Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

DatoFOR-2016-05-19-542
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.06.2016
Sist endretFOR-2016-09-27-1135
EndrerFOR-2004-07-01-1105, FOR-2015-06-22-753
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2004-12-17-101
Kunngjort01.06.2016   kl. 14.20
KorttittelKjæledyrforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. mai 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 12, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 13 (forordning (EU) nr. 1219/2014), del 1.1 nr. 10 (forordning (EU) nr. 576/2013) og nr. 10a (forordning (EU) nr. 577/2013 som endret ved forordning (EU) nr. 1219/2014 og forordning (EU) 2016/561), del 1.2 nr. 149 (forordning (EU) nr. 1152/2011) og del 4.2 nr. 54 (vedtak 2000/258/EF som endret ved vedtak 2003/60/EF, direktiv 2008/73/EF og vedtak 2009/436/EF) og nr. 92 (beslutning 2010/436/EU).
Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 27 sep 2016 nr. 1135.

§ 1.Virkeområde

Forskriften fastsetter de dyrehelsemessige betingelsene for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr mellom Norge og andre EØS-stater og til Norge fra tredjestater og territorier, herunder Svalbard, og reglene om kontroll med slik forflytning.

Ved konflikt mellom bestemmelser i forordning (EU) nr. 576/2013 og denne bestemmelse, går alltid forordningens bestemmelser foran.

§ 2.Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 10 (forordning (EU) nr. 576/2013) om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

En forflytning av kjæledyr regnes som ikke-kommersiell der forflytningen er utløst av eierens behov for å forflytte seg og skjer innenfor tidsrommet fem dager før til fem dager etter eierens forflytning.

§ 3.Dokumenter og lister over territorier og tredjestater for hunder, katter og ildere

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 10a (forordning (EU) nr. 577/2013 som endret ved forordning (EU) nr. 1219/2014 og forordning (EU) 2016/561) om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildere, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til format, layout og språk for erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Hunder, katter eller ildere må følges av en skriftlig erklæring fra eieren om at forflytningen er ikke-kommersiell, dersom de forflyttes mellom Norge og andre EØS-stater atskilt fra eieren i tid eller rom. I erklæringen skal det oppgis navn på personen med fullmakt som har ansvaret for dyrene under forflytningen. I tillegg må eieren, på anmodning fra tilsynsmyndigheten, kunne dokumentere at forflytningen av dyrene er en del av hans eller hennes egen forflytning.

0Endret ved forskrift 27 sep 2016 nr. 1135 (se denne for overgangsbestemmelser).
§ 4.Behandling av hunder mot revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis)

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 149 (forordning (EU) nr. 1152/2011) om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder forebyggende helsemessige tiltak for å bekjempe Echinococcus multilocularis-infeksjoner hos hunder gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Unntaket i første ledd, jf. forordning (EU) nr. 1152/2011 artikkel 8 nr. 1 bokstav a, gjelder for forflytning av hunder til Norge fra andre EØS-stater.

Unntaket i første ledd, jf. forordning (EU) nr. 1152/2011 artikkel 8 nr. 1 bokstav b, gjelder ikke for forflytning av hunder til Norge.

§ 5.Utfyllende nasjonale bestemmelser om forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og Sverige

Hunder, katter og ildere som kun forflyttes mellom Norge og Sverige trenger ikke å være vaksinert mot rabies.

§ 6.Utfyllende nasjonale bestemmelser om forflytning av fugler, kaniner og gnagere

Ikke-kommersiell forflytning av tre eller færre fugler, kaniner eller gnagere til Norge er tillatt dersom dyrene følges av et identifikasjonsdokument utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet. Dokumentet skal bestå av et helsesertifikat der veterinæren bekrefter at han har foretatt en klinisk undersøkelse av dyrene og funnet at de ikke viser tegn på sykdom. Dokumentet skal være supplert med en erklæring fra eieren eller personen med fullmakt om at forflytningen er ikke-kommersiell. Dokumentet skal være i overensstemmelse med modellene og kravene i vedlegg 1. Identifikasjonsdokumentet er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Ved sjøtransport forlenges dette tidsrommet med sjøreisens varighet.

Ikke-kommersiell forflytning av flere enn tre fugler, kaniner eller gnagere til Norge er tillatt dersom dyrene oppfyller betingelsene for import av slike dyr fastsatt i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr).

Kravet i første ledd om helsesertifikat gjelder ikke for ikke-kommersiell forflytning av fugler som ikke tilhører papegøyefamilien fra EØS-stater. Slike fugler trenger kun å følges av erklæringen fra eieren eller den autoriserte personen.

Kravet i første ledd om identifikasjonsdokument gjelder ikke for ikke-kommersiell forflytning av tre eller færre gnagere fra EØS-stater.

0Endret ved forskrift 27 sep 2016 nr. 1135 (se denne for overgangsbestemmelser).
§ 7.Utfyllende nasjonale bestemmelser om utstedelse av identifikasjonsdokumenter

De som er autorisert som veterinærer av Mattilsynet i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 9 jf. § 4 er autorisert til å utstede identifikasjonsdokumenter til hunder, katter og ildere.

Autoriserte veterinærer som utsteder identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere skal oppbevare opplysningene omhandlet i § 2, jf. forordning (EU) nr. 576/2013 artikkel 22 nr. 3, i minimum ti år.

§ 8.Utfyllende nasjonale bestemmelser om distribusjon av identifikasjonsdokumenter

Blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere kan bare produseres av den som har avtale med Mattilsynet om dette.

Blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere kan bare distribueres til autoriserte veterinærer.

Distribusjon av blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere fra dokumentprodusenten til de autoriserte veterinærene kan skje via distributører. I slike tilfeller skal dokumentprodusenten registrere og deretter oppbevare opplysninger om hver enkelt distributørs navn og kontaktinformasjon, sammen med numrene på dokumentene som er levert til vedkommende, i minst 3 år. Distributørene kan bare distribuere de blanke dokumentene videre til autoriserte veterinærer.

De som distribuerer blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere til autoriserte veterinærer, skal rapportere opplysninger om hver enkelt veterinærs navn og kontaktinformasjon, sammen med numrene på dokumentene som er distribuert til vedkommende, til Mattilsynet. Opplysningene skal rapporteres innen 48 timer etter at dokumentene er distribuert og oppbevares hos Mattilsynet i minst 3 år.

§ 9.Utfyllende nasjonale bestemmelser om kontroll med forflytning av kjæledyr fra tredjestater

Ikke-kommersiell forflytning til Norge av kjæledyr fra andre tredjestater eller territorier enn de som er oppført på listen i § 3, jf. forordning (EU) nr. 577/2013 vedlegg II del 1, skal skje over Oslo Lufthavn eller Storskog. Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr fra Svalbard kan i tillegg skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn og Bodø Havn.

§ 10.Godkjenning av laboratorier

Mattilsynet kan godkjenne laboratorier som kan foreta serologisk kontroll av rabiesvaksiners virkning, jf. vedtak 2000/258/EF. For fortsatt godkjenning må positiv evalueringsrapport foreligge, jf. beslutning 2010/436/EU.

§ 11.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26. Tolletaten bistår med gjennomføring av kontroll etter § 2, jf. forordning (EU) nr. 576/2013 artikkel 33 og 34.

0Endret ved forskrift 27 sep 2016 nr. 1135 (se denne for overgangsbestemmelser).
§ 12.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 13.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 14.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 27 sep 2016 nr. 1135 (se denne for overgangsbestemmelser).
§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2016. Samtidig oppheves forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr og forskrift 22. juni 2015 nr. 753 om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og EU.

Vedlegg 1. Modell for identifikasjonsdokument som skal følge med ved ikke-kommersiell forflytning av tre eller færre fugler, kaniner eller gnagere til Norge

For å lese vedlegg 1. Modell for identifikasjonsdokument som skal følge med ved ikke-kommersiell forflytning av tre eller færre fugler, kaniner eller gnagere til Norge se her: pdf.gif

Forordninger

For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Forordning (EU) nr. 576/2013

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 576/2013 med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I.

B Forordning (EU) nr. 576/2013

EØS Tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg I

B

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 576/2013
av 12. juni 2013
om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2 og artikkel 168 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité,1

