Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

DatoFOR-2016-04-15-378
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 5
Ikrafttredelse20.04.2016
Sist endretFOR-2017-03-16-346
EndrerFOR-2007-01-22-89, FOR-2002-03-15-276
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§2-3, LOV-2003-07-04-83-§8-1, LOV-2003-07-04-83-§8-2, LOV-2003-07-04-83-§10-1, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort15.04.2016   kl. 15.20
KorttittelForskrift om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 15. april 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 2-3, § 8-1, § 8-2 og § 10-1, jf. delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: (direktiv 2014/30/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 sep 2016 nr. 1161, 16 mars 2017 nr. 346.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at det indre marked fungerer og at utstyr til elektronisk kommunikasjon har en tilstrekkelig grad av elektromagnetisk kompatibilitet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder krav til utstyr til elektronisk kommunikasjon som definert i § 3, men likevel ikke

a)utstyr regulert av forskrift 29. september 2016 nr. 1161 om EØS-krav til maritimt radioutstyr
b)utstyr regulert av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr og forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr som trer i kraft 18. september 2016 som opphever førstnevnte forskrift
c)utstyr tillatt brukt etter forskrift 5. november 2009 nr. 1340 om radioamatørlisens med mindre utstyret er gjort tilgjengelig på markedet. Byggesett for radioamatører eller utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet og bygges om av radioamatør til bruk for radioamatører regnes ikke som utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet
d)utstyr regulert av forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)
e)spesialbygde evalueringsbyggesett for profesjonelle som kun skal brukes ved forsknings- og utviklingsinstitusjoner til forsknings- eller utviklingsformål
f)utstyr som på grunn av sine fysiske egenskaper ikke i vesentlig grad kan bli forstyrret av elektromagnetiske signaler og ikke genererer signaler som kan forårsake forstyrrelser.

På Svalbard kan det for utstyr som omfattes av forskriften, alternativt gis utstyrstillatelse etter ekomloven § 8-1 annet ledd.

0Endret ved forskrift 29 sep 2016 nr. 1161.
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med

a)utstyr: ethvert apparat eller fast installasjon
b)apparat: ethvert ferdig produkt eller kombinasjon av slike, som er gjort tilgjengelig på markedet som en enkelt funksjonell enhet, beregnet på sluttbrukeren, og som er i stand til å produsere elektromagnetisk forstyrrelse, eller som under bruk kan påvirkes av slik forstyrrelse

Som apparater regnes også

1.Komponenter og sammensatte enheter beregnet for inkorporering i et apparat av sluttbrukeren
2.Mobile installasjoner som består av en kombinasjon av apparater og eventuelt andre anordninger beregnet for å kunne flyttes og brukes på ulike lokasjoner
c)fast installasjon: en bestemt kombinasjon av flere typer apparater og eventuelt andre innretninger som er satt sammen, installert og beregnet for permanent bruk på et forhåndsbestemt sted
d)elektromagnetisk kompatibilitet: den evne et utstyr har til å fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptabel elektromagnetisk forstyrrelse for annet utstyr i dette miljøet
e)elektromagnetisk forstyrrelse: ethvert elektromagnetisk fenomen som kan redusere et utstyrs funksjonalitet. En elektromagnetisk forstyrrelse kan eksempelvis være elektromagnetisk støy, et uønsket signal eller en endring i selve utbredelsesmediet
f)elektromagnetisk immunitet: et utstyrs evne til å virke som forutsatt under elektromagnetisk påvirkning
g)elektromagnetisk miljø: alle elektromagnetiske fenomener som kan observeres i et nærmere avgrenset område
h)sikkerhetsformål: formål som skal sikre menneskeliv og eiendom
i)gjøre tilgjengelig på markedet: enhver levering av et apparat for distribusjon, forbruk eller bruk i EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt
j)bringe i omsetning: gjøre et apparat tilgjengelig i EØS for første gang
k)produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer et apparat, eller som får et apparat konstruert eller produsert, og som markedsfører apparatet under sitt navn eller varemerke
l)autorisert representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver
m)importør: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som bringer et apparat fra en tredjestat i omsetning i EØS
n)distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør et apparat tilgjengelig på markedet
o)markedsdeltakere: produsent, autorisert representant, importør og distributør
p)teknisk spesifikasjon: et dokument der det er fastsatt hvilke tekniske krav et utstyr skal oppfylle
q)harmonisert standard: en europeisk standard utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjonene, CEN, CENELEC og ETSI, og som er vedtatt på grunnlag av en anmodning fra Europakommisjonen, med henblikk på gjennomføringen av Unionens harmoniseringsregelverk
r)samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om de grunnleggende kravene til apparater i forskriften er oppfylt
s)teknisk kontrollorgan: et organ som er utpekt av nasjonale myndigheter for å utøve samsvarsvurderingsvirksomhet
t)tilbakekalling: ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av et apparat som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren
u)tilbaketrekking: ethvert tiltak med sikte på å hindre at et apparat i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet
v)CE-merking: merking der produsenten angir at apparatet oppfyller gjeldende krav fastsatt i EØS-regelverket.

