omsetning, og gi nærmere opplysninger særlig om heisens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Installatørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at heisen er i samsvar med denne forskriften, på papir eller i elektronisk form og på norsk. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med heiser som de har brakt i omsetning.

§ 7.Representant for installatør

En installatør kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en representant.

Forpliktelsene fastsatt i § 5 første ledd og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon som nevnt i § 5 annet ledd, skal ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt.

En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i fullmakten den har fått fra installatøren. På grunnlag av fullmakten skal representanten minst kunne

a)oppbevare EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning av produsentens eller installatørens kvalitetssystem og den tekniske dokumentasjonen og kunne stille dette til rådighet for nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning
b)etter begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at heisen er i samsvar med regelverket
c)på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter, samarbeide med dem om alle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med heisen som omfattes av representantens fullmakt.

Del II. Krav til sikkerhetskomponenter

§ 8.Produsentenes forpliktelser

Når produsentene bringer sikkerhetskomponenter i omsetning, skal de sikre at de er konstruert og produsert i samsvar med § 4 siste ledd.

Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i § 15 eller sørge for at den gjennomføres. Når det ved denne framgangsmåten påvises at en sikkerhetskomponent er i samsvar med gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal produsenten utarbeide en EU-samsvarserklæring, sikre at den følger med sikkerhetskomponenten, og påføre CE-merkingen.

Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning.

Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med denne forskriften ved serieproduksjon. Det skal tas behørig hensyn til endringer i produktutforming eller egenskaper og endringer i de harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i samsvarserklæringen for en sikkerhetskomponent. Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med sikkerhetskomponenter, skal produsentene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av sikkerhetskomponenter som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager, over sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av sikkerhetskomponenter, og skal holde distributørene og installatørene underrettet om all slik overvåking.

Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning, er påført et type-, parti- eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere dem, eller dersom komponentens størrelse eller art ikke tillater dette, at de nødvendige opplysninger gis på etiketten nevnt i § 19 første ledd.

Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten eller dersom dette ikke er mulig, på etiketten nevnt i § 19 første ledd. Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på norsk.

Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenten ledsages av instruksjonen og sikkerhetsopplysningene nevnt i vedlegg I nr. 6.1 som er på norsk. Instruksjonen og eventuell merking skal være tydelig, forståelig og leselig.

Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskriften, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med denne forskriften eller om nødvendig tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har gjort sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at sikkerhetskomponenten er i samsvar med denne forskriften, på papir eller i elektronisk form og på norsk. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning.

§ 9.Representant for produsent

En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en representant. Forpliktelsene fastsatt i § 8 første ledd og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon som nevnt i § 8 annet ledd, skal ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt.

En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i fullmakten den har fått fra produsenten. På grunnlag av fullmakten skal representanten minst kunne

a)oppbevare EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning av produsentens eller installatørens kvalitetssystem og den tekniske dokumentasjonen og kunne stille dette til rådighet for nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning
b)etter begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at sikkerhetskomponenten er i samsvar med regelverket
c)på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter, samarbeide med dem om alle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenten som omfattes av representantens fullmakt.
§ 10.Importørenes forpliktelser

Importørene skal bringe i omsetning bare sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene.

Før en sikkerhetskomponent blir brakt i omsetning, skal importørene påse at produsenten har gjennomført den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i § 15. De skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at sikkerhetskomponenten er påført CE-merkingen og ledsages av EU-samsvarserklæringen og de nødvendige dokumenter, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i § 8 femte og sjette ledd. Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent ikke er i samsvar med § 4 siste ledd, skal denne ikke bringe sikkerhetskomponenten i omsetning før slikt samsvar er oppnådd. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.

Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med sikkerhetskomponenten. Kontaktopplysningene skal skrives på norsk.

Importørene skal påse at sikkerhetskomponenten ledsages av instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.1 som er på norsk.

Importørene skal så lenge de har ansvar for en sikkerhetskomponent, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene nevnt i § 4 siste ledd.

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med sikkerhetskomponenter, skal importørene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av sikkerhetskomponenter som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager, over sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av sikkerhetskomponenter, og skal holde distributørene og installatørene underrettet om all slik overvåking.

Importører som anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskrift, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med denne forskrift eller om nødvendig tilbakekalle den eller trekke den tilbake fra markedet. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har gjort sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Importørene skal oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning, og kunne stille dette til rådighet for markedstilsynsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjon på anmodning kan gjøres tilgjengelig for nevnte myndigheter.

Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at en sikkerhetskomponent er i samsvar med kravene, på papir eller i elektronisk form og på norsk. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning.

§ 11.Distributørenes forpliktelser

Når distributørene gjør en sikkerhetskomponent tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i denne forskrift.

Før distributørene gjør en sikkerhetskomponent tilgjengelig på markedet, skal de kontrollere at sikkerhetskomponenten er påført CE-merking, at den ledsages av EU-samsvarserklæringen, av de nødvendige dokumentene og instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.1, som er på norsk, samt at produsenten og importøren har oppfylt kravene fastsatt i henholdsvis § 8 femte og sjette ledd og § 10 tredje ledd. Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent ikke er i samsvar med § 4 siste ledd, skal denne ikke gjøre sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.

Distributørene skal så lenge de har ansvar for en sikkerhetskomponent, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet nevnt i § 4 siste ledd.

Distributører som anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar med denne forskrift, skal se til at de nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med denne forskrift eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har gjort sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i elektronisk form, alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at en sikkerhetskomponent er i samsvar med kravene. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenter som de har gjort tilgjengelig på markedet.

§ 12.Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på importører og distributører

En importør eller distributør skal i denne forskrift anses som produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i henhold til § 8, når den bringer en sikkerhetskomponent i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer en sikkerhetskomponent som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke komponentens samsvar med kravene i denne forskrift.

§ 13.Identifikasjon av markedsdeltakere

Markedsdeltakerne skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene navngi følgende markedsdeltakere:

a)alle markedsdeltakere som har levert en sikkerhetskomponent til dem
b)alle markedsdeltakere som de har levert en sikkerhetskomponent til.

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i ti år etter at de har fått en sikkerhetskomponent levert, og i ti år etter at de har levert en sikkerhetskomponent.

Kapittel III. Samsvarsvurdering og CE-merking

§ 14.Samsvarsformodning

Heiser og sikkerhetskomponenter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal antas å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse standardene eller deler av dem.

§ 15.Framgangsmåter for samsvarsvurdering av sikkerhetskomponenter

Sikkerhetskomponenter skal være gjenstand for en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a)modellen av sikkerhetskomponenten skal underkastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, og typesamsvaret for sikkerhetskomponenten skal sikres med stikkprøvekontroll som fastsatt i vedlegg IX
b)modellen av sikkerhetskomponenten skal underkastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, med typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter i samsvar med vedlegg VI
c)samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring som fastsatt i vedlegg VII.
§ 16.Framgangsmåter for samsvarsvurdering av heiser

Heiser skal være gjenstand for en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a)dersom de er konstruert og produsert i samsvar med en typeheis som har vært gjenstand for EU-typeprøving i henhold til vedlegg IV del B:
1.sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V
2.typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produkter som fastsatt i vedlegg X
3.typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen som fastsatt i vedlegg XII
b)dersom de er konstruert og produsert i henhold til et kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI:
1.sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V
2.typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produkter som fastsatt i vedlegg X
3.typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen som fastsatt i vedlegg XII
c)samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemplarer som fastsatt i vedlegg VIII
d)samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring pluss konstruksjonskontroll som fastsatt i vedlegg XI.

