Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2016

DatoFOR-2016-04-28-435
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse28.04.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, FOR-2015-12-18-1767-§10
Kunngjort29.04.2016   kl. 14.15
KorttittelStopp i blåkveitefisket, Øst-Grønland i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. april 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 18. desember 2015 nr. 1767 om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2016 § 10.

§ 1.Stopp i fisket

Direktefisket etter blåkveite som fisker med konvensjonelle redskap ved Øst-Grønland stoppes med virkning fra og med 28. april 2016.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 28. april og gjelder til og med 31. desember 2016.