Forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften)

DatoFOR-2016-06-01-560
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.09.2016
Sist endretFOR-2017-02-06-135
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16, FOR-1980-11-24-1
Kunngjort03.06.2016   kl. 14.15
Rettet24.08.2016 (leddnummerering)
KorttittelMotorsykkelforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juni 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. I nr. 46 (forordning (EU) nr. 168/2013), nr. 46a (forordning (EU) nr. 3/2014 som endret ved forordning (EU) 2016/1824), nr. 46b (forordning (EU) nr. 44/2014 som endret ved forordning (EU) 2016/1824), nr. 46c (forordning (EU) nr. 901/2014 som endret ved forordning (EU) 2016/1825) og nr. 46d (forordning (EU) nr. 134/2014 som endret ved forordning (EU) 2016/1824).
Endringer: Endret ved forskrifter 28 juli 2016 nr. 949, 26 aug 2016 nr. 1006, 24 okt 2016 nr. 1246, 20 jan 2017 nr. 52, 24 jan 2017 nr. 65, 6 feb 2017 nr. 135.
Rettelser: 24.08.2016 (leddnummerering)

Kapittel 1. Virkeområde m.m.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at kjøretøy i gruppe L som godkjennes ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, brannsikkerhet og miljø i tilstrekkelig grad. Forskriften skal også sikre like konkurransevilkår.

§ 2.Virkeområde

Forskriften

-fastsetter administrative bestemmelser og tekniske krav i forbindelse med førstegangsgodkjenning i Norge av kjøretøy i gruppe L og av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse,
-stiller krav til teknisk stand for kjøretøy i gruppe L og tilhenger i bruk,
-stiller krav ved reparasjon, ombygging med mer.
§ 3.Forordninger for godkjenning av kjøretøy i gruppe L

Forordning (EU) nr. 168/2013, forordning (EU) nr. 3/2014, forordning (EU) nr. 44/2014, forordning (EU) nr. 134/2014, forordning (EU) nr. 901/2014, forordning (EU) 2016/1824 og forordning (EU) 2016/1825 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 6 feb 2017 nr. 135.
§ 4.Kjøretøygrupper
(1) Med kjøretøy i gruppe L menes alle to- eller trehjulede kjøretøy og quadrisykler som klassifisert i forordning (EU) nr. 168/2013 artikkel 4 og bilag I.
(2) I artikkel 4 er det gjort følgende hovedinndeling av kjøretøy i gruppe L:
L1eMoped med to hjul
L2eMoped med tre hjul
L3eMotorsykkel med to hjul
L4eMotorsykkel med to hjul og sidevogn
L5eMotorsykkel med tre hjul
L6eMoped med fire hjul
L7eMotorsykkel med fire hjul