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosessen2 og

ut fra følgende betraktninger

1)I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/20033 fastsettes kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra tredjestater samt de kontrollene som gjelder ved slik forflytning. Den har som mål å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå med hensyn til risikoer for menneskers og dyrs helse ved slik ikke-kommersiell forflytning og for å fjerne eventuelle uberettigede hindringer for slike bevegelser.
2)I en erklæring vedlagt europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 438/2010 av 19. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr4 påtok Kommisjonen seg å foreslå en gjennomgåelse av forordning (EF) nr. 998/2003 i sin helhet, særlig når det gjelder delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. Som følge av ikrafttredelsen av traktaten som Den europeiske unions virkemåte (TEUV) må den myndighet som gis Kommisjonen i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003, bringes i samsvar med artikkel 290 og 291 TEUV. Med tanke på det antallet endringer som må foretas i kravene til dyrehelse fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003, og for å sikre at disse kravene er tilstrekkelig tydelige og tilgjengelige for allmennheten, bør forordningen oppheves og erstattes med denne forordning.
3)Ved denne forordning bør det fastsettes en liste over dyrearter som harmoniserte krav til dyrehelse bør få anvendelse på når dyr av disse artene holdes som kjæledyr og omfattes av ikke-kommersiell forflytning. Når listen utarbeides bør det tas hensyn til artenes mottakelighet for eller rolle i rabies' epidemiologi.
4)Ved rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet5 er det bl.a. fastsatt krav til dyrehelse ved handel med og import av hunder, katter og ildrer, som er dyr som er mottakelige for rabies. Ettersom disse artene også holdes som kjæledyr, som ofte ledsager eieren eller en person med fullmakt ved ikke-kommersiell forflytning innenfor og til Unionen, bør det ved denne forordning fastsettes krav til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av disse artene til medlemsstatene. Disse artene bør oppføres i del A i vedlegget til denne forordning.
5)Det bør dessuten fastsettes en rettslig ramme for kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av dyrearter som ikke er mottakelige for rabies, eller som ikke er av epidemiologisk betydning med hensyn til rabies som, dersom de ikke ble holdt som kjæledyr, ville vært omfattet av andre EU-rettsakter, herunder regelverk om dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. Disse artene bør oppføres i del B i vedlegg I.
6)Listen i del B i vedlegg I bør omfatte virvelløse dyr, med unntak av bier og humler, som omfattes av direktiv 92/65/EØF, og bløtdyr og krepsdyr, som omfattes av rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr.6 Den bør også omfatte akvariedyr oppdrettet i ikke-kommersielle akvarier som ikke omfattes av virkeområdet for direktiv 2006/88/EF, og amfibier og krypdyr.
7)Listen i del B i vedlegg I bør dessuten omfatte alle andre fuglearter enn dem som omfattes av rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg,7 og andre gnagere og kaniner enn dem som er ment for næringsmiddelproduksjon og som er definert i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.8
8)Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk, og i påvente av at det innføres regler for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra et territorium, bør imidlertid nasjonale regler kunne få anvendelse på slik forflytning, forutsatt at de ikke er strengere enn dem som får anvendelse på forflytning for kommersielle formål.
9)Ettersom dyreartene oppført i del B i vedlegg I til denne forordning kan tilhøre arter som krever særlig vern, bør denne forordning få anvendelse med forbehold for rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem.9
10)For å opprette et klart skille mellom reglene som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning og dem som får anvendelse på handel med og import til Unionen fra tredjestater av hunder, katter og ildrer omfattet av kravene til dyrehelse i direktiv 92/65/EØF, bør det i denne forordning ikke bare fastsettes en definisjon av kjæledyr, men også av ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, der kjæledyret ledsager eieren eller en person med fullmakt. Erfaringen har vist at det ikke alltid er mulig for kjæledyret å være i umiddelbar nærhet av eieren eller personen med fullmakt til enhver tid under ikke-kommersiell forflytning. Når det er behørig berettiget og dokumentert bør kjæledyret anses å ledsage eieren eller personen med fullmakt selv om den ikke-kommersielle forflytningen av kjæledyret finner sted opptil fem dager før eller etter forflytningen av eieren eller personen med fullmakt, eller finner sted på et annet fysisk sted enn der eieren eller personen med fullmakt befinner seg.
11)Erfaring fra anvendelsen av gjeldende regler viser at handel med og import til Unionen fra tredjestater av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I på bedragersk vis kan kamufleres som ikke-kommersiell forflytning. For å unngå dette, ettersom det kan medføre risiko for dyrs helse, bør det ved denne forordning fastsettes et høyeste antall kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som kan ledsage eieren eller en person med fullmakt. Det bør imidlertid på visse særlige vilkår være mulig å overskride dette høyeste antallet. Det bør dessuten presiseres at når de særlige vilkårene ikke er oppfylt og antallet kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I til denne forordning overstiger det fastsatte høyeste antallet, får de relevante bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF og direktiv 90/425/EØF10 eller direktiv 91/496/EØF11 anvendelse på disse kjæledyrene.
12)I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes det at kjæledyr av artene oppført i del A og B i forordningens vedlegg I i en overgangsperiode skal anses som identifisert når de bærer en lett leselig tatovering eller et elektronisk identifikasjonssystem («signalgiver»). Ved denne forordning bør det derfor fastsettes regler for merking av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I til denne forordning etter overgangsperiodens utløp 3. juli 2011.
13)Implanteringen av en signalgiver er et invasivt inngrep og det kreves visse kvalifikasjoner for å utføre det. Signalgivere bør derfor bare implanteres av en tilstrekkelig kvalifisert person. Dersom en medlemsstat tillater at en person som ikke er veterinær implanterer signalgivere, bør den fastsette regler for de minstekvalifikasjoner denne personen bør ha.
14)I vedlegg Ia til forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes tekniske krav til identifisering av kjæledyr ved hjelp av signalgivere. Disse tekniske kravene tilsvarer internasjonalt anerkjente standarder, og bør fastsettes i vedlegg II til denne forordning uten vesentlige endringer.
15)For å verne menneskers helse og helsen til kjæledyr av artene oppført i vedlegg I bør det ved denne forordning åpnes mulighet for å vedta forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer og infeksjoner enn rabies. Disse tiltakene bør bygge på bekreftede vitenskapelige opplysninger, og bør anvendes i rimelig forhold til den risikoen for menneskers eller dyrs helse som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning av de kjæledyrene som sannsynligvis er mottakelige for disse sykdommene eller infeksjonene. Tiltakene bør omfatte regler for kategorisering av medlemsstater eller deler av medlemsstater, framgangsmåter som skal følges av medlemsstater som krever at forebyggende helsetiltak skal brukes, bør kontinuerlig bevise at tiltakene er motiverte, vilkårene for anvendelse og dokumentering av de forebyggende helsetiltakene og eventuelt vilkår for unntak fra anvendelsen disse tiltakene. En liste over medlemsstater eller deler av medlemsstater kategorisert etter relevante regler bør derfor fastsettes i en gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne forordning.
16)Det er mulig at rabiesvaksiner som gis til kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I før de er tre måneder, ikke gir beskyttende immunitet på grunn av konkurranse med antistoffer fra mordyret. Vaksineprodusenter anbefaler derfor at unge kjæledyr ikke vaksineres før denne alderen. For å godkjenne ikke-kommersiell forflytning av yngre kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som ikke er vaksinert, eller som er vaksinert, men som ennå ikke har oppnådd beskyttende immunitet mot rabies, bør det ved denne forordning derfor fastsettes visse forebyggende tiltak og medlemsstatene bør gis mulighet til å godkjenne slik forflytning til sitt territorium når unge kjæledyr etterkommer disse tiltakene.
17)For å forenkle vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I mellom medlemsstater med tilsvarende status med hensyn til rabies, bør det ved denne forordning dessuten gis mulighet til å gi unntak fra kravet om vaksinasjon mot rabies. Denne muligheten bør være til stede for berørte medlemsstater som har inngitt en felles søknad. Unntaket bør bygge på bekreftede vitenskapelige opplysninger, og bør anvendes i rimelig forhold til den risikoen for menneskers eller dyrs helse som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som sannsynligvis er mottakelige for rabies. Medlemsstater eller deler av medlemsstater som drar fordel av et slikt unntak, bør oppføres på en liste i en gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne forordning.
18)Stater og territorier oppført i avsnitt 2 i del B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 anvender regler som tilsvarer medlemsstatenes regler, mens dem som er oppført i del C i vedlegg II til nevnte forordning, oppfyller kriteriene fastsatt i forordningens artikkel 10. Disse listene bør fastsettes uten vesentlige endringer i en gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne forordning.
19)Dessuten bør en liste over territorier eller tredjestater som anvender regler med samme innhold og virkning som reglene fastsatt i denne forordning for kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I, fastsettes i en gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne forordning.
20)Ved forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes visse krav til ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til medlemsstatene fra andre medlemsstater eller tredjestater eller territorier oppført i avsnitt 2 del C i vedlegg II til forordningen. Disse kravene omfatter en gyldig vaksinasjon mot rabies utført på det berørte kjæledyret med vaksiner som oppfyller minstestandardene fastsatt i det relevante kapitlet i Verdens dyrehelsehåndboks landdyrhåndbok, eller som det er gitt en markedsføringstillatelse for i samsvar med enten direktiv 2001/82/EF12 eller forordning (EF) nr. 726/2004.13 Disse vaksinene har vist seg å være effektive for å beskytte dyr mot rabies og utgjør en del av gyldighetskravene for vaksine mot rabies fastsatt i vedlegg Ib til forordning (EF) nr. 998/2003. Disse kravene bør fastsettes i vedlegg III til denne forordning, uten vesentlige endringer.
21)I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes strengere krav til dyrehelse for kjæledyr som er flyttet til en medlemsstat fra andre stater eller territorier enn de som er oppført i del C i vedlegg II til nevnte forordning. Disse kravene omfatter kontroller av rabiesvaksiners virkning hos enkeltdyr ved antistofftitrering i et laboratorium godkjent i samsvar med rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning.14 Dette kravet bør derfor opprettholdes i vedlegg IV til denne forordning, og det bør tilføyes et vilkår om at prøvingen bør utføres etter metodene fastsatt i det relevante kapitlet i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok.
22)Identifikasjonsdokumenter som ledsager kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som omfattes av ikke-kommersiell forflytning til medlemsstater, er nødvendig for å bekrefte samsvar med denne forordning. Det bør ved denne forordning derfor fastsettes vilkår for utstedelse av identifikasjonsdokumenter og krav til deres innhold, gyldighet, sikkerhetsdetaljer, format og layout.
23)Ved denne forordning bør medlemsstatene få mulighet til å tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I ledsaget av et identifikasjonsdokument utstedt på et territorium eller i en tredjestat som anvender regler med samme innhold og virkning som medlemsstatenes regler. Medlemsstatene bør også få mulighet til å tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium etter en forflytning til et territorium eller en tredjestat av de kjæledyrene som ledsages av et identifikasjonsdokument utstedt i en medlemsstat, forutsatt at vilkårene for tilbakevending fra disse territoriene eller tredjestatene er oppfylt før kjæledyret forlater Unionen.
24)Ved denne forordning bør medlemsstatene dessuten få muligheten til, når eieren har behov for øyeblikkelig avreise, for eksempel ved plutselig naturkatastrofe, politisk uro eller andre tilfeller av force majeure som berører eieren, tillate direkte innførsel til sitt territorium for kjæledyr av artene oppført i vedlegg I som ikke oppfyller bestemmelsene i denne forordning, forutsatt at det søkes om en tillatelse på forhånd og som bevilges av bestemmelsesmedlemsstaten, og at en tidsbegrenset isolasjonsperiode under offisielt tilsyn gjennomføres for å oppfylle vilkårene i denne forordning. Til tross for behovet for slik øyeblikkelig avgang bør slike tillatelser være et ufravikelig krav, på grunn av den risiko for dyrs helse som innføring av kjæledyr til Unionen som ikke oppfyller denne forordning, medfører.
25)Direktiv 90/425/EØF og direktiv 91/496/EØF får ikke anvendelse på veterinærkontroll av kjæledyr som ledsager reisende under ikke-kommersiell forflytning.
26)For at medlemsstatene skal kunne kontrollere at samsvar med denne forordning overholdes, og for å treffe nødvendige tiltak, bør det ved denne forordning kreves at personen som et kjæledyr ledsager framlegger det påkrevde identifikasjonsdokumentet ved enhver ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat, og det bør fastsettes tilstrekkelig dokumentasjons- og identitetskontroll av kjæledyr som ledsager sin eier ved ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra visse territorier eller tredjestater.
27)Det bør også kreves at medlemsstatene foretar systematisk dokumentasjons- og identitetskontroll på utpekte innførselssteder av kjæledyr som ledsager sin eier ved ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra visse territorier eller tredjestater. I disse kontrollene bør det tas hensyn til de relevante prinsippene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.15 Når det er nødvendig for videre forflytning til andre medlemsstater, bør det kreves at medlemsstatene dokumenterer kontrollen i identifikasjonsdokumentet slik at datoen for kontrollen kan brukes til å fastsette identifikasjonsdokumentets gyldighetstid.
28)I tillegg bør det i denne forordning fastsettes beskyttelsestiltak for å håndtere den risiko for menneskers og dyrs helse som ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr medfører.
29)Med henblikk på å gi borgerne klare og tilgjengelige opplysninger om reglene som gjelder ved ikke-kommersiell forflytning til Unionen av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I, bør det kreves at medlemsstatene gjør disse opplysningene, særlig relevante bestemmelser i nasjonal lovgivning, tilgjengelige for offentligheten.
30)For å sikre hensiktsmessig anvendelse av denne forordning bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 TEUV gis Kommisjonen når det gjelder artsspesifikke krav til merking av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I og artsspesifikke, forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som rammer artene oppført i vedlegg I, samt til å vedta regler for begrensning av antallet kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I som ledsager sin eier ved ikke-kommersiell forflytning og for endring av vedlegg II til IV. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte.
31)I tillegg bør myndigheten til å vedta rettsakter etter framgangsmåten for behandling av hastesaker gis Kommisjonen i behørig berettigede tilfeller av risiko for menneskers og dyrs helse, når det gjelder forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som kan ramme kjæledyr av artene oppført i vedlegg I.
32)For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet med hensyn til listen over medlemsstater eller deler av medlemsstater som har tilsvarende gunstig status når det gjelder rabies, og som har tillatelse til å inngå gjensidige avtaler om å gi unntak fra visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, listen over medlemsstater som er kategorisert i samsvar med reglene for forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies, listene over territorier og tredjestater som er utarbeidet for å gi unntak fra visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning, modellen for de identifikasjonsdokumentene som skal ledsage kjæredyr av artene oppført i vedlegg I ved ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat, reglene for formatet, layouten og språkene for erklæringene som skal undertegnes og beskyttelsestiltakene ved tilfeller eller spredning av rabies eller av en annen sykdom eller infeksjon enn rabies. Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet.16
33)Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter som får anvendelse umiddelbart om ajourføring av listen over medlemsstater eller deler av medlemsstater med tilsvarende gunstig status når det gjelder rabies, som har tillatelse til å inngå avtaler om å gi unntak fra visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og listen over territorier og tredjestater som er utarbeidet for å gi unntak fra visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning, og om beskyttelsestiltak ved forekomst eller spredning av rabies eller av en annen sykdom eller infeksjon enn rabies, der det i behørig begrunnede tilfeller knyttet til dyrs og menneskers helse, er nødvendig av tvingende hasteårsaker.
34)I en rekke medlemsstater er det påvist manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 998/2003. Medlemsstatene bør derfor fastsette regler for sanksjoner ved overtredelse av bestemmelsene i denne forordning.
35)Ved vedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet17 fastsettes et standardpass for forflytning av kjæledyr av artene hunder, katter og ildrer mellom medlemsstatene i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003. Identifikasjonsdokumentene utstedt i samsvar med dette standardsertifikatet bør, på visse vilkår, forbli gyldige i hele kjæledyrets levetid, for å begrense den administrative og økonomiske byrden for eierne.
36)Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/874/EU av 15. desember 2011 om fastsettelse av listen over tredjestater og territorier fra hvilke import av hunder, katter og ildrer samt ikke-kommersiell forflytning av flere enn fem hunder, katter og ildrer til Unionen er tillatt, og om sertifikatmodellene for import og ikke-kommersiell forflytning av disse dyrene til Unionen18 fastsettes modellen for helsesertifikat som bekrefter samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 998/2003 til ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre hunder, katter eller ildrer til Unionen. For å sikre en smidig overgang til de nye reglene fastsatt i denne forordning bør sertifikatmodellen forbli gyldig på visse vilkår.
37)Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette krav til dyrehelse ved ikke kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I for å forhindre eller minimere de risikoer for menneskers eller dyrs helse som denne forflytningen medfører, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.
38)For å sikre samtidig offentliggjøring av denne forordning og dens gjennomføringsrettsakter med hensyn til listene over territorier og tredjestater som er utarbeidet for å gi unntak fra visse vilkår som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning, med hensyn til modellen for identifikasjonsdokumentene som skal ledsage kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I ved ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat, og med hensyn til reglene for formatet, layouten og språkene for erklæringene som skal undertegnes, bør denne forordning tre i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende -
1EUT C 229 av 31.7.2012, s. 119.
2Europaparlamentets holdning av 23. mai 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. juni 2013.
3EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.
4EUT L 132 av 29.5.2010, s. 3.
5EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
6EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
7EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74.
8EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
9EFT L 61 av 3.3.1997, s. 1.
10Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29).
11Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56).
12Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EFT L 311 av 28.11.2001, s . 1).
13Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1).
14EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.
15EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
16EFT L 55 av 28.2.2011, s. 13.
17EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1.
18EFT L 343 av 23.12.2011, s. 65.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1 Formål

I denne forordning fastsettes kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr samt de regler som skal gjelde for kontroll av slike forflytninger.

Artikkel 2 Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat.
2. Denne forordning får anvendelse uten å berøre
a)forordning (EF) nr. 338/97,
b)eventuelle nasjonale tiltak som medlemsstatene har vedtatt, offentliggjort og gjort tilgjengelig for offentligheten for å begrense forflytning av visse arter eller raser av kjæledyr på grunnlag av andre betraktninger enn de som er knyttet til dyrehelse.
Artikkel 3 Definisjoner

I denne forordning menes med:

a)«ikke-kommersiell forflytning» all forflytning som ikke har som mål å selge eller overdra eiendomsretten til et kjæledyr,
b)«kjæledyr» et dyr av en art oppført i vedlegg I som ledsager sin eier eller en person med fullmakt under ikke-kommersiell forflytning, som eieren eller personen med fullmakt har ansvaret for under hele den ikke-kommersielle forflytningen,
c)«eier» en fysisk person som er angitt som eier i identifikasjonsdokumentet,
d)«person med fullmakt» enhver fysisk person som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av kjæledyret på eierens vegne,
e)«signalgiver» en passiv innretning for radiobasert identifisering som bare kan avleses,
f)«identifikasjonsdokument» et dokument som er utarbeidet i samsvar med modellen angitt i gjennomføringsrettsakter som skal vedtas i henhold til denne forordning, som gjør det mulig entydig å indentifisere kjæledyret og kontrollere at dets helsetilstand er i samsvar med denne forordning,
g)«autorisert veterinær» en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet til å utføre særlige oppgaver i samsvar med denne forordning eller med rettsakter som er vedtatt i henhold til denne forordning,
h)«offentlig veterinær» en veterinær som er utpekt av vedkommende myndighet,
i)«dokumentkontroll» kontroll av identifikasjonsdokumentet som ledsager kjæledyret,
j)«identitetskontroll» kontroll av samsvar mellom identifikasjonsdokumentet og kjæledyret, og eventuelt av forekomst av og samsvar med merking,
k)«reisendes innførselssted» alle områder utpekt av medlemsstatene med henblikk på utførelse av kontrollene angitt i artikkel 34 nr. 1.
Artikkel 4 Alminnelige forpliktelser

Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i denne forordning, skal ikke forbys, begrenses eller hindres av andre dyrehelsemessige årsaker enn dem som følger av anvendelsen av denne forordning.

Artikkel 5 Høyeste antall kjæledyr
1. Det høyeste antallet kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som kan ledsage eieren eller en person med fullmakt i løpet av én ikke-kommersiell forflytning skal ikke overskride fem.
2. Som unntak fra nr. 1 kan det høyeste antallet kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I overskride fem dersom følgende vilkår er oppfylt:
a)den ikke-kommersielle forflytningen av kjæledyr skjer med henblikk på deltaking i konkurranser, utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening for slike arrangementer,
b)eieren eller personen med fullmakt framlegger skriftlig bevis på at kjæledyrene er registrert enten for å delta på et arrangement som nevnt i bokstav a) eller i en organisasjon som organiserer slike arrangementer,
c)kjæledyrene er eldre enn seks måneder gamle.
3. Medlemsstatene kan foreta standardstikkprøvekontroller for å bekrefte at opplysningene framlagt i henhold til nr. 2 bokstav b) er korrekte.
4. Når det høyeste antallet kjæledyr nevnt i nr. 1 overskrides og vilkårene nevnt i nr. 2 ikke er oppfylt, skal disse kjæledyrene oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i direktiv 92/65/EØF for de berørte artene, og medlemsstatene skal påse at dyrene underkastes veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 90/425/EØF eller eventuelt 91/496/EØF.
5. For å forhindre at kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I på bedragersk vis kamufleres som ikke-kommersiell forflytning, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 39 for å fastsette regler som angir det høyeste antallet kjæledyr av disse artene som kan ledsage eieren eller en person med fullmakt løpet av én ikke-kommersiell forflytning.
6. Kommisjonen skal framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av denne artikkel senest 29. juni 2018. På grunnlag av sin rapport skal Kommisjonen når det er nødvendig foreslå endringer av denne forordning.
Kapittel II*
Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat
*Tilpasningstekst fra EØS-komitébeslutning nr. 66/2016: «Norge skal ikke anses som tredjestat». Dette innebærer at forflytning mellom EU-stater og Norge skal følge reglene i kapittel II.
Avsnitt 1
Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
Artikkel 6 Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I

Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I skal ikke forflyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat med mindre de oppfyller følgende vilkår:

a)De er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1.
b)De er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III.
c)De oppfyller eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1.
d)De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 22.
Artikkel 7 Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for unge kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
1. Med forbehold for nr. 2 kan medlemsstatene som unntak fra bokstav b) i artikkel 6, tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium fra en annen medlemsstat av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I, som
a)enten er yngre enn12 uker gamle og ikke er vaksinert mot rabies, eller
b)er mellom 12 og 16 uker gamle og er vaksinert mot rabies, men oppfyller ikke gyldighetskravene nevnt i nr. 2 bokstav e) i vedlegg III.
2. Tillatelsen nevnt i nr. 1 kan gis bare dersom
a)enten eieren eller personen med fullmakt framlegger en undertegnet erklæring om at kjæledyret fra fødselen fram til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen, ikke har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies, eller
b)kjæledyrene ledsages av moren, som de fortsatt er avhengige av, og det framgår av identifikasjonsdokumentet som ledsager moren at moren før ungenes fødsel ble vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III.
3. Kommisjonen kan gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta regler for formatet, layouten og språkene for erklæringene nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel. Gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
Artikkel 8 Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
1. Som unntak fra artikkel 6 bokstav b) kan direkte, ikke-kommersiell forflytning mellom medlemsstater eller deler av medlemsstater av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som ikke er vaksinert mot rabies, tillates etter framgangsmåten nevnt i nr. 2 etter en felles søknad fra de berørte medlemsstatene.

B

EØS

Felles søknader som omfatter Norge skal rettes til Kommisjonen med kopi til EFTAs overvåkningsorgan. Kommisjonen skal konsultere EFTAs overvåkningsorgan når den tar beslutninger som angår Norge.