For øvrig gjelder definisjonene i ekomloven.

§ 4.Vilkår for å kunne gjøre utstyr tilgjengelig på markedet og sette det i drift

Apparater kan gjøres tilgjengelig på markedet når det tilfredsstiller de grunnleggende kravene i § 7 og er korrekt merket i henhold til § 20.

Apparater kan settes i drift når de tilfredsstiller kravene i første ledd, når de er korrekt installert, vedlikeholdt og brukt som tilsiktet.

Faste installasjoner kan settes i drift når de tilfredsstiller kravene i § 7, når de er korrekt installert, vedlikeholdt og brukt som tilsiktet.

§ 5.Utstillinger, demonstrasjoner o.l.

Utstyr kan vises på utstillinger, messer og liknende arrangementer selv om utstyret ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, forutsatt at det skiltes klart og tydelig at utstyret ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet eller settes i drift før det tilfredsstiller kravene i forskriften.

Demonstrasjon av utstyr er kun tillatt dersom det er truffet tilfredsstillende tiltak for å unngå elektromagnetisk forstyrrelse.

§ 6.Særlige tiltak

Kravene i forskriften er ikke til hinder for at følgende tiltak iverksettes i forbindelse med at utstyret settes i drift eller ved bruk av utstyr:

a)tiltak som iverksettes for å løse et eksisterende eller forventet problem med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet på et bestemt sted
b)tiltak som iverksettes av sikkerhetsmessige grunner for å beskytte offentlige elektroniske kommunikasjonsnett og mottaker- eller senderstasjoner brukt til sikkerhetsformål.
§ 7.Grunnleggende krav

Utstyr skal være konstruert og produsert i tråd med den nyeste utvikling slik at det

a)ikke forårsaker kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser enn at radio- og teleterminalutstyr og annet utstyr kan virke som tilsiktet
b)har en grad av immunitet mot elektromagnetisk forstyrrelse som kan forventes i forbindelse med tilsiktet bruk, som gjør at det fungerer uten at den tilsiktede yteevnen reduseres i uakseptabel grad.

Faste installasjoner skal i tillegg til kravene i første ledd installeres på en fagmessig god måte og ta hensyn til tilsiktet bruk for apparatene og andre innretninger som utgjør den faste installasjonen for å møte kravene i første ledd.

Apparater som gjøres tilgjengelig på markedet som selvstendige enheter og som bygges inn i en fast installasjon, skal tilfredsstille alle relevante krav i forskriften.

Apparater som kun er beregnet for innbygging i en bestemt fast installasjon og som ikke gjøres tilgjengelig på markedet som selvstendige enheter behøver ikke å tilfredsstille kravene i første ledd og § 20.

§ 8.Krav til produsent

Før et apparat bringes i omsetning skal produsent utarbeide teknisk dokumentasjon i samsvar med § 19, utføre eller få utført samsvarsvurdering etter § 13 til § 16, sikre krav til merking i § 20 og informasjon til bruker i § 17.

Der samsvarsvurderingen dokumenterer at apparatet fyller kravene skal produsenten utstede samsvarserklæring etter § 18 og påføre CE-merke på apparatet i samsvar med § 20. Ved å utstede samsvarserklæring og påføre CE-merke er produsenten ansvarlig for at utstyret er i samsvar med kravene i forskriften.