Kapittel 2. Godkjenning, klassifisering og registrering

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1006 (i kraft 1 sep 2016).
§ 5.Generelt om godkjenning, klassifisering og registrering
(1) Godkjenning og klassifisering av kjøretøy i gruppe L og deler og utstyr til disse, skal følge framgangsmåte og krav som framgår av rettsaktene nevnt i § 3 dersom ikke annet følger av denne forskrift.
(2) Kjøretøy gruppe L som allerede er klassifisert i EØS-land etter bestemmelsene i direktiv 2002/24/EF eller forordning (EU) nr. 168/2013, beholder sin klassifisering.
(3) Kjøretøy i gruppe L som ikke allerede er klassifisert skal ved enkeltgodkjenning klassifiseres etter bestemmelsene i kjøretøyforskriften § 2-3.
(4) Ved godkjenning i Norge skal opplysninger og dokumentasjon framlegges på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller være oversatt til et av disse språkene. Fremlagt dokumentasjon på annet språk, f.eks. tysk, kan godtas dersom den som foretar godkjenning er fortrolig med språket. Dokumentasjon på annet språk, men i harmonisert format, kan likevel godtas.
(5) Det påhviler den som fremstiller kjøretøyet for godkjenning å dokumentere utført arbeid og benyttede delers/komponenters opprinnelse. Dokumentasjon for utført arbeid kan være dokumentasjon fra verksted, egenerklæring når arbeid er utført av kjøretøyeier selv på eget kjøretøy, foto eller lignende. Dokumentasjon for deler kan være registreringsdokumenter, fortollingsdokumentasjon, kjøpekontrakter, salgsmelding, kvitteringer, foto, egenerklæring eller lignende. Den som søker om godkjenning av moped og motorsykkel må selv bære omkostningene i forbindelse med godkjenningen, så som dokumentasjon, prøvinger, kontroll av produksjonsoverensstemmelse mv.
(6) Kjøretøy i gruppe L som er opplistet i forordning (EU) nr. 168/2013 artikkel 2 nr. 2 omfattes ikke av denne forskrift.
(7) Kjøretøy i gruppe L1e tillates ikke registrert for passasjerer.
0Endret ved forskrifter 26 aug 2016 nr. 1006 (i kraft 1 sep 2016), 20 jan 2017 nr. 52 (i kraft 1 feb 2017).
§ 5a.Krav til understellsnummer
(1) Godkjenningspliktig moped og motorsykkel skal være tydelig merket med understellsnummer.
(2) Understellsnummeret skal være angitt ved innpreging i rammen eller i egnet del i bærende konstruksjon når kjøretøyet ikke har ramme. Det skal være plassert slik at det er godt synlig og utført slik at det vanskelig kan fjernes eller endres. Understellsnummerets plassering på kjøretøyet skal legges inn som merknad i kjøretøyets vognkort. Innpregingen av understellsnummeret skal være utført etter bestemmelsene i forordning (EU) nr. 901/2014.
(3) Understellsnummer må ikke påføres av andre enn fabrikanten eller under oppsyn av godkjenningsmyndigheten. Ved flertrinnsproduksjon følges prosedyrene i direktiv 2007/46/EF, vedlegg XVII. Understellsnummer må ikke fjernes, endres eller flyttes uten samtykke fra godkjenningsmyndigheten.
(4) Når kjøretøyet er registrert eller tatt i bruk kan det ikke godkjennes med annet understellsnummer. Dette gjelder ikke kjøretøy som er oppbygd, jf. § 5b femte ledd og kjøretøyforskriften § 7-2 punkt 1.8 og 5.4. Dette gjelder selv om en eventuell endring skjer før godkjenning i Norge.
(5) Det påhviler eieren av kjøretøyet å føre bevis for at kjøretøyets identitet (understellsnummer, innpreging, merkeplate osv.) er riktig dersom det oppstår tvil om dette.