I tilfellene nevnt i første ledd bokstav a) og b) skal den som er ansvarlig for konstruksjon og produksjon av heisen, dersom den ikke også er ansvarlig for installasjon og prøving av heisen, gi sistnevnte alle nødvendige dokumenter og opplysninger slik at sistnevnte kan sikre korrekt og sikker installasjon og prøving av heisen.

Alle tillatte variasjoner mellom typeheisen og heiser som er produsert på grunnlag av typeheisen, skal være klart angitt (med høyeste og laveste verdi) i den tekniske dokumentasjonen.

Det er tillatt ved hjelp av beregning og/eller på grunnlag av konstruksjonstegninger å påvise likheten mellom de ulike utførelsene innenfor en produksjonsserie med hensyn til å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

§ 17.EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I er oppfylt.

EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen fastsatt i vedlegg II, skal inneholde elementene angitt i de relevante vedlegg V–XII og skal ajourføres løpende. Den skal oversettes til norsk.

Dersom en heis eller en sikkerhetskomponent omfattes av mer enn én EØS-rettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike EØS-rettsakter. Erklæringen skal angi hvilke EØS-rettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort.

Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvar for at sikkerhetskomponenten oppfyller kravene i denne forskrift, og installatøren påtar seg ansvar for at heisen oppfyller kravene i denne forskrift.

§ 18.Allmenne prinsipper for CE-merking

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

§ 19.Regler og vilkår for påføring av CE-merking og annen merking

CE-merkingen skal påføres hver heisstol og hver sikkerhetskomponent slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes, eller dersom dette ikke er mulig, på en etikett som er festet på sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen skal påføres før heisen eller sikkerhetskomponentene bringes i omsetning.

CE-merkingen på heiser skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som deltar i en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a)sluttkontroll som nevnt i vedlegg V
b)verifisering av enkelteksemplarer som nevnt i vedlegg VIII
c)kvalitetssikring som nevnt i vedlegg X, XI eller XII.

CE-merkingen på sikkerhetskomponenter skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som deltar i en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a)kvalitetssikring av produkter som nevnt i vedlegg VI
b)fullstendig kvalitetssikring som nevnt i vedlegg VII
c)typesamsvar for sikkerhetskomponenter med stikkprøvekontroll som nevnt i vedlegg IX.

Det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller av produsenten eller dennes representant eller installatøren eller dennes representant, etter organets anvisning. CE-merkingen og det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko eller bruk.

EØS-statene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre korrekt anvendelse av reglene for CE-merking, og treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen.

Kapittel IV. Tekniske kontrollorgan

§ 20.Utpeking av tekniske kontrollorganer

Tekniske kontrollorgan skal utpekes av Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar.

Som grunnlag for utpekingen etter første ledd skal organet være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan. Et organ som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at direktoratet kan dokumentere at organet oppfyller relevante krav.

Det berørte organ kan utføre virksomhet som tekniske kontrollorgan bare dersom Kommisjonen eller de andre EØS-statene ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en utpeking basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for en utpeking som ikke er basert på slik akkreditering. Det er bare et slikt organ som skal anses som et tekniske kontrollorgan i henhold til denne forskrift.

§ 21.Søknad om utpeking

Et teknisk kontrollorgan skal legge fram en søknad om utpeking for utpekingsmyndigheten i den EØS-stat der det er opprettet.

Søknaden om utpeking skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomhet, den eller de framgangsmåter for samsvarsvurdering og de heisene eller sikkerhetskomponentene som organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at det tekniske kontrollorganet oppfyller kravene fastsatt i § 22.

Dersom det berørte tekniske kontrollorganet ikke kan legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi utpekingsmyndigheten all den dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet oppfyller kravene fastsatt i § 22.

§ 22.Krav til tekniske kontrollorganer

Med sikte på utpeking skal et teknisk kontrollorgan oppfylle kravene fastsatt i 2–11 ledd.

Et teknisk kontrollorgan skal opprettes i henhold til gjeldende norsk lovgivning og være en juridisk person.

Et teknisk kontrollorgan skal være en tredjepart som er uavhengig av organisasjonen og heisene eller sikkerhetskomponentene det vurderer. Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av heiser eller sikkerhetskomponenter som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.

Et teknisk kontrollorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder av heiser eller sikkerhetskomponenter de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte heiser eller sikkerhetskomponenter som er nødvendige for det tekniske kontrollorganets virksomhet eller bruk av slike heiser eller sikkerhetskomponenter for personlige formål. Dette utelukker ikke muligheten for at produsenten eller installatøren og organet kan utveksle tekniske opplysninger. Et teknisk kontrollorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av slike heiser eller sikkerhetskomponenter, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomhet de er utpekt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. De teknisk kontrollorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.

De tekniske kontrollorganene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten.

Et teknisk kontrollorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til vedlegg IV–XII, og som det er utpekt for, uansett om disse oppgaver utføres av det tekniske kontrollorganet selv eller på dets vegne og ansvar. Et teknisk kontrollorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av heiser eller sikkerhetskomponenter som det er utpekt for, ha til rådighet

a)nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen
b)nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som utpekt organ, og annen virksomhet
c)nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

Et teknisk kontrollorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige anlegg.

Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha

a)solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som det tekniske kontrollorganet er utpekt for
b)tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre slike vurderinger
c)tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, gjeldende harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i EØS'harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning
d)kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og rapporter som viser at vurderingene er utført.

Det skal sikres at det tekniske kontrollorganet, dets øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger er upartiske. Godtgjøringen til et teknisk kontrollorgans øverste ledelse og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger.

Det tekniske kontrollorganene skal tegne ansvarsforsikring.

Det tekniske kontrollorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg IV–XII eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt overfor vedkommende myndigheter i den EØS-stat der det utfører sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes.

De tekniske kontrollorganene skal delta i eller sikre at deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for tekniske kontrollorganer for heiser opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk. De tekniske kontrollorganene skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer.

§ 23.Tekniske kontrollorganers datterforetak og underleverandører

Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 22 og underrette utpekingsmyndigheten om dette.

Tekniske kontrollorganer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.

Tekniske kontrollorganer skal kunne stille til rådighet for utpekingsmyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg IV–XII.

§ 24.Endringer av utpeking

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene i § 22, eller det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal utpekingsmyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake utpekingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er.

Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en utpeking eller dersom det tekniske kontrollorganet har sluttet sin virksomhet, har utpekingsmyndigheten adgang til å treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet teknisk kontrollorgan eller blir holdt tilgjengelig for de ansvarlige utpekingsmyndigheter og markedstilsynsmyndigheter på deres anmodning.

§ 25.Innvendinger vedrørende tekniske kontrollorganers kompetanse

Kommisjonen har anledning til å undersøke alle saker der den er i tvil om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om hvorvidt et teknisk kontrollorgan er kompetent eller fortsatt oppfyller de krav og det ansvar det er underlagt.

§ 26.Tekniske kontrollorganers driftsmessige forpliktelser

Tekniske kontrollorganer skal utføre samsvarsvurderinger etter framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i § 15 og § 16.

Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødvendige byrder. Tekniske kontrollorganer skal utføre sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved heisens eller sikkerhetskomponentens teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og det vernenivå som kreves for at heisene eller sikkerhetskomponentene skal være i samsvar med denne forskrift.

Dersom et teknisk kontrollorgan finner at en installatør eller produsent ikke har oppfylt de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at installatøren eller produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat.

Dersom et teknisk kontrollorgan i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat eller en beslutning om godkjenning av kvalitetssystem, alt etter som, finner at en heis eller en sikkerhetskomponent ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at installatøren eller produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet eller beslutningen om godkjenning.

Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det tekniske kontrollorgan begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle sertifikater eller beslutning(er) om godkjenning, alt etter hva som er relevant.

