Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

DatoFOR-2016-05-29-545
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse03.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2004-07-21-1131
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§22, LOV-2003-12-19-124-§31, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort02.06.2016   kl. 15.30
Rettet23.04.2016 (§ 19)
KorttittelForskrift om erstatning etter offentlige pålegg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. mai 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 22 og § 31, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Rettelser: 23.04.2016 (§ 19).

Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak mot planteskadegjørere, dyresykdommer og smittestoffer.

§ 2.Virkeområde

Ved pålegg som gjelder husdyr kommer forskriften til anvendelse på eier av husdyr, bygningsmasse og eiendom som har rett til erstatning etter matloven § 22 første og andre ledd, og matloven § 31 jf. forskriften § 7 - § 10.

Ved pålegg som gjelder egenproduserte planter og plantedeler kommer forskriften til anvendelse på virksomhet som er berettiget produksjonstilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 4 eller virksomhet som skal levere årsoppgave etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 15-4, jf. § 2-1.

Ved pålegg som gjelder skog kommer forskriften til anvendelse på virksomhet som er berettiget tilskudd etter forskrift 4. februar 2004 nr. 447 om miljøtiltak mv. i skogbruket.

§ 3.Generelle vilkår

Det er et vilkår for rett til erstatning etter denne forskriften at eieren eller annen som har ansvar for dyrene, plantene mv., ikke selv forsettlig eller grovt uaktsomt har forvoldt sykdommen, utlegget eller tapet. Varslingsplikt jf. matloven § 6 og vedtak gitt i eller i medhold av matloven må være fulgt.

For erstatning etter matloven § 22 tredje ledd og § 31 er det et vilkår at tapet ikke kan dekkes gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning, eller at søkeren ikke faktisk får dekket tapet gjennom forsikring eller på annen måte.

§ 4.Fradrag i erstatningen, minsteutbetaling og egenandel

Dersom oppgjør for slakteverdi, ullverdi og pristilskudd eller lignende utbetales, skal dette trekkes fra ved erstatningsberegningen.

Sparte kostnader som følge av pålegget, skal trekkes fra ved erstatningsberegningen.

Beregnet erstatning mindre enn 1 000 kroner blir ikke utbetalt.

For utmålt erstatning etter § 7 andre ledd skal den erstatningsberettigede dekke en egenandel på 20 % etter fradrag som nevnt i første ledd. For utmålt erstatning etter § 7 tredje ledd skal den erstatningsberettigede dekke en egenandel på 60 %.

For utmålt erstatning etter § 8 skal den erstatningsberettigede dekke en egenandel på 10 %.

Erstatning etter matloven § 22

§ 5.Erstatning etter offentlige pålegg

Eier har rett til erstatning for husdyr som avlives etter pålegg jf. matloven § 23, dør før slikt pålegg blir gitt eller dør som følge av pålagt behandling.

Virksomhet har rett til erstatning ved pålegg om destruksjon av egenproduserte planter eller plantedeler gitt med hjemmel i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 6 og § 40.

Når slike pålegg er gitt omfatter retten til erstatning også utgifter til gjennomføring av pålagte tiltak for å fjerne mulige smittestoffer.

§ 6.Utmåling av erstatning

Småfe, fjørfe storfe og gris erstattes etter standardiserte satser jf. § 17 - § 20. Andre husdyr erstattes etter verdien i Norge på påleggstidspunktet.

Egenproduserte planter og plantedeler erstattes etter verdien på påleggstidspunktet.

Hus, husinnredning, fôr, gjødsel, redskaper, maskiner, annet materiell og inventar som er pålagt destruert erstattes med verdien på påleggstidspunktet. Det skal gjøres fradrag for slit, elde og standardheving.

Eget arbeid erstattes etter l.tr. 48 i statens regulativ.

Nødvendige utgifter til gjennomføring av pålagte tiltak dekkes etter dokumentasjon.

Erstatning etter matloven § 31

§ 7.Erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger

Virksomhet som får vedtak om restriksjoner mot sending av småfebesetning på fellesbeite på grunn av skrapesyke eller CAE/mædi-/visnaviruset, har rett til erstatning dersom det velger å slakte ned hele besetningen innen 6 måneder etter at slike restriksjoner er vedtatt. Det er et vilkår for rett til erstatning etter denne paragrafen at saneringstiltak fastsatt av Mattilsynet er gjennomført.

Småfe erstattes etter standardiserte satser fastsatt i § 17.