(6) Det stilles ikke krav om å prege inn understellsnummer på kjøretøy som er godkjent i Norge uten innpreget understellsnummer før 1. februar 2017.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2017 nr. 52 (i kraft 1 feb 2017), endret ved forskrift 24 jan 2017 nr. 65 (i kraft 1 feb 2017).
§ 5b.Krav til understellsnummer ved skade, reparasjon, ombygging og oppbygging
(1) Dersom kjøretøyets understellsnummer er skadet (helt eller delvis) eller vil bli skadet ved reparasjon eller ombygging av kjøretøyet, skal regionvegkontoret underrettes om dette. For kjøretøyverksteder gjelder særskilt rapporteringsplikt, jf. forskrift om kjøretøyverksteder § 12 annet ledd.
(2) Når arbeid på kjøretøy vil medføre at det innpregede understellsnummeret blir skadet eller fjernet, skal kjøretøyet forevises regionvegkontoret før slikt arbeid blir satt i gang. Det samme gjelder dersom det viser seg at understellsnummer allerede er skadet eller fjernet før reparasjon av kjøretøyet blir påbegynt. Etter at arbeidet er utført, men før kjøretøyet på nytt tas i bruk, fremstilles kjøretøyet på ny for regionvegkontoret.
(3) Godkjent kjøretøyverksted kan i særlige tilfeller og før reparasjonen påbegynnes gjøre skriftlig avtale med regionvegkontoret om å fravike kravet om forhåndskontroll etter punkt 2. For å kunne inngå slik avtale må kjøretøyet kunne identifiseres overfor regionvegkontoret ved hjelp av oversendt dokumentasjon.
(4) Ved reparasjon eller ombygging av kjøretøy som har medført at kjøretøyets understellsnummer er blitt beskadiget eller fjernet, skal kjøretøyets opprinnelige understellsnummer preges på nytt i rammen/karosseriet, jf. § 5a annet ledd. Hvis rammen/karosseriet i forbindelse med reparasjon og/eller ombygging blir skiftet, skal kjøretøyets opprinnelige understellsnummer angis på samme måte. Har den/det innsatte rammen/karosseriet et annet understellsnummer innpreget fra før skal dette samtidig overstrekes på en slik måte at det fortsatt er leselig.
(5) Oppbygd kjøretøy skal utstyres med nytt understellsnummer. Understellsnummer for enkeltkjøretøy tildeles av regionvegkontoret. Understellsnummer ved produksjon av flere kjøretøy tildeles av produsenten. Hvis ramme/karosseri som kjøretøyet er bygd opp av har understellsnummer innpreget fra før, skal dette overstrekes på en slik måte at det fortsatt er leselig når nytt understellsnummer blir tildelt.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2017 nr. 52 (i kraft 1 feb 2017).
§ 6.EU-typegodkjenning
(1) Vegdirektoratet er myndighet for EU-typegodkjenning i Norge.
(2) Det kan gis EU-typegodkjenning for komplett kjøretøy i gruppe L. Godkjenningen kan gis i ett eller flere trinn. Det kan også gis godkjenning av systemer, komponenter og separate tekniske enheter.
(3) Det kan gis etappevis typegodkjenning av kjøretøy i undergruppene L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU og L7e-CU.
(4) Bestemmelsene for EU-typegodkjenning framgår av rettsaktene som angitt i § 3.
§ 7.Nasjonal typegodkjenning av småserier
(1) Vegdirektoratet er myndighet for nasjonal småserietypegodkjenning.
(2) Kjøretøy i gruppe L produsert i små serier kan framstilles for nasjonal typegodkjenning, jf. forordning (EU) nr. 168/2013 artikkel 42. Høyeste antall kjøretøy av en type som kan godkjennes i Norge settes til det maksimale som følger av vedlegg III til forordningen. Godkjenningsformen kan også benyttes for etappevis typegodkjenning.
§ 8.Restkjøretøy