§ 27.Tekniske kontrollorganers informasjonsplikt

Tekniske kontrollorgan skal underrette utpekingsmyndigheten om

a)alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat eller en beslutning om godkjenning av kvalitetssystem
b)alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking
c)alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet
d)på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor rammen av organets utpeking, og enhver annen virksomhet som er utført, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene.

Tekniske kontrollorganer skal gi de andre organene som er utpekt i henhold til denne forskrift og som utfører tilsvarende former for samsvarsvurdering som omfatter de samme typene heiser eller sikkerhetskomponenter, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 28.Markedstilsynsmyndighet

Direktoratet for byggkvalitet er markedstilsynsmyndighet for heiser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er klageinstans for vedtak som fattes av markedstilsynsmyndigheten.

§ 29.Tilsyn med heiser og sikkerhetskomponenter

Markedstilsynsmyndighet kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som er tilgjengelig ved omsetning, markedsføring, distribusjon eller bruk av heiser eller sikkerhetskomponenter, herunder dokumentasjon for attestering av samsvar eller vurdering og verifikasjon av egenskaper, og test- og beregningsgrunnlag som er brukt ved utarbeidelse av produktdokumentasjonen.

Markedstilsynsmyndighet skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne utføre vurdering av heisen eller sikkerhetskomponenten.

Ved begrunnet mistanke om at det omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes en heis eller sikkerhetskomponent som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor heisen kan medføre fare for sikkerhet, helse eller miljø, skal bygningsmyndighet og annen offentlig myndighet som behandler tiltak etter sektorlovgivning som omfattes av plan- og bygningsloven § 29-7, melde forholdet til markedstilsynsmyndigheten.

Dersom produsent eller dennes representant trekker en heis eller sikkerhetskomponent som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor heisen kan medføre fare for sikkerhet, helse og miljø, tilbake fra markedet, skal det sendes melding til markedstilsynsmyndigheten.

§ 30.Tilsyn med EØS-markedet og kontroll av heiser eller sikkerhetskomponenter som innføres på EØS-markedet

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på heiser og sikkerhetskomponenter.

§ 31.Framgangsmåte for håndtering av heiser som utgjør en risiko

Dersom markedstilsynsmyndighetene har tilstrekkelige grunner til å anta at en heis som omfattes av denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal de utføre en vurdering av den berørte heisen som omfatter alle relevante krav fastsatt i denne forskrift. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål etter behov.

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen nevnt i første ledd finner at en heis ikke oppfyller kravene i denne forskrift, skal de omgående kreve at installatøren treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe heisen i samsvar med disse kravene innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante tekniske kontrollorgan om dette. Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd.

Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte heiser som denne har brakt i omsetning eller gjort tilgjengelig på EØS-markedet.

Dersom installatøren ikke treffer fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene

a)treffe alle egnede midlertidige tiltak for å forby eller begrense omsetningen av den berørte heisen på deres nasjonale marked eller bruken av den, eller
b)tilbakekalle heisen.

Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre EØS-statene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har pålagt markedsdeltakerne å treffe.

§ 32.Framgangsmåte for håndtering av sikkerhetskomponenter som utgjør en risiko

Dersom markedstilsynsmyndighetene har tilstrekkelige grunner til å anta at en sikkerhetskomponent som omfattes av denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal de utføre en vurdering av den berørte sikkerhetskomponenten som omfatter alle relevante krav fastsatt i denne forskrift. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål etter behov.

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen nevnt i første ledd finner at en sikkerhetskomponent ikke oppfyller kravene i denne forskrift, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede korrigerende tiltak for å

a)bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med disse kravene
b)trekker sikkerhetskomponenten tilbake fra markedet eller
c)tilbakekaller sikkerhetskomponenten

innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante tekniske kontrollorgan om dette. Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd.

Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte sikkerhetskomponenter som denne har brakt i omsetning eller gjort tilgjengelig på EØS-markedet.

Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midlertidige tiltak for å

a)forby eller begrense tilgjengeliggjøring av sikkerhetskomponenten på deres nasjonale marked
b)trekke sikkerhetskomponenten tilbake fra dette markedet eller
c)tilbakekalle sikkerhetskomponenten.

Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre EØS-statene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har pålagt markedsdeltakerne å treffe.

§ 33.Heiser eller sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko

Dersom markedstilsynsmyndigheten etter å ha utført en vurdering i henhold til § 31 første ledd kommer til at en heis, selv om den er i samsvar med denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal markedstilsynsmyndigheten kreve at installatøren treffer alle egnede tiltak for å

a)sikre at den berørte heisen ikke lenger utgjør noen risiko
b)tilbakekaller heisen eller
c)begrenser eller forbyr bruken av heisen

innen et rimelig tidsrom, som markedstilsynsmyndigheten fastsetter ut fra risikoens art.

Dersom markedstilsynsmyndigheten etter å ha utført en vurdering i henhold til § 32 første ledd kommer til at en sikkerhetskomponent, selv om den er i samsvar med denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal markedstilsynsmyndigheten kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak for å

a)sikre at den berørte sikkerhetskomponent ikke lenger utgjør noen risiko når den bringes i omsetning,
b)trekker sikkerhetskomponenten tilbake fra markedet eller
c)tilbakekaller sikkerhetskomponenten

innen et rimelig tidsrom, som markedstilsynsmyndigheten fastsetter ut fra risikoens art.

Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte heiser eller sikkerhetskomponenter som denne har brakt i omsetning eller gjort tilgjengelig på EØS-markedet.

Markedstilsynsmyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige EØS-statene om dette.

§ 34.Formelt manglende samsvar

Markedstilsynsmyndigheten skal pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende samsvaret til opphør dersom markedstilsynsmyndigheten fastslår et av følgende tilfeller:

a)CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller § 19 i denne forskrift
b)CE-merkingen er ikke påført
c)identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan er påført i strid med § 19 eller er ikke påført selv om dette i henhold til § 19 skulle ha vært gjort
d)det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring
e)EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte
f)den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV del A og B og i vedlegg VII, VIII og XI er enten ikke tilgjengelig eller er ikke fullstendig
g)navn, firma eller registrert varemerke eller adressen til installatøren, produsenten eller importøren er ikke angitt i samsvar med § 5 sjette ledd, § 8 sjette ledd eller § 10 tredje ledd
h)opplysningene som gjør det mulig å identifisere heisen eller sikkerhetskomponenten, er ikke angitt i samsvar med § 5 femte ledd eller § 8 femte ledd
i)heisen eller sikkerhetskomponenten er ikke ledsaget av dokumentene nevnt i § 5 syvende ledd eller § 8 syvende ledd, eller dokumentene er ikke i samsvar med gjeldende krav.

Dersom det manglende samsvaret nevnt i første ledd vedvarer for en heis, skal markedstilsynsmyndigheten treffe alle egnede tiltak for å

a)begrense eller forby bruken av heisen eller
b)tilbakekalle heisen.

Dersom det manglende samsvaret nevnt i første ledd vedvarer for en sikkerhetskomponent, skal markedstilsynsmyndigheten

a)begrense eller forby tilgjengeliggjøringen på markedet av sikkerhetskomponenten eller
b)påse at sikkerhetskomponenten blir tilbakekalt eller trukket tilbake fra markedet.
§ 35.Tvangsmulkt

Markedstilsynsmyndigheten kan ilegge tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 29-7b dersom pålegg etter denne forskriften ikke etterkommes innen en særskilt angitt frist.

Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.

Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller staten.

Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 36.Overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse

Markedstilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 29-7c inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av denne forskriften.

Markedstilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 for mindre avvik og inntil kr 100 000 for vesentlige avvik.