Materiellkostnader ved pålagt sanering beregnes etter reglene i § 6 tredje og femte ledd.

§ 8.Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode

Virksomhet som har fått pålegg om avliving av husdyr med hjemmel i matloven § 23 eller som frivillig har slaktet ned dyr, og som har fått pålagt en oppholdsperiode med hjemmel i matloven § 23, kan få erstatning for tapte produksjonstilskudd i oppholdsperioden. Det er et vilkår for erstatning etter denne paragraf at søker etablerer tilsvarende drift etter oppholdsperioden. Det kan gis erstatning fra og med 12 måneder og inntil tre år etter at pålegg om oppholdsperiode ble gitt. Det gis ikke erstatning for tapt tilskudd etter at virksomheten har startet opp drift etter en oppholdsperiode.

Erstatning beregnes på grunnlag av de satser for tilskudd til husdyr, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til dyr på utmarksbeite, arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd som gjelder på påleggstidspunktet.

§ 9.Erstatning ved flytterestriksjoner på bier

Virksomhet som driver med honningproduksjon og som har fått vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber, har rett til erstatning når dette fører til svikt i honningproduksjon.

Erstatningen er produksjonssvikt i kg per bikube multiplisert med antall erstatningsberettigede kuber multiplisert med fastsatt sats for honning i kr/kg, jf. forskrift 15. september 2015 nr. 1054 om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon § 13.

Produksjonssvikten beregnes som virksomhetens dokumenterte gjennomsnittsproduksjon i kg per bikube siste tre år, fratrukket skadeårets dokumenterte produksjon i kg per bikube.

§ 10.Erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet

Virksomhet som eier besetning hvor nedfôring er pålagt før slakting, på grunn av radioaktivitet i storfe og småfe, har rett til erstatning for økte utgifter som følge av den pålagte nedfôringen etter standardiserte satser, jf. § 21.

Dyr som dør eller må nødslaktes under pålagt nedfôring erstattes etter standardiserte satser, jf. § 17 og § 19. Veterinær eller kommune må skriftlig bekrefte at dyret har dødd eller er nødslaktet i nedfôringsperioden.

Dersom slakt ikke blir godkjent til menneskemat, gis det erstatning for dyret etter standardiserte satser, jf. § 17 og § 19.

Det er et vilkår for rett til erstatning at virksomheten har fulgt en godkjent nedfôringsplan og har meldt dyrene inn til slakting senest en uke etter at nedfôringsperioden er slutt. Nedfôringsplan og startdato for nedfôring må være godkjent av kommunen før nedfôring iverksettes.

Søknad og saksbehandling

§ 11.Søknad

Søknad om erstatning etter § 5 - § 10 skal sendes fylkesmannen, på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknaden. Obligatoriske vedlegg er:

-kopi av pålegg
-bekreftelse på gjennomføring av pålegget
-spesifisert dokumentasjon over tap og utgifter ved gjennomføringen.

Søknadsfristen er 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført og godkjent av Mattilsynet. Det kan fattes vedtak om delutbetaling etter dokumenterte utgifter eller tap.

§ 12.Vedtak, klage og dispensasjon

Fylkesmannen fatter vedtak om erstatning etter denne forskriften.

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. IV. Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra § 11 andre ledd.

Opplysningsplikt, kontroll og avkorting

§ 13.Opplysningsplikt og kontroll

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon, herunder regnskapsmateriale, forretningspapirer og lignende dokumenter, som er nødvendig for å behandle søknader, utøve kontroll og forvalte ordningene på en tilfredsstillende måte.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet fører kontroll med at utbetalinger etter forskriften er riktige og at forskriftens bestemmelser blir overholdt, og kan herunder foreta stedlig kontroll hos den som søker erstatning. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll.

§ 14.Avkortning, tilbakebetaling og motregning

Oppfyller den erstatningsberettigede ikke vilkårene som forutsatt ved innvilgning av erstatningen, herunder plikten til å gjennomføre offentlig pålegg, eller dersom den erstatningsberettigede uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for urettmessig erstatningsutbetaling, kan erstatningen avkortes og utbetalt erstatning kreves tilbakebetalt.

Kravet kan motregnes i andre offentlige tilskudd og erstatninger mottakeren får i sin landbruksvirksomhet.

Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av den urettmessige erstatningen.