Produsent skal oppbevare teknisk dokumentasjon og samsvarserklæring i ti år etter at apparatet ble brakt i omsetning.

Produsent skal stille til rådighet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet informasjon om hvilke markedsdeltakere produsenten har overlevert apparater til i ti år etter at apparatet ble overlevert.

Når et apparat bringes i omsetning skal produsent sikre at apparatet er konstruert og produsert i samsvar med de grunnleggende kravene i § 7.

Produsent skal ha prosedyrer for å sikre at apparatet ved serieproduksjon oppfyller kravene i forskriften. Det skal i tilstrekkelig grad tas hensyn til endringer i apparatets konstruksjon og egenskaper, og til endringer i de harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner som det er erklært samsvar med.

Der produsent finner ut eller har grunn til å tro at et apparat som er brakt i omsetning ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, skal produsenten straks treffe nødvendige tiltak for å bringe apparatet i samsvar med regelverket, om nødvendig trekke det tilbake fra markedet eller kalle det tilbake fra sluttbruker.

Dersom apparatet utgjør en risiko, skal produsenten straks melde fra til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og informere om den manglende overensstemmelsen med regelverket og de tiltak som er gjort for å bringe apparatet i samsvar med regelverket.

§ 9.Krav til autorisert representant i EØS

Produsenten kan ved skriftlig fullmakt gi en autorisert representant i EØS fullmakt til å opptre på vegne av produsenten. Den autoriserte representanten kan ikke gis fullmakt til å påta seg ansvaret for kravene til utarbeidelse av teknisk dokumentasjon i § 19, eller ansvar for å sikre at apparatet er konstruert og produsert i samsvar med de grunnleggende kravene i forskriften § 7.

Den autoriserte representanten skal utføre de oppgaver som følger av fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal som minimum gi den autoriserte representanten mulighet til å

a)stille samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon til rådighet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i ti år etter at utstyret ble bragt i omsetning,
b)på anmodning fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet å legge frem informasjon og dokumentasjon på at apparatet er i samsvar med kravene i forskriften,
c)på anmodning å samarbeide med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om tiltak for å eliminere risiko ved apparatet.
§ 10.Krav til importør

Før et apparat bringes i omsetning skal importør sikre at

a)produsenten har utført samsvarsvurdering i samsvar med § 13 til § 16,
b)produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon i samsvar med § 19,
c)apparatet er korrekt merket i samsvar med § 20,
d)apparatet har bruksanvisning og informasjon i samsvar med kravene i § 17.

Der en importør finner ut eller har grunn til å tro at et apparat ikke oppfyller de grunnleggende kravene i forskriften § 7, skal han ikke gjøre apparatet tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar med kravene. Dersom apparatet utgjør en risiko, skal importøren informere produsent og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om dette.

Importøren skal sikre at transport og oppbevaringsforhold av apparater under deres ansvar ikke utgjør en risiko for apparatenes samsvar med de grunnleggende kravene i forskriften § 7.

Der en importør finner ut eller har grunn til å tro at et apparat som er brakt i omsetning ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, skal importøren straks treffe nødvendige tiltak for å bringe apparatet i samsvar med regelverket, om nødvendig trekke det tilbake fra markedet eller kalle det tilbake fra sluttbruker.

Dersom apparatet utgjør en risiko, skal importøren straks melde fra til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og informere om den manglende overensstemmelsen med regelverket og de tiltak som er gjort for å bringe apparatet i samsvar med regelverket.

Importør skal stille til rådighet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet samsvarserklæring for apparater i ti år etter at apparatet er brakt i omsetning og sikre at teknisk dokumentasjon for apparatet er tilgjengelig i samme periode.

Importør skal stille til rådighet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet informasjon om hvilke markedsdeltakere importøren har fått overlevert apparater fra og hvilke markedsdeltakere importøren har overlevert apparater til i ti år etter at apparatet ble overlevert.

Der importør bringer apparater i omsetning under sitt navn eller varemerke, eller endrer apparater som allerede er bragt i omsetning på en slik måte at det kan påvirke samsvar med kravene i forskriften skal denne regnes som produsent med de plikter som følger av forskriften.