Høyere overtredelsesgebyr enn nevnt i annet ledd kan ilegges ved alvorlige overtredelser. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 37. Overtredelsesgebyr kan uansett ikke overstige kr 200 000 for samme handling enten den medfører én eller flere overtredelser.

§ 37.Utmåling av overtredelsesgebyr

Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan markedstilsynsmyndigheten legge vekt på:

a.hvor alvorlig overtredelsen er
b.om eventuelt pålegg gitt med hjemmel i denne forskriften er fulgt
c.om overtrederen gjentatte ganger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr
d.om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst
e.om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt
f.om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon.
§ 38.Gebyr

Markedstilsynsmyndighetene kan kreve at den som produserer eller importerer et produkt etter denne forskrift helt eller delvis skal dekke kostnadene for testing og inspeksjon som anses som nødvendige for å vurdere et produkts egenskaper og virkninger. Kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 39.Overgangsbestemmelse

Heiser som omfattes av direktiv 95/16/EØF og er i samsvar med nevnte direktiv, og som bringes i omsetning før 20. april 2016 kan fortsatt settes i drift.

Sikkerhetskomponenter som omfattes av direktiv 95/16/EØF og er i samsvar med nevnte direktiv, og som bringes i omsetning før 20. april 2016 kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.

Sertifikater utstedt og vedtak gjort av tekniske kontrollorgan i samsvar med direktiv 95/16/EF skal være gyldige i henhold til denne forskrift.

§ 40.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 20. april 2016, med unntak av kap. IV om tekniske kontrollorgan som trer i kraft straks.

Fra 20. april 2016 endres forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk og forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) slik: ---

Vedlegg I. Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav 

Innledende merknader

1.Forpliktelser i henhold til de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene får anvendelse bare der de tilsvarende risikoer foreligger for den aktuelle heisen eller sikkerhetskomponenten når den brukes som tiltenkt av installatøren eller produsenten.
2.De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften er ufravikelige. Det er imidlertid mulig at formålet med kravene, ikke kan oppnås på det nåværende utviklingstrinn i teknikken. I slike tilfeller skal heisen eller sikkerhetskomponenten så langt som mulig konstrueres og bygges for å nå disse kravene.
3.Produsenten og installatøren er forpliktet til å foreta en risikoanalyse med sikte på å identifisere alle risikoer som er forbundet med deres produkter, og de skal deretter konstruere og bygge dem på bakgrunn av denne analysen.
1. Generelt
1.1 Anvendelse av direktiv 2006/42/EF

Dersom den relevante risiko foreligger og ikke er omhandlet i dette vedlegg, får de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF1 anvendelse. De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i nr. 1.1.2 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF får anvendelse uansett.

1.2 Heisstol

Heisstolen skal være konstruert og bygd slik at dens areal og styrke tilsvarer det høyeste antallet personer og den nominelle lasten som installatøren har fastsatt for heisen.

Når en heis er beregnet på transport av personer, og dersom dens mål tillater det, skal heisstolen være konstruert og bygd slik at konstruksjonen ikke vanskeliggjør eller hindrer atkomst og bruk for personer med funksjonsnedsettelser og slik at det er mulig å foreta eventuelle hensiktsmessige justeringer for å lette vedkommendes bruk av den.

1.3 Bæremidler

Heisstolens bæremidler, fester og forbindelsesdeler skal velges og konstrueres på en slik måte at de sikrer et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå generelt og reduserer til et minimum risikoen for at heisstolen faller, idet det tas hensyn til bruksvilkår, materialene som brukes, og produksjonsvilkår.

Dersom det brukes tau eller kjede til oppheng av heisstolen, skal det være minst to uavhengige tau eller kjeder som hver har sitt eget forankringssystem. Slike tau og kjeder skal ikke ha skjøter eller spleiser med mindre dette er nødvendig for å feste eller danne en løkke.

1.4 Lastkontroll (herunder kontroll av overhastighet)
1.4.1 Heisen skal være konstruert, bygd og montert slik at normal start hindres dersom den nominelle lasten overstiges.
1.4.2 Heisen skal være utstyrt med en hastighetsbegrenser.

Disse kravene gjelder ikke for heiser der drivsystemets konstruksjon hindrer overhastighet.

1.4.3 Hurtige heiser skal være utstyrt med en innretning som kontrollerer og begrenser hastigheten.
1.4.4 Heiser med drivskive skal være konstruert slik at bæremidlenes stabilitet på skiven sikres.
1.5 Maskin
1.5.1 Alle personheiser skal ha sin egen heismaskin. Dette kravet gjelder ikke for heiser der motvektene er erstattet med en annen heisstol.
1.5.2 Installatøren skal påse at heismaskinen og tilhørende innretninger ikke er tilgjengelige annet enn for vedlikehold og i nødssituasjoner.
1.6 Betjeningsinnretninger
1.6.1 Betjeningsinnretninger i heiser som er beregnet på å brukes av personer med funksjonsnedsettelser, skal ha en utforming og plassering som gjør dem egnet for dette formål.
1.6.2 Betjeningsinnretningenes virkemåte skal være tydelig angitt.
1.6.3 En gruppe heiser kan ha felles eller innbyrdes forbundne kallesystemer.
1.6.4 Elektrisk utstyr skal være installert og tilkoplet på en slik måte at
a)det ikke kan forekomme noen forveksling med kretser som ikke har direkte forbindelse med heisen,
b)strømtilførselen kan koples når heisen er belastet,
c)heisens bevegelser er avhengige av elektriske sikkerhetsinnretninger som er plassert i en uavhengig elektrisk sikkerhetskrets,
d)en feil i den elektriske installasjonen ikke skaper en farlig situasjon.
2. Risiko for personer utenfor heisstolen
2.1 Heisen skal være konstruert og bygd slik at det sikres at det rommet heisstolen beveger seg i, ikke er tilgjengelig annet enn for vedlikehold eller i nødssituasjoner. Før en person kan komme inn i rommet, skal normal bruk av heisen være gjort umulig.
2.2 Heisen skal være konstruert og bygd slik at faren for knusing når heisstolen befinner seg i en av sine ytterstillinger, hindres.

Dette oppnås ved hjelp av fritt rom eller et tilfluktssted utenfor hver av ytterstillingene.

For at medlemsstatene skal kunne gi forhåndsgodkjenning, særlig i eksisterende bygninger der det er umulig å oppfylle dette kravet, kan imidlertid denne risikoen i særskilte tilfeller unngås gjennom andre hensiktsmessige midler.

2.3 Avsatsene ved inn- og utgangene til heisstolen skal være utstyrt med etasjedører med en mekanisk motstandsevne som er tilstrekkelig for de bruksvilkår heisen er beregnet på.

En forriglingsinnretning skal under normal drift hindre

a)at heisstolen begynner å bevege seg, enten den aktiveres forsettlig eller ikke, med mindre alle etasjedører er lukket og låst,
b)at etasjedøren åpnes når heisstolen fremdeles er i bevegelse og ikke befinner seg på høyde med et definert stopp.

Justeringsbevegelser med dørene åpne skal imidlertid være mulig i bestemte soner, forutsatt at dette skjer med kontrollert hastighet.

3. Risiko for personer i heisstolen
3.1 Heisstolen skal være fullstendig innelukket med vegger i full høyde, herunder montert gulv og tak, med unntak av ventilasjonsåpninger, og med dører i full høyde. Disse dørene skal være konstruert og montert slik at heisstolen ikke kan bevege seg annet enn for justeringsbevegelsene nevnt i nr. 2.3 tredje ledd, med mindre dørene er lukket, og slik at den stopper dersom dørene åpnes.

Heisstolens dører må forbli lukket og forriglet dersom heisen stanser mellom to etasjer, når det er fare for fall mellom heisstolen og sjakten, eller dersom det ikke er noen sjakt.