Standardiserte satser

§ 15.Definisjoner

I forskriften her gjelder følgende definisjoner:

Nord-Norge:Nordland, Troms og Finnmark.
Vestlandet:Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Tung rase:Charolais, Simmental, Limousin, Blonde d'Aquitaine samt alle krysninger som inneholder 7/8 eller mer av disse raser.
Lett rase:Øvrige raser herunder Aberdeen Angus, Hereford, Høylandsfe, NRF og Tiroler Grauvieh.
Sone for distriktstilskudd:Områder slik de er angitt i, eller i medhold av, jordbruksavtalen.
§ 16.Fraktkostnader

Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting av dyr benyttet eller tiltenkt benyttet i egen avl, erstattes frakt av nye dyr tilbake til eiendommen etter følgende satser:

Småfe: 80 kroner per dyr.

Storfe: 130 kroner per kalv, 460 kroner per voksne dyr.

Gris: 20 kroner per smågris, 260 kroner per voksne dyr.

For fjørfe gis det ikke erstatning for frakt av dyr tilbake til eiendommen.

§ 17.Standardsatser for småfe

Følgende standardsatser gjelder for erstatning for småfe: 

Lam ikke tiltenkt avl

Sone for distriktstilskudd12345
Kroner per lam15801665171518251835
 

Lam som pålegges slaktet mellom lamming og 1. sept.

Sone for distriktstilskudd12345
Veid sats, kroner per lam17601830187019601970
 

Livdyr (sau)

Sats
Værlam3100
Avlsværer5300
Søyelam2500
Søyer3000

Etter de første 30 dager etter siste bedekning eller inseminasjon gis det et drektighetstillegg på 600 kroner per påbegynt måned i inntil 4 måneder. Når bedekning skjer i flokk beregnes drektighetstillegget per påbegynt måned etter at væren ble sluppet inn i flokken. 

Geit

Sats
Geitekje under 9 md.1250
Geiter1950
Bukkekje under ett år1900
Avlsbukker3250

Etter de første 30 dager etter siste bedekning eller inseminasjon gis det et drektighetstillegg på 250 kroner per påbegynt måned i inntil 4 måneder. Når bedekning skjer i flokk beregnes drektighetstillegget per påbegynt måned etter at bukken ble sluppet inn i flokken.

§ 18.Standardsatser for fjørfe

For verpehøner er standardsatsen 49,50 kroner ved innsett. Satsen øker lineært til 85 kroner ved 24 ukers alder og holder seg konstant frem til 32 ukers alder. Deretter reduseres standardsatsen lineært til en nullverdi ved 78 ukers alder.

For rugeegghøner til slaktekyllingproduksjon er standardsatsen 143 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 208 kroner ved 24 ukers alder. Standardsatsen er konstant mellom 24 og 32 ukers alder. Deretter reduseres standardsatsen lineært ned til 12 kroner ved 60 ukers alder.

For slaktekyllinger er standardsatsen 5,70 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 19,36 kroner ved slakteferdig alder over 31 dager.

For kalkun er standardsatsen 23 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 134 kroner ved slakteferdig alder over 13 uker.

For industrikalkun er standardsatsen 23 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 281 kroner ved slakteferdig alder over 5 måneder.

§ 19.Standardsatser for storfe

Følgende standardsatser gjelder for erstatning for storfe:

Standardsatsen for melkerase er:
Sone for distriktstilskudd12345
Okser under 3 md.43004500460048004800
Okser 3–6 md.83008700890093009300
Okser 6–9 md.12 10012 70013 10013 60013 700
Okser 9–12 md.14 30015 10015 60016 40016 500
Okser 12–15 md.16 90017 90018 50019 40019 500
Okser 15–18 md.18 60019 80020 50021 60021 700
Okser 18–21 md.19 90021 30022 10023 30023 500
Okser 21–24 md.21 70023 20024 20025 50025 700
Voksne okser26 80028 90030 10031 90032 200
Kviger under 3 md.25002700270029002900
Kviger 3–6 md.46004900500053005300
Kviger 6–9 md.70007400760079008000
Kviger 9–12 md.960010 10010 50010 90011 000
Kviger 12–15 md.1120011800122001280012900
Kviger 15–18 md.13 50014 30014 80015 50015600
Kviger 18–21 md.14 20015 10015 60016 40016 500
Kviger 21–24 md.14 60015 60016 20017 10017 200
Ku18 10019 30020 00021 00021200

Etter de første 30 dager etter siste bedekning eller inseminasjon gis det et drektighetstillegg på 430 kroner per påbegynt måned i inntil 8 måneder.

