Forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring

DatoFOR-2016-06-01-547
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-100-§2-8
Kunngjort02.06.2016   kl. 15.30
Rettet09.06.2016 (§ 2)
KorttittelForskrift om jordskiftemeddommeres forsikring

Hjemmel: Fastsatt av Domstoladministrasjonen 1. juni 2016 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) § 2-8 siste ledd.
Rettelser: 09.06.2016 (§ 2).

§ 1.Første gang en person gjør tjeneste som jordskiftemeddommer skal det avgis forsikring. Forsikringen skal avgis i rettsmøte med partene til stede. Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis.

Avlagt forsikring som meddommer eller skjønnsmedlem ved de alminnelige domstolene samt skjønnsmedlem ved jordskiftedomstolene kan ikke erstatte forsikring som jordskiftemeddommer.

§ 2.Før det avgis forsikring skal jordskiftedommeren gjøre jordskiftemeddommeren kjent med de pliktene en meddommer har, jf. jordskifteloven § 2-8.
§ 3.Forsikringen har følgende ordlyd: 

Bokmål

«Forsikrer du at du i denne saken og i alle framtidige saker etter jordskifteloven, vil følge med på og ta hensyn til alt som kommer fram, og utføre dine plikter samvittighetsfullt og etter beste overbevisning, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg.» 

Nynorsk

«Lovar du at du i denne saka og i alle framtidige saker etter jordskiftelova, vil følgja med på og ta omsyn til alt som kjem fram, og utføra pliktene dine samvitsfullt og etter beste overtyding, så sei etter meg: Det lovar eg.» 

Nordsamisk

«Dáhkidat go dán áššis ja buot boahtteáiggi áššiin mat gusket eanajuohkinláhkii, ahte áiggut čuovvut mielde ja váldit vuhtii buot mii boahtá ovdan, ja doaimmahit iežat geatnegasvuođaid oamedovddolaččat ja nu bures go vejolaš, de gearddut mu sániid: dan mun dáhkidan.»

§ 4.Jordskiftemeddommere som har avgitt forsikring etter bestemmelsene i lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte § 11 trenger ikke avgi forsikring på nytt.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2016.