Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2016 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger

DatoFOR-2016-05-27-530
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.05.2016
Sist endretFOR-2016-06-17-709 fra 01.09.2016
EndrerFOR-2015-05-29-578, FOR-2015-11-20-1335
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§1-4, LOV-1997-02-28-19-§4-4, LOV-1997-02-28-19-§19-14, LOV-1997-02-28-19-§20-18
Kunngjort30.05.2016   kl. 15.20
KorttittelForskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer m.m.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mai 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 1-4 andre ledd, § 4-4 femte ledd, § 19-14 åttende ledd og § 20-18 åttende ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 17 juni 2016 nr. 709.

§ 1.Grunnbeløpet i folketrygden fastsettes til 92 576 kroner.
§ 2.Reguleringsfaktoren etter § 19-14 første ledd (lønnsveksten) settes til 2,78 prosent. Reguleringsfaktoren etter § 19-14 andre ledd settes til 2,01 prosent.
§ 3.Fra 1. mai 2016 fastsettes satsene for minste pensjonsnivå etter folketrygdloven § 19-8 til 142 915 kroner for lav sats, til 166 274 kroner for ordinær sats, til 179 748 kroner for høy sats og til 280 337 kroner for den særskilte satsen.

Fra 1. september 2016 fastsettes satsene for minste pensjonsnivå etter folketrygdloven § 19-8 tredje til og med sjette ledd slik:

1.Lav sats etter tredje ledd fastsettes til 147 408 kroner.
2.Ordinær sats etter fjerde ledd fastsettes til 170 765 kroner.
3.Høy sats etter femte ledd fastsettes til 179 748 kroner.
4.Særskilt sats etter sjette ledd bokstav a fastsettes til 183 748 kroner.
5.Særskilt sats etter sjette ledd bokstav b fastsettes til 280 337 kroner.
0Endret ved forskrift 17 juni 2016 nr. 709 (i kraft 1 sep 2016).
§ 4.Reguleringsfaktoren etter § 20-18 første ledd (lønnsveksten) settes til 2,78 prosent. Reguleringsfaktoren etter § 20-18 andre ledd settes til 2,01 prosent.
§ 5.Satsene for garantipensjon etter folketrygdloven § 20-9 fastsettes til 166 274 kroner for ordinær sats og til 179 748 kroner for høy sats.
§ 6.Virkningstidspunktet for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger settes til 30. mai 2016.
§ 7.Forskriften trer i kraft 1. mai 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 29. mai 2015 nr. 578 og forskrift 20. november 2015 nr. 1335.
0Endret ved forskrift 17 juni 2016 nr. 709 (i kraft 1 sep 2016).