3.2 I tilfelle strømbrudd eller komponentfeil skal heisen ha innretninger som hindrer fritt fall eller ukontrollerte bevegelser av heisstolen.

Innretningen som hindrer fritt fall av heisstolen, skal være uavhengig av heisstolens bæremidler.

Innretningen skal være i stand til å stanse heisstolen ved den nominelle lasten og ved høyeste hastighet fastsatt av installatøren. Eventuelle stopp forårsaket av denne innretningen skal ikke medføre oppbremsing som er skadelig for personer i heisen uansett lastforhold.

3.3 Det skal monteres buffere mellom bunnen av heissjakten og heisstolens gulv.

I dette tilfelle skal det frie rommet nevnt i nr. 2.2 måles med bufferne fullstendig sammentrykt.

Dette kravet gjelder ikke for heiser der heisstolen ikke kan komme inn i det frie rommet nevnt i nr. 2.2 på grunn av drivsystemets utforming.

3.4 Heiser skal være konstruert og bygd slik at det ikke er mulig å sette dem i bevegelse dersom innretningen fastsatt i nr. 3.2 ikke er i driftsstilling.
4. Annen risiko
4.1 Etasjedøren og stoldøren eller begge dørene skal, dersom de beveges mekanisk, være utstyrt med en innretning som hindrer faren for knusing når de beveger seg.
4.2 Etasjedørene, herunder etasjedører som er utstyrt med glass, skal dersom de skal bidra til å beskytte bygningen mot brann, være tilstrekkelig brannsikre både med hensyn til formstabilitet og med hensyn til isolasjonsevne (hindre spredning av flammer) og overføring av varme (varmestråling).
4.3 Motvektene skal være montert slik at enhver fare for sammenstøt med eller fall mot heisstolen unngås.
4.4 Heiser skal være utstyrt med midler som gjør det mulig å frigjøre og evakuere personer som befinner seg i en heis som har stanset.
4.5 Heisstoler skal være utstyrt med toveis kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende kontakt med en redningstjeneste.
4.6 Heiser skal være konstruert og bygd slik at de, dersom temperaturen i heismaskinen overstiger maksimumstemperaturen fastsatt av installatøren, kan fullføre de bevegelser de har startet, men ikke utføre nye styreordrer.
4.7 Heisstoler skal være konstruert og bygd slik at passasjerene er sikret tilstrekkelig ventilasjon, også i tilfelle lengre stopp.
4.8 Heisstolen skal være tilstrekkelig opplyst når den er i bruk, eller når en dør åpnes, og det skal også finnes nødbelysning.
4.9 Kommunikasjonsmidlene nevnt i nr. 4.5 og nødbelysningen nevnt i nr. 4.8 skal være konstruert og bygd slik at de virker selv uten normal strømtilførsel. Deres driftstid skal være tilstrekkelig lang til at redningsprosedyren kan gjennomføres på normal måte.
4.10 De av heisens styrekretser som kan brukes i tilfelle brann, skal være konstruert og produsert slik at heisene kan hindres i å stanse i bestemte etasjer, og muliggjøre prioritert styring av heisen for redningsmannskaper.
5. Merking
5.1 I tillegg til minimumsopplysningene som kreves for alle maskiner i henhold til nr. 1.7.3 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF, skal hver heisstol ha et godt synlig skilt med tydelige opplysninger om nominell last i kilo og det høyeste tillatte antall passasjerer som heisen kan ta.
5.2 Dersom heisen er konstruert slik at personer som befinner seg i en heis som er stanset, kan komme seg ut uten hjelp utenfra, skal den relevante veiledningen finnes i heisstolen og være tydelig og lett synlig.
6. Instruksjoner
6.1 Med sikkerhetskomponentene som er nevnt i vedlegg III, skal det følge en instruksjon slik at følgende kan utføres effektivt og uten fare:
a)montering,
b)tilkopling,
c)justering,
d)vedlikehold.
6.2 En instruksjon skal følge hver heis. Instruksjonene skal inneholde minst følgende dokumenter:
a)en instruksjon som inneholder de nødvendige tegninger og diagrammer for normal bruk, samt veiledning for vedlikehold, inspeksjon, reparasjon, periodiske kontroller og redningsoperasjonene nevnt i nr. 4.4,
b)en loggbok der reparasjoner og eventuelt periodiske kontroller noteres.
1EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24.

Vedlegg II. EU-samsvarserklæring

A. Innhold i EU-samsvarserklæringen for sikkerhetskomponenter

EU-samsvarserklæringen for sikkerhetskomponenter skal inneholde følgende opplysninger:

a)produsentens navn og adresse,
b)eventuelt representantens navn og adresse,
c)beskrivelse av sikkerhetskomponenten, med nærmere opplysninger om type eller serie og eventuelt serienummer; denne kan, dersom det er nødvendig for å kunne identifisere sikkerhetskomponenten, omfatte et bilde,
d)sikkerhetsfunksjonen til sikkerhetskomponenten, dersom denne ikke framgår klart av beskrivelsen,
e)produksjonsåret for sikkerhetskomponenten,
f)alle relevante bestemmelser som sikkerhetskomponenten oppfyller,
g)en erklæring om at sikkerhetskomponenten er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk,
h)eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt,
i)eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført EU-typeprøvingen av sikkerhetskomponenter som fastsatt i vedlegg IV del A og vedlegg VI, og henvisning til EU-typeprøvingssertifikatet utstedt av nevnte tekniske kontrollorgan,
j)eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført typesamsvarsprøvingen med stikkprøvekontroll av sikkerhetskomponenter som fastsatt i vedlegg IX,
k)eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har godkjent produsentens kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg VI eller VII,
l)navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av produsenten eller dennes representant,
m)sted og dato,
n)underskrift.

B. Innhold i EU-samsvarserklæringen for heiser

EU-samsvarserklæringen for heiser skal utarbeides på samme språk som instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.2 og skal inneholde følgende opplysninger:

a)installatørens navn og adresse,
b)eventuelt representantens navn og adresse,
c)beskrivelse av heisen, nærmere opplysninger om type eller serie samt serienummer og adressen der heisen er installert,
d)heisens installasjonsår,
e)alle relevante bestemmelser som heisen oppfyller,
f)en erklæring om at heisen er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk,
g)eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt,
h)eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført EU-typeprøvingen av heiser som fastsatt i vedlegg IV del B, og henvisning til EU-typeprøvingssertifikatet utstedt av det nevnte tekniske kontrollorganet,
i)eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført verifiseringen av enkelteksemplarer av heiser som fastsatt i vedlegg VIII,
j)eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført sluttkontrollen av heiser som fastsatt i vedlegg V,
k)eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har godkjent installatørens kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg X, XI eller XII,
l)navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av installatøren eller dennes representant,
m)sted og dato,
n)underskrift.

Vedlegg III. Liste over sikkerhetskomponenter for heiser

1.Innretninger for låsing av etasjedørene.
2.Innretninger for å hindre fall som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg I, for å hindre heisstolen i å falle eller foreta ukontrollerte bevegelser.
3.Hastighetsbegrensere.
4.
a)Energiakkumulerende buffere:
i)ikke-lineære, eller
ii)med demping av returbevegelsen.
b)Energiabsorberende buffere.
5.Sikkerhetsinnretninger på hydrauliske sylindere i hydrauliske kretser, når de brukes som innretninger for å hindre fall.
6.Elektriske sikkerhetsinnretninger i form av sikkerhetsbrytere med elektroniske komponenter.