EØS

B

2. Kommisjonen skal gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta en liste over medlemsstater som er bemyndiget til å inngå gjensidige avtaler om unntak fra artikkel 6 bokstav b) i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. I listen skal det angis hvilke deler av disse medlemsstatene unntaket kan få anvendelse på.
3. For å kunne oppføres på listen nevnt i nr. 2 skal de medlemsstatene som er interesserte i en slik gjensidig avtale, inngi en felles søknad til Kommisjonen, herunder opplysninger i utkastet til avtalen, der de kan påvise, idet det tas hensyn til framgangsmåtene i verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok for en stat eller en sone som vil erklære seg fri for rabies, at de oppfyller minst følgende vilkår:
a)Medlemsstatene som søker, skal ha fungerende løpende overvåkings- og meldingssystemer for rabies.
b)Medlemsstatene som søker, eller de delene av deres territorium som søknaden gjelder, skal i minst to år før den felles søknaden ha vært fri for rabies og rabies skal ikke ha vært fastslått hos ville dyr på de berørte medlemsstatenes territorium eller deler av deres territorium på grunnlag av systemene nevnt i bokstav a).
c)Medlemsstatene som søker skal ha innført effektive og formålstjenlige kontrolltiltak for å forhindre innføring og spredning av rabies på deres territorium.
d)Søknaden om unntak fra artikkel 6 bokstav b) skal være berettiget og stå i rimelig forhold til risikoene for menneskers og dyrs helse forbundet med direkte, ikke-kommersiell forflytning fra en av medlemsstatene som søker til en annen eller en del av dens territorium av ikke-vaksinerte kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I.

Fellessøknaden skal inneholde tilstrekkelige, pålitelige og vitenskapelig dokumenterte opplysninger.

4. Kommisjonen skal gjennom en gjennomføringsrettsakt fjerne medlemsstater fra listen nevnt i nr. 2, når det gjelder hele eller deler av deres territorium, dersom en endring av omstendighetene angitt i nr. 3 innebærer at det ikke lenger finnes støtte for søknaden om unntak.
5. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2 og 4 skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
6. Av behørig begrunnede, tvingende hasteårsaker knyttet til risikoer for menneskers eller dyrs helse skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som får anvendelse umiddelbart om ajourføring av listen over medlemsstater eller deler av medlemsstater nevnt i nr. 2 i denne artikkel etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 41 nr. 3.
Avsnitt 2
Kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I
Artikkel 9 Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I
1. I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i henhold til artikkel 19 nr. 1 med hensyn til kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I, skal ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av den arten til en medlemsstat fra en annen medlemsstat foregå på vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel.
2. Kjæledyr av artene nevnt i nr. 1 kan ikke forflyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat med mindre de oppfyller følgende vilkår:
a)De er merket eller beskrevet i samsvar med kravene vedtatt i henhold til artikkel 17 nr. 2.
b)De følger eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1.
c)De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 29.
3. I påvente av vedtakelse av de relevante delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene anvende nasjonale regler ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I til deres territorium fra en annen medlemsstat, forutsatt at disse reglene
a)anvendes i rimelig forhold til risikoen for menneskers eller dyrs helse forbundet med ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av disse artene, og
b)ikke er strengere enn dem som får anvendelse på handel med dyr av disse artene i samsvar med direktiv 92/65/EØF eller 2006/88/EF.
Kapittel III*
Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat
*Tilpasningstekst fra EØS-komitébeslutning nr. 66/2016: «Norge skal ikke anses som tredjestat». Dette innebærer at forflytning mellom EU-stater og Norge skal følge reglene i kapittel II, ikke kapittel III.
Avsnitt 1
Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
Artikkel 10 Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
1. Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I skal ikke forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat med mindre de oppfyller følgende vilkår:
a)De er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1.
b)De er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III.
c)De har gjennomgått titrering av rabiesantistoffer i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg IV.
d)De oppfyller eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1.
e)De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 26.
2. Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I kan forflyttes til en medlemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, bare gjennom et reisendes innførselssted som er oppført på listen slik det kreves i henhold til artikkel 34 nr. 3.
3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene tillate at registrerte militærhunder eller lete- og redningshunder forflyttes gjennom en et annet innførselssted enn et reisendes innførselssted, forutsatt at
a)eieren eller personen med fullmakt på forhånd har søkt om en tillatelse og medlemsstaten har gitt en slik tillatelse, og
b)hundene gjennomgår samsvarskontroller i samsvar med artikkel 34 nr. 2 på et sted som vedkommende myndighet har utpekt for dette formål og i samsvar med ordningene fastsatt i tillatelsen nevnt i bokstav a) i dette nummer.
Artikkel 11 Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for unge kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
1. Med forbehold for nr. 2 kan medlemsstatene som unntak fra artikkel 10 nr. 1 bokstav b) tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium fra territorier eller tredjestater som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2 av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I, som
a)enten er yngre enn12 uker gamle og ikke er vaksinert mot rabies, eller
b)er mellom 12 og 16 uker gamle og er vaksinert mot rabies, men oppfyller ikke gyldighetskravene nevnt i nr. 2 bokstav e) i vedlegg III.
2. Tillatelsen nevnt i nr. 1 kan gis bare dersom
a)enten eieren eller personen med fullmakt framlegger en undertegnet erklæring om at kjæledyret fra fødselen fram til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen, ikke har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies, eller
b)kjæledyrene ledsages av moren, som de fortsatt er avhengige av, og det framgår av identifikasjonsdokumentet som ledsager moren at moren før ungenes fødsel ble vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III.
3. Etterfølgende ikke-kommersiell forflytning til en annen medlemsstat av kjæledyrene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal forbys, unntatt når de forflyttes i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 6, eller dersom de har fått tillatelse til forflytning i samsvar med artikkel 7 og bestemmelsesmedlemsstaten også har gitt tillatelse til forflytning til sitt territorium fra territorier eller tredjestater i samsvar med nr. 1 i denne artikkel.
4. Kommisjonen kan gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta regler for formatet, layouten og språkene for erklæringene nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel. Gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
Artikkel 12 Unntak fra vilkåret om titrering av antistoffer for kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
1. Som unntak fra artikkel 10 nr. 1 bokstav c) skal det ikke stilles krav om antistofftitrering for kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2
a)enten direkte,
b)etter et opphold utelukkende i ett eller flere av disse territoriene eller tredjestatene, eller
c)etter transitt gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2, forutsatt at eieren eller personen med fullmakt framlegger en skriftlig erklæring om at kjæledyrene under denne transitten ikke hadde noen kontakt med dyr av arter som er mottakelige for rabies og at de er holdt i sikker forvaring om bord på et transportmiddel eller på en internasjonal lufthavns område.
2. Kommisjonen kan gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta regler for formatet, layouten og språkene for erklæringene nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
Artikkel 13 Utarbeiding av en liste over territorier og tredjestater
1. Kommisjonen skal gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta en liste over territorier og tredjestater som har inngitt en søknad om å oppføres på listen som påviser at de for kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I anvender regler med samme innhold og virkning som reglene fastsatt i avsnitt 1 i kapittel II og i dette avsnitt og avsnitt 2 i kapittel VI og eventuelle regler som er vedtatt i henhold til disse reglene.
2. Kommisjonen skal gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta en liste over territorier og tredjestater som har inngitt en søknad om å oppføres på listen som viser at de for kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I, oppfyller minst følgende kriterier:
a)Det er obligatorisk å melde tilfeller av rabies til vedkommende myndigheter.
b)Et effektivt overvåkingssystem for rabies har vært på plass i minst to år før søknaden, med et minstekrav som innebærer at det finnes et pågående program for tidlig påvisning for sikre undersøkelse og rapportering av dyr som mistenkes for å ha rabies.
c)Veterinær- og kontrollmyndighetenes struktur og organisasjon, deres fullmakter og det tilsyn de underkastes, samt de midlene som står til deres rådighet, herunder personell- og laboratorieressurser, er tilstrekkelige til
i)å sikre effektiv anvendelse og håndheving av nasjonal lovgivning om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og
ii)å garantere identifikasjonsdokumentenes gyldighet i det formatet som er fastsatt i artikkel 25 og som er utstedt i samsvar med artikkel 26.
d)Regler for forebygging og kontroll av rabies er i kraft og gjennomført effektivt for å minimere risikoen for smitte hos kjæledyr, herunder regler for import av kjæledyr fra andre stater eller territorier og eventuelt regler for
i)kontroll med populasjonen av herreløse hunder og katter,
ii)vaksinering av husdyr mot rabies, særlig der rabies forekommer blant vampyrflaggermus, og
iii)kontroll med og utrydding av rabies i den viltlevende dyrebestanden.
e)Det finnes regler for lisensiering og markedsføring av rabiesvaksiner.
3. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.

Av behørig begrunnede, tvingende hasteårsaker knyttet til risikoer for menneskers eller dyrs helse skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som får anvendelse umiddelbart om ajourføring av listen over territorier eller tredjestater nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 41 nr. 3.

Avsnitt 2
Kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I
Artikkel 14 Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I
1. I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i henhold til artikkel 19 nr. 1 med hensyn til kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I, skal ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av den arten til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat foregå på vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel.
2. Kjæledyr av artene nevnt i nr. 1 kan forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat dersom de oppfyller følgende vilkår:
a)De er merket eller beskrevet i samsvar med kravene vedtatt i henhold til artikkel 17 nr. 2.
b)De oppfyller eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1.
c)De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 31.
d)De ankommer gjennom et reisendes innførselssted når de kommer fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 15.
3. I påvente av vedtakelsen av de relevante delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene anvende nasjonale regler ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I til deres territorium fra et territorium eller en tredjestat, forutsatt at disse reglene
a)anvendes i rimelig forhold til risikoen for menneskers eller dyrs helse forbundet med ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av disse artene, og
b)ikke er strengere enn dem som får anvendelse på import av dyr av disse artene i samsvar med direktiv 92/65/EØF eller 2006/88/EF.
Artikkel 15 Utarbeiding av en liste over territorier og tredjestater

Kommisjonen kan gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta en liste over territorier og tredjestater som har vist at de for kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I anvender regler med samme innhold og virkning som reglene fastsatt i avsnitt 2 i kapittel II, i dette avsnitt og i avsnitt 2 i kapittel VI samt eventuelle regler som er vedtatt i henhold til disse reglene.

Avsnitt 3
Unntak fra vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
Artikkel 16 Unntak fra vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr mellom visse stater og territorier

Som unntak fra artikkel 10 og 14 kan ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr mellom følgende stater og territorier fortsette på vilkårene fastsatt i de nasjonale reglene i disse statene og territoriene:

a)San Marino og Italia,
b)Vatikanstaten og Italia,
c)Monaco og Frankrike,
d)Andorra og Frankrike,
e)Andorra og Spania,

B

EØS

f)* og Sverige,

EØS

B

g)Færøyene og Danmark,
h)Grønland og Danmark.
*Ifølge tilpasningstekst til forordningen i EØS-beslutning nr. 66/2016 skal Norge ikke regnes som tredjestat. Artikkel 16 bokstav f) er i kapittel III i forordning (EU) nr. 576/2013. Artikkel 16 bokstav f) regulerer derfor ikke forflytning mellom Norge og Sverige direkte.
Kapittel IV
Merking og forebyggende helsetiltak
Avsnitt 1
Merking
Artikkel 17 Merking av kjæledyr
1. Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I skal merkes ved implantering av en signalgiver eller ved en lett leselig tatovering påført før 3. juli 2011.

Når signalgiveren nevnt i første ledd ikke oppfyller de tekniske kravene i vedlegg II, skal eieren eller personen med fullmakt stille til rådighet alt utstyr som er nødvendig for å avlese signalgiveren på tidspunktet for kontroller av merkingen fastsatt i artikkel 22 nr. 1 og 2 og artikkel 26 samt identitetskontrollene fastsatt i artikkel 33 og artikkel 34 nr. 1.

2. Kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I skal merkes eller beskrives idet det tas hensyn til hver arts særtrekk, på en slik måte at det sikres en forbindelse mellom kjæledyret og det tilhørende identifikasjonsdokumentet.

Med henblikk på mangfoldet av arter oppført del B i vedlegg I skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 39 om slike artsspesifikke krav til merking eller beskrivelse av kjæledyr av disse artene, idet det tas hensyn til relevante nasjonale krav.

Artikkel 18 Kvalifikasjonskrav ved implantering av signalgivere i kjæledyr

Når en medlemsstat har til hensikt å tillate at en annen person enn en veterinær implanterer signalgivere, skal den fastsette regler for de minstekvalifikasjonene disse personene må ha.

Avsnitt 2
Forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies
Artikkel 19 Forebyggende helsetiltak og vilkår for anvendelsen av dem
1. Når forebyggende helsetiltak er nødvendig for å beskytte menneskers eller kjæledyrs helse med henblikk på å bekjempe andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som kan spres gjennom forflytning av disse kjæledyrene, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 39 om artsspesifikke forebyggende helsetiltak mot slike sykdommer eller infeksjoner.

Dersom det i tilfelle av risiko for menneskers eller dyrs helse foreligger tvingende hasteårsaker, får framgangsmåten fastsatt i artikkel 40 anvendelse på delegerte rettsakter vedtatt i henhold til dette nummer.

2. De artsspesifikke forebyggende helsetiltakene som tillates gjennom en delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 1, skal bygge på tilstrekkelige, pålitelige og validerte vitenskapelige opplysninger og anvendes i rimelig forhold til risikoen for menneskers og dyrs helse forbundet med ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som kan rammes av andre sykdommer og infeksjoner enn rabies.
3. De delegerte rettsaktene omhandlet i nr. 1 kan også omfatte
a)regler for kategorisering av medlemsstater eller deler av medlemsstater etter deres dyrehelsetilstand og deres overvåkings- og meldingssystemer med hensyn til visse andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies,
b)de vilkårene som medlemsstatene må oppfylle for fortsatt å kunne anvende de forebyggende helsetiltakene nevnt i nr. 2,
c)vilkårene for anvendelse og dokumentasjon av de forebyggende helsetiltakene nevnt i nr. 2 før den ikke-kommersielle forflytningen av kjæledyr,
d)vilkårene for under visse særlige omstendigheter å gi unntak fra anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene nevnt i nr. 2.
Artikkel 20 Liste over medlemsstater eller deler av medlemsstater nevnt i artikkel 19 nr. 3 bokstav a)

Kommisjonen kan gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta lister over medlemsstater eller deler av medlemsstatenes territorium som følger reglene for kategorisering av medlemsstater eller deler av medlemsstater som nevnt i artikkel 19 nr. 3 bokstav a). Gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.

Kapittel V
Identifikasjonsdokumenter
Avsnitt 1
Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
Artikkel 21 Format for og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d)
1. Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) skal ha passformat i samsvar med modellen som skal vedtas i henhold til nr. 2 i denne artikkel, og skal inneholde rubrikker for angivelse av følgende opplysninger:
a)Signalgiverens eller tatoveringens plassering og enten datoen for implanteringen av signalgiveren eller påføringen av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren eller tatoveringen samt den alfanumeriske koden som vises på signalgiveren eller tatoveringen.
b)Navn, art, rase, kjønn, farge, fødselsdato som angitt av eieren og alle viktige eller framtredende trekk eller egenskaper hos kjæledyret.
c)Eierens navn og kontaktopplysninger.
d)Navnet, kontaktopplysningene og underskriften til den godkjente veterinæren som utsteder eller fyller ut identifikasjonsdokumentet.
e)Eierens underskrift.
f)Nærmere opplysninger om rabiesvaksinasjonen.
g)Datoen for blodprøvetaking med henblikk på titrering av rabiesantistoffer.
h)Samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies.
i)Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand.
2. Kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt om fastsettelse av modellen nevnt i nr. 1 i denne artikkel samt krav til språk, layout og sikkerhetsdetaljer for passet omhandlet i nevnte nummer, samt de reglene som er nødvendige for overgangen til den passmodellen. Gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
3. Passet omhandlet i nr. 1 skal være påført et nummer som består av den utstedende medlemsstatens ISO-kode etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode.
Artikkel 22 Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d)
1. Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) skal utstedes av en autorisert** veterinær etter at
a)vedkommende har kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1,
b)vedkommende har behørig utfylt de relevante rubrikkene i identifikasjonsdokumentet med opplysningene angitt i artikkel 21 nr. 1 bokstav a)–d), og
c)eieren har underskrevet identifikasjonsdokumentet.
2. Etter å ha kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1, skal en autorisert veterinær fylle ut de relevante rubrikkene i identifikasjonsdokumentet med opplysningene angitt i artikkel 21 nr. 1 bokstav d), f), g) og h), og dermed bekrefte at vilkårene i artikkel 6 bokstav b) og c) og eventuelt i artikkel 27 bokstav b) ii) er oppfylt.