§ 11.Krav til distributør

Før et apparat gjøres tilgjengelig på markedet skal distributøren sikre at

a)apparatet er CE-merket i samsvar med § 20 og at det følger med bruksanvisning og informasjon om bruk slik det fremgår av § 17
b)produsent og importør har oppfylt krav om
1.at apparatet som er bragt i omsetning er merket med type-, produksjons- eller serienummer eller tilsvarende i henhold til § 20 annet ledd som gjør det mulig å identifisere apparatet
2.at apparatet er merket med produsentens og importørens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og postadresse som angir et bestemt sted som produsenten og importøren kan kontaktes på i henhold til § 20 første ledd.

Der en distributør finner ut eller har grunn til å tro at et apparat ikke oppfyller de grunnleggende kravene i forskriften § 7, skal han ikke gjøre apparatet tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar med kravene. Dersom apparatet utgjør en risiko, skal distributøren informere produsent og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Distributør skal sikre at transport og oppbevaringsforhold av apparater under deres ansvar, ikke utgjør en risiko for apparatenes samsvar med de grunnleggende kravene i forskriften § 7.

Der en distributør finner ut eller har grunn til å tro at et apparat som er gjort tilgjengelig i markedet ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, skal distributøren straks treffe nødvendige tiltak for å bringe apparatet i samsvar med regelverket, om nødvendig trekke det tilbake fra markedet eller kalle det tilbake fra sluttbruker.

Dersom apparatet utgjør en risiko, skal distributøren straks melde fra til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og informere om den manglende overensstemmelsen med regelverket og de tiltak som er gjort for å bringe apparatet i samsvar med regelverket.

Distributør skal stille til rådighet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet informasjon om hvilke markedsdeltakere distributøren har fått overlevert apparater fra og hvilke markedsdeltakere distributøren har overlevert apparater til i ti år etter at apparatet ble overlevert.

Der distributør bringer apparater i omsetning under sitt navn eller varemerke, eller endrer apparater som allerede er bragt i omsetning på en slik måte at det kan påvirke samsvar med kravene i forskriften skal denne regnes som produsent med de plikter som følger av forskriften.

§ 12.Antakelse om samsvar

Utstyr som er i samsvar med hele eller deler av harmoniserte standarder som er publisert i Den europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i § 7 som dekkes av disse standardene, eller deler av standardene.

§ 13.Prosedyrer for samsvarsvurdering

Produsent skal dokumentere at apparater oppfyller de grunnleggende kravene i § 7 ved samsvarsvurdering på en av følgende måter

a)modul A - samsvarsprosedyre ved intern produksjonskontroll i samsvar med § 14
b)modul B og C - samsvarsprosedyre ved EF-typeprøving etterfulgt av typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll i samsvar med § 15 og § 16.

Ved anvendelse av samsvarsprosedyre i første ledd bokstav b kan produsenten velge å begrense prosedyren til visse deler av de grunnleggende kravene i § 7, forutsatt at prosedyren i første ledd bokstav a anvendes på de resterende grunnleggende kravene.

§ 14.Modul A - samsvarsprosedyre ved intern produksjonskontroll

Når produsent anvender samsvarsprosedyre ved intern produksjonskontroll for å erklære at et apparat oppfyller de grunnleggende kravene i forskriften § 7 skal produsenten

a)gjennomføre vurdering av apparatets elektromagnetiske kompatibilitet basert på relevante fenomener. Vurderingen skal ta hensyn til alle tilsiktede driftsforhold. Hvor apparatet kan konfigureres på ulike måter skal samsvarsvurderingen bekrefte at apparatet oppfyller de grunnleggende kravene i § 7 i alle konfigurasjoner
b)utarbeide teknisk dokumentasjon i henhold til forskriften § 19
c)besørge en forsvarlig produksjonsprosess for å sikre at apparatet er i samsvar med grunnleggende krav og i tråd med den tekniske dokumentasjonen
d)produsent eller dennes autoriserte representant i EØS skal påføre CE-merking i henhold til § 20 på apparater som oppfyller kravene i forskriften
e)produsent eller dennes autoriserte representant i EØS skal utstede samsvarserklæring i henhold til § 18 og oppbevare denne sammen med den tekniske dokumentasjonen i 10 år etter at apparatet ble brakt i omsetning.
§ 15.Modul B - samsvarsprosedyre ved EF-typeprøving

Når produsent anvender samsvarsprosedyre ved EF-typeprøving skal teknisk kontrollorgan undersøke den tekniske konstruksjonen til apparatet og erklære at denne oppfyller de grunnleggende kravene i § 7.