Når nye bestemmelser trer i kraft kan Vegdirektoratet etter søknad ved behov og dersom det ikke i vesentlig grad er til ulempe for trafikksikkerhet og/eller miljø, gi tillatelse til at restkjøretøy registreres i Norge innenfor de grenser som følger av forordning (EU) nr. 168/2013 artikkel 44.

§ 9.Enkeltgodkjenning av nytt kjøretøy i gruppe L
(1) Regionvegkontoret er myndighet for enkeltgodkjenning.
(2) Nytt kjøretøy i gruppe L kan framstilles for enkeltgodkjenning.
(3) Kjøretøy i gruppe L skal oppfylle kravene i kjøretøyforskriften. Alternativt kan ett eller flere av kravene i rettsaktene som angitt i § 3 være oppfylt. EU-typegodkjente systemer, komponenter og tekniske enheter skal aksepteres i forbindelse med enkeltgodkjenning av komplett kjøretøy.
(4) Fabrikantens forpliktelser i forbindelse med EU-typegodkjenning gjelder så langt det passer ved enkeltgodkjenning. Tilsvarende ansvar har også eier/importør av kjøretøy i gruppe L som framstilles for godkjenning. Den som framstiller kjøretøy i gruppe L for godkjenning har ansvar for at framlagte opplysninger er korrekt.
(5) Kjøretøy i gruppe L som er godkjent i annet EØS-land etter dette landets nasjonale regelverk og som importeres uendret til Norge, skal ikke underlegges ny kontroll eller krav om ny dokumentasjon av forhold som tidligere er dokumentert og godkjent. Dersom det ikke tidligere er framlagt dokumentasjon på oppfyllelse av krav på områder der det norske regelverket stiller tekniske krav eller der de norske krav avviker fra godkjenningslandets, kan oppfyllelse av disse kravene kreves dokumentert. Kjøretøy i gruppe L som er godkjent i annet EØS-land kan likevel bare nektes godkjent dersom forskjellen mellom de krav som ble stilt i godkjenningslandet og norske krav er av en slik art at kjøretøy i gruppe L utgjør en stor fare for trafikksikkerhet og/eller miljø.
(6) For arvegods, bevaringsverdig kjøretøy i gruppe L og kjøretøy i gruppe L med kjennemerke med gule tegn på blå reflekterende bunn gjelder § 10 sjette ledd tilsvarende.
(7) Kjøretøy i gruppe L som er dokumentert bestilt hos fabrikant eller produsert før ikrafttredelsesdatoen for et nytt krav, men som ikke tilfredsstiller dette, kan enkeltgodkjennes også etter denne dato når kjøretøyet tilfredsstiller de krav som ble stilt før denne dato. Kjøretøyet må registreres innen ett år etter kravets ikrafttredelsesdato.
(8) Regionvegkontoret kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller gjøre unntak fra de tekniske kravene og administrative bestemmelsene. I søknaden skal det godtgjøres at unntaket så langt praktisk mulig tilsvarer de trafikksikkerhets- og miljøkrav som fremgår av denne paragraf. Det kan ikke gis unntak fra definisjonene, eller unntak som utvider området for enkeltgodkjenning.
0Endret ved forskrift 24 okt 2016 nr. 1246 (i kraft 1 nov 2016).
§ 10.Enkeltgodkjenning mv. av bruktimportert kjøretøy i gruppe L
(1) Regionvegkontoret er myndighet for enkeltgodkjenning av bruktimport.
(2) Kjøretøy i gruppe L regnes som brukt når det har vært registrert eller tatt i bruk uten registreringsplikt.
(3) Kjøretøy i gruppe L skal oppfylle de krav som i Norge gjaldt på det tidspunkt kjøretøyet ble førstegangsregistrert eller tatt i bruk uten registreringsplikt i annet land.
(4) Kjøretøy i gruppe L som er EU-typegodkjent i annet EØS-land regnes likevel som godkjent i Norge dersom det ikke er foretatt ombygging etter godkjenningen. Det foretas identitetskontroll og kan utføres stikkprøvekontroll av overensstemmelse med EU-typegodkjenningen.
(5) For kjøretøy i gruppe L som er godkjent i annet EØS-land etter dette landets nasjonale regelverk og som importeres uendret til Norge, gjelder bestemmelsen i § 9 femte ledd tilsvarende. Det foretas identitetskontroll og kan utføres stikkprøvekontroll av overensstemmelse med opprinnelig godkjenning.
(6) Kjøretøy i gruppe L som har vært registrert i utlandet og som importeres som arvegods, kan godkjennes etter kjøretøyforskriften § 1-8. Det samme gjelder kjøretøy i gruppe L som tas med fra utlandet i forbindelse med flytting til eller etablering i Norge, og som registreres på kjennemerker med gule tegn på blå, reflekterende bunn («diplomatkjennemerker») eller som registreres på internasjonale organisasjoner i Norge eller deres personale som nyter personlig tollfrihet, i den grad dette følger av folkeretten eller av særskilt overenskomst, forutsatt at kjøretøyet importeres til eget bruk, og det gis avgiftsfrihet, avgiftsnedsettelse eller avgiftstilskudd for engangsavgift. Slikt kjøretøy anses ved eventuelt senere salg i Norge som tidligere registrert her i landet hva angår tekniske krav.
(7) For godkjenning av bevaringsverdig kjøretøy i gruppe L gjelder kjøretøyforskriften § 1-9.
(8) Regionvegkontoret kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller gjøre unntak fra de tekniske kravene og administrative bestemmelsene. I søknaden skal det godtgjøres at unntaket så langt praktisk mulig tilsvarer de trafikksikkerhets- og miljøkrav som fremgår av denne paragraf. Det kan ikke gis unntak fra definisjonene, eller unntak som utvider området for enkeltgodkjenning.
§ 11.Kontroll
(1) Godkjenningsmyndighetene eller politiet kan når som helst gi pålegg om at kjøretøy i gruppe L skal fremstilles til kontroll hos Regionvegkontoret.
(2) Regionvegkontoret og politiet eller andre som Samferdselsdepartementet bemyndiger kan når som helst uten varsel kontrollere kjøretøy i gruppe L på vilkårlig sted, uansett om kjøretøy i gruppe L er godkjennings- eller registreringspliktig eller ikke.
(3) Vegdirektoratet eller den det bemyndiger, kan på vilkårlig tidspunkt foreta kontroll av godkjenningspliktige deler og utstyr.
(4) Den som produserer eller fører i handel godkjenningspliktige deler eller utstyr, har plikt til å låne ut nødvendige eksemplarer til kontroll når dette kreves.
§ 12.Forbud mot å framstille kjøretøy i gruppe L til godkjenning

