Forskrift om endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

DatoFOR-2016-04-29-456
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1999-03-11-302
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6
Kunngjort06.05.2016   kl. 15.00
KorttittelEndr. i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 29. april 2016 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 bokstav e, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.

I

I forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer gjøres følgende endringer: 

§ 1-3 en ny definisjon i alfabetisk rekkefølge skal lyde: 

Plusskunde: Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. 

§ 16-2 nytt tredje ledd skal lyde:

Plusskunder skal ikke tarifferes andre tariffledd for innmating.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.