Teknisk kontrollorgan skal foreta en vurdering av apparatets tekniske konstruksjon gjennom undersøkelse av teknisk dokumentasjon og dokumentasjon som legges frem i forbindelse med oppdraget. Teknisk kontrollorgan skal ikke foreta vurdering av selve det fysiske apparatet. Teknisk kontrollorgan skal utferdige rapport som viser hvilke vurderinger som er gjort og utfallet av undersøkelsen.

Produsent eller dennes autoriserte representant i EØS skal søke teknisk kontrollorgan om å foreta slik vurdering som nevnt i første og annet ledd. Søknaden skal inneholde

a)hvilke grunnleggende krav som skal vurderes,
b)navn og adresse til produsent og autorisert representant i EØS dersom denne har fremmet søknaden,
c)en skriftlig erklæring om at produsent ikke har søkt andre tekniske kontrollorgan om å foreta samme vurdering,
d)teknisk dokumentasjon, herunder analyse og vurdering av risiko, som gjør det mulig å vurdere om apparatet oppfyller kravene i forskriften. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av gjeldende krav og der det er relevant beskrivelse av apparatets konstruksjon og tiltenkt bruk. Der det er relevant skal den tekniske dokumentasjonen inneholde de opplysninger som fremgår av § 19.

Der teknisk kontrollorgan finner at apparattypen oppfyller kravene i forskriften skal organet utstede EF-typeprøvingssertifikat som inneholder navn og adresse til produsent, konklusjonene fra undersøkelsen, oppfyllelse av grunnleggende krav, eventuelle betingelser for gyldigheten til sertifikatet og opplysninger som kan identifisere apparattypen som er vurdert.

EF-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det produserte apparatet er i samsvar med den undersøkte apparattypen og for å kontrollere apparatet under bruk.

Der apparattypen som har vært gjenstand for prøvingen ikke oppfyller de grunnleggende krav i forskriften § 7 skal teknisk kontrollorgan avslå søknaden. Det skal gis begrunnelse for avslaget.

Teknisk kontrollorgan skal holde seg oppdatert på endringer i allment anerkjent nåværende utviklingstrinn i teknikken som kan tyde på at den godkjente apparattypen ikke lengre oppfyller kravene i forskriften. Om nødvendig skal teknisk kontrollorgan foreta undersøkelser for å avdekke om så er tilfellet og underrette produsent dersom det konkluderes med at så er tilfellet.

Produsenten skal holde teknisk kontrollorgan som innehar den tekniske dokumentasjonen som EF-typeprøvingssertifikatet gjelder løpende orientert om alle endringer som kan påvirke apparatets overensstemmelse med de grunnleggende krav i forskriften § 7 eller betingelsene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever en godkjennelse i tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

Teknisk kontrollorgan skal uoppfordret rapportere til myndigheten om utstedelse av EF-typeprøvingssertifikater og tillegg som de har utstedt eller trukket tilbake.

Teknisk kontrollorgan skal uoppfordret informere andre tekniske kontrollorgan om EF-typeprøvingssertifikater som de har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. På anmodning plikter teknisk kontrollorgan å informere andre tekniske kontrollorgan om sertifikater som de har utstedt.

Teknisk kontrollorgan skal oppbevare EF-typeprøvingssertifikatet, vedlegg og tillegg samt teknisk dokumentasjon som omfatter dokumentasjon fremlagt av produsenten, i 10 år etter samsvarsvurderingen av apparatet eller til tidspunktet for utløp av EF-typeprøvingssertifikatet.

Produsent eller dennes autoriserte representant i EØS skal oppbevare EU-typesertifikatet, vedlegg og tillegg samt teknisk dokumentasjon i 10 år etter at apparatet ble brakt i omsetning.