Uten hensyn til første ledd kan rubrikken om opplysningene nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav h) fylles ut av en annen veterinær enn en autorisert veterinær, dersom dette er tillatt gjennom den delegerte rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1.

3. Den autoriserte veterinæren som utsteder identifikasjonsdokumentet skal arkivere opplysningene nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav a)-c) og i artikkel 21 nr. 3 i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som ikke skal være kortere enn tre år.
4. Om nødvendig kan samsvar med vilkårene nevnt i nr. 2 i denne artikkel dokumenteres i flere enn ett identifikasjonsdokument i det formatet som angis i artikkel 21 nr. 1.
**UD har oversatt «authorised veterinarian» med «godkjent veterinær». Mattilsynet mener at «autorisert veterinær» er mer korrekt og viser til kjæledyrforskrift § 7.
Artikkel 23 Distribusjon av ikke utfylte identifikasjonsdokumenter
1. Vedkommende myndigheter skal påse at ikke utfylte identifikasjonsdokumenter bare distribueres til autoriserte veterinærer og at deres navn og kontaktopplysninger oppbevares med henvisning til nummeret angitt i artikkel 21 nr. 3.
2. Opplysningene i nr. 1 skal oppbevares i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men skal ikke være kortere enn tre år.
Artikkel 24 Unntak fra formatet for identifikasjonsdokumentet fastsatt i artikkel 21 nr. 1
1. Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 skal medlemsstatene tillate ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som ledsages av identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar med artikkel 26.
2. Om nødvendig skal samsvar med kravene nevnt i artikkel 6 bokstav c) dokumenteres i identifikasjonsdokumentet nevnt i nr. 1, etter at kontrollene i artikkel 34 nr. 1 er fullført.
Avsnitt 2
Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I
Artikkel 25 Format for og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav e)
1. Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav e) skal ha form av et helsesertifikat i samsvar med modellen som skal vedtas i henhold til nr. 2 i denne artikkel, og skal inneholde rubrikker for angivelse av følgende opplysninger:
a)Signalgiverens eller tatoveringens plassering og enten datoen for implanteringen av signalgiveren eller påføringen av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren eller tatoveringen samt den alfanumeriske koden som vises på signalgiveren eller tatoveringen.
b)Kjæledyrets art, rase, fødselsdato som angitt av eieren, kjønn og farge.
c)Sertifikatets entydige referansenummer.
d)Kontaktopplysningene til eieren eller personen med fullmakt.
e)Navnet, kontaktopplysningene og underskriften til den offentlige eller autoriserte veterinæren som utsteder identifikasjonsdokumentet.
f)Nærmere opplysninger om rabiesvaksinasjonen.
g)Datoen for blodprøvetaking med henblikk på titrering av rabiesantistoffer.
h)Samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies.
i)Navnet og underskriften til representanten for påtegnende vedkommende myndighet.
j)Navnet, underskriften og kontaktopplysningene til representanten for vedkommende myndighet som utfører kontrollene omhandlet i artikkel 34 samt datoen for disse kontrollene.
k)Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand.
2. Kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt om fastsettelse av modellen nevnt i nr. 1 i denne artikkel samt krav til språk, layout og gyldighet for helsesertifikatet omhandlet i nevnte nummer. Gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
3. En skriftlig erklæring underskrevet av eieren eller personen med fullmakt som bekrefter at forflytningen av kjæledyret til Unionen er en ikke-kommersiell forflytning, skal inngå i identifikasjonsdokumentet omhandlet i artikkel 10 nr. 1 bokstav e).
Artikkel 26 Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav e)

Identifikasjonsdokumentet omhandlet i artikkel 10 nr. 1 bokstav e) skal utstedes enten av en offentlig veterinær fra avsenderterritoriet eller avsendertredjestaten på grunnlag av underlagsdokumenter eller av en autorisert veterinær og deretter påtegnes av avsenderterritoriets eller avsendertredjestatens vedkommende myndighet, etter at utstedende veterinær

a)har kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1, og
b)behørig har utfylt de relevante rubrikkene i identifikasjonsdokumentet med de opplysningene som angis i artikkel 25 nr. 1 bokstav a)–h), som dermed bekrefter at vilkårene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og eventuelt bokstav b)–d), er oppfylt.
Artikkel 27 Unntak fra formatet for identifikasjonsdokumentet fastsatt i artikkel 25 nr. 1

Som unntak fra artikkel 25 nr. 1 skal medlemsstatene tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I som ledsages av identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar med artikkel 22, dersom

a)identifikasjonsdokumentet er utstedt på eller i ett av territoriene eller tredjestatene oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller
b)disse kjæledyrene ankommer en medlemsstat etter forflytning til eller transitt gjennom et territorium eller en tredjestat fra en medlemsstat, og identifikasjonsdokumentet ble utfylt og utstedt av en autorisert veterinær som bekrefter at kjæledyrene før de forlot Unionen
i)ble vaksinert mot rabies som angitt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b), og
ii)gjennomgikk en titrering av rabiesantistoffer som fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c), unntatt i tilfelle av unntak som fastsatt i artikkel 12.
Avsnitt 3
Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I
Artikkel 28 Format for og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c)
1. Kommisjonen kan gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta en modell for identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) som skal inneholde rubrikker for angivelse av følgende opplysninger:
a)Merkingens kjennetegn eller en beskrivelse av kjæledyret som fastsatt i artikkel 17 nr. 2.
b)Kjæledyrets art og eventuelt rase, fødselsdato som angitt av eieren, kjønn og farge.
c)Eierens navn og kontaktopplysninger.
d)Navnet, kontaktopplysningene og underskriften til den autoriserte veterinæren som utsteder eller fyller ut identifikasjonsdokumentet.
e)Eierens underskrift.
f)Nærmere opplysninger om eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies.
g)Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand.
2. Ved gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal det også fastsettes krav til språk, layout, gyldighet eller sikkerhetskjennetegn for identifikasjonsdokumentet omhandlet i nevnte nummer. Gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
Artikkel 29 Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c)
1. Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) skal utstedes av en autorisert veterinær etter at
a)vedkommende har kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 2,
b)vedkommende har behørig utfylt de relevante rubrikkene med opplysningene angitt i artikkel 28 nr. 1 bokstav a)–d), og
c)eieren har underskrevet identifikasjonsdokumentet.
2. Etter å ha kontrollert at kjæledyret er merket eller beskrevet i samsvar med artikkel 17 nr. 2 skal en autorisert veterinær fylle ut de relevante rubrikkene i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) med opplysningene omhandlet i artikkel 28 nr. 1 bokstav d) og f), og når det relevant dermed bekrefte at vilkårene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 bokstav b) er oppfylt.
Avsnitt 4
Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I
Artikkel 30 Format for og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 bokstav c)
1. Kommisjonen kan gjennom en gjennomføringsrettsakt vedta en modell for identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 bokstav c) som skal inneholde rubrikker for angivelse av følgende opplysninger:
a)Merkingens kjennetegn eller en beskrivelse av kjæledyret som fastsatt i artikkel 17 nr. 2.
b)Kjæledyrets art og eventuelt rase, fødselsdato som angitt av eieren, kjønn og farge.
c)Kontaktopplysningene til eieren eller personen med fullmakt.
d)Navnet, kontaktopplysningene og underskriften til utstedende offentlige eller autoriserte veterinær.
e)Sertifikatets entydige referansenummer.
f)Nærmere opplysninger om eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies.
g)Navnet og underskriften til representanten for påtegnende vedkommende myndighet.
h)Navnet, underskriften og kontaktopplysningene til representanten for vedkommende myndighet som utfører kontrollene omhandlet i artikkel 34 samt datoen for disse kontrollene.
i)Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand.
2. Ved gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal det også fastsettes krav til språk, layout og gyldighet for identifikasjonsdokumentet omhandlet i nevnte nummer. Gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.
3. En skriftlig erklæring underskrevet av eieren eller personen med fullmakt som bekrefter at forflytningen av kjæledyret til Unionen er en ikke-kommersiell forflytning, skal inngå i identifikasjonsdokumentet omhandlet i artikkel 14 nr. 2 bokstav c).
Artikkel 31 Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 bokstav c)

Identifikasjonsdokumentet omhandlet i artikkel 14 nr. 2 bokstav c) skal utstedes enten av en offentlig veterinær fra avsenderterritoriet eller avsendertredjestaten på grunnlag av underlagsdokumenter, eller av en autorisert veterinær og deretter påtegnes av avsenderterritoriets eller avsendertredjestatens vedkommende myndighet, etter at utstedende veterinær

a)har kontrollert at kjæledyret er merket eller beskrevet i samsvar med artikkel 17 nr. 2, og
b)behørig har utfylt de relevante rubrikkene i identifikasjonsdokumentet med de opplysningene som angis i artikkel 30 nr. 1 bokstav a)–f), og dermed, når det er relevant, bekrefter at vilkårene fastsatt i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) og bokstav b), er oppfylt.
Kapittel VI
Felles bestemmelser
Avsnitt 1
Unntak fra ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til medlemsstater
Artikkel 32 Unntak fra vilkårene i artikkel 6, 9, 10 og 14
1. Som unntak fra vilkårene fastsatt i artikkel 6, 9, 10 og 14 kan medlemsstatene i unntakstilfeller tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium av kjæledyr som ikke oppfyller vilkårene i nevnte artikler, forutsatt at
a)eieren har søkt om tillatelse på forhånd og bestemmelsesmedlemsstaten har innvilget en slik tillatelse,
b)kjæledyrene holdes isolert under offentlig tilsyn så lenge som er nødvendig for å oppfylle disse vilkårene, men ikke lenger enn seks måneder,
i)på et sted som er godkjent av vedkommende myndighet og
ii)i samsvar med det som er angitt i tillatelsen.
2. Tillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) kan omfatte en tillatelse til transitt gjennom en annen medlemsstat, forutsatt at transittmedlemsstaten gitt bestemmelsesmedlemsstaten sitt forhåndssamtykke til dette.
Avsnitt 2
Alminnelige vilkår om samsvar
Artikkel 33 Dokument- og identitetskontroll som skal foretas ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller et territorium eller en tredjestat oppført på listen i henhold til artikkel 13 nr. 1 og artikkel 15
1. Uten at artikkel 16 berøres, og for å kontrollere samsvar med kapittel II, skal medlemsstatene foreta dokument- og identitetskontroll på en likebehandlende måte av kjæledyr som er gjenstand for ikke-kommersiell forflytning til deres territorium fra en annen medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 og eventuelt artikkel 15.
2. Ved enhver ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller et territorium eller en tredjestat oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 og, eventuelt, artikkel 15, skal eieren eller personen med fullmakt på anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for kontrollene i nr. 1 i denne artikkel
a)framvise kjæledyrets identifikasjonsdokument, slik det kreves i henhold til denne forordning, som viser samsvar med kravene til slik forflytning, og
b)stille kjæledyret til rådighet for denne kontrollen.
Artikkel 34 Dokument- og identitetskontroll som skal foretas ved ikke-kommersiell forflytning fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 og artikkel 15
1. For å kontrollere samsvar med kapittel III skal vedkommende myndighet i en medlemsstat foreta en dokument- og identitetskontroll ved reisendes innførselssted av kjæledyr som omfattes av ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 og eventuelt artikkel 15.
2. Eieren eller personen med fullmakt skal ved innreise til en medlemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og eventuelt artikkel 15, kontakte vedkommende myndighet som er til stede på innførselsstedet med henblikk på kontrollen nevnt i nr. 1, og skal
a)framvise kjæledyrets identifikasjonsdokument, slik det kreves i henhold til denne forordning, som viser samsvar med kravene til slik forflytning, og
b)stille kjæledyret til rådighet for denne kontrollen.
3. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste over reisendes innførselssteder.
4. Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndighet som de har utpekt til å foreta kontrollen fastsatt i nr. 1
a)er fullstendig underrettet om reglene fastsatt i kapittel III, og at vedkommende myndighets tjenestemenn har fått den nødvendige opplæring til å gjennomføre dem,
b)føre register over samtlige kontroller som er foretatt og av forekomster av manglende samsvar som er avdekket i disse kontrollene, og
c)dokumentere kontrollene som er foretatt i den relevante rubrikken i identifikasjonsdokumentet der slik dokumentasjon er nødvendig ved ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat som fastsatt i artikkel 24 nr. 1.
Artikkel 35 Tiltak ved manglende samsvar avdekket i kontrollene fastsatt i artikkel 33 og 34
1. Når det i kontrollene fastsatt i artikkel 33 og 34 avdekkes at et kjæledyr ikke oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel II eller III, skal vedkommende myndighet etter samråd med den offentlige veterinæren og eventuelt med eieren eller personen med fullmakt, beslutte å
a)sende kjæledyret tilbake til avsenderstaten eller -territoriet,
b)holde kjæledyret isolert under offentlig kontroll fram til det oppfyller vilkårene fastsatt kapittel II eller III, eller
c)som en siste utvei, når det ikke er mulig å sende det tilbake eller praktisk å isolere det, avlive kjæledyret etter gjeldende nasjonale regler for vern av kjæledyr på avlivingstidspunktet.
2. Når ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til Unionen avvises av vedkommende myndighet, skal kjæledyrene isoleres under offentlig kontroll til
a)de enten sendes tilbake til avsenderstaten eller -territoriet, eller
b)det gjøres et annet forvaltningsvedtak om disse kjæledyrene.
3. Tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse for eierens regning uten noen mulighet for økonomisk godtgjøring for eieren eller personen med fullmakt.
Artikkel 36 Beskyttelsestiltak
1. Når rabies eller en annen sykdom eller infeksjon enn rabies forekommer eller spres i en medlemsstat, på et territorium eller i en tredjestat, og vil kunne utgjøre en alvorlig trussel mot menneskers eller dyrs helse, kan Kommisjonen på eget initiativ eller etter anmodning fra en medlemsstat umiddelbart og etter situasjonens alvor vedta følgende tiltak gjennom en gjennomføringsrettsakt:
a)Midlertidig stoppe ikke-kommersiell forflytning eller transitt av kjæledyr fra hele eller deler av den berørte medlemsstaten eller det berørte territoriet eller den berørte tredjestaten.
b)Fastsette særlige vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr fra hele eller deler av den berørte medlemsstaten, territoriet eller tredjestaten.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 41 nr. 2.