Standardsatsen for kjøttfe, tung rase er:
Sone for distriktstilskudd12345
Okser under 3 md.64006700680071007100
Okser 3–6 md.11 30011 80012 10012 60012 600
Okser 6–9 md.15 80016 60017 20017 90018 000
Okser 9–12 md.18 40019 60020 30021 30021 400
Okser 12–15 md.18 90020 30021 10022 30022 500
Okser 15–18 md.20 50022 10023 00024 40024 600
Okser 18–21 md.22 60024 30025 40026 90027 100
Okser 21–24 md.24 80026 60027 80029 40029 600
Voksne okser42 70045 50047 20049 50049 900
Kviger under 3 md.47004900510053005300
Kviger 3–6 md.90009500980010 20010 300
Kviger 6–9 md.13 10013 80014 20014 80014 900
Kviger 9–12 md.18 00018 90019 50020 30020 400
Kviger 12–15 md.21 00022 10022 70023 70023 800
Kviger 15–18 md.23 80025 00025 70026 70026 900
Kviger 18–21 md.26 00027 30028 10029 30029 400
Kviger 21–24 md.29 60031 10032 00033 20033 400
Voksne kyr33 90035 50036 50037 90038 100

Etter de første 30 dager etter siste bedekning eller inseminasjon gis det et drektighetstillegg på 750 kroner per påbegynt måned i inntil 8 måneder.

Standardsatser for kjøttfe, lett rase er:
Sone for distriktstilskudd12345
Okser under 3 md.45004700480050005000
Okser 3–6 md.89009400960010 00010 100
Okser 6–9 md.12 70013 30013 70014 30014 400
Okser 9–12 md.16 00016 90017 50018 30018 400
Okser 12–15 md.16 40017 50018 20019 20019 300
Okser 15–18 md.17 50018 70019 50020 50020 700
Okser 18–21 md.18 60019 90020 80022 00022 100
Okser 21–24 md.19 30020 80021 70023 10023 300
Voksne okser30 80033 10034 60036 60036 900
Kviger under 3 md.27002800300031003100
Kviger 3–6 md.60006400660070007100
Kviger 6–9 md.940010 00010 40010 90010 900
Kviger 9–12 md.13 30014 00014 50015 10015 200
Kviger 12–15 md.16 30017 20017 70018 50018 600
Kviger 15–18 md.20 70021 70022 30023 10023 200
Kviger 18–21 md.21 80022 90023 60024 50024 700
Kviger 21–24 md.21 90023 10023 90024 90025 000
Voksne kyr24 50025 80026 70027 90028 000

Etter de første 30 dager etter siste bedekning eller inseminasjon gis det et drektighetstillegg på 530 kroner per påbegynt måned i inntil 8 måneder.

§ 20.Standardsatser for gris

Følgende standardsatser gjelder for erstatning for gris: 

Smågris

AlderNord-NorgeResten av landet
Smågris under 1 md.590515
Smågris 1–2 md.830720
Smågris 2–3 md.11801030
 

Slaktegris

AlderNord-NorgeAgderfylkene og Vestlandet unntatt RogalandResten av landet
3–4 md.155514901455
4–5 md.197018501790
5 md. eller mer237521652075
 

Livdyr

AlderNord-NorgeResten av landet
Småpurker18 uker30502555
Ubedekte ungpurker22 uker37703270
Purker50004500
Ungråner4–6 md.31253125
Råner62506250

Etter de første 14 dager etter siste bedekning eller inseminasjon gis det i Nord-Norge et drektighetstillegg på 810 kroner per påbegynt 14. dag i inntil 14 uker. For resten av landet er satsen 710 kroner.

§ 21.Standardsatser for nedfôring på grunn av radioaktivitet

Satsen for nedfôring av radioaktivitet i småfe er 10 kroner per dyr per dag. Fra og med 8. nedfôringsuke er satsen 11 kroner per dyr per dag. Det gis ikke erstatning for den første uken etter at småfe er satt på nedfôring.

Satsen for nedfôring av radioaktivitet i storfe er 37 kroner per dyr per dag.

§ 22.Tapt arbeidsfortjeneste ved måling av dyr

Tapt arbeidsfortjeneste og lignende i forbindelse med ekstraordinær samling eller nødvendig transport i forbindelse med besetningsmåling kompenseres med en fast sats på 150 kroner per målt dyr.

Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser

§ 23.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 3. juni 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 21. juli 2004 nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.

§ 24.Overgangsbestemmelse

Denne forskrift kommer til anvendelse på vedtak om pålegg gitt 3. juni 2016 eller senere.