§ 16.Modul C - samsvarsprosedyre ved typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll

Når produsent anvender samsvarsprosedyre ved typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll for å erklære at apparater er i samsvar med produktmodellen som fremgår av et EF-typeprøvingssertifikat og oppfyller de grunnleggende kravene i forskriften § 7 skal

a)produsenten besørge en forsvarlig produksjonsprosess for å sikre at apparatet er i samsvar med den godkjente produkttypen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med relevante krav i forskriften,
b)produsent eller dennes autoriserte representant i EØS påføre CE-merking i henhold til § 20 på apparater som oppfyller kravene i forskriften,
c)produsent eller dennes autoriserte representant i EØS utstede samsvarserklæring i henhold til § 18 og oppbevare denne sammen med den tekniske dokumentasjonen i 10 år etter at apparatet ble brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilken produkttype den er utarbeidet for.
§ 17.Krav om informasjon til bruker

Med apparatet skal det følge med bruksanvisning om tilsiktet bruk og informasjon om eventuelle forholdsregler som må tas i forbindelse med montering, installering, vedlikehold og bruk for å sikre at apparatet oppfyller de grunnleggende kravene i § 7. Slik informasjon skal gis på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

For apparater som ikke oppfyller de grunnleggende kravene i § 7 i boligområder, skal det følge med angivelse om bruksbegrensninger. Slik angivelse om bruksbegrensning skal om nødvendig også angis på emballasjen til apparatet.

§ 18.Samsvarserklæring

Samsvarserklæringen skal erklære at de grunnleggende kravene i § 7 er oppfylt.

Samsvarserklæringen skal ha samme struktur og inneholde de elementer som angitt i vedlegg 1, og oppdateres fortløpende.

Samsvarserklæringen skal utferdiges på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

§ 19.Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon skal sikre mulighet for å vurdere om apparatet er i overenstemmelse med de grunnleggende kravene i § 7 og skal omfatte en analyse og vurdering av risiko ved apparatet.

Teknisk dokumentasjon skal inneholde en beskrivelse av gjeldende krav og i det omfang det er relevant for vurderingen en beskrivelse av apparatets konstruksjon, produksjon og tiltenkt bruk, og skal minst inneholde

a)generell beskrivelse av apparatet
b)konstruksjons- og produksjonstegninger og oversikt over komponenter, delmontasjer, kretsløp og andre relevante liknende elementer
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendig for å forstå tegninger og oversikter som nevnt i bokstav b og bruk av utstyret
d)liste over harmoniserte standarder som er anvendt med referanser til Den Europeiske Unions Tidende. Der slike standarder ikke er anvendt skal det beskrives de løsninger som er anvendt for å oppfylle grunnleggende krav, herunder liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. I tilfeller hvor kun deler av harmoniserte standarder er anvendt skal dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt
e)resultater fra konstruksjonsberegninger, undersøkelser og andre relevante elementer
f)testrapporter.
§ 20.Krav til merking

Apparater skal være merket med produsentens og importørens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og postadresse som angir et bestemt sted som produsenten og importøren kan kontaktes på. Der dette som følge av apparatets størrelse eller utforming ikke er mulig skal slike opplysninger fremgå av emballasjen eller dokumentasjon som følger med apparatet. Kontaktinformasjon skal gis på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Apparater skal være merket med type, produksjon eller serienummer eller tilsvarende som gjør det mulig å identifisere apparatet. Der dette som følge av apparatets størrelse eller utforming ikke er mulig skal slike opplysninger fremgå av emballasjen eller dokumentasjon som følger med apparatet.

Før et apparat kan bringes i omsetning skal produsenten eller produsentens autoriserte representant i EØS merke apparater som oppfyller kravene i forskriften med CE-merking slik det fremgår av lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven), forordning (EF) nr. 765/2008 vedlegg II.

Det er ikke tillatt å påføre et apparat merking, tegn eller inskripsjoner som kan villede tredjemann med hensyn til CE-merkingens betydning eller grafiske utforming. Annen merking kan påføres apparatet, forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig eller lesbar eller endrer dens betydning.