Dersom ikke annet er fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013, kan Regionvegkontoret/Vegdirektoratet forby person eller virksomhet å framstille kjøretøy i gruppe L for godkjenning for en periode ved vesentlige brudd på reglene eller framlegging av feil opplysninger.

Kapittel 3. Tekniske prøveinstanser

§ 13.Utpeking av tekniske prøveinstanser
(1) Vegdirektoratet utpeker tekniske prøveinstanser som omtalt i forordning (EU) nr. 168/2013 kapittel XVI. Søknad om utpeking skal vedlegges akkreditering fra Norsk Akkreditering eller tilsvarende organ i annet EØS- land om at virksomheten oppfyller kravene i forordningens kapittel XVI.
(2) Den som søker om utpeking som teknisk prøveinstans må bære omkostningene i forbindelse med søknaden, herunder framskaffelse av akkreditering som er gjennomført som grunnlag for søknaden og revisjoner av denne.
§ 14.Tilsyn og reaksjoner

Vegdirektoratet fører tilsyn med utpekte prøveinstanser og kan trekke tilbake utpeking av teknisk prøveinstans for en periode eller for alltid

-dersom vilkårene for utpekingen ikke lenger er til stede,
-dersom det sannsynliggjøres at prøving eller oppfølging av produksjonen ikke utføres eller holder tilstrekkelig kvalitet, eller
-ved andre vesentlige brudd på regelverket.

Kapittel 4. Krav til kjøretøy i gruppe L og utstyr i bruk

§ 15.Krav til kjøretøy i gruppe L/utstyr i bruk

Kjøretøy i gruppe L og godkjenningspliktig utstyr i bruk skal opprettholdes i slik utførelse/vedlikeholdes slik at de til enhver tid oppfyller de krav som gjaldt ved første gangs registrering.

§ 16.Reparasjon, ombygging og oppbygging
(1) For reparasjon, ombygging og oppbygging av kjøretøy i gruppe L gjelder kjøretøyforskriften § 1-4, § 6-9, kapittel 7, § 16-4 nr. 5, § 16-6 og § 18-1 nr. 6. Oppbygd kjøretøy i gruppe L som ikke omfattes av kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 4.4 må likevel godkjennes etter denne forskrift § 9.
(2) Ved ombygging gjelder dessuten at det ikke må foretas ombygginger som gjør at kjøretøy i gruppe L blir mindre trafikksikker, mindre miljøvennlig eller mer brannfarlig enn før ombyggingen, dersom ikke annet følger av bestemmelsene i første ledd.
§ 17.Lysutstyr og lydsignal
(1) I tillegg til lysutstyr som framgår av forordning (EU) nr. 168/2013 vedlegg II, kan ekstra lysutstyr som omtalt i kjøretøyforskriften § 28-2 nr. 5 påmonteres kjøretøy i gruppe L og benyttes i samsvar med formålet under bruken. Annet lysutstyr tillates ikke.
(2) For sirene for utrykningskjøretøy gjelder kjøretøyforskriften § 29-1.
(3) Dersom ekstra utstyr er påmontert på godkjenningstidspunktet jf. kapittel 2, skal overensstemmelse med kravene til slikt utstyr dokumenteres som del av godkjenningen.
§ 18.Bruk av dekk med pigger

Kjøretøy i gruppe L som ifølge forskrift om bruk av kjøretøy tillates brukt med pigger, kan bare ha dekk med pigger som fastsatt i kjøretøyforskriften § 13-5 nr. 2.

