Forskrift om endring i utlendingsforskriften (underholdskravet - heving til lønnstrinn 24 og endret unntaksbestemmelse)

DatoFOR-2016-04-22-417
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse09.05.2016, 09.05.2017
Sist endret
EndrerFOR-2009-10-15-1286
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-05-15-35-§58, FOR-2009-10-09-1260, FOR-2009-12-18-1582
Kunngjort26.04.2016   kl. 14.00
KorttittelEndr. i utlendingsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22. april 2016 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 58, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: 

--- 

§ 10-9 første og annet ledd skal lyde:

En referanseperson som må oppfylle krav til framtidig inntekt etter § 10-8 første ledd, må dokumentere at vedkommende i henhold til siste ligningsoppgjør eller i henhold til bekreftelse fra likningsmyndighetene på innrapportert inntekt foregående år, hadde en registrert inntekt tilsvarende lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ. Det er et vilkår at referansepersonen har beholdt inntekt på tilstrekkelig nivå også i perioden etter ligningsoppgjøret eller bekreftelsen fra likningsmyndighetene.

Det gjøres unntak fra kravet om dokumentasjon i henhold til første ledd første punktum dersom referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, som har vært i arbeid i utlandet og kan dokumentere at vedkommende har hatt en inntekt tilsvarende lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ. 

---

II

Endringene i § 20-10A trer i kraft 9. mai 2016.

Endringene i § 10-8 og § 10-11 trer i kraft 9. mai 2016, og skal gjelde for søknader som er fremsatt fra og med denne datoen.

Endringene i § 10-9 trer i kraft 9. mai 2017, og skal gjelde for søknader som er fremsatt fra og med 9. mai 2016.