CE-merking skal påføres apparatet eller dets merkeplate slik at den er synlig, leselig, og ikke kan fjernes. Dersom det på grunn av apparatets fysiske karakter ikke er mulig eller berettiget å påføre CE-merkingen på apparatet er det tilstrekkelig kun å merke emballasjen og medfølgende dokumenter.

§ 21.Dokumentasjon av faste installasjoner

Faste installasjoner skal dokumenteres i henhold til annet og tredje ledd. I tillegg skal det dokumenteres at installasjonen er fagmessig utført. Dokumentasjonen skal oppbevares av eier.

For apparater som kun er beregnet for innbygging i en bestemt fast installasjon, og som ikke gjøres tilgjengelig på markedet som egne selvstendige enheter, skal den faste installasjonen og dens egenskaper knyttet til elektromagnetisk kompatibilitet identifiseres. Dokumentasjonen skal angi forhåndsregler som skal tas ved innbygging av apparater for å sikre at den faste installasjonen tilfredsstiller kravene i forskriften.

For apparater i annet ledd skal det følge med informasjon om type, parti, serienummer eller annet som identifiserer apparatet. Det skal også følge med informasjon om produsentens og importørens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og postadresse som produsenten og importøren kan kontaktes på.

§ 22.Unntak

Når særlige grunner foreligger og det ikke vil være i strid med EØS-avtalen kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjøre unntak fra krav i forskriften.

§ 23.Utpeking av teknisk kontrollorgan

Samferdselsdepartementet utpeker teknisk kontrollorgan for utstyr som omfattes av forskriften, jf. lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar.

Teknisk kontrollorgan er ansvarlig for at samsvarsvurderinger mot relevante standarder foretas i henhold til prosedyrene i forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 16 mars 2017 nr. 346.
§ 24.Tilsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører tilsyn etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon kapittel 10 med at bestemmelser i forskriften eller vedtak fattet med hjemmel i forskriften overholdes.

Den som er gjenstand for tilsyn plikter å skaffe til veie utstyr som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ber om å få utlevert eller tilsendt for nærmere kontroll, selv om utstyret ikke er tilgjengelig på lager. Utstyret som er gjenstand for tilsyn skal overleveres til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vederlagsfritt.

0Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 346 (tidligere § 23).
§ 25.Reaksjoner

Ved brudd på pliktene kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomføre reaksjoner etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon kapittel 10 og lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven), forordning (EF) nr. 765/2008.

0Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 346 (tidligere § 24).
§ 26.Straff

Brudd på forskriften er straffbart etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-4.

0Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 346 (tidligere § 25).
§ 27.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 20. april 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 22. januar 2007 nr. 89 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon.

0Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 346 (tidligere § 26).
§ 28.Overgangsbestemmelser

Utstyr som er bragt i omsetning før 20. april 2016 og som omfattes av og oppfyller kravene i forskrift 22. januar 2007 nr. 89 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon kan gjøres tilgjengelig på markedet og settes i drift.

0Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 346 (tidligere § 27).
§ 29.Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift 15. mars 2002 nr. 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr ---

0Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 346 (tidligere § 28).

Vedlegg 1. Samsvarserklæring

Samsvarserklæring (Nr. xxx) (Innsetting av nummer er valgfritt)

1.Produkt (produktnavn, typebetegnelse, parti- eller serienummer):
2.Navn og adresse til produsent eller produsentens autoriserte representant:
3.Denne samsvarserklæringen er utferdiget under eneansvar av produsenten
4.Produktet som samsvarserklæres (identifisering av apparatet slik at det kan spores, for eksempel et fargefoto som i tilstrekkelig grad identifiserer apparatet):
5.Produktet er i samsvar med følgende relevante EU-lovgivning:
6.Referanse til harmoniserte standarder og tekniske spesifikasjoner som er anvendt for dokumentasjon av samsvar med EU-lovgivningen i punkt 5, herunder dato på disse standardene og de tekniske spesifikasjonene:
7.Hvor det er relevant: Teknisk kontrollorgan (navn og nummer), utførte (beskrivelse av samsvarsvurderingsaktivitet) og utstedte EF-typeprøvingssertifikat:
8.Supplerende opplysninger: 

Underskrevet for og på vegne av:

(sted og dato for utstedelse):

(navn, stilling) (underskrift):