Forskrift om stopp i fisket etter uer i ICES-statistikkområder Va, XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone i 2016

DatoFOR-2016-05-30-546
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse30.05.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2015-12-21-1812-§6
Kunngjort02.06.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om stopp i fisket etter uer i ICES m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. mai 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16 og forskrift 21. desember 2015 nr. 1812 om regulering av fisket etter uer i ICES' statistikkområder Va, XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2016 § 6.

§ 1.Stopp i fisket

Fisket etter pelagisk uer (Sebastes Mentella) i ICES-statistikkområder Va, XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og Grønlands økonomiske sone stoppes med virkning fra og med 30. mai 2016 kl. 12.00.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.