Vedlegg IV. EU-typeprøving av heiser og sikkerhetskomponenter (modul B)

A. EU-typeprøving av sikkerhetskomponenter

1.EU-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker en sikkerhetskomponents tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at sikkerhetskomponentens tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I og vil sikre at en heis som den er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav.
2.Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av produsenten eller dennes representant til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)produsentens navn og adresse, og representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, samt produksjonsstedet for sikkerhetskomponenten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)den tekniske dokumentasjonen,
d)et representativt eksemplar av sikkerhetskomponenten eller nærmere opplysninger om stedet der den kan bli undersøkt. Det tekniske kontrollorgan kan anmode om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet,
e)underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante tekniske spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos produsenten eller av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar.
3.Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om sikkerhetskomponenten oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke konstruksjon, produksjon og virkemåte for sikkerhetskomponenten.

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde

a)en beskrivelse av sikkerhetskomponenten, herunder dens bruksområde (særlig eventuelle begrensninger med hensyn til hastighet, last og kraft) og forhold (særlig eksplosive atmosfærer og væreksponering),
b)konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,
c)nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan sikkerhetskomponenten fungerer,
d)en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for at sikkerhetskomponenten skal oppfylle vilkårene nevnt i nr. 1, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
e)resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for produsenten,
f)prøvingsrapporter,
g)et eksemplar av instruksjonen for sikkerhetskomponentene,
h)tiltak som er truffet på produksjonstrinnet for å sikre at serieproduserte sikkerhetskomponenter er i samsvar med den sikkerhetskomponenten som er undersøkt.
4.Det tekniske kontrollorgan skal
a)undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om sikkerhetskomponenten har en tilfredsstillende teknisk konstruksjon,
b)avtale med søkeren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres,
c)kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere deler som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, samt deler som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner,
d)gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem,
e)utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt, om løsningene produsenten har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, sikrer at sikkerhetskomponenten oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.

Det tekniske kontrollorgan skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor utpekingsmyndigheten, skal det tekniske kontrollorganet ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke.

5.Når typen sikkerhetskomponent oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den godkjente typen.

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de produserte sikkerhetskomponentene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produkter i bruk

Dersom typen sikkerhetskomponent ikke oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det tekniske kontrollorganet nekte å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette søkeren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt.

6.Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorganet underrette produsenten om dette.
7.Produsenten skal underrette det tekniske kontrollorganet som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om sikkerhetskomponenten oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1 eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprøvingssertifikatet.

Det tekniske kontrollorganet skal undersøke endringen og underrette søkeren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det tekniske kontrollorganet skal utstede et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat sendes inn, alt etter hva som er relevant.

8.Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på anmodning om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.

9.Kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet.
10.Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning.
11.Representant

Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 7 og 10, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

B. EU-typeprøving av heiser

1.EU-typeprøving av heiser er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker den tekniske konstruksjonen til en typeheis, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller variant av, og kontrollerer og bekrefter at typeheisens eller heisens tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

EU-typeprøving av en heis omfatter undersøkelse av et representativt eksemplar av en ferdigoppbygd heis.

2.Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av installatøren eller dennes representant til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)den tekniske dokumentasjonen,
d)opplysninger om stedet der heiseksemplaret kan bli undersøkt. Heiseksemplaret som presenteres for undersøkelse, skal omfatte tilslutningsdeler og kunne betjene minst tre nivåer (det øverste, det nederste og et mellomliggende),
e)underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos installatøren eller av et annet prøvingslaboratorium på installatørens vegne og ansvar.
3.Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde

a)en beskrivelse av typeheisen med tydelig angivelse av hvilke variasjoner som tillates av typeheisen,
b)konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,
c)nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer,
d)en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning,
e)en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
f)en kopi av EU-samsvarserklæringene for de sikkerhetskomponenter som er montert i heisen,
e)resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren,
h)prøvingsrapporter,
i)en kopi av instruksjonen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I,
j)beskrivelse av de tiltak som er iverksatt i installasjonsfasen for å sikre at serieproduserte heiser oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.
4.Det tekniske kontrollorgan skal
a)undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om den tekniske konstruksjonen til en typeheis er tilfredsstillende, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller variant av,
b)avtale med installatøren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres,
c)kontrollere at heiseksemplaret er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere deler som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, og deler som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner,
d)gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der installatøren har valgt å anvende dem,
e)gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsninger produsenten har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, i tilfeller der spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt.
5.Det tekniske kontrollorgan skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor utpekingsmyndighetene, skal det tekniske kontrollorgan ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten installatørens samtykke.
6.Når typen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som får anvendelse på den berørte heisen, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til installatøren. Sertifikatet skal inneholde installatørens navn og adresse, konklusjonene av EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den godkjente typen.

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere under sluttkontrollen om heisene er i samsvar med den godkjente typen.

Dersom typen ikke oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det tekniske kontrollorganet avslå å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette installatøren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt.

7.Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og skal avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorgan underrette installatøren om dette.
8.Installatøren skal underrette det tekniske kontrollorgan om alle endringer av den godkjente typen, herunder variasjoner som ikke er angitt i den opprinnelige tekniske dokumentasjonen, som kan ha betydning for om heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprøvingssertifikatet.

Det tekniske kontrollorgan skal undersøke endringen og underrette installatøren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det tekniske kontrollorgan skal utstede et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat sendes inn, alt etter hva som er relevant.

9.Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på anmodning om slike sertifikater og tillegg til dem det har utstedt.

10.Kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet.
11.Installatøren skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning.
12.Representant

Installatørens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 8 og 11, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg V. Sluttkontroll av heiser

1. Sluttkontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan fastslår og bekrefter at en heis som er omfattet av et EU-typeprøvingssertifikat eller konstruert og produsert i samsvar med et godkjent kvalitetssystem, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.
2. Installatørens forpliktelser

Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at heisen som installeres, oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og er i samsvar med

a)enten en godkjent type beskrevet i et EU-typeprøvingssertifikat,
b)eller en heis konstruert og produsert i samsvar med et kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI og EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll dersom konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte standardene.
3. Sluttkontroll

Et teknisk kontrollorgan valgt av installatøren skal utføre sluttkontrollen av heisen før den bringes i omsetning, for å kontrollere at heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

3.1 Installatøren skal inngi en søknad om sluttkontroll til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg, og skal legge fram følgende dokumenter for det tekniske kontrollorganet:
a)en oversiktstegning av heisen,
b)de tegninger og diagrammer som er nødvendige for sluttkontrollen, særlig styrekretsskjemaer,
c)en kopi av instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.2,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan.

Det tekniske kontrollorganet kan ikke kreve detaljerte tegninger eller nøyaktige opplysninger som ikke er nødvendige for å kontrollere heisens samsvar.

Nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

3.2 Undersøkelsene skal bestå av minst ett av følgende elementer:
a)gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet i henhold til vedlegg IV del B,
b)gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den heisen som er konstruert og produsert i samsvar med et godkjent kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI, og dersom konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte standardene, at den er i samsvar med EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll.
3.3 Prøvingene av heisen skal minst omfatte følgende:
a)heisens drift både tom og med høyeste last for å sikre korrekt installasjon og drift av sikkerhetsinnretningene (endebrytere, låseinnretninger osv.),
b)heisens drift både med høyeste last og tom for å sikre at sikkerhetsinnretningene fungerer korrekt i tilfelle strømbrudd,
c)statisk prøving med en last tilsvarende 1,25 ganger nominell last.

Nominell last skal være som nevnt i vedlegg I nr. 5.

Etter disse prøvingene skal det tekniske kontrollorganet kontrollere at det ikke har oppstått noen feil eller forringelse som kan påvirke bruken av heisen.

4. Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det tekniske kontrollorganet påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 19 og utferdige et sertifikat om sluttkontroll som angir de undersøkelsene og prøvingene som er utført.