2. Når det av behørig begrunnede tvingende hasteårsaker er nødvendig for å håndtere en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs helse, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter etter framgangsmåten nevnt i artikkel 41 nr. 3 som får anvendelse umiddelbart.
Artikkel 37 Opplysningsplikt
1.Medlemsstatene skal gi allmennheten klar og enkel tilgang til opplysninger om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og reglene fastsatt i denne forordning for kontroll av at disse kravene er oppfylt.
2.Opplysningene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte følgende:
a)De kvalifikasjonene som kreves av personene som implanterer signalgivere i henhold til artikkel 18.
b)Fullmakten til å gi unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for unge kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I i henhold til artikkel 7 og 11.
c)Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlemsstatenes territorium av kjæledyr
i)som ikke oppfyller kravene i artikkel 6, 9, 10 eller 14,
ii)som kommer fra visse stater og territorier på vilkår fastsatt i deres nasjonale regler som fastsatt i artikkel 16.
d)Listen over reisendes innførselssteder utarbeidet i henhold til artikkel 34 nr. 3, herunder vedkommende myndighet utpekt til å foreta kontroller som fastsatt i artikkel 34 nr. 4.
e)Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlemsstatens territorium av kjæledyr av artene oppført i del B i vedlegg I fastsatt i deres nasjonale regler i henhold til artikkel 9 nr. 3 og artikkel 14 nr. 3.
f)Opplysninger om vaksiner mot rabies som vedkommende myndighet har gitt markedsføringstillatelse for i henhold til nr. 1 bokstav b) i vedlegg III, særlig om den tilhørende vaksinasjonsprotokollen.
3. Medlemsstatene skal opprette Internett-sider med opplysningene nevnt i nr. 1, og gi Kommisjonen adressen til disse nettsidene.
4. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene ved å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut på sin egen Internett-side
a)lenkene til medlemsstatenes Internett-sider og
b)opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav b), d) og e) i denne artikkel, og opplysningene som er gjort tilgjengelige for allmennheten som nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) på eventuelle ytterligere språk.
Avsnitt 3
Bestemmelser om framgangsmåter
Artikkel 38 Endring av vedlegg

For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelig utvikling og vern av menneskers og dyrs helse skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 39 for å endre vedlegg II til IV.

Artikkel 39 Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.
2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 5 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 første ledd og artikkel 38 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 28. juni 2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal automatisk forlenges med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode.
3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 første ledd og artikkel 38 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.
4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.
5. En delegert rettsakt som er vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 første ledd og artikkel 38 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelser innen en frist på to måneder fra den dag Europaparlamentet og Rådet fikk underretning om rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnt frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder.
Artikkel 40 Framgangsmåte for behandling av hastesaker
1. Delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne artikkel, trer i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke gjøres innsigelse i samsvar med nr. 2. I meldingen til Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal det grunngis hvorfor framgangsmåten for behandling av hastesaker er anvendt.
2. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt etter framgangsmåten i artikkel 39 nr. 5. I så fall skal Kommisjonen snarest oppheve rettsakten etter at Europaparlamentet og Rådet har underrettet om beslutningen om innsigelse.
Artikkel 41 Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet.1 Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom uttalelse fra komiteen skal innhentes etter skriftlig framgangsmåte, skal framgangsmåten avsluttes uten resultat når komiteens leder beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene ber om det innenfor tidsfristen for å avgi uttalelse.
3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011, sammenholdt med forordningens artikkel 5, anvendelse.
1EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
Artikkel 42 Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene og om alle senere endringer av den.

Kapittel VII
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 43 Oppheving
1. Forordning (EF) nr. 998/2003 oppheves, med unntak av del B avsnitt 2 og del C i vedlegg II som skal fortsette å gjelde til gjennomføringsrettsakene vedtatt i henhold til artikkel henholdsvis nr. 1 og 2 i denne forordning trer i kraft.

Henvisninger i denne forordning til listen i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2 skal utformes som henvisninger til listen over tredjestater og territorier fastsatt i henholdsvis del B avsnitt 2 og del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 inntil disse gjennomføringsrettsaktene trer i kraft.

2. Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg V.
3. Opphevingen av forordning (EF) nr. 998/2003 berører ikke opprettholdelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder,1 som ble vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning.
1EUT L 296 av 15.11.2011, s. 6.

B

EØS

Artikkel 44 Overgangstiltak om identifikasjonsdokumenter
1. Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 skal identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) anses å være i samsvar med denne forordning dersom det er
a)utarbeidet i samsvar med standardpasset fastsatt ved vedtak 2003/803/EF og
b)utstedt før 29. desember 2014.*
2. Som unntak fra artikkel 25 nr. 1 og artikkel 27 bokstav a) skal identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav e) anses å være i samsvar med denne forordning dersom det er
a)utarbeidet i samsvar med standardsertifikatet fastsatt i vedlegg II til beslutning 2011/874/EU, eller eventuelt standardpasset fastsatt i vedtak 2003/803/EF, og
b)utstedt før 29. desember 2014.*
*Datoen 29. desember 2014 i artikkel 44 nr. 1 bokstav b og artikkel 44 nr. 2 bokstav b skal for Norges vedkommende være datoen for ikrafttredelse av EØS-komitébeslutning nr. 66/2016, som er 1. juni 2016.

EØS

B

Artikkel 45 Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 29. desember 2014.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 12. juni 2013. 

For EuropaparlamentetFor Rådet
M. SCHULZL. CREIGHTON
PresidentPresident
Vedlegg I
Arter av kjæledyr
Del A

Hunder (Canis lupus familiaris)

Katter (Felis silvestris catus)

Ildere (Mustela putorius furo)

Del B

Virvelløse dyr (unntatt bier og humler som omfattes av artikkel 8 i direktiv 92/65/EØF og bløtdyr og krepsdyr som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) henholdsvis punkt ii) og iii) i direktiv 2006/88/EF).

Akvariedyr som definert i artikkel 3 bokstav k) i direktiv 2006/88/EF og unntatt fra virkeområdet for direktivet ved direktivets artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

Amfibier

Reptiler

Fugler: andre eksemplarer av fuglearter enn dem som er nevnt i artikkel 2 i direktiv 2009/158/EØF

Pattedyr: andre gnagere og kaniner enn dem som er beregnet på næringsmiddelproduksjon og definert under «haredyr» i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Vedlegg II
Tekniske krav til signalgivere

Signalgiverne må

a)oppfylle ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi, og
b)kunne avleses med en leser som er forenlig med ISO-standard 11785.
Vedlegg III
Gyldighetskrav til rabiesvaksiner
1. Rabiesvaksinen skal
a)være en annen vaksine enn en levende, modifisert vaksine, og høre inn under en av følgende kategorier:
i)en inaktivert vaksine med minst én antigen enhet per dose (anbefaling fra Verdens helseorganisasjon), eller
ii)en rekombinant vaksine som uttrykker det immuniserende glykoproteinet av rabiesviruset i en levende virusvektor,
b)dersom den gis i en medlemsstat, ha fått markedsføringstillatelse i samsvar med
i)artikkel 5 i direktiv 2001/82/EF eller
ii)artikkel 3 i forordning (EF) nr. 726/2004,
c)dersom den gis på et territorium eller i en tredjestat, ha fått en godkjenning eller en lisens av vedkommende myndighet og oppfylle minst kravene fastsatt i den relevante delen av kapittelet om rabies i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok.
2. En vaksinasjon mot rabies må oppfylle følgende vilkår:
a)Vaksinen ble gitt av en autorisert veterinær.
b)Kjæledyret var minst 12 uker gammelt da vaksinen ble gitt.
c)Datoen da vaksinen ble gitt er angitt av en autorisert veterinær eller en offentlig veterinær i det relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet.
d)Vaksinedatoen angitt i bokstav c) kan ikke være før datoen for implantering av signalgiveren eller for påføring av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren eller tatoveringen angitt i det relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet.
e)Vaksinens gyldighetsperiode regnes fra det tidspunktet beskyttende immunitet oppnås, som skal være minst 21 dager fra fullføringen av vaksinasjonsprotokollen som produsenten av grunnvaksinasjonen krever, og løper fram til utgangen av perioden for beskyttende immunitet, i samsvar med den tekniske spesifikasjonen i markedsføringstillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) eller godkjenningen eller lisensen omhandlet i nr. 1 bokstav c) for rabiesvaksinen i den medlemsstaten, på det territoriet eller i den tredjestaten vaksinen gis.

Vaksinasjonens gyldighetstid er angitt av en autorisert veterinær eller en offentlig veterinær i det relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet.

f)En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble utført innenfor gyldighetstiden nevnt i bokstav e) for forrige vaksinasjon.
Vedlegg IV
Gyldighetskrav til titrering av rabiesantistoffer
1. Den blodprøven som kreves for titrering av rabiesantistoffer skal tas og dokumenteres av en autorisert veterinær i det relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet.
2. Titreringen av rabiesantistoffer
a)skal utføres på en prøve som er tatt minst 30 dager etter datoen for vaksinasjonen og
i)minst tre måneder før datoen for
-den ikke-kommersielle forflytningen fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført på listen i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2, eller
-transitt gjennom et slikt territorium eller tredjestat, der vilkårene i artikkel 12 bokstav c) ikke er oppfylt, eller
ii)før kjæledyret forlot Union for forflytning til eller transitt gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2; i identifikasjonsdokumentet i det formatet som er angitt i artikkel 21 nr. 1, skal det bekreftes at det er foretatt en titrering av rabiesantistoffer med vellykket resultat før datoen for forflytning,
b)skal påvise minst 0,5 IU/ml nøytraliserende antistoffer mot rabiesvirus i serum og utføres etter en metode som foreskrives i den relevante delen av kapitlet om rabies i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok,
c)skal utføres i et laboratorium godkjent i samsvar med artikkel 3 i vedtak 2000/258/EF,
d)trenger ikke å gjentas etter et vellykket resultat beskrevet i bokstav b), forutsatt at kjæledyret revaksineres innenfor gyldighetstiden for den forrige vaksinasjonen, som angitt i nr. 2 bokstav e) i vedlegg III.
Vedlegg V
Sammenligningstabellen nevnt i artikkel 43 nr. 2
Forordning (EF) nr. 998/2003Denne forordning
Artikkel 1Artikkel 1
Artikkel 2 første leddArtikkel 2 nr. 1
Artikkel 2 annet leddArtikkel 2 nr. 2 bokstav a)
Artikkel 2 tredje leddArtikkel 2 nr. 2 bokstav b)
Artikkel 3 bokstav a)Artikkel 3 bokstav a) og b)
Artikkel 3 bokstav b)Artikkel 3 bokstav f)
Artikkel 3 bokstav c)Artikkel 2 nr. 1
Artikkel 4 nr. 1 første ledd
Artikkel 17 nr. 1 første ledd
Artikkel 4 nr. 1 annet leddArtikkel 17 nr. 1 annet ledd
Artikkel 4 nr. 2-
Artikkel 4 nr. 3-
Artikkel 4 nr. 4-
Artikkel 5 nr. 1 bokstav a)Artikkel 6 bokstav a)
Artikkel 5 nr. 1 bokstav b)Artikkel 6 bokstav d)
Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i)Artikkel 6 bokstav b)
Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) ii)Artikkel 6 bokstav c)
Artikkel 5 nr. 1 annet leddArtikkel 19
Artikkel 5 nr. 2Artikkel 7
Artikkel 6-
Artikkel 7Artikkel 5 nr. 5, artikkel 9, 14 og 28
Artikkel 8 nr. 1Artikkel 10 og 12
Artikkel 8 nr. 2Artikkel 10 nr. 1 bokstav e) og artikkel 27
Artikkel 8 nr. 3 bokstav a)Artikkel 13 nr. 1
Artikkel 8 nr. 3 bokstav b)Artikkel 16
Artikkel 8 nr. 3 bokstav c)Artikkel 11
Artikkel 8 nr. 4Artikkel 25 nr. 1 og 2
Artikkel 9Artikkel 14 og artikkel 30 nr. 1 og 2
Artikkel 10 første leddArtikkel 13 nr. 2
Artikkel 10 annet leddArtikkel 13 nr. 3
Artikkel 11 første punktumArtikkel 37 nr. 1
Artikkel 11 annet punktumArtikkel 34 nr. 4 bokstav a)
Artikkel 12 første ledd, innledende tekst og bokstav a)Artikkel 10 nr. 2 og artikkel 34 nr. 1
Artikkel 12 første ledd, innledende tekst og bokstav b)Artikkel 5 nr. 4
Artikkel 12 annet leddArtikkel 34 nr. 3 og artikkel 37 nr. 2 bokstav d)
Artikkel 13Artikkel 34 nr. 3 og artikkel 37 nr. 2 bokstav d)
Artikkel 14 første leddArtikkel 34 nr. 2 bokstav a)
Artikkel 14 annet leddArtikkel 17 nr. 1 annet ledd
Artikkel 14 tredje leddArtikkel 35 nr. 1 og 3
Artikkel 14 fjerde leddArtikkel 35 nr. 2
Artikkel 15Nr. 1 og nr. 2 bokstav c) i vedlegg IV
Artikkel 16-
Artikkel 17 første ledd-
Artikkel 17 annet leddArtikkel 21 nr. 1
Artikkel 18 første ledd-
Artikkel 18 annet leddArtikkel 36
Artikkel 19Artikkel 13 nr. 3 og artikkel 5 nr. 5
Artikkel 19a nr. 1 og 2Artikkel 38
Artikkel 19a nr. 3-
Artikkel 19b nr. 1Artikkel 39 nr. 2
Artikkel 19b nr. 2Artikkel 39 nr. 4
Artikkel 19b nr. 3Artikkel 39 nr. 1
Artikkel 19c nr. 1 og 3Artikkel 39 nr. 3
Artikkel 19c nr. 2-
Artikkel 19d nr. 1 og artikkel 19d nr. 2Artikkel 39 nr. 5
Artikkel 19d nr. 3-
Artikkel 20-23-
Artikkel 24 nr. 1, 2 og 3Artikkel 41 nr. 1, 2 og 3
Artikkel 24 nr. 4 og 5-
Artikkel 25Artikkel 45
Vedlegg IVedlegg I
Vedlegg IaVedlegg II
Vedlegg IbVedlegg III
Del A og del B avsnitt 1 i vedlegg II-
Del B avsnitt 2 i vedlegg IIArtikkel 13 nr. 1
Del C i vedlegg IIArtikkel 13 nr. 2
Uttalelse fra kommisjonen

Innenfor rammen av Den europeiske unions strategi for dyrevern og dyrs velferd1 vil Kommisjonen undersøke hunders og katters velferd når de er gjenstand for handel.

Dersom resultatene av undersøkelsen viser at denne handelspraksisen medfører helserisikoer, vil Kommisjonen vurdere hensiktsmessige alternativer for å beskytte menneskers og dyrs helse, herunder å foreslå for Europaparlamentet og Rådet hensiktsmessige tilpasninger av gjeldende regelverk i Unionen for handel med hunder og katter, herunder innføring av kompatible systemer for registering av hunder og katter som er tilgjengelig på tvers av medlemsstatene.

På bakgrunn av dette vil Kommisjonen vurdere om det er gjennomførbart og hensiktsmessig å utvide slike registreringssystemer til hunder og katter som er merket og identifisert i samsvar med Unions regelverk for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr.

1KOM(2012) 6 endelig/2 Kommisjonens melding til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité om Den europeiske unions strategi for dyrevern og dyrs velferd 2012–2015.

Forordning (EU) nr. 577/2013

0Endret ved forskrift 27 sep 2016 nr. 1135.

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 577/2013. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) nr. 1219/2014 og forordning (EU) 2016/561. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I er innarbeidet nedenfor. 