Kapittel 5. Administrative bestemmelser, kostnader, gebyr m.m.

§ 19.Gebyr
(1) For
-enkeltgodkjenning av kjøretøy i gruppe L (ny eller bruktimportert),
-godkjenning av endret eller reparert/ombygd/oppbygd kjøretøy når dette kreves etter § 16,
-nasjonal typegodkjenning og
-EU-typegodkjenning, skal det betales gebyr etter disse regler.
(2) Det skal ikke betales gebyr for klagebehandling. Det betales heller ikke gebyr for identitetssjekk eller stikkprøvekontroll av bruktimportert EU-typegodkjent kjøretøy i gruppe L (jf. § 10).
(3) Gebyr skal være betalt før søknad om enkeltgodkjenning behandles, dersom ikke annet er avtalt. Ved omgjøring av vedtak skal gebyr tilbakebetales, i den grad det omgjorte vedtak har hatt betydning for gebyrplikten.
(4) Gebyr for enkeltgodkjenning og godkjenning etter ombygging er:
a)Kjøretøy i gruppe LKr550,–
b)Kjøretøy i gruppe L, fornyet søknad med begrenset kontrollKr350,–
(5) Gebyr for typegodkjenninger:
a)Kjøretøy i gruppe LKr1 620,–
b)Kjøretøy i gruppe L, fornyet søknad med begrenset kontrollKr820,–
(6) For EU-typegodkjenning betales dobbelt gebyr. Satsen under a) gjelder også EU-typegodkjenning av komponenter og deler til kjøretøy i gruppe L.

Kapittel 6. Ikrafttredelse, unntak og overgangsbestemmelser

§ 20.Forholdet til gamle og nye bestemmelser
(1) Når det ved endring i denne forskrift iverksettes nye og strengere bestemmelser, skal tidligere bestemmelser på området fortsette å gjelde for kjøretøy i gruppe L som allerede er godkjent og registrert samt for deler/utstyr som er tatt i bruk eller omsatt, med mindre noe annet er spesielt fastsatt.
(2) Når det i denne forskrift er fastsatt at en bestemmelse trer i kraft en viss dato, skal dette ikke være til hinder for at bestemmelsen følges straks, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen.
(3) Når det i denne forskrift er fastsatt tekniske krav i en EU-rettsakt, skal det ikke være til hinder for at senere endringer av disse kan godtas dersom det gir en like god eller bedre trafikksikkerhets- eller miljøstandard og ikke annet er fastsatt i forskriften.
§ 21.Unntak
(1) Vegdirektoratet kan gjøre generelle unntak eller unntak i enkelttilfelle fra denne forskrift. Generelle unntak kan bare gis i den utstrekning EØS-avtalen tillater unntak.
(2) Regionvegkontoret kan etter søknad gjøre unntak i enkelttilfeller fra § 16. Det kan ikke gis unntak fra definisjoner.
§ 22.Overgangsbestemmelser
(1) Kjøretøy i gruppe L som er dokumentert importert for enkeltgodkjenning og som det er søkt om godkjenning for før forskriftens ikrafttredelse, kan framstilles for godkjenning etter kjøretøyforskriften innen ett år. Kjøretøy i gruppe L som er produsert i Norge og ferdigstilt og som det er søkt om enkeltgodkjenning for før ikrafttredelsen kan også godkjennes etter kjøretøyforskriften.
(2) Kjøretøy i gruppe L som er enkeltgodkjent etter kjøretøyforskriften, men som ikke er registrert, må imidlertid godkjennes etter denne forskrift dersom den ikke førstegangsregistreres innen ett år etter forskriftens ikrafttredelse.
§ 23.Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift får anvendelse for kjøretøy i gruppe L som godkjennes eller registreres første gang i Norge fra 1. september 2016. Den får også anvendelse for deler omsatt eller tatt i bruk eller lignende, avhengig av hva slags ikrafttredelsesbestemmelse som gjelder for disse, 1. september 2016 eller senere.
(2) Forskriften trer i kraft 1. september 2016.