Det tekniske kontrollorganet skal fylle ut de tilsvarende sidene i loggboken nevnt i vedlegg I punkt 6.2.

Dersom det tekniske kontrollorganet nekter å utstede sertifikatet om sluttkontroll, skal det gi en nærmere begrunnelse for avslaget og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om sluttkontroll, skal søknaden rettes til samme tekniske kontrollorganet.

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring
5.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.
5.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen og sertifikatet om sluttkontroll til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
6. Kommisjonen og medlemsstatene skal på anmodning kunne få en kopi av sertifikatet om sluttkontroll.
7. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1 og 5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg VI. Typesamsvar for sikkerhetskomponenter basert på kvalitetssikring av produkter (modul E)

1. Typesamsvar for sikkerhetskomponenter basert på kvalitetssikring av produkter er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer en produsents kvalitetssystem for å sikre at sikkerhetskomponentene produseres og overvåkes i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, oppfyller gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav.
2. Produsentens forpliktelser

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for sluttkontroll og prøving av sikkerhetskomponentene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for den berørte sikkerhetskomponenten til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)adressen til lokalene der sluttkontrollen og prøvingen av sikkerhetskomponentene utføres,
d)alle relevante opplysninger om sikkerhetskomponentene som skal produseres,
e)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
f)den tekniske dokumentasjonen for de godkjente sikkerhetskomponentene og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet.
3.2 I henhold til kvalitetssystemet skal hver sikkerhetskomponent kontrolleres, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å sikre at den oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål,
b)organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,
c)undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter produksjon,
d)metoder for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt, og
e)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.
3.3 Det tekniske kontrollorgan skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.

I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler.

Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav f) for å kontrollere produsentens evne til å identifisere relevante krav i denne forskrift og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at sikkerhetskomponentene oppfyller nevnte krav.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4 Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.5 Produsenten eller hans representant skal holde det tekniske kontrollorgan som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om alle endringer av kvalitetssystemet som planlegges.

Det tekniske kontrollorgan skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

4. Tilsyn under det tekniske kontrollorganet sitt ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Produsenten skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til de lokaler der sluttkontroll, prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
b)teknisk dokumentasjon,
c)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner.
4.3 Det tekniske kontrollorganet skal jevnlig foreta revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal oversende produsenten en revisjonsrapport.
4.4 Det tekniske kontrollorgan kan dessuten avlegge uanmeldte besøk i de av produsentens lokaler der sluttkontroll og prøving av sikkerhetskomponentene finner sted.

Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring
5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent den er utarbeidet for.
6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale myndigheter
a)den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav f),
b)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e),
c)opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5,
d)beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 3.5 tredje ledd og i nr. 4.3 og 4.4.
7. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer.

8. Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg VII. Samsvar for sikkerhetskomponenter basert på fullstendig kvalitetssikring (modul H)

1. Samsvar for sikkerhetskomponenter basert på fullstendig kvalitetssikring av er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer en produsents kvalitetssystem for å sikre at sikkerhetskomponentene konstrueres, produseres, kontrolleres og prøves slik at de er i samsvar med gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav.
2. Produsentens forpliktelser

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, sluttkontroll og prøving av sikkerhetskomponenter som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg. Søknaden skal inneholde
a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)adressen til lokalene der sikkerhetskomponentene konstrueres, produseres, kontrolleres og prøves,
c)alle relevante opplysninger om sikkerhetskomponentene som skal produseres,
d)den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3 i vedlegg IV del A for én type av hver kategori sikkerhetskomponenter som skal produseres,
e)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
f)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan.
3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at sikkerhetskomponentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til konstruksjon og produktkvalitet,
b)tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som vil bli anvendt, og dersom relevante harmoniserte standarder ikke vil bli anvendt eller ikke vil bli anvendt fullt ut, de metoder, herunder andre relevante tekniske spesifikasjoner, som vil bli brukt for å sikre at vilkårene nevnt i nr. 1 vil bli oppfylt,
c)teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved konstruksjon av sikkerhetskomponentene for å kontrollere og verifisere konstruksjonen,
d)de tilsvarende teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring,
e)undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjon, og hyppigheten av dem,
f)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner,
g)metoder for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og for at kvalitetssystemet fungerer effektivt.
3.3 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.

I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler.

Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d) for å kontrollere produsentens evne til å identifisere de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at sikkerhetskomponentene oppfyller nevnte krav.

Produsenten og eventuelt dennes representant skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4 Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.5 Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

4. Tilsyn under det tekniske kontrollorganet sitt ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Produsenten skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistrene fastsatt i kvalitetssystemets konstruksjonsdel, for eksempel resultater av analyser, beregninger og prøvinger,
c)teknisk dokumentasjon for sikkerhetskomponentene som produseres,
d)kvalitetsregistrene fastsatt i produksjonsdelen av det fullstendige kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.
4.3 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.
4.4 Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.
5. CE-merking og EU-samsvarserklæring
5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent den er utarbeidet for.
6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale myndigheter
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e),
b)den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d),
c)opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5 første ledd,
d)beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.5 tredje ledd og i nr. 4.3 og 4.4.
7. Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av beslutningen om godkjenning med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen i 15 år fra utstedelsesdato.

8. Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg VIII. Samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemplar (modul G)

1. Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer om en heis oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.
2. Installatørens forpliktelser
2.1 Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav fastsatt i vedlegg I.
2.2 Installatøren skal inngi en søknad om verifisering av enkelteksemplarer til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)stedet der heisen er installert,
c)en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet teknisk kontrollorgan,
d)den tekniske dokumentasjonen.
3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer:

a)beskrivelse av heisen,
b)konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,
c)nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer,
d)en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning,
e)en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
f)en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene for de sikkerhetskomponenter som er montert i heisen,
g)resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren,
h)prøvingsrapporter,
i)en kopi av instruksjonen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I.
4. Verifisering

Et teknisk kontrollorgan valgt av installatøren skal undersøke den tekniske dokumentasjonen og heisen og utføre hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder, og/eller tilsvarende prøvinger, for å kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Prøvingene skal omfatte minst prøvingene nevnt i nr. 3.3 i vedlegg V.

Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det tekniske kontrollorganet utstede et samsvarssertifikat for de prøvingene som er utført.

Det tekniske kontrollorganet skal fylle ut de relevante sidene i loggboken nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I.

Dersom det tekniske kontrollorganet nekter å utstede samsvarssertifikatet, skal det gi en nærmere begrunnelse for avslaget og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om verifisering av enkelteksemplarer, skal søknaden rettes til samme tekniske kontrollorgan.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av samsvarssertifikatet.

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring
5.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 2.2, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.
5.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
6. Installatøren skal kunne framlegge en kopi av samsvarssertifikatet og den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år fra den dato da heisen ble brakt i omsetning.
7. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 2.2 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg IX. Typesamsvar basert på stikkprøvekontroll for sikkerhetskomponenter (modul C 2)

1. Typesamsvar basert på stikkprøvekontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan utfører kontroller av sikkerhetskomponenter for å sikre at de er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, oppfyller gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav.
2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at produserte sikkerhetskomponenter oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.

3. Produsenten skal inngi en søknad om stikkprøvekontroll til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)alle relevante opplysninger om de produserte sikkerhetskomponentene,
d)adressen til de lokalene der prøven av sikkerhetskomponentene kan tas.
4. Det tekniske kontrollorganet skal utføre eller få utført kontroller på sikkerhetskomponenter med tilfeldige mellomrom. Et passende prøveutvalg av de ferdige sikkerhetskomponentene, som tas på stedet av det tekniske kontrollorganet, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å kontrollere at sikkerhetskomponentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. I tilfeller der en eller flere av de kontrollerte sikkerhetskomponentene ikke oppfyller vilkårene, skal det tekniske kontrollorganet treffe hensiktsmessige tiltak.