B Forordning (EU) nr. 577/2013

som endret ved

M1 Forordning (EU) nr. 1219/2014

M2 Forordning (EU) 2016/561

► EØS Tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg I

B

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 577/2013
av 28. juni 2013
om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til format, layout og språk for erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003),1 særlig artikkel 7 nr. 3, artikkel 11 nr. 4, artikkel 13 nr. 1 og 2, artikkel 21 nr. 2 og artikkel 25 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger

1)I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 576/2013 fastsettes kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat samt reglene for kontroll av at disse kravene er oppfylt ved slik forflytning. Nevnte forordning opphevet og erstattet europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF.2
2)Hunder, katter og ildrer er oppført i del A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 576/2013, som dyrearter som omfattes av nevnte forordning.
3)I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at hunder, katter og ildrer ikke skal forflyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra territorier eller tredjestater med mindre de er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til forordningen. Forflytning av unge hunder, katter og ildrer som ikke er vaksinert eller som ikke oppfyller gyldighetskravene i vedlegg III til forordningen, kan imidlertid tillates fra medlemsstater eller fra territorier eller tredjestater oppført i henhold til artikkel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013, når eieren eller personen med fullmakt blant annet framlegger en underskrevet erklæring om at kjæledyrene fra fødselen til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke har vært i kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies. Kravene til format, layout og språk for disse erklæringene bør derfor fastsettes i denne forordning.
4)I forordning (EU) nr. 576/2013 er det dessuten fastsatt at Kommisjonen skal vedta to lister over territorier eller tredjestater som hunder, katter eller ildrer kan forflyttes fra for ikke-kommersielle formål til en medlemsstat, uten at det kreves at de må gjennomgå titrering av rabiesantistoffer. En av disse listene bør omfatte de territorier eller tredjestater som har vist at de anvender regler med samme innhold og virkning som dem medlemsstatene anvender, og den andre listen bør omfatte de territorier og tredjestater som har vist at de oppfyller minst de kriteriene som er fastsatt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013. Disse listene bør derfor fastsettes i et vedlegg til denne forordning.
5)I tillegg bør det i disse listene tas hensyn til bestemmelsene i tiltredelsestraktaten for Kroatia, i henhold til hvilken Kroatia blir medlem av Den europeiske union 1. juli 2013 og Det europeiske råds avgjerd 2012/419/EU av 11. juli 2012 om endring av statusen til Mayotte overfor Den europeiske unionen,3 der det er fastsatt at Mayotte fra 1. januar 2014 opphører å være en av de oversjøiske stater eller territorier som omfattes av bestemmelsene i fjerde del av traktaten om Den europeiske unions virkemåte og blir en fjerntliggende region i Unionen i henhold til traktatens artikkel 349.
6)I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at hunder, katter og ildrer ikke skal forflyttes til en medlemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i et vedlegg til denne forordning, med mindre de har gjennomgått titrering av rabiesantistoffer som oppfyller gyldighetskravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 576/2013. Titrering er imidlertid ikke påkrevd ved transitt gjennom et av disse territoriene eller en av disse tredjestatene dersom eieren eller personen med fullmakt framlegger en skriftlig erklæring om at dyrene ikke har vært i kontakt med dyr av arter som er mottakelige for rabies, og at de er holdt i sikker forvaring om bord på et transportmiddel eller på en internasjonal lufthavns område. Kravene til format, layout og språk for disse erklæringene bør derfor fastsettes i denne forordning.
7)Gyldighetskravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 576/2013 omfatter forpliktelsen til å foreta prøvingen i et laboratorium som er godkjent i samsvar med rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning,4 der det fastsettes at Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy i Frankrike (siden 1. juli 2010 innlemmet i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES) skal vurdere laboratoriene i medlemsstatene og tredjestater med henblikk på godkjenning av dem til å utføre serologiske prøvinger for å overvåke rabiesvaksiners virkning hos hunder, katter og ildrer.
8)I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat for ikke-kommersielle formål skal ledsages av et identifikasjonsdokument i passformat i samsvar med en modell som skal vedtas av Kommisjonen. Modellen skal inneholde rubrikker for angivelse av opplysningene fastsatt i forordning (EU) nr. 576/2013. Modellen og tilleggskravene til passet bør fastsettes i et vedlegg til denne forordning, og av klarhetshensyn og for å forenkle Unionens regelverk bør vedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet5 oppheves.
9)I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål skal ledsages av et identifikasjonsdokument helsesertifikatformat i samsvar med en modell som skal vedtas av Kommisjonen. Modellen skal inneholde rubrikker for angivelse av opplysningene fastsatt i forordning (EU) nr. 576/2013. Denne modellen bør derfor fastsettes i et vedlegg til denne forordning.
10)Som unntak fra helsesertifikatformatet som skal anvendes ved forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat, fastsettes det ved forordning (EU) nr. 576/2013 at medlemsstater skal tillate ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra et territorium eller en tredjestat som har vist at det anvender regler med samme innhold og virkning som dem medlemsstatene anvender, når identifikasjonsdokumentet som ledsager dem er utstedt etter framgangsmåten fastsatt for forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat. En rekke tekniske tilpasninger av standardpasset som skal brukes i slike tilfeller er imidlertid nødvendig, særlig med hensyn til kjennetegn på forsiden som ikke fullt ut oppfyller kravene til pass utstedt av en medlemsstat. Av klarhetshensyn bør det derfor fastsettes en modell for slike pass i denne forordning.
11)I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at når antallet hunder, katter og ildrer som forflyttes for ikke-kommersielle formål i en enkelt bevegelse overstiger fem, får de relevante kravene til dyrehelse fastsatt i rådsdirektiv 92/65/EØF6 av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet anvendelse på disse dyrene, unntatt under særlige forhold og for visse kategorier av dyr.
12)I tillegg ble kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 om fastsetjing av vilkår for ikkje-kommersiell flytting av hundekvalpar og kattungar frå tredjestatar til Fellesskapet7 og kommisjonsvedtak 2005/91/EF av 2. februar 2005 om fastsetjing av ein frist for kor lang tid det skal ta før rabiesvaksinasjonen vert rekna som gyldig8 vedtatt for å fastsette enhetlige regler for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 998/2003. Reglene fastsatt i nevnte forordninger er gjennomgått og er nå innlemmet i bestemmelsene i forordning (EU) nr. 576/2013. Av klarhetshensyn og for å forenkle Unionens regelverk bør derfor vedtak 2004/839/EF og 2005/91/EF oppheves.
13)Ved rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om utstedelse av sertifikater for dyr og animalske produkter9 fastsettes reglene som skal følges ved utstedelse av sertifikater som veterinærlovgivningen krever for å hindre villedende eller ulovlig sertifisering. Det bør derfor sikres at regler og prinsipper som minst tilsvarer dem som er fastsatt i nevnte direktiv, anvendes av offentlige veterinærer fra tredjestater.
14)I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder10 fastsettes det at fra 1. januar 2012, skal hunder som ankommer medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført på listen i forordningens vedlegg I, behandles mot parasitten Echinococcus multilocularis i samsvar med kravene fastsatt nevnte forordning.
15)Denne forordning bør få anvendelse med forbehold for kommisjonsvedtak 2006/146/EF av 21. februar 2006 om visse vernetiltak med hensyn til visse flygende hunder, hunder og katter som kommer fra Malayahalvøya og Australia11 som forbyr import av hunder og katter fra Malayahalvøya og katter fra Australia, med mindre visse vilkår er oppfylt med hensyn til henholdsvis Nipah disease og Hendra disease.
16)Denne forordning bør få anvendelse fra den dato forordning (EU) nr. 576/2013 får anvendelse.
17)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen -
1EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1.
2EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.
3EFT L 204 av 31.7.2012, s. 131.
4EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.
5EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1.
6EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
7EUT L 361 av 8.12.2004, s. 40.
8EUT L 31 av 4.2.2005, s. 61.
9EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28.
10EUT L 296 av 15.11.2011, s. 6.
11EUT L 55 av 25.2.2006, s. 44.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1 Kravene til format, layout og språk for erklæringene nevnt i artikkel 7, 11 og 12 i forordning (EU) nr. 576/2013
1. Erklæringene nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 skal utarbeides i samsvar med formatet og layouten angitt i del 1 i vedlegg I til denne forordning, og skal oppfylle språkkravene angitt i del 3 i nevnte vedlegg.
2. Erklæringene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013 skal utarbeides i samsvar med formatet og layouten angitt i del 2 i vedlegg I til denne forordning, og skal oppfylle språkkravene angitt i del 3 i nevnte vedlegg.
Artikkel 2 Lister over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 576/2013
1. Listen over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 er angitt i del 1 i vedlegg II til denne forordning.
2. Listen over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 er angitt i del 2 i vedlegg II til denne forordning.
Artikkel 3 Standardpass for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer
1. Passet nevnt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 skal utarbeides i samsvar med modellen angitt i del 1 i vedlegg III til denne forordning, og skal oppfylle tilleggskravene angitt i del 2 i nevnte vedlegg.
2. Som unntak fra nr. 1 skal pass som er utstedt, i henhold til artikkel 27 bokstav a) i forordning (EU) nr. 576/2013, på et av territoriene eller i en av tredjestatene oppført i del 1 i vedlegg II til denne forordning, utarbeides i samsvar med modellen i del 3 i vedlegg III til denne forordning, og skal oppfylle tilleggskravene angitt i del 4 i sistnevnte vedlegg.
Artikkel 4 Dyrehelsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til Unionen av hunder, katter og ildrer

Dyrehelsesertifikatet nevnt i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 skal

a)utarbeides i samsvar med modellen i del 1 i vedlegg IV til denne forordning,
b)være behørig utfylt og utstedt i samsvar med de forklarende merknadene angitt i del 2 i nevnte vedlegg,
c)være tilføyd den skriftlige erklæringen nevnt i artikkel 25 nr. 3 i forordning (EU) nr. 576/2013, som er utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del 3 avsnitt A i nevnte vedlegg, og som oppfyller tilleggskravene angitt i del 3 avsnitt B i nevnte vedlegg.
Artikkel 5 Opphevinger

Vedtak 2003/803/EF, vedtak 2004/839/EF og vedtak 2005/91/EF oppheves.

Artikkel 6 Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 29. desember 2014.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
Vedlegg I
Krav til format, layout og språk for erklæringene
nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2 og i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013
Del 1
Format og layout for erklæringen nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013

For å lese Del 1 se her: pdf.gif

Del 2
Format og layout for erklæringen nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013

For å lese Del 2 se her: pdf.gif

Del 3
Krav til språk i erklæringene nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2 og i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013

Erklæringene skal utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i bestemmelsesmedlemsstaten/innførselsmedlemsstaten og på engelsk.

B

M1

Vedlegg II
Lister over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013
Del 1
Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013
ISO-kodeTerritorium eller tredjestat
ADAndorra
CHSveits
FOFærøyene
GIGibraltar
GLGrønland
ISIsland
LILiechtenstein
MCMonaco
M1
EØS
*
EØS
M1
SMSan Marino
VAVatikanstaten
*Artikkel 13(1) i forordning (EU) nr. 576/2013 er i kapittel III. Ifølge tilpasningstekst til forordning (EU) nr. 577/2013 skal Norge ikke regnes som tredjestat. Listen bør derfor leses som om Norge er fjernet fra den.
Del 2
Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013
ISO-kodeTerritorium eller tredjestatOmfattede territorier
ACAscension
AEDe forente arabiske emirater
AGAntigua og Barbuda
ARArgentina
AUAustralia
AWAruba
BABosnia-Hercegovina
BBBarbados
BHBahrain
BMBermuda
BQBonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øyene)
BYHviterussland
CACanada
CLChile
CWCuraçao
FJFiji
FKFalklandsøyene
HKHongkong
JMJamaica
JPJapan
KNSaint Kitts og Nevis
KYCaymanøyene
LCSaint Lucia
MSMontserrat
MKDen tidligere jugoslaviske republikken Makedonia
MUMauritius
MXMexico
MYMalaysia
NCNy Caledonia
NZNew Zealand
PFFransk Polynesia
PMSaint Pierre og Miquelon
RURussland
SGSingapore
SHSt. Helena
SXSint Maarten
TTTrinidad og Tobago
TWTaiwan
USDe forente staterAS - Amerikansk Samoa
GU - Guam
MP - Nord-Marianene
PR - Puerto Rico
VI - De amerikanske jomfruøyene
VCSaint Vincent og Grenadinene
VGDe britiske jomfruøyene
VUVanuatu
WFWallis- og Futunaøyene

M1

B

Vedlegg III
Standardpass for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer

B

EØS

Del 1
Standardpass utstedt i en medlemsstat

sf-20160519-0542-32013r0577-03-01.jpg

Den europeiske union/Norge*

[Medlemsstat]

KJÆLEDYRPASS

ISO-landkode + nummer

*Jf. tilpasningstekst som fastsatt i EØS-komitébeslutning 66/2016. I tillegg kan et bilde av det norske flagget brukes på passomslaget i tillegg til EU-flagget.

EØS

B

sf-20160519-0542-32013r0577-04-01.jpg

sf-20160519-0542-32013r0577-05-01.jpg

Den europeiske union

[Medlemsstat]

KJÆLEDYRPASS

ISO-landkode + nummer

Side 1
av X

sf-20160519-0542-32013r0577-06-01.jpg

Forklarende merknader til utfylling av passet

-I hvert avsnitt i passet skal følgende format benyttes for å angi
-en dato: dd/mm/åååå
-et tidspunkt: 00:00
-Avsnitt III nr. 5: Opplysninger som kreves når dyret bærer en lett leselig tatovering som er påført før 3. juli 2011 og ikke er merket ved implantering av en signalgiver.
-Avsnitt V: kreves bare
-før forflytning til en annen medlemsstat i samsvar med EUs dyrehelseregelverk, eller
-når dyret kommer tilbake til Unionen etter en forflytning til territorier eller tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal utfylles før dyret forlater Unionen), eller
-i samsvar med nasjonal lovgivning.
-Avsnitt V, «GYLDIG FRA2»: Opplysninger kreves ikke for revaksinasjoner.

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-07-01.jpg

Forklarende merknader til utfylling av passet

-Avsnitt VI: Kreves bare når dyret kommer tilbake til Unionen etter en forflytning til territorier eller tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal utfylles før dyret forlater Unionen).
-Avsnitt VII: Kreves bare før forflytning til visse medlemsstater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk.
-Avsnitt VIII–XI: Kan kreves av bestemmelsesterritorier eller -tredjestater som godtar passet.
-Avsnitt X: Kreves bare dersom dyret ledsages av et helsesertifikat i samsvar med EUs dyrehelseregelverk.
-Avsnitt XII: Tilleggsopplysninger som kreves i henhold til nasjonal lovgivning.

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-08-01.jpg

I. OPPLYSNINGER OM EIEREN

1. Navn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Stat:

Telefonnummer:*

Underskrift:

2. Navn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Stat:

Telefonnummer:*

Underskrift:

*valgfritt

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-09-01.jpg

II. BESKRIVELSE AV DYRET

BILDE AV DYRET
(valgfritt)

1.Navn:*
2.Art:
3.Rase:*
4.Kjønn:
5.Fødselsdato:*
6.Farge:
7.Eventuelle viktige eller framtredende trekk eller kjennetegn:
*som angitt av eier

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-10-01.jpg

III. MERKING AV DYR

1.Signalgiverens alfanumeriske kode
2.Dato for implantering eller avlesing* av signalgiveren
3.Signalgiverens plassering
4.Tatoveringens alfanumeriske kode
5.Dato for påføring/dato for avlesing av tatoveringen

_________________ /__________________

6.Tatoveringens plassering

Merkingen skal kontrolleres før nye opplysninger registreres i dette passet.

*Stryk det som ikke passer.

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-11-01.jpg

IV. UTSTEDELSE AV PASSET

Navn på autorisert veterinær:

Adresse:

Postnummer:

By:

Stat:

Telefonnummer:

E-postadresse:

Utstedelsesdato:

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-12-01.jpg

V. VAKSINASJON MOT RABIES
PRODUSENT OG NAVN PÅ VAKSINE
PARTINUMMER
VAKSINASJONSDATO1
GYLDIG FRA2
GYLDIG TIL3
AUTORISERT VETERINÆR

1
2
3
*
1
2
3
*
*Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift.

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-13-01.jpg

ISO-landkode + nummer - 1 2 3 * 1 2 3 * 1 2 3 * -

*Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift.

sf-20160519-0542-32013r0577-14-01.jpg

VI. TITRERING AV RABIESANTISTOFFER - ISO-landkode + nummer

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av titreringen av rabiesantistoffer foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml nøytraliserende antistoffer mot rabiesvirus i serum.

Prøve tatt den:

Navn på autorisert veterinær:

Adresse:

Telefonnummer:

Dato:

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-15-01.jpg

VED YTTERLIGERE PRØVING - ISO-landkode + nummer

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av titreringen av rabiesantistoffer foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml nøytraliserende antistoffer mot rabiesvirus i serum.