De punkter det skal tas hensyn til ved kontrollen av sikkerhetskomponentene, vil bli fastsatt ved felles avtale mellom alle de tekniske kontrollorganene som har ansvar for denne framgangsmåten, idet det tas hensyn til de vesentlige egenskaper ved sikkerhetskomponentene.

Det tekniske kontrollorganet skal utstede et typesamsvarssertifikat for de undersøkelsene og prøvingene som er utført.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av typesamsvarssertifikatet.

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring
5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3, dettes identifikasjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent den er utarbeidet for.
6. Representant

Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2.

Vedlegg X. Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produktet (modul E)

1. Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer en installatørs produktkvalitetssystem for å sikre at heisene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med en heis konstruert og produsert i henhold til et fullstendig kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI, og oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.
2. Installatørens forpliktelser

Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for sluttkontroll og prøving av heisen som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte heisene til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres,
c)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
d)teknisk dokumentasjon for heisene som skal installeres,
e)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan.
3.2 I henhold til kvalitetssystemet skal hver enkelt heis undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å sikre at den oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og kvalitetsregistre på en ensartet måte.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål,
b)organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,
c)undersøkelser og prøvinger som skal utføres før produktet bringes i omsetning, herunder minst prøvingene fastsatt i nr. 3.3 i vedlegg V,
d)metoder for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt,
e)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner.
3.3 Det tekniske kontrollorgan skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på installasjonsstedet.

Installatøren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4 Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.4.1 Installatøren skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i systemet.
3.4.2 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

Det tekniske kontrollorganet skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 19.

4. Tilsyn under det tekniske kontrollorganet sitt ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Installatøren skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til produksjons-, inspeksjons- og prøvingslokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
b)teknisk dokumentasjon,
c)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.
4.3 Det tekniske kontrollorganet skal jevnlig foreta revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal oversende produsenten en revisjonsrapport.
4.4 Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på steder der heiser installeres.

Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet og heisen fungerer tilfredsstillende. Det skal gi installatøren en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.

5. Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at den siste heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale myndigheter
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c),
b)den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d),
c)opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.4.1,
d)beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 3.4.2 annet ledd og i nr. 4.3 og 4.4.
6. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer.

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring
7.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.
7.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
8. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg XI. Samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring pluss konstruksjonskontroll (modul H1)

1. Samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring pluss konstruksjonskontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer en installatørs kvalitetssystem og eventuelt konstruksjonen av heisene for å sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.
2. Installatørens forpliktelser

Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, montering, installasjon, sluttkontroll og prøving av heisene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. Det skal i samsvar med nr. 3.3 ha blitt undersøkt at heisene har en hensiktsmessig teknisk konstruksjon.

3. Kvalitetssystem
3.1 Installatøren skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres, særlig opplysninger som gjør det mulig å forstå sammenhengen mellom heisens konstruksjon og virkemåte,
c)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
d)den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3 i vedlegg IV del B,
e)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan.
3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og kvalitetsregistre på en ensartet måte.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til konstruksjon og produktkvalitet,
b)tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som vil bli anvendt, og dersom relevante harmoniserte standarder ikke vil bli anvendt fullt ut, de metoder, herunder andre relevante tekniske spesifikasjoner, som vil bli brukt for å sikre at de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I vil bli oppfylt,
c)teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved konstruksjon av heiser for å kontrollere og verifisere konstruksjonen,
d)undersøkelser og prøvinger som skal utføres ved godkjenning av leveranser av materialer, deler og delenheter,
e)de tilsvarende teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved montering, installasjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring,
f)undersøkelser og prøvinger som skal utføres før (kontroll av installasjonsforhold: heissjakt, heismaskinrom osv.), under og etter installasjon (herunder minst prøvingene fastsatt i nr. 3.3 i vedlegg V),
g)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner,
h)metoder for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og for at kvalitetssystemet fungerer effektivt.
3.3 Konstruksjonskontroll
3.3.1 Dersom konstruksjonen ikke er fullstendig i samsvar med harmoniserte standarder, skal det tekniske kontrollorganet undersøke om konstruksjonen er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og dersom den er det, utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll til installatøren som angir sertifikatets gyldighetstid og inneholder de opplysninger som kreves for å kunne identifisere den godkjente konstruksjonen.
3.3.2 Dersom konstruksjonen ikke oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det tekniske kontrollorganet nekte å utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll og skal underrette installatøren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og skal avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorganet underrette installatøren om dette.

3.3.3 Installatøren skal holde det tekniske kontrollorganet som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, underrettet om alle endringer av den godkjente konstruksjonen som kan ha betydning for samsvaret med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever ytterligere godkjenning fra det tekniske kontrollorganet som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, i form av et tillegg til det opprinnelige EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll.
3.3.4 Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om EU-sertifikater for konstruksjonskontroll og/eller eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over EU-sertifikater for konstruksjonskontroll og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-sertifikater for konstruksjonskontroll og/eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på anmodning, om sertifikater og/eller tillegg til disse som de har utstedt.

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-sertifikatene for konstruksjonskontroll og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene gjennomført av det tekniske kontrollorganet.

3.3.5 Installatøren skal kunne stille en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning.
3.4 Vurdering av kvalitetssystemet

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på et installasjonssted.

Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d) for å kontrollere installatørens evne til å identifisere de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at heisen oppfyller nevnte krav.

Installatøren og eventuelt dennes representant skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

3.5 Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.

Installatøren skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i systemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

Det tekniske kontrollorganet skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 19.

4. Tilsyn under det tekniske kontrollorganet sitt ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Installatøren skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til konstruksjons-, produksjons-, monterings-, installasjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistreringer som fastsatt i kvalitetssystemets konstruksjonsdel, for eksempel resultater av analyser, beregninger og prøvinger,
c)kvalitetsregistrene fastsatt i den delen av kvalitetssystemet som gjelder godkjenning av leveranser og installasjon, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.
4.3 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi installatøren en revisjonsrapport.
4.4 Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk i lokalene til installatøren eller på stedet der heisen skal installeres. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi installatøren en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.
5. Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale myndigheter
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c),
b)den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d),
c)opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5 annet ledd,
d)beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 3.5 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4.
6. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om beslutninger om godkjenning av fullstendige kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av beslutningen om godkjenning med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen i 15 år fra utstedelsesdato.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer.

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring
7.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.
7.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
8. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg XII. Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen (modul D)

1. Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer en installatørs produktkvalitetssystem for å sikre at heisene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med en heis konstruert og produsert i henhold til et fullstendig kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI, og oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.
2. Installatørens forpliktelser

Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, montering, installasjon, sluttkontroll og prøving av heisene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Installatøren skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres,
c)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
d)teknisk dokumentasjon for heisene som skal installeres,
e)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan.
3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,
b)teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring,
c)undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter installasjon,
d)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner,
e)metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i fastsatt i vedlegg I.

Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på et installasjonssted.

Installatøren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4 Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.4.1 Installatøren skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i systemet.
3.4.2 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

Det tekniske kontrollorganet skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 19.

4. Tilsyn under det tekniske kontrollorganet sitt ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Installatøren skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til produksjons-, monterings-, installasjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
b)teknisk dokumentasjon,
c)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner.
4.3 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi installatøren en revisjonsrapport.
4.4 Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos installatøren. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det tekniske kontrollorganet skal gi installatøren en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.
5. Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale myndigheter
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c),
b)den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d),
c)opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.4.1,
d)beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 3.4.2 annet ledd og i nr. 4.3 og 4.4.
6. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer.

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring
7.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.
7.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
8. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.