Prøve tatt den:

Navn på autorisert veterinær:

Adresse:

Telefonnummer:

Dato:

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-16-01.jpg

VII. BEHANDLING MOT ECHINOCOCCUS - ISO-landkode + nummer

PRODUSENT OG PRODUKTNAVNDATO1 TIDSPUNKT2VETERINÆR

1

2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1

2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1

2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-17-01.jpg

ISO-landkode + nummer

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-18-01.jpg

VIII. ANDRE PARASITTBEHANDLINGER - ISO-landkode + nummer

PRODUSENT OG PRODUKTNAVNDATO1 TIDSPUNKT2VETERINÆR

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-19-01.jpg

ISO-landkode + nummer

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-20-01.jpg

IX. ØVRIGE VAKSINASJONER - ISO-landkode + nummer

PRODUSENT OG NAVN PÅ VAKSINEPARTINUMMERVAKSINASJONSDATO1GYLDIG TIL2VETERINÆR

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-21-01.jpg

ISO-landkode + nummer

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2 STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-22-01.jpg

X . KLINISKE UNDERSØKELSER - ISO-landkode + nummer

ERKLÆRINGDATOAUTORISERT VETERINÆR

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

*Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift.

sf-20160519-0542-32013r0577-23-01.jpg

XI. SERTIFISERING - ISO-landkode + nummer

SERTIFISERINGSORGANDATOSTEMPEL/UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-24-01.jpg

XII. ØVRIG - ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-25-01.jpg

sf-20160519-0542-32013r0577-26-01.jpg

Del 2
Tilleggskrav til pass utstedt i en medlemsstat
1.Passets format:

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm.

2.Passets omslag:
a)Forside:
i)farge: blå (PANTONE® Reflex Blue) og gule stjerner (PANTONE® Yellow) i den øvre firedelen i samsvar med spesifikasjonene for EU-emblemet,1
ii)ordene «Den europeiske union» og navnet på den utstedende medlemsstaten skal trykkes med samme skrifttype,
iii)den utstedende medlemsstatens ISO-landkode etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode (angitt som «nummer» i standardpasset i del 1) skal være trykt nederst på siden.
b)Forsidens og baksidens innside: farge hvit.
c)Bakside: farge blå (PANTONE® Reflex Blue).
3.Overskriftenes rekkefølge og sidenummerering i passet:
a)Overskriftenes rekkefølge (angitt med romertall) skal overholdes nøye.
b)Passets sidetall skal være plassert nederst på hver side med følgende format: «x av n» der x er gjeldende side og n er det samlede antallet sider i passet.
c)Utstedende medlemsstats ISO-landkode etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode skal være trykt på hver side i passet.
d)Sideantallet og størrelsen og formen på feltene i passet angitt i del 1 er veiledende.
4.Språk:

All trykt tekst skal være på det offisielle språket eller de offisielle språkene i medlemsstaten som utsteder passet, og på engelsk.

5.Sikkerhetsdetaljer:
a)Etter at de påkrevde opplysningene er innført i avsnitt III i passet, skal siden forsegles med en gjennomsiktig, selvklebende film.
b)Når opplysningene på en av sidene i passet utgjøres av et klistremerke, skal klistremerket forsegles med en gjennomsiktig, selvklebende film, så sant klistremerket ikke automatisk ødelegges når det fjernes.
1Grafisk veiledning til EU-emblemet: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm
Del 3
Standardpass utstedt på et av territoriene eller i en av tredjestatene oppført i del 1 i vedlegg II til denne forordning

sf-20160519-0542-32013r0577-27-01.jpg

[Nasjonalt emblem][territorium eller tredjestat]KJÆLEDYRPASSISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-28-01.jpg

sf-20160519-0542-32013r0577-29-01.jpg

[Den europeiske union][territorium eller tredjestat]KJÆLEDYRPASSISO-landkode + nummerside 1 av X

sf-20160519-0542-32013r0577-30-01.jpg

Forklarende merknader til utfylling av passet

-I hvert avsnitt i passet skal følgende format benyttes for å angi
-en dato: dd/mm/åååå
-et klokkeslett: 00:00
-Avsnitt III nr. 5: Opplysninger som kreves når dyret bærer en lett leselig tatovering som er påført før 3. juli 2011 og ikke er merket ved implantering av en signalgiver.
-Avsnitt V: kreves bare
-før forflytning til en annen medlemsstat/... i samsvar med EUs dyrehelseregelverk, eller
-når dyret kommer tilbake til Unionen/... etter en forflytning til territorier eller tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal utfylles før dyret forlater Unionen/...), eller
-i samsvar med nasjonal lovgivning.
-Avsnitt V, «GYLDIG FRA2 »: Opplysninger kreves ikke for revaksinasjoner.

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-31-01.jpg

Forklarende merknader til utfylling av passet

-Avsnitt VI: Kreves bare når dyret kommer tilbake til Unionen/... etter en forflytning til territorier eller tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal utfylles før dyret forlater Unionen/...), eller
-Avsnitt VII: Kreves bare før forflytning til visse medlemsstater/... i samsvar med EUs dyrehelseregelverk.
-Avsnitt VIII–XI: Kan kreves av bestemmelsesterritorier eller -tredjestater som godtar passet.
-Avsnitt X: Kreves bare dersom dyret ledsages av et helsesertifikat i samsvar med EUs dyrehelseregelverk.
-Avsnitt XII: Tilleggsopplysninger som kreves i henhold til nasjonal lovgivning.

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-32-01.jpg

I. OPPLYSNINGER OM EIEREN

1.Navn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Stat:

Telefonnummer*:

Underskrift:

2.Navn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Stat:

Telefonnummer:*

Underskrift:

*valgfritt

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-33-01.jpg

II. BESKRIVELSE AV DYRET

BILDE AV DYRET
(valgfritt)

1.Navn:*
2.Art:
3.Rase:*
4.Kjønn:
5.Fødselsdato:*
6.Farge:
7.Eventuelle viktige eller framtredende trekk eller kjennetegn:
*som angitt av eier

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-34-01.jpg

III. MERKING AV DYR

1.Signalgiverens alfanumeriske kode
2.Dato for implantering eller avlesing* av signalgiveren
3.Signalgiverens plassering
4.Tatoveringens alfanumeriske kode
5.Dato for påføring/dato for avlesing av tatoveringen

/

6.Tatoveringens plassering

Merkingen skal kontrolleres før nye opplysninger registreres i dette passet.

*Stryk det som ikke passer.

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-35-01.jpg

IV. UTSTEDELSE AV PASSET

Navn på godkjent veterinær:

Adresse:

Postnummer:

By:

Stat:

Telefonnummer:

E-postadresse:

Utstedelsesdato:

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-36-01.jpg

V. VAKSINASJON MOT RABIES

PRODUSENT OG NAVN PÅ VAKSINEPARTINUMMERVAKSINASJONSDATO1GYLDIG FRA2GYLDIG TIL3AUTORISERT VETERINÆR

1 2 3 *

1 2 3 *

*Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift

ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-37-01.jpg

1 2 3 *

1 2 3 *

1 2 3 *

ISO-landkode + nummer

*Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift

sf-20160519-0542-32013r0577-38-01.jpg

VI. TITRERING AV RABIESANTISTOFFER - ISO-landkode + nummer

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av titreringen av rabiesantistoffer foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml nøytraliserende antistoffer mot rabiesvirus i serum.

Prøve tatt den:

Navn på autorisert veterinær:

Adresse:

Telefonnummer:

Dato:

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-39-01.jpg

VED YTTERLIGERE PRØVING - ISO-landkode + nummer

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av titreringen av rabiesantistoffer foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml nøytraliserende antistoffer mot rabiesvirus i serum.

Prøve tatt den:

Navn på autorisert veterinær:

Adresse:

Telefonnummer:

Dato:

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-40-01.jpg

VII. BEHANDLING MOT ECHINOCOCCUS - ISO-landkode + nummer

PRODUSENT OG PRODUKTNAVNDATO1 KLOKKESLETT2VETERINÆR

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-41-01.jpg

ISO-landkode + nummer

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-42-01.jpg

VIII. ANDRE PAPARASITTBEHANDLINGER - ISO-landkode + nummer

PRODUSENT OG PRODUKTNAVNDATO1 KLOKKESLETT2VETERINÆR

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-43-01.jpg

ISO-landkode + nummer

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-44-01.jpg

IX. ANDRE VAKSINASJONER - ISO-landkode + nummer

PRODUSENT OG NAVN PÅ VAKSINEPARTINUMMERVAKSINASJONSDATO1GYLDIG TIL2VETERINÆR

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-45-01.jpg

ISO-landkode + nummer

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

1 2

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-46-01.jpg

X . KLINISKE UNDERSØKELSER - ISO-landkode + nummer

ERKLÆRINGDATOAUTORISERT VETERINÆR

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan transporteres som planlagt*

*Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift.

sf-20160519-0542-32013r0577-47-01.jpg

XI. SERTIFISERING - ISO-landkode + nummer

SERTIFISERINGSORGANDATOSTEMPEL/UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

STEMPEL OG UNDERSKRIFT

sf-20160519-0542-32013r0577-48-01.jpg

XII. ØVRIG - ISO-landkode + nummer

sf-20160519-0542-32013r0577-49-01.jpg

sf-20160519-0542-32013r0577-50-01.jpg

Del 4
Tilleggskrav til passet utstedt på et av territoriene eller i en av tredjestatene oppført i del 1 i vedlegg II til denne forordning
1.Passets format:

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm.

2.Passets omslag:
a)Forside:
i)farge: PANTONE® monochrome og nasjonalt emblem i øverste firedel,
ii)ISO-landkoden til det territoriet eller den tredjestaten som utsteder passet, etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode (angitt som «nummer» i standardpasset i del 3), skal være trykt nederst på siden.
b)Forsidens og baksidens innside: farge hvit.
c)Omslagets bakside: farge PANTONE® monochrome.
3.Overskriftenes rekkefølge og sidenummerering i passet:
a)Overskriftenes rekkefølge (angitt med romertall) skal overholdes nøye.
b)Passets sidetall skal være plassert nederst på hver side med følgende format: «x av n» der x er gjeldende side og n er det samlede antallet sider i passet.
c)ISO-landkoden til det territoriet eller den tredjestaten som utsteder passet, etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode, skal være trykt på hver side i passet.
d)Sideantallet og størrelsen og formen på feltene i passet angitt i del 3 er veiledende.
4.Språk:

All trykt tekst skal være på det offisielle språket eller de offisielle språkene på det territoriet eller i den tredjestaten som utsteder passet, og på engelsk.

5.Sikkerhetsdetaljer:
a)Etter at de påkrevde opplysningene er innført i avsnitt III i passet, skal siden forsegles med en gjennomsiktig, selvklebende film.
b)Når opplysningene på en av sidene i passet utgjøres av et klistremerke, skal klistremerket forsegles med en gjennomsiktig, selvklebende film, så sant klistremerket ikke automatisk ødelegges når det fjernes.
Vedlegg IV
Del 1

For å lese Del I: Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013, se her: pdf.gif

Del 2
Forklarende merknader til utfylling av helsesertifikatene
a)Dersom det i sertifikatet er angitt at visse ikke relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples av den offentlige veterinæren, eller slettes helt fra sertifikatet.
b)Originalen av hvert sertifikat skal bestå av ett enkelt ark, eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles opp.
c)Erklæringene skal utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i innførselsmedlemsstaten og på engelsk. Den skal utfylles med blokkbokstaver på minst ett av de offisielle språkene i innførselsmedlemsstaten og på engelsk.
d)Dersom sertifikatet vedheftes flere ark eller støttedokumenter, skal disse arkene eller dokumentene også betraktes som en del av originalsertifikatet, ved at hver side påføres den offentlige veterinærens underskrift og stempel.
e)Dersom sertifikatet, herunder tilleggsark som nevnt i bokstav d), består av mer enn én side, skal hver side være nummerert (sidetall av samlet sideantall) nederst, og øverst på hver side være påført sertifikatets referansenummer som er tildelt av vedkommende myndighet.
f)Originalen av sertifikatet skal utstedes av en offentlig veterinær fra avsenderterritoriet eller avsendertredjestaten eller av en autorisert veterinær, og deretter påtegnes av avsenderterritoriets eller avsendertredjestatens vedkommende myndighet. Avsenderterritoriets eller avsendertredjestatens vedkommende myndighet skal påse at reglene og prinsippene for sertifisering som tilsvarer dem som er fastsatt i direktiv 96/93/EF, følges.

Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt pregestempler og vannmerker.

g)Sertifikatreferansenummeret nevnt i felt I.2 og II.a skal utstedes av avsenderterritoriets eller avsendertredjestatens vedkommende myndighet.
Del 3
Skriftlig erklæring nevnt i artikkel 25 nr. 3 i forordning (EU) nr. 576/2013
Avsnitt A
Modell for erklæring

For å lese Del 3, avsnitt A, se her: pdf.gif

Avsnitt B
Tilleggskrav til erklæringen

Erklæringen skal utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i innførselsmedlemsstaten og på engelsk, og skal utfylles med blokkbokstaver.

Forordning (EU) nr. 1152/2011

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1152/2011 med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I. 

B Forordning (EU) nr. 1152/2011

► EØS Tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg I

B

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1152/2011
av 14. juli 2011
om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF,1 særlig artikkel 5 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)Ved forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsatt krav til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. I forordningen er det særlig fastsatt regler for ikke-kommersiell forflytning til medlemsstater av hunder, katter og ildrer, og det er fastsatt at forebyggende helsetiltak ved behov kan vedtas gjennom delegerte rettsakter for å bekjempe andre sykdommer enn rabies som kan spres på grunn av forflytning av disse dyrene. Disse tiltakene skal være vitenskapelig begrunnet og stå i forhold til hvor stor risikoen er for at sykdommen spres på grunn av slike forflytninger.
2)I henhold til forordning (EF) nr. 998/2003 skal kjæledyr dessuten ledsages av et pass utstedt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, der det bekreftes at det ved behov er truffet forebyggende helsetiltak med hensyn til andre sykdommer enn rabies for det berørte dyret.
3)Alveolar ekinokokkose er en parasittsykdom forårsaket av bendelormen Echinococcus multilocularis. Der sykdommen er påvist i Europa, er parasittens smittesyklus vanligvis etablert hos ville dyr og omfatter ville kjøttetere som hovedverter og en rekke pattedyrarter, særlig smågnagere, som mellomverter som blir smittet ved at de får i seg egg fra parasitten som spres i miljøet med avføringen fra hovedvertene.
4)Selv om det er av underordnet betydning for opprettholdelsen av parasittens livssyklus i områder der den er endemisk, kan hunder bli smittet ved å ete smittede gnagere. Som mulige hovedverter og på grunn av deres nære kontakt med mennesker, kan hunder utgjøre en smittekilde for mennesker og en kilde til forurensning av miljøet, herunder parasittfrie områder som er beskyttet av naturlige hindringer. Det er ikke meldt om at ildrer fungerer som hovedverter, og ut fra nåværende kunnskap er det tvilsomt at katter medvirker til smittesyklusen.
5)Hos mennesker som rammes ved at de fungerer som tilfeldige mellomverter for bendelormen på larvestadiet, observeres alvorlige kliniske og patologiske symptomer etter en lang inkubasjonstid, og hos ubehandlede eller utilstrekkelig behandlede pasienter kan dødeligheten være på over 90 %. Den økende forekomsten av sykdommen hos ville dyr, og parallelt hos mennesker, i visse deler av Europa vekker alvorlig bekymring hos helsemyndighetene i mange medlemsstater.
6)Selv om infeksjon med Echinococcus multilocularis hos dyr forekommer på den nordlige halvkule, herunder de sentrale og nordlige delene av Europa, Asia og Nord-Amerika, er det i visse deler av Den europeiske union aldri blitt påvist hos husdyr eller ville dyr som verter, til tross for løpende overvåking av dyrelivet og fri adgang for hunder.
7)I en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om vurdering av risikoen for at ekinokokkose innføres til Det forente kongerike, Irland, Sverige, Malta og Finland på grunn av oppheving av nasjonale regler,2 er smittede ville dyrs bevegelser over landegrensene identifisert som den viktigste mulige innførselsveien for parasitten Echinococcus multilocularis, særlig i områder uten effektive fysiske hindringer, f.eks. åpent hav. EFSA anser at hunders epidemiologiske rolle i områder som er angrepet av endemien, er av begrenset betydning for parasittens livssyklus.
8)Likevel mener EFSA at det finnes en ikke ubetydelig risiko for at smittesyklusen til parasitten Echinococcus multilocularis etablerer seg hos ville dyr som kan fungere som mellomverter og hovedverter i tidligere parasittfrie områder, dersom parasitten innføres med smittede hunder som utskiller bendelormens egg.
9)Ifølge EFSA kan risikoen for at Echinococcus multilocularis innføres til tidligere parasittfrie områder reduseres dersom hunder i angrepne områder blir behandlet. For å hindre ny infeksjon bør hundene få behandling så kort tid som mulig før de innføres til områder som er frie for denne parasitten. Det er imidlertid nødvendig med en ventetid etter behandlingen på minst 24 timer for å hindre at restmengder av smittefarlige egg spres i miljøet i det parasittfrie området.
10)For å sikre at de veterinærpreparatene som brukes, bidrar effektivt til bekjempelsen av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, bør preparatene enten være omfattet av en markedsføringstillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater3 eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor,4 eller være godkjent eller lisensiert av vedkommende myndighet i den tredjestaten der dyret har sin opprinnelse.
11)I henhold til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 kan Finland, Irland, Malta, Sverige og Det forente kongerike, når det gjelder ekinokokkose, la innførsel av kjæledyr til deres territorium omfattes av de særlige regler som gjaldt i disse statene på ikrafttredelsesdatoen for nevnte forordning. Ettersom nevnte artikkel 16 gjelder bare til 31. desember 2011, må det vedtas tiltak innen denne datoen for å sikre fortsatt vern av de av medlemsstatene nevnt i artikkelen som erklærer at de har forblitt frie for parasitten takket være anvendelsen av nasjonale regler.
12)Erfaringen har vist at behandlingstidsrommet på 24–48 timer som i visse medlemsstater er påkrevd i henhold til nasjonale regler i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003, kan være svært vanskelig eller endatil umulig for kjæledyreiere å overholde, særlig når behandlingen må utføres i helgen og på offentlige helligdager, eller når avreisen etter behandling blir forsinket av årsaker utenfor eierens kontroll.
13)På bakgrunn av erfaringen fra andre medlemsstater som i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 tillater et lengre behandlingstidsrom i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser, og som har forblitt frie for parasitten, bør en rimelig forlengelse av behandlingstidsrommet til 24–120 timer ikke medføre en vesentlig økning av risikoen for ny infeksjon av behandlede hunder fra områder der parasitten Echinococcus multilocularis er endemisk.
14)De forebyggende helsetiltakene til bekjempelse av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder bør derfor bestå i at en veterinær foreskriver dokumentert behandling med et virkningsfullt veterinærpreparat som er godkjent eller lisensiert, og som garanterer rask eliminering av de tarmlevende formene av parasitten.
15)Behandlingen bør dokumenteres i den relevante delen av passet fastsatt ved vedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet5 eller i helsesertifikatet fastsatt ved kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra tredjestater til Fellesskapet.6
16)Ettersom de forebyggende helsetiltakene utgjør en byrde, bør de anvendes i et omfang som står i forhold til risikoen for spredning av Echinococcus multilocularis ved ikke-kommersiell forflytning av hunder som holdes som kjæledyr. Det er derfor hensiktsmessig å redusere denne risikoen ved at de forebyggende helsetiltakene fastsatt i denne forordning anvendes på ikke-kommersiell forflytning av hunder til medlemsstater eller deler av medlemsstater der det ikke er påvist noen tilfeller av infeksjon, dvs. medlemsstatene oppført i del A i vedlegg I til denne forordning.
17)De forebyggende helsetiltakene bør dessuten, i et strengt begrenset tidsrom, anvendes for å hindre at Echinococcus multilocularis på nytt innføres til medlemsstater eller deler av medlemsstater som har lav prevalens av parasitten, og der det gjennomføres et obligatorisk program for å utrydde den hos ville hovedverter, dvs. medlemsstatene oppført i del B i vedlegg I til denne forordning.
18)Ved rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet7 er det bl.a. fastsatt dyrehelseregler for handel med og import av hunder fra tredjestater. I helsekravene i artikkel 10 og 16 i nevnte direktiv vises det til forordning (EF) nr. 998/2003. Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør derfor programmene for å utrydde infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter utarbeides og framlegges for Kommisjonen, med særlig vekt på opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 i direktiv 92/65/EØF.
19)Ettersom forflytning av hunder fra et område som er fritt for parasitten Echinococcus multilocularis utgjør en ubetydelig risiko for spredning av sykdommen, bør de forebyggende helsetiltakene ikke være påkrevd for hunder som kommer fra medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i del A i vedlegg I til denne forordning.
20)Sverige har meldt om infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville dyr siden januar 2011, mens Irland, Finland og Det forente kongerike har framlagt resultater for Kommisjonen fra overvåking av parasitten Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter som underbygger deres erklæring om at parasitten ikke forekommer i deres respektive økosystemer.
21)Malta har framlagt bevis for at det ikke finnes ville dyr på øya som er egnet som hovedverter, at parasitten Echinococcus multilocularis aldri er påvist hos stedegne tamme hovedverter, og at miljøet ikke gir grunnlag for en signifikant populasjon av dyr som kan fungere som mellomverter.
22)Av opplysningene framlagt av Irland, Malta, Finland og Det forente kongerike framgår det tydelig at disse medlemsstatene oppfyller ett av vilkårene for å bli oppført i del A i vedlegg I til denne forordning for hele sitt territorium. De bør derfor tillates å anvende de forebyggende helsetiltakene fastsatt i denne forordning fra 1. januar 2012, når overgangsbestemmelsen fastsatt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 utløper.
23)Ifølge EFSAs uttalelse fra 2006 begynner utskillingen av smittefarlige egg av parasitten Echinococcus multilocularis først 28 dager etter fortæring av en smittet mellomvert. Derfor bør det ved denne forordning fastsettes vilkår for å gi unntak for hunder som oppholder seg i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I til denne forordning i mindre enn 28 dager etter anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene, ettersom disse hundene ikke utgjør noen risiko for at parasitten innføres –
1EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.
2EFSA Journal (2006) 441, 1–54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal//doc/441.pdf).
3EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
4EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
5EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1.
6EUT L 358 av 3.12.2004, s. 12.
7EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1 Formål og virkeområde

Ved denne forordning fastsettes forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder som for ikke-kommersielle formål skal forflyttes til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat, og tiltakene fastsettes på grunnlag av

a)fravær av parasitten Echinococcus multilocularis hos dyr som kan fungere som hovedverter, eller
b)gjennomføring av et program for utryddelse av parasitten Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter, innenfor en fastsatt tidsramme.
Artikkel 2 Geografisk anvendelsesområde for forebyggende helsetiltak
1. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal anvende de forebyggende helsetiltakene fastsatt i artikkel 7 («de forebyggende helsetiltakene») på hunder som for ikke-kommersielle formål forflyttes til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i nevnte vedlegg.
2. Medlemsstater oppført i vedlegg I del A skal ikke anvende de forebyggende helsetiltakene på hunder som for ikke-kommersielle formål forflyttes direkte fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som er oppført i nevnte del.
3. Medlemsstater oppført i vedlegg I del B skal ikke anvende de forebyggende helsetiltakene på hunder som for ikke-kommersielle formål forflyttes direkte fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som er oppført i del A.
Artikkel 3 Vilkår for oppføring av en medlemsstat eller en del av en medlemsstat i vedlegg I del A

Medlemsstater skal oppføres i vedlegg I del A, for hele eller deler av sitt territorium, dersom de har inngitt en søknad til Kommisjonen der det dokumenteres at minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)De har erklært, etter framgangsmåten anbefalt i kapittel 1.4 artikkel 1.4.6 nr. 3 i helseregelverket for landdyr fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), 2010-utgaven, bind 1, at hele eller deler av deres territorium er fritt for infeksjon med Echinococcus multilocularis hos dyr som fungerer som hovedverter, og at det i henhold til deres nasjonale lovgivning er påkrevd å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
b)De har ikke registrert noen tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr i løpet av de 15 årene før søknadsdatoen, uten å gjennomføre et særlig overvåkingsprogram for sykdomsframkallende stoffer, forutsatt at følgende vilkår har vært oppfylt i 10 år før nevnte dato:
i)Det har i henhold til nasjonal lovgivning vært påkrevd å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
ii)Et system har vært i kraft for tidlig påvisning av tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
iii)Egnede tiltak har vært i kraft for å hindre at parasitten Echinococcus multilocularis innføres via husdyr som fungerer som hovedverter.
iv)Det er ikke kjent at infeksjon med Echinococcus multilocularis har vært etablert hos ville vertsdyr på deres territorium.
c)De har i tre perioder på tolv måneder før søknadsdatoen gjennomført et særlig overvåkingsprogram for sykdomsframkallende stoffer, som oppfyller kravene i vedlegg II, og har ikke registrert noen tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter, og det har vært påkrevd å melde fra om slike tilfeller i henhold til deres nasjonale lovgivning.
Artikkel 4 Vilkår for oppføring av en medlemsstat eller en del av en medlemsstat i vedlegg I del B

Medlemsstater skal oppføres i vedlegg I del B i høyst fem overvåkingsperioder på tolv måneder dersom de har inngitt en søknad til Kommisjonen der det dokumenteres at

a)det på hele deres territorium eller de deler av det som skal oppføres i nevnte del, er gjennomført et obligatorisk program i samsvar med bestemmelsene i strekpunktene i artikkel 14 nr. 1 i direktiv 92/65/EØF, for å utrydde infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter,
b)det i henhold til deres nasjonale lovgivning er påkrevd å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
Artikkel 5 Forpliktelser for medlemsstater oppført i vedlegg I
1. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal ha
a)regler som gjør det påkrevd i henhold til deres nasjonale lovgivning å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr,
b)et system for tidlig påvisning av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
2. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal gjennomføre et særlig overvåkingsprogram for sykdomsframkallende stoffer som er utformet og gjennomføres i samsvar med vedlegg II.
3. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om tilfeller der prøver tatt fra ville hovedverter, er smittet med Echinococcus multilocularis
a)i løpet av den forrige overvåkingsperioden på tolv måneder for medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i vedlegg I del A, eller
b)etter den første 24-månedersperioden etter påbegynnelsen av det obligatoriske programmet for utryddelse av Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter i medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i vedlegg I del B.
4. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal innen 31. mai etter avslutningen av hver overvåkingsperiode på tolv måneder underrette Kommisjonen om resultatene fra det særlige overvåkingsprogrammet for sykdomsframkallende stoffer nevnt i nr. 2.
Artikkel 6 Vilkår for å fjerne oppføringen av medlemsstater eller deler av medlemsstater fra vedlegg I

Kommisjonen skal fjerne oppføringen av en medlemsstat eller en del av en medlemsstat fra den respektive listen i vedlegg I når

a)vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 ikke lenger er oppfylt, eller
b)det er påvist tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hovedverter i løpet av overvåkingsperiodene nevnt i artikkel 5 nr. 3, eller
c)rapporten nevnt i artikkel 5 nr. 4 ikke er framlagt for Kommisjonen innen fristen fastsatt i nevnte nummer, eller
d)utryddelsesprogrammet fastsatt i artikkel 4 er avsluttet.
Artikkel 7 Forebyggende helsetiltak
1. Hunder som for ikke-kommersielle formål skal forflyttes til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I, skal høyst 120 timer og minst 24 timer før den planlagte innførselen til den berørte medlemsstatens territorium behandles mot kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former av parasitten Echinococcus multilocularis.
2. Behandlingen fastsatt i nr. 1 skal bestå i at en veterinær foreskriver et veterinærpreparat
a)som inneholder en passende dose
i)praziquantel eller
ii)farmakologisk aktive stoffer som alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former av parasitten Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten,
b)som er omfattet av
i)en markedsføringstillatelse i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2001/82/EF eller artikkel 3 i forordning (EF) nr. 726/2004 eller
ii)en godkjenning eller lisens fra vedkommende myndighet i den tredjestaten der hunden som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål, har sin opprinnelse.
3. Behandlingen fastsatt i nr. 1 skal attesteres av
a)veterinæren som har gitt behandlingen, i den relevante delen av standardpasset fastsatt ved vedtak 2003/803/EF, ved ikke-kommersiell forflytning av hunder innenfor Unionen, eller
b)en offentlig veterinær, i den relevante delen av modellen for helsesertifikat fastsatt ved vedtak 2004/824/EF, ved ikke-kommersiell forflytning av hunder fra en tredjestat.
Artikkel 8 Unntak fra anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene
1. Som unntak fra artikkel 7 nr. 1 skal ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I være tillatt for hunder som har vært omfattet av de forebyggende helsetiltakene som er fastsatt
a)i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 7 nr. 3 bokstav a), minst to ganger med et mellomrom på høyst 28 dager, og behandlingen deretter er gjentatt med jevne mellomrom på høyst 28 dager,
b)i artikkel 7 nr. 2 og 3, minst 24 timer før innførselen og høyst 28 dager før avsluttet transitt, og i så fall må hundene passere et av innførselspunktene som den berørte medlemsstaten har oppført på listen fastsatt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 998/2003.
2. Unntaket fastsatt i nr. 1 gjelder bare for forflytning av hunder til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I som har
a)underrettet Kommisjonen om vilkårene for kontroll av slike forflytninger, og
b)gjort disse vilkårene offentlig tilgjengelige.
Artikkel 9 Revisjon

Kommisjonen skal

a)ta denne forordning opp til ny vurdering senest fem år etter at den trer i kraft, på bakgrunn av den vitenskapelige utvikling med hensyn til infeksjon med Echinococcus multilocularis hos dyr,
b)framlegge resultatene av denne vurderingen for Europaparlamentet og Rådet.

Ved vurderingen skal det særlig undersøkes om de forebyggende helsetiltakene er forholdsmessige og vitenskapelig begrunnet.

Artikkel 10 Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. juli 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
Vedlegg I
Del a
Liste over medlemsstater eller deler av en medlemsstat som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3
ISO-kodeMedlemsstatDel av territorium
FIFINLANDHele territoriet
GBDET FORENTE KONGERIKEHele territoriet
IEIRLANDHele territoriet
MTMALTAHele territoriet
B
EØS
NONORGEHele territoriet
EØS
B
Del b
Liste over medlemsstater eller deler av en medlemsstat som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4
ISO-kodeMedlemsstatDel av territorium
Vedlegg II
Krav til det særlige overvåkingsprogrammet for sykdomsframkallende stoffer fastsatt i artikkel 3 bokstav c)
1.Det særlige overvåkingsprogrammet for sykdomsframkallende stoffer skal være utformet slik at det innenfor hver epidemiologisk relevant geografisk enhet i medlemsstaten eller en del av medlemsstaten er mulig å påvise en prevalens på høyst 1 % med et konfidensnivå på minst 95 %.
2.Overvåkingsprogrammet skal bygge på et passende utvalg av prøver, enten risikobasert eller representativt, som sikrer påvisning av parasitten Echinococcus multilocularis dersom den forekommer i noen del av medlemsstaten med en prevalens som fastsatt i nr. 1.
3.Overvåkingsprogrammet skal bestå i løpende innsamling, i overvåkingsperioden på tolv måneder, av prøver fra ville hovedverter eller, dersom det er dokumentert at slike verter ikke finnes i vedkommende medlemsstat eller vedkommende del av en medlemsstat, fra tamme hovedverter, og prøvene skal analyseres ved å undersøke
a)tarminnhold med henblikk på å påvise parasitten Echinococcus multilocularis ved hjelp av metoden med sedimentering og telling eller en annen metode med tilsvarende følsomhet og nøyaktighet, eller
b)avføring med henblikk på påvisning av artsspesifikk deoksyribonukleinsyre (DNA) fra vev eller egg av parasitten Echinococcus multilocularis ved polymerasekjedereaksjon (PCR) eller en annen metode med tilsvarende følsomhet og nøyaktighet.